Békés Megyei Hírlap, 1992. április (47. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-18-20 / 93. szám

о 1992. április 18-20., szombat-hétfő MŰVÉSZETEK-TÁRSADALOM áfiFKÉS MEGYEI HÍRLAP Bármennyire szerették kortársai, egyetlen elemző tanulmány sem tanúskodik korszakairól Szorító Mokos József-esztendő A folytonosság mindenfajta ismeretszerzés, tudás, művelt­ség alapfeltétele, fgy van ez a művészetben is, egy-egy or­szág, tájegység vagy település művészeti életének a meggyö- kerezésében és működésében egyaránt. Hogy — különösen a régebben berendezett — békés­csabai otthonokban nem ritka a kép, szobor, grafika, iparművé­szeti tárgy, s hogy — különösen az utóbbi időben nyíló — tárla­toknak egyre népesebb a törzs- közönsége, feltétlenül azoknak a művészeknek köszönhető, akik ebben a városban éltek, al­kottak, s a század elejétől kezd­ve egymásnak adták át a művé­szi ízlést pallérozó (s nem csu­pán képzeletbeli) szabadiskola kulcsát. (A mai művészek, min­den sikerük, esetleg népszerű­ségük ellenére is, szintén csak későbbi évtizedekben, legjobb esetben öregkoruk elszámolási napjaiban mérhetik le/meg tevé­kenységük gyümölcsét és gyümölcsözőségét.) A művészi érték, a művészi látás és művészeti kultúra bé­késcsabai otthonteremtői között megkülönböztetett szerepet vál­lalt Mokos József, aki, akárcsak a tizenhetedik századi holland kismesterek, s persze saját mes­terei, a nagybányaiak: sohasem ostromlott olyan feladatokat, amelyek ne a bensóségesség, az emberi kapcsolatok (az egymás közötti és a természethez fűződő kapcsolatok) elmélyítését, har­móniai gazdagodását célozták volna, vagy amelyek meghalad­ták volna saját festői erejét. Mokos József 1892. novem­ber 22-én született Békéscsa­bán, s itt is hunyt el 1972. július 3-án. Születésének századik, s halálának huszadik, tehát emlé­ke őrizésének kettős kerek év­fordulós alkalma vezetett bennünket már egy évvel ez­előtt, а XXVII. Alföldi Tárlat kiírásakor abban, hogy a helyi művészettörténeti hagyomá­nyok ápolása végett rendszere­sített — az oly rég, s úgy tűnik még sokáig késő városi képtár tükrét helyettesítendő — s már az előző Alföldi Tárlat anyagát kísérő kis emlékkiállítások so­rozatába, másodikként éppen Mokos József „elókiállítását” illesszük. „Elókiállítást”, hiszen, noha a kései, decemberi nyitás révén az Alföldi Tárlat érvényessége átnyúlt 1992-be is, pontosabban február végéig, a Munkácsy Mi­hály Múzeum 1992-es kiállítási tervébe már azelőtt beiktattuk, október végére, a Mokos József és tanítványai című nagy emlék- kiállítás eseményét. Ezért olvastuk most örömmel két Mokos-tanítvány vallomá­sát a Heti Mérlegben (II. évf. 14. sz., 1992. április 8.), hiszen ép­pen ezekben a napokban indul­nak el a kérőlevelek a képtulaj­donosok felé, s a hívólevelek a tanítványok címére. A mű­vésszé vagy művészpedagógus­sá lett tanítványok névsora meg­közelítőleg teljes, ám a félreér­tések, tévedések, sértődések el­kerülése végett ezúton is fel­kérjük őket: egy levelezőlapon akár máris jelezzék részvételi szándékukat az emlékkiállítá­son. Mindenkitől 2 (két) munkát tudunk elfogadni, s ezeket leg­később szeptember elsejéig jut­tassák el a múzeum művészeti osztályára. Jóval hiányosabb azonban a Mokos József műveiről készülő kataszterünk. A legutóbbi em­lékkiállítás rendezői ugyan sok tulajdonos címét feljegyezték, félő azonban, hogy ezeknek a címeknek jó része (s a képek tulajdonjoga) sokat változott időközben; de egyébként is sze­retnénk tágítani a kört, így hát a Mokos-képek tulajdonosait is arra kérjük, hogy — a címek és telefonszámok pontossága ér­dekében — ugyancsak levele­zőlapon közöljék, ha szíves köl­csönzésükkel hozzá kívánnak járulni az őszi tisztelgés rangjá­hoz. Ezeket a szándéknyilatko­zatokat azonban (a szóban forgó mű vagy művek adatainak a feltüntetésével: a kép címe vagy tárgya, méretei, műfaja, pl.: olaj, pasztell, rajz stb.) legkésőbb jú­lius 1-jéig szeretnénk megkap­ni. Sajnos, legkevésbé a művé­szettörténeti mulasztás pótolha­tó (és igázolható): átnézve a mú­zeum művészeti gyűjteményé­nek a dokumentációs anyagát, szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy bármennyire szerették Mokos Józsefet kor­társai, kizárólag publicisztikai műfajú írások jelentek meg sze­mélyiségéről, s egyetlen elemző tanulmány sem tanúskodik a pá­lyakép korszakairól, stílusesz- közeiról, főműveiről. S ezen már nem segít sem a bűnbakkeresés, sem a mímelt csodálkozás: hogy is nem jutott ez eszébe mostanig senkinek?! Ezt egyszerűen, azaz komoly, alapos kutatómunkával meg kell cselekednie valakinek! Le­hetőleg még ebben az évezred­ben... Banner Zoltán 1993-ban centenárium: emlékkönyv, táblaavatás, hangverseny Meghódítani Erkel birodalmát A gyulai székhelyű Erkel Fe­renc Társaság második, nemrégi­ben megtartott közgyűlésén 11 ta­gú elnökséget választott. Elnök is­mét dr. Bónis Ferenc zenetörté­nész lett, akit a társaság eddigi sze­repéről, jövőbeni céljairól kér­deztünk. — Elnök úr, mi az oka, hogy az ősszel esedékes közgyűlést jó fél évvel előbbre hozták? — Társaságunk két éve és 4 hó­napja alakult meg, azzal a céllal, hogy Gyula város szülöttének, Er­kel Ferencnek az életművét nép­szerűsítse, köztudatba vigye. Több motívuma volt a megalakulásnak: volt, akit kegyeleti, volt, kit köz- művelődési, művészeti vagy tudo­mányos szándék vezérelt. Társa­dalmi keretet akartak adni különfé­le művészeti céloknak. A sokféle szándék közös munkában folyt össze. Valóban, még nem kellett volna közgyűlést tartani, azonban úgy gondolta az elnökség, 1993. június 15-én Erkel-centenáriumot ünnepel az ország, halálának 100. évfordulójára emlékezünk. Jó len­ne, ha az előkészítést — ebben az Erkel Társaságra és Gyula városára igen nagy szerep vár — olyan el­nökség irányíthatná, melynek nem 1-2 hónapos mandátuma van, ha­nem bőven van ideje készülni. — A közgyűlésen elhangzott, az elnökség már több fórumhoz fordult az Erkel-centenárium megünneplése végett. Hogyan fo­gadták kezdeményezésüket? — A Művelődési és Közoktatá­si Minisztérium irányításához for­dultunk, hogy a centenárium méltó megünneplésére alakítsanak bi­zottságot azokból az intézmények­ből, melyeknek Erkelhez köze volt, Erkel alapított és most is az 6 szellemében munkálkodnak. Gon­dolok az Erkel T ársaságra, az Ope­raházra, a Filharmóniai Társaság­ra, a Kórusok és Zenekarok Orszá­gos Szövetségére, hiszen Erkel or­Ismét dr. Bónis Ferenc az el­nök Fotó: Kerekes István szágos karnagya volt a Dalár- egyesületnek, a mostani kórusszö­vetség szellemi elődjének. Azután Gyula és Budapest önkormányza­ta, a Magyar Zene Kamara, a Ma­gyar Rádió és a Magyar Televízió tudja tenni a legtöbbet. A miniszté­rium válaszában kifejtette, osztja nézetünket az ilyen bizottság szük­ségességében. Sőt, minden megyei önkormányzatnak ír, van-e vala­miféle sajátságos kiegészíteni va­lójuk. Ezek alapján hívja össze a bizottságot. A nagyszabású ünnep­ség megrendezése természetesen az anyagiaktól is függ: a miniszté­rium válasza alapot ad arra a re­ményre, hogy a magyar kultúra e fontos eseményét a magyar köz- művelődés legfőbb vezetése tá­mogatja. — Bár korai még konkrét el­képzelések felől tudakozódni, egy-két terv már felmerült itt is, s két város neve hangzott el—min­denekelőtt Gyuláé és Budapesté — az ünnepségsorozat helyszíne­iként. — Egyelőre igen, de örülnénk, ha minél több város és megye vál­lalkozna majd a részvételre, hiszen Erkel az egyetemes magyar kultú­ráé volt. Kérdés azonban, kinek, milyen erői és szándékai lesznek? Csöppet sem korai részletekről kérdezni, vannak művészeti, tudo­mányos elképzelések. Gyulán tu­dományos tanácskozást tervezünk Erkel életéről, művészetéről és a XIX. század magyar romantikus zenéjéről. Ezenkívül Erkel-emlék- könyv kiadását, amely az önkor­mányzat második zenei könyve lenne D. Nagy András és dr. Márai György munkájaután. Budapesten emléktáblával jelöljük meg a régi Zeneakadémiát, mely Erkel szol­gálati lakása volt. Filharmóniai hangversenyről van szó, s az Ope­raház igazgatójával beszéltünk föl­újításokról, sőt bemutatószámba menő fölújításokról. Az Operaház repertoárjára már nagyon ráfér egy új Bánk bán, s talán még inkább egy új Hunyadi László. Számítha­tunk arra is, hogy a Dózsa Györ­gyöt a ’92—93-as évadban műsor­ra tűzik. Fölmerült még az István király és az, hogy a Gyulai Vár­színházban szólaljon meg Erkel- mű a centenárium évében is a ko­lozsvári vagy a budapesti társulat­tal. — Kétéves fennállásuk után hogyan látja, mennyire került vissza Erkel zenei közéletünkbe, illetve sikeriilt-e őt megismertetni a világgal? — Azt gondolom, az az elsődle­ges, hogy az Erkel Társaság saját maga ismerje meg Erkel Ferencet, s aztán ez a szereteti ismeret to- vábbsugárzik majd. Mindenesetre a társaságot fontos erkölcsi ténye­zőként jegyzik a magyar kultúra tőzsdéjén, és ez Erkel személyére és művészetére is visszahat. A kül­földi terjedés függ a nyelvtől, a fordításoktól, s attól, hogy a nem­zeti romantika iránt milyen érdek­lődés ébred... Az első azonban, hogy a gyulaiak, elsősorban a tár­saság tagjai, akik mind többen lesznek a múló idővel, maguk szá­mára hódítsák meg Erkel birodal­mát. Szőke Margit A Kolozsvári Magyar Opera az elmúlt nyáron a Hunyadi László című operát mutatta be (képünkön) a Gyulai Várszínházban. Az idén a Bánk bánt adják eló'. Gyulán a centenárium évében is készülnek Erkel-mű színpadra állításával A torockói menyasszonyt viszik Amerikába Zsuzsa hosszú útra készül Színész kollégái Nyertest Nyerőnek becézik Ezekben a napokban már az országot járja Nyertes Zsuzsa né­hány pályatársával, Bencze Ilo­nával, Rátóti Zoltánnal, Rátonyi Hajnival, Tahi Tóth Lászlóval, Mihályi Győzővel, Forgács Gá­borral, Zentay Ferenccel együtt. Immár hagyománnyá vált szoká­sa a Vidám Színpadnak, hogy egyik-másik produkcióját előbb végigviszi az országon, és csak utána jönnek be vele a budapesti, Révay utcai otthonba. Ezúttal Ki gyereke vagyok én? a mulatsá­gos vígjáték címe, szerzője Tö­rök Rezső, rendezője Pethes György. — Csak ritkán van időnk ezt a darabot az ország különböző pontjain játszani, mert mind­annyian nagyon elfoglaltak va­gyunk, én is csaknem minden nap szerepelek a Vidám Színpa­don, három-négy produkcióban is benne vagyok — mondja a kezdetben szépségéről, ám már jó ideje izmosodó tehetségéről, színészi sokoldalúságáról is ne­vezetessé vált Nyertes Zsuzsa. Egy híján egy évtizede, köz­vetlenül a főiskola diplomájának kézhezvétele után szerződtette a Vidám Színpad. Azóta a színház tagjaként, meg más műsorok résztvevőjeként is sokfelé járt az országban, színházakban, műve­lődési házakban. Most azonban jóval hosszabb útra készül. Ha összejön minden, az utóbbi idők egyik legsikeresebb és legtartal­masabb Vidám Színpad-beli produkcióját, A torockói meny­asszonyt viszik Amerikába. Mégpedig mindkét partra, New Yorkba és Los Angelesbe, vala­mint Kanada két legnagyobb és leginkább magyarlakta városá­ba, Torontóba és Montrealba. Arról is szó van, hogy ugyanezt a produkciót meghívják Izraelbe is. Igen, ilyen hosszú útra készül most Nyertes Zsuzsa—nem elő­ször. — A húgom Kansas Cityben él, 1986-ban ott ment férjhez, és meghívott az esküvőjére. Akkor jártam először az Egyesült Álla­mokban. Néhány évvel később New Yorkba hívtak meg, ott színházimádó lényemet élhettem ki (mert nemcsak játszani, szín­házat nézni is nagyon szeretek), minden este színházban ültem a Broadwayn vagy az off-Broad- wayn. Ez sok nagyszerű színházi élményt adott, de közben a hon­vágyamat is fokozta: már alig vártam, hogy hazautazhassak, és én is újra színpadon lehessek! — Mégpedig azon a színpa­don, amelyhez végzős főiskolás kora óta hűséges. Nem vágyódik más színházak után, nem szeret­né más színpadokon is kipróbál­ni magát, nem a megszokott partnerekkel, hanem másokkal együtt játszani? — De igen. Ami az utóbbit illeti: erre olykor lehetőséget ad a rádió meg a televízió, ahol új ren­dezők irányítanak, és különböző színházakból érkező színészek a partnereim. Ez jó, de alapjában véve színházilag is monogám ter­mészetű vagyok. Büszke vagyok rá, örülök annak, hogy a Vidám Színpadon dolgozom, hiszen ezen a színpadon ma is olyanok­kal játszhatom együtt, mint Bod­rogi Gyula, Kabos László, Lorán Lenke és mások, a múltban pedig itt működtek olyan óriások, mint Kazal László, Álfonzó, Benedek Tibor, Kellér Dezső, és rövidebb ideig játszott itt Mezei Mária, Tu- ray Ida, Feleki Kamii, Uray Tiva­dar, Sennyei Vera. Kollégái körében Nyerő a be­ceneve Nyertes Zsuzsának. Re­méljük, egy amerikai vendégjá­tékon, Indig Ottó vidám és ko­moly, humanista szellemű, a faji és vallási előítéletek ellen küzdő, hatvan éve írt, de ma is aktuális darabjában, A torpckói meny­asszony címszerepében, az ame­rikai vendégjátékon is Zsuzsa lesz a Nyerő. (MTI-Press) Barabás Tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalom