Békés Megyei Hírlap, 1992. június (47. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-05 / 132. szám

1992. június 5., péntek SPORT IgÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Olimpiára vár a világ! Felhívás Békés megye olimpikonjainak támogatására A Békés Megyei Sportigazgatóságtól kaptuk a következő'felhívást, amellyel kap­csolatban dr. Petróczy Gábor sportigazga­tó elmondta: tudva azt, hogy a megyei önkormányzat lehetőségeihez képest soron kívül támogatta az olimpikonok fel­készülését, úgy ítéljük meg, hogy ezt a felhívást közzé kell tenni a sajtóban, kérve Békés megye sportszerető közvéleményét, segítse a megye Barcelonába készülő spor­tolóit. íme a felhívás szövege: A Békés Megyei Sportigazgatóság és a megye kiemelkedő sportolói nevében felhí­vással fordulunk megyénk vállalataihoz, vállalkozóihoz, önökhöz, akik eddigi anya­gi segítségeikkel részesei a sikernek. Tizen­két esztendő után újból Európa várja a világ sportolóit az ötkarikás játékokra. Megyénk sporttörténetében is egyedülálló lehetőségek előtt állunk, hiszen a finisben hat Békés megyei versenyző is ott van, akik sok-sok éven át hallatlan kemény és kitartó edzésmunkával készültek a sportolók leg­nemesebb vetélkedőjére: Ónodi Henrietta és Balogh Ildikó tor­nász, Rosza Mária és Ily és Ildikó atléta, Szabados Béla úszó, Göttler Vilmos lovas. A sportolóknak a szakmai felkészülés, klub­jaiknak a felkészítés mellett az anyagi hát­tér biztosítása jelent komoly feladatot. E sportolók eredményeikkel hírnevet szerez­tek maguknak, Békés megyének eddig is. Álljunk melléjük a finisben is! Á Békés Megyei Sportigazgatóság „Bé­kés Megye Sportjáért” alapítványára szí­veskedjenek az alábbi számlaszámra: OKHBRt. Orosháza, 264-11871 csatlakozni anyagi támogatással olimpikonjaink fel­készüléséhez. A Békés megyei csapat támo­gatóival az alábbi közvetlen kapcsolattar­tást tesszük: I. „Békés megyei olimpiai csa­pat támogatója” emléklap adományozása. II. A támogatók megjelennek Békés megye napilapjaiban. III. Találkozót szervezünk olimpikon és támogatói között a kiutazás előtt, ahol lehetőség nyílik a személyes be­szélgetésre a sajtó és helyi televízió bevoná­sával. Tervezett időpontja: július 17. A legnagyobb cél támogatása vállalkozásá­nak igényességét is fémjelzi. „Az összes résztvevő nevében ígérem, hogy az olimpiai játékokon sportszerű küz­dők módjára, a szabályok betartásával, lovagias szellemtől áthatva veszünk részt, csapataink becsületére és a sport dicsősé­gére” — hangzott az eskü a legjobbaktól. Valamennyi olimpikon és edzője nevében: dr. Petróczy Gábor sportigazgató Bogár csúcsjavításra készül A közelmúltban érke­zett haza Franciaor­szágból a Thermál In­vest Rt. által támoga­tott Bogár János, a Békéscsabai Előre Atlétikai Egyesület kiváló hosszútávfutója, aki a 48 órás versenyen a 13. lett, s több különdíjat is nyert. A részletek­ről a következőket mondta a lila­fehérek atlétája: — Mintegy 160 km megtéte­le után az élbolyban a negyedik­ötödik helyen álltam, amikor sajnos izomsérülést szenved­tem, s emiatt kiállni kényszerül­tem. Tizenkét órás pihenő után — bár az orvos nem javasolta a folytatást — ismét elindultam. Több futót befogtam és mege­lőztem, de az élbolyba már nem tudtam visszakerülni, bár úgy vélem, a 13. helyezés nem rossz Egyéni Az elmúlt hét végén Zala-e- gerszegen rendezték meg a Holstein-Strabag Kupa orszá­gos atlétikai vidékbajnokságot, amelyen békéscsabai és gyulai atléták is képviselték egye­sületüket. Mintegy félezren ne­veztek, s több Békés megyei si­ker is született. Az idénynyitó pályaversenyen a békéscsabai ifjúsági Széli Tibor 400 méteren harmadikként ért célba 47:83-as Bogár János eredmény. A viadalt 425 km-rel egy francia futó nyerte, aki már hatodszor állt rajthoz ezen a ver­senyen. Ha nem jön közbe a sérülés, elértem volna a 400 kni -i. így végül 298,7 km-t telje­sítettem. Én voltam egyébként a mezőnyben a legfiatalabb, ami­ért különdíjat is kaptam, a többi­ek 40 év körüliek voltak. — Milyen feladatokra ké­szülsz a közeljövőben? — Most a szegedi 24 órás futóversenyre készülök, ame­lyet tavaly egyébként megnyer­tem. A viadalra július 11—12- én kerül sor a Tisza-parti város­ban. Az elmúlt esztendőben 248 km-rel új országos csúcsot ér­tem el Szegeden, most, ha a körülmények megfelelőek lesz­nek, szeretném megjavítani ezt az eredményt. V. L. csúcsokkal... idővel, amellyel megjavította a „ junior I. osztályú csúcsot. (A ré­gi: 48,20 volt.) Eredménye azért is értékes, mert viszontagságos utazás után lépett a rekortánra, s a nagy szélben a 6-os pályán teljesítette a távot. Teljesítményét értékelendő, a felnőtt válogatottnál is figye­lembe veszi őt a szövetségi ka­pitány, de mindenképpen jó esé­lye van az ifjúsági világbajnok­ságon és a junior Európa-kupán való szereplésre. A felnőtt korosztályú gyulai Czégé Éva 3000 méteren a csaknem teljes magyar élgárdát felvonultató mezőnyben ne­gyedikként futott célba 9:46,6 idővel, amely egyéni csúcsa, míg a 800 méteres síkfutásban Forgách Ágnes a 8. helyen kö­tött ki 2:23,41-es eredmény­nyel. MK: az NB II-esek is bekapcsolódnak A hét közben lejátszott labdarúgó Ma- yR gyár Kupa mérkőzéseken a következő \o eredmények születtek: Újkígyós— Battonya 0—0, Doboz—Körösladány 2—3, Csanádapáca—-Békés 1—4. A Békés és a Mezőkovácsháza együttese már feljutott az országos 112-es táblára. Legközelebb június 10-én, szerdán 16.30 óra­kor játszanak együtteseink MK-mérkőzéseket, amelyeknek tétje a 112-es táblára kerülés. A páro­sítás: Újkígyós—Szarvasi Vasas, Körösladány— Békéscsabai Előre FC. Biatlon bajnokság A Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Orszá­gos Szövetsége Baktalórántházán rendezte meg a nyári biatlon többtusa első országos bajnokságát. A versenyen az MTTSZ Békés Megyei Szövetsége tel­jes csapattal vett részt és igen szép eredményeket értek el a sportolók. A csapat 14 helyezési számmal nyerte meg az országos bajnokságot. (Edző és felkészítő: Tóth Miklós.) A Békés megyeiek egyéni eredményei: a serdülők­nél Vezér Katalin második, Turák Zoltán pedig bajnok lett. Az ifjúságiak mezőnyében Tóth Helga és Gerkó Balázs egyaránt az első helyen végzett. Junior kategó­riában Váczi Erzsébet ezüstérmes, Barna Csaba ötö­dik lett. A felnőttek viadala során Farkas Erika és Gyöngyösi Károly az első helyen végzett. A Sportcsarnok DSE tenisz­szakosztálya Moncsicsi Kupa néven teniszversenyt rendezett Mezőberényben. A viadal négy számában Debrecen, Nyíregyhá­za, Szolnok, Törökszentmiklós, Csongrád, Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Szeghalom, Sarkad és Mezőberény városok és Buda­pest három teniszklubjának 72 versenyzője vett részt a háromna­pos viadalon. A Békés megyei teniszezők közül az újonc leány számban a békéscsabai Zsíros Györgyi (aki mindössze 10 éves) az elődöntő­be jutásért klubtársa, az első he­lyen kiemelt Nagy Viktória ellen háromórás, háromjátszmás mér­kőzésen nyert és a döntőig küz­dötte magát. Ott a szolnoki Bor- sányi Brigitta ellen szintén há- rom-játszmás mérkőzésen a dön­tő játszmában vereséget szenve­dett és így lett második. Az orszá­gos ranglistán viszont hat pontot szerzett. Ugyancsak második lett a fiú újonc kategóriában a gyulai Ko­vács József aki orosházi vetély- társa, Gelegonya Zoltán legyőzé­sével játszhatott döntőt, ugyan­csak hat ranglistapontot kapott. E számban Gelegonya harmadik lett, három pont illette meg. A serdülő fiúk között harma­dik lett a megyebajnok mezőbe- rényi Grósz Ferenc és az oroshá­zi Gelegonya Zoltán. A serdülő­szám volt a legrangosabb, a nyolc közé került a mezőberényi Szűcs Krisztián, a gyulai Kovács József és Kovács Zoltán, ők 3-3 pontot kaptak. A gyermek fiú kategóriában az orosházi Hotorán Gergely volt a legeredményesebb, harmadik lett, 3 pont volt a jutalma. Eredmények. Leányok. Újonc: 1. Borsányi Brigitta (Szolnoki Utánpótlás SE), 2. Zsíros (Békéscsabai Előre Te­niszklub). A döntőben: 3:6, 6:4, 6:0. 3. Lestár (Törökszentmiklósi SE), Wal- linger(BSE). Fiúk. Gyermek: 1. Zsiga Csaba, 2. Herceg (mindkettő Csongrá­di TC). A döntőben: 6:2,6:1.3. Hotorán (Orosháza), Wallinger (BSE). Újonc: 1. Sinkalovits Gyula (KSI), 2. Kovács J. (Gyulai TC). A döntőben: 6:0, 6:0. 3. Gagán (Keresztúri TC), Gelegonya (Orosháza). Serdülők: 1. Sinkalovits Gyula, 2. Szoó (Debreceni EAC). A döntőben: 6:4, 7:6. 3. Grósz (Mezőbe­rény Sportcsarnok DSE), Gelegonya. A verseny szponzora fényképezőgé­pet, walkmant és könyveket adott át a győztes és a helyezett teniszezőknek. Sportműsor PÉNTEK LOVASSPORT. Országos military verseny, Mezőkovácsháza, Babó-ma- jori pálya, 9.00. SZOMBAT KÉZILABDA. NB I B. B.gyarmat— Mirelité, férfi, 11.00. T.szentmiklós— HC Szarvas, férfi, 11.00. Szirén SE— Gödöllő, női, 16.00. NB II. Szegha­lom—Juhász Gy. TK, női, 11.00. Túr- keve—Bcs. Favorit, női, 11.00. Pince- gazdaság—Mezőberény, férfi, 10.00. Alap—Orosházi MTK. férfi, 17.00. Ti- szaföldvár—Újkígyós, férfi, 17.00. Megyei bajnokság. Nők. Békés— Jamina SE, 16.00. Kamut—Bcs. MÁV, 16.00. Doboz—Bcs. Előre KSE, 15.30. Orosháza—Kétsoprony, 17.00. Férfi­ak. Bcs. Előre KSE—Mezőhegyes, 17.00. Gyula—-Köröst arc sa, 16.30. LABDARÚGÁS. Megyei bajnokság. I. osztály. Mezőkovácsháza—Med­gyesegyháza, 17.00, Búzás. Bé- késszentandrás—Sarkad. 17.00, Majo­ros. Gyulavári—Vésztő, 17.00, Pely­va. Füzesgyarmat—Battonya, 17.00 (jv.: Szolnok m.). II. osztály. Csanád­apáca—Gádoros, 17.00, Brusznyiczki. Szeghalom—Dévaványa, 17.00, Csonka. Gyulai Magán SE—Kun- ágota, 17.00, Scsitovics. III. osztály. Orosházi Rákóczi—Csorvási Magán SE. 17.00, Hrabovszki. Dombegy­ház—Doboz, 17.00, Varsányi. Gyo- maendrődi Barátság—Okány, 17.00, Szeles. NB Il-es ifjúsági és serdülő' bajnokság: Szarvasi Vasas—Hatvan, II. 00 és 12.30. Góliát Kupa. 1—2., ill. 3—4. osztályos gyerekek tornája, Bé­késcsaba, MÁV sporttelep, 8.00 órától. LOVASSPORT. Országos military verseny, Mezőkovácsháza, Babó-ma- jori pálya, 9.00. TERMÉSZETJÁRÁS. 50 és 30 km- es teljesítménytúra. Rajt a mezőberé­Területi lovasbajnokság Orosházán Orosházán rendezték meg a területi lovas­bajnokság első fordu­lóját. A kezdő lovak mezőnye meglepően népes volt, kezdő lovas azonban alig akadt. A kettes fogatok száma is le­csökkent, a B kategóriában egyetlen fogat indult—bemuta­tó jelleggel. A versenyszámok közötti szünetekben csikósbe­mutató, illetve ügető- és galopp­versenyek szórakoztatták a né­zőket. A győztesek és megyénk sportolói­nak eredményei. Könnyű A kategória, stílusver- seny (40 induló): 1. Czurkó Szilárd (Hódmezővásárhely Bercsényi LK) Milos n. 1. Könnyű B kategória (26): 1. Czurkó Szilárd Mohi n. 1., 3. Dér (Békécsabai LK) Futár ni., Novák (Gyulai Munkácsy) Cleopatra n. 1. If­júsági bajnoki díjugratás ( 13): 1. Ud- vardi Edit (Oh. Dózsa) Brokát n. 1., 2. Árgyelán (MTE) Cukor n. I., 3. Gal- bács (Gyula) Ketty n. 1. Középkategó­ria (15): 1. Göttler Vilmos (Oh. Dózsa) Rabló n. 1., 2. Szász A.(MSE) Karola n. I., Udvardi Edit Brokát n. 1. Nehéz kategória (5): 1. Göttler Vilmos Rabló n. 1., 2. Szász A. Szirén n. 1., 3. Szász A. Karola n. 1. Ügető'verseny, 1800 m: 1. Nagy Ferenc Napospart n. 1., 2. Bab­csán (mindkettő Oh. Új Élet) Jambus n. 1. Galoppverseny, 1200 m: 1. Horváth Gyöngyi (Oh. Új Élet) Dimenzió n. 1., 2. Tóth (Bcs. LK) Fantom n. 1., 3. Ficsor Karolina (Oh. Új Élet) Azzaro n. 1. Könnyű A kategória — stílusver­seny (36): 1. Czurkó Szilárd Milos n. 1., 2. Szász A. Gyöngyszem n. 1. Ifjúsági kezdők stílusversenye: 1. Czékmán Csaba (Hódmezővásárhely) Ballada n. 1., 2. Ormay (MTE) Xavér n. 1. Könnyű B kategória (20): 1. Herczegfalvi Ti­bor (MTE) Lump n. 1. Ifjúsági bajnoki díjugratás — ifj. Töró'csik István emlékverseny: 1. Márkus Zoltán (Gyula) Zaréna n. 1., 2. Udvardi Brokát n. 1. Középkategória (22): 1. Szász Attila Karolán. 1., 2. Göttler Rablón. 1.. 3. Szász A. Szirén n, 1. Nehéz kategó­ria (5): 1. Göttler Vilmos Rabló n. 1., 2. Szász Szirén n. 1., 3. Szabó (Oh. Dózsa) Katód n. 1. Galoppverseny, 1800 m (8): 1. Horváth Gyöngyi Dimenzió n. 1., 2. Csóka (Gyula) Rakoncátlan n. 1., 3. Ficsor Azzaro ni. Voltige — össze­tett eredmény: 1. Füzesgyarmat, 2. Gyulai Munkácsy, 3. Békéscsabai LK. Fogathajtás (kettes fogatok). Díj­hajtás: 1. Benkő Sándor (Mártély), 2. Zalai (Oh. Új Élet). Maratonhajtás: 1. Kucsora István (Hódmezővásárhely), 2. Ternovan (Mezőkovácsháza, Új Al­kotmány). Akadályhajtás: 1. Benkő Sándor, 3. Krucsai (Gyula). Összetett: 1 Benkő Sándor, 3. Temovan. H. M. Meghívásos verseny Eleken Második alkalommal rendez­tek meghívásos lovasversenyt Eleken. A Mezőgazdasági és Ipari Szakmunkásképző Iskola szervezésében változatos prog­ramot láthattak a nézők. A ren­dezvény fő programjai a díjug­rató számok voltak, de a kettes- fogat-akadályhajtás, valamint voltige-bemutató is szerepelt a programban. A megye lovastár­sadalma örömmel üdvözölte a legújabban alakult lovastoma- csapatot, az elekit. Volt egy sajnálatos baleset is. A gyulaiak „veteránja”, Novák András a pontgyűjtő verseny­ben szerencsétlenül esett lová­ról és kisebb sérülést szenve­dett. A legeredményesebb eleki lovas, Czibolya Judit különdíjat kapott. Eredmények. Kezdő lovak díjug­ratása (16 induló): 1. Novák András (Gyula), Rejtély n. 1., 2. Dér (Békéscsa­bai LK), Bambi n. 1., 3. Szabó (Gyula), Csemege n. 1. Kezdő lovasok díjugra­tása (4): 1. Czékmán Csaba (Hódme­zővásárhelyi Aranyági Ménes), Mi­móza n. 1., 2. Czibolya Judit, Helén n. I„ 3. Borsos (mindkettő Elek), Molnár n. 1. Díjugratás két fordulóban (24): 1. Udvardi Edit (Oh. Dózsa Tsz), Brokát n. 1., 2. Kezes Gabriella (Hódmezővá­sárhely Aranyági Ménes), Fáma n. 1., 3. Novák. Kleopátra n. 1. Pontgyűjtő verseny (16): 1. Kezes Gabriella, Fá­ma n. 1., 2. Kiss (Mén Coop), Linda n. 1., 3. Udvardi Edit, Brokát n. 1. Kettes fogatok akadályhajtása: 1. Borsos Béla, 2. Kmcsai, 3. Pozsár. Mától: újonc vívó ob vv Ma délben a férfi tőrözők küzdelmeivel megkezdődik Bé- — késcsabán, a 2. sz. iskola tornatermében az újonc vívók idei országos bajnoksága. A háromnapos viadalon több száz vivópalánta indul. A rendező Magyar Vívó Szövetség az utánpótlás-nevelésben élenjáró Békéscsabai Élőre Vívó Egyesületet bízta meg a verseny megrendezésével. A csabaiak legjobbjai érmes reményekkel lépnek pástra hazai környezetben. Az egyéni versenyek során legeredményesebben szereplő egyesület nyeri el a „Csaba Mire­lité"—kupát, míg a csapatversenyek legjobbja az „Agro-Stop”— kupát veheti át. Az Agroker különdíját kapja meg a legeredményeseb­ben szereplő békéscsabai versenyző. nyi ifjúsági és szabadidős központtól (volt úttörőház). Indítás 6 órától. TÖMEGSPORT. Békés megyében élő cigánylakosok 9. megyei sport­napja, Battonya, sporttelep, 8.00. VÍZILABDA. OB II. Cegléd II — Békéscsabi Thermál VSC, 10.00. VASÁRNAP KÉZILABDA. Megyei bajnokság. Férfiak. Kondoros—Murony, 10.00. Gyomaendrőd—Orosháza, 10.00. Mi­relité—Békés, 10.00. Szeghalom— Martfű, 10.00. KERÉKPÁR. I. Csaba Kupa. Békés­csaba, rajt-cél: Árpád sor (Deák utca sarok), 9.00 órától. LABDARÚGÁS. NB II. Békéscsabai Előre FC—Budafoki MTE, 17.00, Bé­késcsaba, Kórház utca, Szilágyi (Aczél, Bába). Hatvan—Szarvasi Va­sas, 17.00, Holczimmer (dr. Bozóky, Kincses). NB III. Alföld csoport. Nagyszénás—Gyomaendrődi FC, 17.00. Gyulai FC—Orosházi MTK, 17.00. Megyei bajnokság. I. osztály. Tótkomlós—Békéscsabai Előre-Favo- rit, 17.00. Pintér. Kamut—Elek-Dualf- lex, 17.00, Stír. Csorvás—Me­zőhegyes, 17.00. Rózsa. Kétegyhá- za—Mezőberény, 17.00. Derne. II. osztály. Újkígyós—Kondoros, 17.00, Sztanojev. Magyarbánhegyes—Bcs. MÁV, 17.00, Gyekiczki. Békési SE— Kétsoprony, 17.00, Varga. Körösla­dány—Kaszaper, 17.00, Darida. Csa- bacsűd—Lökösháza, 17.00, Korim. III. osztály. Tarhos—Gerendás, 17.00. Méhkerék—Csárdaszállás, 17.00, Ma­joros. Pusztaföldvár—Békéssámson, 17.00. Guti. Kevermes—Békéscsabai Rekord, 17.00, Gulyás. Bélmegyer— Nagybánhegyes, 17.00. LOVASSPORT. Országos military verseny, Mezőkovácsháza, Babó-ma- jori pálya, 9.00 órától. VÍZILABDA. OB II. Békéscsabai Thermál VSC—CSMSK, Békéscsaba. Árpád fürdő, 11.00. Gumijavítás a belvárosban. Békéscsaba, Eötvös u. 11. — gépi szerelés — centírozás — gumik árusítása. (Elektroházzal szemben.) BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Közéleti napilap. Főszerkesztő: dr. Arpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: Martin Feldenkirchen ügyvezető igazgató és dr. Tóth Miklós kiadóvezető. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 27-844; főszerkesztő: (66) 26-057; telefax: (66) 21-401; kiadó: (66) 26-395. Telex: 83-312. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 245 forint, egy évre 2940 forint. Készül: a Kner Nyomdában, Békéscsaba, Baross u. 9—21. Vezérigazgató: Balog Miklós. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom