Békés Megyei Hírlap, 1993. február (48. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-16 / 39. szám

MES MEGYEI HÍRLAP Békéscsaba város címere Az oldalt írták: Béla Vali, László Erzsébet, Nyemcsok László és Szőke Margit. Fotó: Lehoczky Péter Új várostérkép Békéscsaba. — A Csaba Expo ’93 idejére, júniusra új békés­csabai várostérképet ad ki 20 ezer példányban a polgármeste­ri hivatal. Igaz, hogy a régi már korábban elfogyott, de az utca­nevekben és az intézmény- és üzlethálózatokban beállt válto­zások miatt nem időszerű ha­marabb elkészíteni. Az új térké­pen minden jellemző informá­ciót szeretnének feltüntetni, így a buszmegállókat, telefonfülké­ket is. Doors-est Békéscsaba.—A B-közép ren­dezésében Doors-estet tartanak szerdán 18 órától az ifjúsági házban. Az esten Morrison-ver- seket és zenéket hallgathatnak, illetve videókat nézhetnek meg az érdeklődők. Télekvásárlás Szanazugban Doboz. — A nagyközség kép- viselő-testülete legutóbbi ülé­sének napirendjére telekvásár­lási kérelem is került, mégpedig az önkormányzat által koráb­ban meghirdetett szanazugi területen. Egy telek—négyzet­méterenkénti 500 forintos áron, összesen 255 ezer forintért — elkelt, ám ezen kívül további 40 telek vár még gazdára. Ellenőrző akció Békéscsaba. —A városban kö­zel százan rendelkeznek teher­gépjármű-fuvarozói enge­déllyel. 1989 óta rendelet sza­bályozza, hogy kötelező telep­helyet is létesíteni kell a gépjár­műveknek. Ennek ellenére na­gyon sokan nem rendelkeznek telephellyel, illetye nem ott tart­ják — nem egyszerű parkolás­ról van szó—járműveiket. Ez­zel a lakókörnyezetet is zavar­ják. Emiatt márciusban a pol­gármesteri hivatal ellenőrző ak­ciót tart, hogy kiszűrjék, kik szegik meg a rendeletet. A tiszta falu Doboz. — A legdicséretesebb eredmények között emlegetik a faluban, hogy egy ideje minden utcából rendszeresen elhordják a szemetet (ebből az akcióból természetesen Szanazug sem marad ki). A helybéliek a heti egyszeri — Szanazugban az áp­rilis 1-jétől szeptember 30-áig tartó szezonban kétszeri — sze­mételszállításért kötelezően ha­vonta 40, évente 480 forintot fizetnek az önkormányzatnak. Megszűnnek az engedélyek Békéscsaba. — Március 31- ével megszűnnek a sétálóutcára kiadott behajtási engedélyek. Ennek oka részben az, hogy a lakosokat irritálják az ott közle­kedő, parkoló autók, másrészt pedig most már más oldalról, a Csaba utca—Wlassics sétány irányából megközelíthető min­den üzlet, épület. BÉKÉSCSABA ÉS KÖRNYÉKE 1993. február 16., kedd A „keresztelő” eredménye: Csaba korzó A békéscsabai sétálóutca 10 éves, viharoktól sem mentes múltra tekint vissza. Sokan elle­nezték létrehozását és sérel­mezték azt, hogy kitiltották in­nen a gépjárműveket. Mások azt mondták, szükség van rá, de nem ilyen formában. Vukovich Miklóst, a polgármesteri hivatal városépítészeti irodájának ve­zetőjét arról kérdeztük, ők mi­lyennek álmodják a sétálóutcát és mit tesznek, hogy az álmok­ból valóság legyen. — Szeretnénk, ha találkozó- és pihenőhely lenne, ahol azon­ban igényes vásárlásait is lebo­nyolíthatná a lakosság — mondta.—Tehát nemcsak köz­lekedő-, hanem tartózkodó­területben gondolkozunk. Ezért is kereszteltük át Csaba korzóra. Azt tervezzük, hogy megfelelő utcabútorokkal és díszburkolat­tal látjuk el. Korszerűsíteni kell a felületi vízelvezetést is. —A színházzal szemben, egy vitrinben a lakosok is láthatják terveiket. Érkeztek már önök­höz észrevételek? — Sőt ötleteket is kaptunk, amiket hasznosíthatunk a már­ciusi közgyűlés elé kerülő elő­terjesztésben. Kéijük a lakossá­got, hogy február végéig juttas­sák el javaslataikat hozzánk (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., polgármesteri hivatal, vá­rosépítészeti iroda). —Az első átalakítási munká­kat mikor kezdik? — Reményeink szerint még az idén. A további előrehaladás természetesen a pénzügyi lehe­tőségektől függ. Szeretnénk, ha a teljes átalakítás az 1996-os világkiállítás idejére befejeződ­ne. A világkiállítás idejére tervezik a Csaba korzó átalakításának befejezését Rendőrőrsöt 1995-re ígértek Szanazugban most is forró lesz a nyár? A tavalyi, pofozkodásoktól is forró hangulatú szanazugi nyári szezon juthatott eszébe Szatmári Jánosnak, Doboz polgármesterének, amikor a legutóbbi megyegyűlésen fel­szólalva szorgalmazta a helyi körzeti megbízotti hivatal rendőrőrssé fejlesztését. Tarthatunk-e a tavalyihoz hasonló, „kemény” pillanatoktól az idei esztendőben, s mit jelentene a rendőrség megerősítése? A választ Szatmári János a következőképpen fogalmazta meg: — A körzeti megbízotti hi­vatalban jelenleg három rend­őr látja el a helyi feladatokat, alapvetően jó technikai háttér­rel, hiszen nemrégiben kaptak egy Ford járőrkocsit, az önkor­mányzat pénzt adott egy rádió megvásárlására. Ettől függet­lenül nem tartom kizártnak, hogy az idén is lesznek gondok Szanazugban. Igaz, hogy a Bé­késcsabai Rendőrkapitány­ságtól nagyon sok segítséget kapunk, de szeretnénk, ha leg­alább a szezonra megerősíte­nék a helyi kmb-t. Az őrssé fejlesztéssel még két rendőrt kapna Doboz, de természete­sen épület- és lakásigényt is jelentene a bővítés, amit csak központi támogatással oldhat­nánk meg. Ezzel viszont a pol­gárőrség helyiségigényét is ki tudnánk elégíteni. S ha már a polgárőröket említettem, el kell mondanom: az idén is szá­mítunk rájuk. Az önkormány­zat 250 ezer forinttal támogat­ta a szervezetet, ami sajnos nem elég a költségeik fedezé­sére. A jelenleg 41 fős csapat­ba további 20—25 jelentkezőt várnak, hogy figyelőszolgála­tukat minél zavartalanabbul és teljesebben láthassák el. Az ígéretek szerint Dobo­zon 1995-ben létesítenek rendőrőrsöt, de a polgár- mester már most szükséges­nek látja a helyi rendőrség bővítését. Almok a vitrinben Ha nem tudná, nem is hinné az ember, hogy már tízéves a békéscsabai sétálóut­ca. Talán azért érezzük fiatalabbnak, mert még élénken emlékszünk a születése viharaira. Minek kell kitiltani az akkori Tanácsköztársaság útja, ma Andrássy út egy részéről a gépjárműveket? — vetődött fel sokakban a kérdés. Aztán elhangzott olyan is, hogy egyes vezetők csak azért kardos­kodtak a sétálóutca mellett, hogy a belvárosi lakásukban ne hallják a gépjárművek zaját. Az ellenérzések miatt biztos sok ,,kacsa” is szárnyra kelt, de az tény, hogy eddig igazából nem funkcionált az elképzeléseknek megfelelően a város ezen mozaikja. Attól ugyanis még nem lesz kényelmes, hangulatos találkozó- és tartózkodóterület, hogy kitiltják a gépjárműveket. (Főleg ha ez sem történik meg teljesen.) Persze sokáig hiába lett volna csodálatos díszburkolattal, utcabútorokkal ellátva az utca, hiszen építkezések, átalakítások folytak a környé­ken. Ezek egy része azonban — Fiume, a színház kívülről, új lakó- és bevásárlóépületek — már elkészült és úgy néz ki, a város építészei is érzik, lépni kell. Az álmot a színházzal szemközti vitrinben Önök is láthatják és ötlete­ket adhatnak a megvalósításhoz. Tudom, manapság óvárosnak, a vállalkozóknak, alapít­ványoknak sokkal fontosabb területekre kell a pénzt kon­centrálniuk. Abban is biztos vagyok azonban, hogy ez a jelenlegi félmegoldás” senkinek sem jó, és ha apránként is, de folytatni kell az átalakítást. Mert egy esztétikus Csaba korzó az itt lakók büszkesége lehet. (/o/Ä-ßcr Zsilipkép(rontás) Egy, a városképért aggódó bé­késcsabai polgár kereste fel szerkesztőségünket, mondván, hogy Békéscsabán, a Felső-Kö­rös soron lévő, műemlékjelle- gű, úgynevezett gyulai zsilipet akarják tönkretenni azzal, hogy az Élővíz-csatornán keresztül, előtte vezetnek egy vastag csö­vet. Kérdésünkre Dorogi Ernő, a megyei önkormányzat műszaki ellenőre, aki a munkálatokat irányítja, a következőket vála­szolta: — Városunkban egy úgyne­vezett ivóvízminőség-javító program folyik. Ennek kereté­ben Makkoshátról a Vandhátig vezetjük a 7,5 kilométer hossz­ban kiépített 600 milliméteres vízvezetékcsövet. Miután a zsi­lipnél már 1984-ben egy hason­ló csövet fektettek le, így ezt figyelembe kellett vennünk, és a terv szerint ezzel párhuzamo­san kellett kiépítenünk a mosta­ni beruházást. Ha nem ezt tesszük, akkor máshol kellett volna a városképet megbonta­nunk, s nyilván ez is ellenérzést váltott volna ki. Előtte egy cső vezet majd? kalmával legalább 14 ezren lát­ták őket. Gyerekeknek szóló da­rabjaikban, az Őfelsége Nyu- lambulamban, a Lúdas Matyi- ban ötvözték a zenét, a bábjáté­kot, a színházi eszközöket. Az előadásokba mindig bevonták kis közönségüket, mondván, ne legyenek tétlen szemlélők. így lesz ez következő, készülő da­rabjukban, a Brémai muzsiku­sokban is. Egy kis meglepetés azonban válható, amelyről annyit árult el az együttes vezetője, hogy több színházi elemet alkalmaz­nak. Az ismert mese saját dalok­kal, koreográfiával várhatóan áp­rilis végén kerül a kis nézők elé. A folyamatos fellépések mellett még egy nagy fába vágja fejszéjét a Nyulambulam. Júni­us 14-től tábort szerveznek Sza­nazugban gyerekeknek. Éne­kelni, hangszeren játszani, szín­házat csinálni tanítják őket, tá­borzáráskor velük lépnek fel. A szerencsések az elsőként jelent­kezők lesznek, 25-30-an. A meghirdetés időpontja attól függ, mikorra találnak támogatókat. Bűnügyi krónika Békéscsaba. — Február 7-re virradóan behatoltak a Víztáro­zó u. 1. szám alatti Tréningcen­ter épületébe, ahonnan egy magnódecket, egy erősítőt, 20 ezer forint készpénzt, italt, ciga­rettát tulajdonítottak el. A rend­őrség másnap elfogta az alapo­san gyanúsítható A. J. és F. Zs. békéscsabai lakosokat, akiknek lakásán lefoglalták az ellopott tárgyakat. Február 9-ére virra­dóan ismeretlen elkövetők az ajtót kifeszítve behatoltak a Jó­kai u. 27. szám alatti Sportbizo­mányiba. Mintegy 60 ezer forint értékben vittek el Adidas, Nike, Reebok sportcipőket. A rendőrség kéri, aki az ellopott holmikról va­lamit tud, jelentkezzen náluk. Újkígyós. •— Február 5-ére virradóan a polgármesteri hi­vatal tulajdonában lévő sze­méttelepen az ott parkoló T 100-as lánctalpas traktorból elvittek 200 liter gázolajat és 60 liter hidraulikaolajat isme­retlen tettesek. Harmadszor: Brémai muzsikusok A Nyulambulam, vagyis Baranyai János, Vrbovszki Zoltán, Lenkefi Péter, Skorka Zoltán, Vitéz Zoltán, Vitéz László és Kucsera Norbert A Nyulambulam együttes 1991-ben alakult meg Békés­csabán. Szinte nincs is megye­beli település, ahol ne léptek volna fel. Szolnok megyében is többször vendégszerepeitek. Mint Kucsera Norbert, az együttes vezetője elmondta, ta­valy csaknem 70 fellépésük al-

Next

/
Oldalképek
Tartalom