Békés Megyei Hírlap, 1992. január (47. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-18-19 / 15. szám

А НЕТ TEMAJA 1992. január 18-19., szombat-vasárnap Szokolay nem akar hallgatag képviselő lenni Előjáték Fél hat. Még csak szállingóznak az emberek. Kalapos hölgy, kis kosztümben: — Hozzá kell szólni? — kérdezi az MDF-gyűléseken megszokott kedélyes szervezőtől. — Nem, nem — nyugtatják, miköz­ben a párt aktív tagjai egyre másra paroláznak az érkezőkkel. Az egész úgy fest, mintha valami taggyűlés készülődne, vagy valami politikai rendezvény, s bevallom, nem nagyon értem, hogy a dolgok mostani állása szerint miért csak magyar fórumos férfiaknak, nőknek fontos, hogy mit is tett Szokolay Zoltán az elmúlt két évben, s mit alig egy hónapja. Mindenki Szokolayra vár, eszmetársai aggódva lesik a lépcsőfeljá- rót, hol késik, amikor fél 6-ra ígérte. Van időnk beszélgetni Kerekes Attilával, a csabai MDF-vezetővel. A doktor úr mosolyog, s érthető diplomatikussággal siklik el a válaszadás felett, mikor arról faggatom, miért nem fogható fel hiteles közösségnek a mostani fórum publikuma, amikor az vélhetően a választókból áll, akiknek elsősorban el kell számolnia egy képviselőnek. Szerencsére nem rágódunk sokáig, pon­tosan hatkor befut Szokolay Zoltán. Már az első pillanatban érezni, hogy jó néhány politikai erő „ráké­szült” a rendezvényre, s így óhatatlanul is kialakult kisebb világunk, a díszterem szektora szabdaltsága. Az egyik negyedben már jöttére is bőszen dörgött a taps, a másikban csendes, alig érezhető ellenszenvvel fogadják a honatyát. Kgy csapásra vége a kerekasztalos nosztalgiá­nak, a régivágású szívélyességnek, hiszen nem tudni, mit tartogat a „mester” bűvészcilinderében. Bár a képviselő is tudta, s beszédében többször utalt rá, a hallgatóság elsősorban a lemon­dása indokaira, előzményeire, körülményeire volt kíváncsi, er­ről azonban csak beszámolója végén beszélt. „Túl nagy különbséget nem látok az ígéreteim és a későbbi tetteim között, bármikor válla­lom az összehasonlítást” — hangzottak Szokolay Zoltán bevezető szavai, akit, mint em­lékeztetett a választások ered­ményeire, 12 ezer 91 békéscsa­bai választó szavazata juttatott az Országházba. Hosszas összegzés követke­zett arról, mit végzett az eltelt 20 hónap alatt a képviselő a parla­ment plenáris ülésein, a bizott­ságokban, a lobbizások alkal­Szokolay horoszkópja Szűz kézzel nyűit a gombhoz Sorsdöntőnek bizonyulhat Szokolay Zol­tán (Szűz) számára e hét. Vajon mivel biz­tatják a csillagok? Amennyiben a hazai la­pok bármelyikének horoszkópját idéznénk, mindenféle vádaskodásnak tennénk ki ma­gunkat: liberális, népi-nemzeti, szocialista, keresztény kurzust követő, „független”, vagy kismacska farka fajta horoszkóppal akarjuk traktálni Önöket. Ezért felhívtuk telefonon az Amerikai Egyesült Álla­mok egyik jeles horoszkópkészítőjét, akitől megkaptuk Szokolay Zoltán, remélhetőleg pártsemleges, horoszkóp­ját. íme (zárójelben a megállapítások általunk vélt értel­mezését adjuk közre): Egy olyan levelet kap a hét elején, amelyre már nagyon régóta vár. Ennek a hivatalos levélnek a szövege nagy öröm­mel tölti el. (Amennyiben hajlandó lesz felbontani a minisz­terelnök úrtól kapott borítékot.) A levélben foglalt hímek jelentős hatása lehet jövőjére nézve. (Talán mégsem az An- tall-levélről, hanem a gomhfoci-válogatottba kerülését hírül adó értesítésről van szó.) Amennyiben lehetősége van valamilyen fantasztikus do­loggal foglalkozni, meg kellene próbálkoznia. (Higgyen erő­sen abban, hogy 10 millió magyar egyszerűen már megfeled­kezett végleges lemondásáról.) A keddi napját egy fontos barátjával töltött ebéd teszi jelentőssé. A beszélgetés témája jövőbeni perspektívái lesznek. (Mai perspektíváit legkön­nyebben a metró Kossuth téri állomásának legmélyebb pont­járól szemlélheti meg.) Van egy pár ember, aki nagyon jól tudja, hogy mi a legjobb az Ön számára és ezek az emberek rávezetik a helyes útra. (Meglátja, valamennyien rövidesen sínen lesznek.) Esténként ha úgy találja, hogy az egyik családtagja nagyon mogorva valamiért, Önnek nehezére esik majd a lábujjhe­gyen járkálás. (Ideje lenne megkérdezni a miniszterelnök urat, hogyan kell vízen járni. Ha nincs vele olyan viszonyban, a Hócipőben megtalálja a receptet.) Lehet, hogy a szomszéd­jánál tölt bizonyos időt, akiről köztudott: képes a dolgok fényes oldalát látni. (Nem is tudtuk, hogy Kupa Mihály a szomszédjukba költözött! Önnek gyermekjáték lesz bejutnia hozzá, hiszen képes egyszerre saját lakása és a másik lakás csengőgombját megnyomni.) A hét második felében aktív társasági életet él és megérzi a lehetőséget, hogy részt vegyen valami közös programban. Csillagai azt sugallják, hogy he­lyénvaló lenne egy kis elővigyázatosság. (Nem mi mondtuk: íme. meg vagyon írva a csillagokban.) Ez az időszak alkalmas hivatali és vagyoni ügyeinek ren­dezésére. Amennyiben volt ezen a téren valamilyen problé­mája a közelmúltban, most úgy érzi majd, hogy egyszer és mindenkorra megoldódik. Ne legyen meglepve, ha váratlan izgalmak érik a hét végén. (Totó? Lottó? Ta.xisblokád?) Mindenkit meg fog lepni egy távolból érkező hír. (Elkép­zelhető, hogy Hámori Csaba felkéri: tanuljanak be közösen egy Mozart négykezest.) Mivel a sorsát meghatározó ténye­zők állandó változásban vannak, a jövő héten is telefonálhat­na horoszkópja ügyében. Fontos információk várnak Önre. az életében bekövetkező változásokról és fejleményekről. (Ne mulassza el: 700 forintot bizonyára Önnek is megér, ha megtudhatja, hogy mit kell tennie a jövő héten.) mával, illetve a választók előtt tartott tíz (a tegnapival együtt 11) beszámoló és a 21 fogadó­óra, amelyen 288-an jelentek meg. A beszámolóban két alapvető okot említett Szokolay Zoltán, amelyek végül a képviselőség­ről való lemondásra késztették. Vádló szavakkal illette a Békés Megyei Hírlapot (korábban Népújságot), mert a választók nem ismerhették meg belőle in­dítványait, módosításait, hoz­zászólásait, így például az ál­lamtitkárok jogállásával, a me­gyei lapok eladásával, az MSZMP-tulajdonnal kapcsolat­ban. A lemondás gondolatával először akkor kezdett foglalkoz­ni — folytatta a képviselő —, amikor 1991. május 2-án a Bé­kés Megyei Hírlap belső vezér­cikkében magára ismert, midőn a cikk szerzője méltatlan sza­vakkal, jelzőkkel illette a jelen­kor politikusait. A legfőbb ellenséget Szoko­lay Zoltán a szabaddemokrata képviselőkben látta. A decem­berben kirobbant gombnyomá­sos ügy kapcsán pedig Mádaí Péter zúdított össztüzet ellene. Az ominózus szavazás körül­ményeit még egyszer és — sza­vai szerint—utoljára részletező képviselő felidézte, a határozat- hozatal idején összeveszett a környezetével. Varga Zoltánnal megszavazott egy javaslatot, amelyet a kormány ellenzett. Elvesztette a fejét, csapkodott, miközben egy bizottsági jelen­tés Varga Zoltán szavazógomb­jaira került, s feltehetően így nyomódhatott meg a gomb. December 16-án, amikor Má- day Péter csalónak, házugnak nevezte, döntött úgy, hogy visz- szalép. Rádöbbent arra, mit akar az ellenzék, folytatta, azt, hogy kivonuljon a nemzetbiztonsági bizottságból, hogy hallgasson el. ,y4 városnak nem használ, ha van egy hallgatag képviselője” — hangsúlyozta, s kijelentette: gazdasági szakembernek kell a helyébe lépnie. Ezután következtek a hozzá­szólások. Legtöbben a sokat emlegetett gombügyet, illetve Szokolay Zoltán végső döntését várták. Az első kérdések mégis más témákat bolygattak.Többen is keserűen vetették fel, hogy nem bírják már az adókat, a ter­heket. Egy hölgy nagy vehe­menciával élesen fogalmazott: „Mikor magára szavaztam, az igazságra szavaztam!” (Gúnyos kacaj a hátsó sorokba.) Majd ekképp folytatta: „Ne juttasson vissza minket a kommunizmus markába!” — a képviselőhöz legközelebb ülők tapssal jutal­mazták a hozzászólót. A közhangulatot és a várako­zást ékesen bizonyítva a hátul ülők közül megjegyezte valaki: — Na, most lemond, vagy nem mond le? A képviselő először akkor veszítette el türelmét, mikor egy úr sérelmezte, hogy nem tehette fel kérdéseit Katona Tamásnak. Egymás szavára nem figyelő hangos szóváltás következett Szokolay és közte—a hallgató­ság sem volt hallgatag. — Önt. tudomásom szerint, képviselői mandátumáról való lemondásra senki sem kérte fel. Szóljon, ha rosszul tudom—állt a mikrofon elé egy újabb felszó­laló. — Komolyan azt hiszi, hogy lemondása esetén felma- gasztalódík? S még valami, ön nem sajtókritikus, hanem képvi­selő. A sorban feltett kérdésekre a válasz a következőképpen hangzott: — A képviselői szék­ből való felállásra valóban nem szólítottak fel. Nem akarok én felmagasztosulni! Azt is tudom, hogy nem vagyok sajtókritikus. Ing és retorika Szokolay szónoklattant biz­tosan tanult. Igazi profihoz méltó drámaisággal ecseteli mindazt az ármányt, álnok tőr- vetést, amit holmi liberalisták, s a tisztogatással dacolni merő gaz helyi sajtó neki szánt. Lát­szik, hogy tanulta a pátoszt, a drámai hatásszüneteket, a hir­telen hangsúlyváltozást, sőt, még egy kis mimikáért, színészi kunsztért sem megy a szom­szédba. Révült, rekedtes han­gon ecsetelte, hogy a megyei napilapban megjelent, politi­kust becsmérlő írásban önma­gát fedezte fel! Majdhogy le nem mondott! Már csak arra vártam, hogy hamuval hinti meg fejét, s megszaggatja ru­háit, s félmeztelen vonul ki a díszteremből. Szerencsére a helyén ült tovább, s megmaradt az inge is sértetlen. így nem kellett más ingét a valóságban magára húznia. de hogy a választópolgárok nem tudtak elért eredményeimről, azért a helyi sajtó a felelős. A hozzászólók egyik része különböző indokokkal ugyan, de Szokolay Zoltán lemondása ellen voksolt. Mások az azonna­li távozását követelték. Volt, aki határozott választ várt a képvi­selőtől: megnyomta-e a gombot vagy sem? A képviselő feleleté­ben ismét csupán a körülmé­nyek elemzésére vállalkozott. — A megközelítés eleve rossz! — kezdte mondandóját egy újabb hozzászóló. — Az igazi gond nem az, hogy meg­nyomta-e a gombot vagy sem: a parlamentben olyan ember nem ülhet, aki nem emlékszik, hogy mit csinál, valamint aki megsza­vazta ezt a költségvetésL A kép­viselő—az MDF városi elnöké­nek korábbi nyilatkozatának el­lentmondva — azzal vágott vissza, hogy 6 sohasem hivatko­zott idegállapotára. Pro és kontra folyt tovább a felszólalósdi. többen is „segít­ve” Szokolayt döntésében, előre megköszönve neki lemondását. Az MDF-es képviselő végül el­árulta a jelenlévőknek a nagy tit­kot, nem csupán Hámori, hanem Tardos Márton is szívesen nyúlt át szomszédja gombjához... Szokolay Zoltán befejezésül azt mondta, furcsa nap zárul szá­mára; olyannyira, hogy még sa­ját szavaiból is okult. Arra kérte a hallgatóságot, hagyják egy kicsit békében, hiszen az állat­nak is kijár sebesülése után, hogy elbújjon vackába meggyó­gyulni. Mindenesetre győzni szeretne, mert makacs és bizo­nyos erőátcsoportosítás után folytatja a harcot. A kesztyűt fel­veszi — már felvette —, bár még nem tudja, a jövőben mihez nyúl vele, tollhoz, kalapácshoz vagy éppen mikrofonhoz. Az oldalt összeállítot­ta: Fábián István, Kiss A. János, Kőhalmi Endre, László Erzsébet, Szigeti Csaba. Az utca hangja Már maga a „gombnyomogatás” is nagy vihart kavart megyénkben, de a/ iga/i „hurrikán" csak az utóbbi napokban, dr. Kerekes Attilával folytatott beszélgetésünk után tört ki. Számtalan telefonhívás, levél jelezte, mélyen foglalkoztatja a közvéleményt a Szokolay-ügy. Megszólaltak a dologgal kapcsolatban ellenzéki vezetők, ismert politiku­sok Is. Am úgy gondoltuk, nem érdektelen meghallgatni az utca emberét sem. ezért amolyan közvélemény-kutatást végeztünk: kinek mi a véleménye az ominózus gombnyomásról, valamint a let nem?imondási szándékról. — Nézze, én nagyon keveset vagyok itthon Csabán, nem is nagyon ismerem a problémát. De a véleményem az, hogy egy vezető politikusnak, képviselőnek abszolúte makulátlannak kell lennie. (Sz. Tünde —joghallgató) — Én kérem azt mondom, hogy szidták, meg szidtuk a kommu­nistákat. hogy milyen becstelenek, mocskosok. Megmondom őszin­tén, én eddig bíztam, de most már... Aki egyszer eljátszotta a becsületét, az ne tetszelegjen mártírszerepben! (Dr. N. Sándor — nyugdíjas) —Elhiszem, hogy nem tudta mit csinál! Szerintem mindnyájunk­kal előfordulhat, hogy „kihagyunk" egy-egy pillanatra. Szeretném, ha továbbra is városunk képviselője lenne, nagyon aktív volt a Parlamentben. Én ott leszek a fórumon és kiállók mellette! (D. Sándor—pedagógus) — Ki az a Szokolay? (J. Andrásné — eladó) — Sajnálom azt az embert, s főleg a családját. Rengeteget szenvedhettek az utóbbi időben... Egy kormánypárti képviselő azon­ban csak egyszer hibázhat, az ellenzék egyből lecsap rá... Ez a demokrácia? (B. Veronika — üzletkötő) — Az ilyen embernek nincs helye az Országházban! Elegünk van belőle is, meg az egész kócerájból! Nemcsak őt kellene kivágni onnan... (H. Attila—esztergályos) — Szerintem az őt megválasztókat kellene megkérdezni. Azok­nak a becsületét is eljátszotta, nemcsak a magáét. Ha csak egy kicsi becsület van benne: lemond. (Dr. F. István — orvos) — Nem a pártja feladata hogy megvédje! Csalódtam Kerekes úrban — az MDF-nek ehhez semmi köze. Szokolay tegye tisztába a dolgait! (B. Szabolcs—számítógép-technikus) — Ha Hámori ott maradhatott, Szokolay is maradjon! (M. Imréné —gondozónő) — Utálom a politikát, a becstelenséget! Egyszerűen nem érdekel. Én élni szeretnék! (Sz.-né Á. Katalin — gyesen lévő kismama) — Ezt Szokolay Zoltánnak magának és magában kell tisztáznia. Ha tükörbe tud nézni, maradjon képviselő, ha nem, saját érdekében mondjon le! (F. Zoltán—pedagógus) (A válaszadók nevet kérésükre nem inuk ki. Mint többen is indokolták: felnek a zaklatástól, az esetleges retorziótól. Csak idézni tudom egyik beszélgetőpartne­rünket: „Ez a demokrácia?") Politikai sulis észt oben

Next

/
Oldalképek
Tartalom