Békés Megyei Hírlap, 1993. február (48. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

1993. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ Ára: 13,80 forint XLVIII. ÉVFOLYAM 26. SZÁM Bál a daganatos gyermekekért Peter Hübner és Mess professzor az ünnepi asztalnál. A Fiumében rendezett jótékonysági bálról szóló írásunk a 3. oldalon olvasható fotó: fazekas Ferenc „Határozott fellépés, és jönnek az ezresek” Pótszilveszter őrizetbevétellel Szom bat este ideges hangú telefonáló invitált a csabai rendőr­kapitányságra mondván, érdekes történetük van a számom­ra. Az előtérben kisebb csoport vállalkozó zúdította rám szinte egyszerre megcsalatása történetét. Akkor kezdtem valamit kapisgálni, amikor kezembe nyomtak egy nyolc oldalas szórólapot, amelyen majd nyolcvan szponzor neve fémjelezte: itt hatalmas buliról van szó. A terv óriási, valószí­nű ezért dőltek be neki. SPORT melléklet 14—16. oldal Doni visszavonulás Nagy Sándor volt szakaszve­zető, géppuskás rajparancs­nok, aki ma Békéscsabán él, tollat fogott és leírta élményeit a fél évszázaddal ezelőtti ka­tasztrófáról. (7. oldal) Boldog születésnapot, Barbi! Kardos Barbara magyarbán- hegyesi kislányt tavaly súlyos betegség támadta meg. Élet és halál között lebegett, szülei, ismerősei, sőt ismeretlenek is aggódtak értek. Születésnapja alkalmából készült összeállí­tásunk a 9. oldalon található. Lemondott a kondorosi jegyző Bucsi képviselő hasonlóan cselekedett A kondorosi önkormányzat péntekbe átnyúló ülésén lemon­dott Melis János, a település jegyzője és Bucsi Sándor füg­getlen képviselő. A jegyző kér­désünkre döntésének okairól ezt mondta: — Egészen kis részben sze­mélyes gondok is motiváltak, de ezek magánjellegűek, így nem publikusak és önmaguk­ban még nem indukálnak ilyen elhatározást. Más oldalról a rosszindulatú ostobasággal va­ló eredménytelen szembeszál­lás és az önkormányzati igazga­tási dolgozók kiszolgáltatottsá­ga érlelte meg a döntésemet. Indulat és harag nincs bennem, azonban remélem, hogy a kon­zekvenciákat nemcsak én vo­nom le. Bucsi Sándor lemondá­sát azzal indokolta, hogy nem ért egyet a polgármester mun­kastílusával. (Az ügyre lapunk­ban visszatérünk.) Ny. L. A Pótszilveszter 1993 című, kétnapos, nagyszabású, vásár­lással, műsorral, tombolával A választásig hátralévő 15 hó­napra 15 pontos javaslatcso­magot dolgozott ki az SZDSZ. Az első indítványozza a kor­mánynak: készíttessen függet­len gazdaságkutató intézetek­kel tárgyilagos helyzetképet és prognózist a gazdaság állapotá­ról. A gazdasághoz kapcsolódik az a javaslat is, hogy a pénzügy- miniszter a 93-as költségvetés és vacsorával egybekötött monstreprogram mindenféle jókat ígért. Eleinte a helyszínt teljesítéséről az első négy hónap után számoljon be a parlament­nek. Az állam túlzott gazdasági hatalmát korlátozandó az SZDSZ független szakértőkből álló felügyelő bizottságok létre­hozását javasolja az Állami Va­gyonügynökséghez és az Álla­mi Vagyonkezelő Részvénytár­sasághoz. Az SZDSZ szerint ki kell mondani: országgyűlési kép­az önálló vállalkozóként szu- peráló Kovács Gábor műsor­szervező a békéscsabai Tégla Közösségi Házba tervezte, de nem sokkal az esemény kitű­zött napja előtt áthelyezte a Vasutas Művelődési Házba. A leleményes műsorszerve­ző úgy képzelte a nagy ese­ményt, hogy a vasutas nagy­termében és előcsarnokában a (Folytatás a 3. oldalon) viselők ne lehessenek tagjai olyan vállalatok vezetésének, ahol az állam kezében van a részvény­többség. 1994-ig meg kell szület­nie azoknak a parlamenti dönté­seknek, amelyek segítségével le lehet zárni a múltat, az igazság- tétel kérdését—vélik a szabadde­mokraták. A parlament ennek érdekében fogadjon el nyilatko­zatot az elkövetett bűnökről, hozzon létre társadalmi vizsgá­lóbizottságot, amely feltárja és elemzi az elkövetett vétkeket. Az SZDSZ tizenöt pontja A rajt előtt Az állampolgárok számára a legideálisabb állapot, amikor a belpolitikai események lecsillapodnak, amikor minden a nyugodt életvitelnek kedvez, amikor a sajtó, a médiák nem a keserű, mindannyiunk életét negatívan befolyásoló dol­gokkal, pártpolitikai csatározásokkal foglalkozik. Ma még úgy tűnik — egy-két kivételt leszámítva —, csend uralkodik belpolitikánkban. A fejlett nyugati országokban ez a fajta csend a stabili­zálódást, a politikai erők viszonylagos egyensúlyát, a nyugodt polgári életet jelentik. Nálunk azonban egyelőre az elbizonytalanodás, a tehetetlenség jele ez. A háttérben lassan átszerveződnek a politikai erővona­lak, személycserék, néha esetleg eszmecserék történnek; beindul a gépezet. Új megállapodások, titkos paktumok köttetnek a fejünk felett, megnehezítve a tisztánlátást. Most még nyugodtnak tűnik minden, de a legnagyobb kormánypárt már bejelentette, hogy minden eszközzel és energiával a ’94-es választásokra készül. Újra fölénk nő a politika, behálózva hétköznapjainkat, ahelyett hogy min­ket szolgálna. Ma még a képviselők többsége értünk dolgozik, de rövid időn belül a pártok a háttérből átveszik az irányítást — indul a választási kampány, pénzt, energi­át, türelmet nem kímélve. S hogy ki lesz a győztes, nem tudni. De reméljük mi, az egyszerű állampolgárok. Muzslai Katalin Az ország első külterületi rendezési terve Fórum Nagyrétről Zsúfolásig megtelt pénteken este Békéscsabán a Szlovák Gimnázium ebédlője azon a lakossági fórumon, melyet dr. Vécsei László önkormányzati képviselő (MDF) szervezett Nagyrét fejlesztési tervének ismertetésére és megvitatásá­ra. A találkozón megjelent a Városépítészeti Iroda két munkatársa: Torma Gyöngyi és Erdei József, eljött dr. Futa- ki Géza országgyűlési képvi­selő (SZDSZ), és megfigyelő­ként jelen volt a kanadai Ted Robinson, Ottawa városfej­lesztési főbiztosa. Vécsei László először be­számolt az elmúlt két évben a lakókörzetben végzett mun­kákról, majd Torma Gyöngyi ismertette Nagyrét fejlesztési tervét. Elmondta, hogy ez az ország első külterületi rende­zési terve. A Városépítészeti Iroda három elképzelést dol­gozott ki, közülük a „B” válto­zat tűnik megvalósíthatónak, erről beszélt részletesebben hallgatóságának. A városon átmenő óriási te­hergépjármű-forgalmat el kell terelni. Az elképzelés szerint a Békés felől bejövő gépkocsi­kat a konzervgyártól a Béke kertek mögött terelnék el a repülőtér érintésével a gyulai útra. A pontos nyomvonalat még nem jelölték ki, és az érin­tett tanyák tulajdonosainak nem is kell félni semmiféle erőltetett kisajátítástól. Az ön- kormányzat mindenkit vásár­lási ajánlattal keres meg, s a kölcsönös megegyezések után véglegesül a terv. 1996-ra tervezik az út építé- (Folytatás a 3. oldalon) A kárpótlási jegyek átvehető! Január 29-ei számunkban még arról írtunk egy kedves olva­sónk panasza alapján, hogy a Budapest Bank békéscsabai fiókjában nem jutnak hozzá kárpótlási jegyeikhez az arra már hetek óta jogosultak. Ér­deklődésünkre megtudtuk, hogy a felmerült adminisztrá­ciós akadályok időközben el­hárultak, s mindazok, akik számára a Békés Megyei Kár- rendezési Hivatal a Budapest Bankot jelölte ki kárpótlási jegyüket kiadó pénzintézetül, zavartalanul átvehetik papír­jaikat. Egymilliót visz a víz Sarkadon Egymillió 50 ezer forint vízdíj­jal tartoznak összesen Sarkadon a vízműnek a „díjhátraléko­sok”. A sarkadi önkormányzat a Népjóléti Minisztériumtól pá­lyázat útján 339 ezer forintot nyert arra, hogy a közüzemi díj­hátralékaikat (víz, gáz, villany) önhibájukon’kívül megtéríteni nem tudó állampolgárok szá­mára támogatást nyújtson. A testület a közelmúltban rende­letet alkotott arról, hogy kik ve­hetik igénybe ezt a segítséget. A támogatási összeget a miniszté­rium előírása szerint hat hónap alatt kell felhasználni. Ausztrál nagyvállalat e vidéki partnert keres Simon Janika látogatói Ausztráliai vendégei voltak tegnap Gyulának. Az ausztrál állampolgárságú Borlai Ti­bortól — Magyarország tisz­teletbeli konzuljától — meg­tudtuk, hogy mindenekelőtt a Simon családot látogatta meg. (Ugye emlékeznek még Si­mon Janikára, akinek ausztrá­liai májátültetését éppen ő szervezte?) Elkísérte őt Gyulá­ra Laurence Neil úr, a Bondor Itex szervezési igazgatója is. tettek fel, s helyükön egy nagy parkot alakítottak ki. A Bondor Itex — ha kap Expo-megbízatást, ha nem — gyárat kíván létesíteni Ma­gyarországon. A cég néhány vezetője már hazautazott a cégalapítás papírjainak be­szerzésére, az alaptőke átuta­lására. Ausztrál—magyar ve­gyes vállalatukat magyar alap­anyagokkal kívánják üzemel­tetni. A magyar partnertől a A város vezetői az Aranykereszt étteremben fogadták a brisbane-i vendégeket. Balról Borlai Tibor tiszteletbeli konzul, jobbról Laurence Neil, a Bondor Itex szervezési igazgatója FOTÓ: FAZEKAS FERENC A vendégeket az Aranyke­reszt étteremben dr. Pocsay Gábor polgármester, Le- benszky Attila alpolgármester és a kiváló építész, Nemes Ro­land fogadta. Hamarosan ki­derült, hogy a Bondor Itex, ez az építészeti szendvicspanele­ket gyártó cég pályázatot nyúj­tott be az 1996-os budapesti Expo megépítésére. S koránt­sem előzmények nélkül: ezzel a technológiával valósították meg az Expo Brisbane ’88-at. A 16 millió látogatót fogadó világkiállítás egyben üzleti si­ker is volt. Ehhez adalékként: egy négyzetméter építmény összes költsége 270 ausztrál dollárt tett ki, s négyzetméte­renként 600 dollárért adták bérbe a csarnokokat. Sőt, a ki­állítás után eladott épületekből további bevételekhez jutottak. Ugyanis a Bondor Itex elemei­vel olcsó, gyors és könnyű az építés, a bontás és az újrafelál­lítás. Az Expo hat hónapja után minden épületet új helyen épí­területet, épületeket, a dolgozó­kat várják. A gépeket, a techno­lógiát ők adják, s betanítják a munkásokat is. Akár három— négy hónap múlva már indul­hatna is a termelés. Úgy hírlik, itt a Dél-Alföldön keresnek maguknak helyet. Bár néhány településsel odébb biztató tárgyalásokat folytat­nak, a gyulai polgármester vá­rosbeli terepszemlét ajánlott: 120 ezer négyzetméternyi, iparvágánnyal ellátott és jól köz­művesített terület áll rendelke­zésre. A város közismerten ren­delkezik számba vehető profilú cégekkel. A vendégek elmondták, hogy három évvel az Expo ’88 előtt Brisbane-ben már javában építkeztek. A magyar időhát­rány leküzdésére építészeti ajánla­tuk alkalmas lehet, sőt az 1988- as Expo speciális építészeti sza­bályzatát is készek átadni. S még egy jó hír: Simon Janika jól érzi magát. K.A.J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom