Békés Megyei Hírlap, 1992. február (47. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-08-09 / 33. szám

1992. február &-9., szombat-vasárnap 0 àBÉKËS MEGYEI HlRLAP­A HÉT TÉMÁJA A város a lakóinak épül Békéscsaba főépítésze a szakmai csúcsról jött frontharcosnak Vukovich Miklós építészmérnök, a városépíté­szeti iroda vezetője négy éve telepedett le Békéscsa­bán. Negyvenöt, fővárosban eltöltött év után a szakmai sikerek csúcsán váltotta fel a rajzolóasz­talt —ahogy ö mondja—a frontharcosi szereppel. Pályáját jelentős sikerek jelzik, tervezője volt a Budapest Sportcsarnoknak, részt vett az új Nem­zeti Színház tervezésében. Békéscsabai munkák is kerültek ki a keze alól. A megyeszékhely által kiírt sportcsarnokra vonatkozó pályázatot megnyerte. Nem rajta múlott, hogy a megvalósítás másképpen történt. О készítette az Univerzál Áruház beruhá­zási programját is. A tanítóképző főiskolával szem­beni Halastó utca beépítési terve és az utcakép megalkotása ugyancsak munkái közé tartozik. A Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége régióel­nökeként is tevékenykedik. Nagyrét — önálló gazdasági övezet, mutatja a főépítész Fotó: Fazekas Ferenc —Hogyan telt az elmúlt négy esztendő Békéscsabán? Mi a dolga tulajdonképpen a városi főépítésznek? — Ez az a tipikus kérdés, amelyre lehet kimerítően és hosszan válaszolni. Először a megyei főépítészi feladatokat láttam el, majd mikor nemrégi­ben a változások következtében ez a tevékenység háttérbe szo­rult, kaptam Békéscsaba önkor­mányzatától a felkérést, melyet elfogadtam, s lettem az eddigi szakmai és helyi tapasztalataim birtokában Békéscsaba főépí­tésze. Ebbéli munkám során kí­vánom elősegíteni a város ren­dezett fejlesztését. Irányítá­sommal négyfős városépítészeti stúdió működik, melyben mun­katársaim, Torma Gyöngyi, Kiss Béla, Békési Gábomé, Csi­kós Anikó végzik a tervezőmun­kát. — Első tevékenységeként várta, hogy a város polgárai bekopogtassanak hivatalába. ­— Minden szempontból komoly változásokat élünk meg évek óta. A városnak létezett egy általános rendezési terve, amely a tervgazdálkodásnak a velejárója volt. Ez azt jelentette, hogy 5—10 vagy 15 évre előre meghatározták a város fejleszté­sét, hol, mikor, mekkora óvoda, iskola, lakóház, intézmény léte­süljön. Mire ezek a tervek elké­szültek, már nem voltak aktuáli­sak, mert az élet mást diktált. Ez a fajta változás mára felgyorsult. Eldönthettük: a korábbi terveket valósítjuk meg vagy megpróbál­juk szorosan az élethez igazítani munkánkat. Tevékenységünk fő irányát ma már az határozza meg, hogy az állampolgárok sétálóutcában kíván boltot nyit­ni. Már a mellékutcákat sem. tartják a kereskedelem szem­pontjából megfelelőnek. Az Andrássy útnak a Szent István tér és a Jókai utca közötti sza­kaszát szeretnénk sétáló- és be­vásárlóutcává tenni. Egy díj­nyertes pályázat alapján üzlet­sort építünk a jelenlegi bódécso­portok helyén. A vállalkozók fizetség nélkül kaphatják meg a területet azzal a kötelezettség­gel, hogy a környező díszburko­latot kell elkészíttetniük. A vá­rosnak ezen a területén legna­gyobb célunk a Csaba Center megvalósítása, amely nemzet­közi értékű kereskedelmi köz­pont lesz. Megsokszorozza Bé­késcsaba jelentőségét, amely a Kelettel való kereskedelmet, főképpen a mezőgazdasági ke­reskedelmet jelenti. Most foly­nak azok a tendertárgyalások, melyek következtében április­ban láthatóak lesznek az ered­mények. A Csaba Center helye változatlanul az Andrássy út— Jókai utca sarok. De a város más pontjain is cél, hogy koncentrált és szervezett kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységnek helyet biztosítsunk. —Mely területeket érinti ez a városban? — Kettőt emelnék ki ezek közül. A Lencsési úti lakótele­pen elszaporodtak a garázsok­ban nyílt üzletek. Ezen minden­képp változtatni kell. A másik terület a Szent István tér és a Hunyadi tér közötti házsor, ahol sok értéket látok. A Hunyadi tér egyik oldala szépen beépült, a másik oldal teljesen elhanya­golt. Az ide néző belső udvarok megnyitásával, kis üzletsorok Januárban adták át a Wlassich sétány új lakótömbjét építésével egy árkádos vásárló­negyed alakítható ki. —Sok esetben az építési tilal­mak kedvezőtlenül befolyásol­ták a városban az építkezési kedvet. Lesz-e a jövőben válto­zás a tilalmak körül? —Az önkormányzati testület decemberben tárgyalta az építé­si tilalmak feloldásának ügyét. Nagyon nehéz volt kideríteni, hogy a városban mely területe­ket érinti a tiltás. Gyakorlatilag nem volt naprakész nyilvántar­tás erről. Végül a telekkönyvi hivatalban néztünk utána, s megdöbbenve tapasztaltuk, hogy jogilag mintegy hatvan te­lekre volt bejegyezve építési ti­lalom. Ezek nagy része mára már nem aktuális. Ahhoz, hogy körültekintően rendezzük e kér­dést, meg kell vizsgálnunk a vá­rosban a közműépítés, útépítés, egyéb fejlesztések területígé- nyét. A következő közgyűlés elé olyan javaslattal állunk, mely az eddigi tilalmak feloldása mellett szűkebb körben új tilalmakat rendel el. —Köztudott, a város beruhá­zási lehetőségei szűkösek. —A közeljövőben épülni fog Erzsébethelyen, a Franklin utcá­ban városi beruházással nyolc­van olyan lakás, ahol a szociáli­san rászorulók átmenetileg la­káshoz juthatnak. Ezeknek a la­kásoknak az olcsó fenntartása lehetővé teszi az ott lakóknak, hogy egy meghatározott idő alatt meg tudják teremteni saját lakásuk anyagi feltételeit. — Városunknak sajátos épí­tészeti arculata van. Nem ha­sonlítható össze más régióval. Megóvásuk különös gondossá­got igényel. — A helyi értékek védelme rendkívül fontos egy város szá­mára, Békéscsaba esetében is így van. Kidolgozás alatt áll egy városi szintű rendelettervezet. Ennek célja a felújításra, korsze­rűsítésre szoruló polgárházak, népi építészeti emlékek, s más helyi értékek védelmének sza­bályozása. Ha valaki ilyen épü­letben lakik vagy tulajdonosa az ingatlannak, a várostól pályázat alapján meghatározott összegű, vissza nem térítendő támogatást kaphat az értékek védelmére: felújításra, korszerűsítésre. Mindezeket a döntéseket a feb­ruár 20-ai közgyűlés után közzé- tesszük. Bede László Dózsa György úti polgárházak milyen igényeket támasztanak a várossal szemben. Az elmúlt rövid két hónap alatt két irány­ból érkeztek hozzánk nagy mennyiségű lakossági kérések. Az egyik az a szándék volt, mely szerint az emberek egy része ott szeremé élni, ahol gazdálkodik. A másik pedig a kiskereskedel­mi igények megsokasodását je­lentette. —Mit lehet tenni annak érde­kében, hogy mindez valóra is válhasson? — Megindult egy fejlődés a Nagyrét területén. Kissé nehe­zen, mert a téesz által osztott területen a telkek nem alkalma­sak arra, hogy lakóházakat épít­senek rá. Mindezek mellett a te­rület nagyon jó adottságú mind a termőföldet, mind a városhoz való közelségét tekintve. Már meglévő, nem a helyes mutatók­kal, paraméterekkel, telekadott­ságokkal kellett számolnunk. Ezt szeretnénk jobb irányba te­relni. Az országos építésügyi szabályzat átdolgozás alatt áll, amely eddig a telkeken 30 négy­zetméteres épületek építését engedte meg. Mi olyan nagysá­gú telkeket kívánunk kialakíta­ni, ahol lakóházakat építve ve­gyes vállalkozói tevékenységet lehet folytami. Ezt elneveztük önálló gazdasági övezetnek. Mindez jelentős nagyságrendű terület, hozzávetőleg 2500 hek­tár, majdnem akkora, mint a vá­ros belterülete. Gondoltunk arra, hogy továbbra is jelentkez­nek ilyen igények. A természe­tes határvonalak között szeret­nénk fejleszteni. Az első ütem­ben az Élővíz-csatorna és a Holt-Körös ágai a természetes határok, a második ütemben a vasútvonal és az Élővíz-csator­na nyomvonala jelenti a határt. —A kereskedelmi igények— úgy tudom — elsősorban az Andrássy útra koncentrálód­nak. — Érthető okoknál fogva majdnem minden kereskedő a Sétálóutca, mely befejezésre vár Korszerű, városképbe illő épület a belvárosban Fotó: Kovács Erzsébet

Next

/
Oldalképek
Tartalom