Békés Megyei Hírlap, 1991. október (46. évfolyam, 230-255. szám)

1991-10-01 / 230. szám

1991. OKTÓBER 1., KEDD Ára: 9,60 forint XLVI. ÉVFOLYAM 230. SZÁM Antall József ma mond beszédet az ENSZ-ben Pénteken adjuk át az ajándékokat A kettős kötődés Antall József miniszterelnök hivatalos látoga­táson az Amerikai Egyesült Államokban tartózko­dik és ma beszédet mond az ENSZ-ben. „A régi és az új hazához való kettős kötődés nagy segítségére lehet Magyarországnak” — hívta fel a figyelmet két alkalommal is Antall József, amikor a New York környékén élő magyarság képviselőivel ta­lálkozott. A magyar konzulátuson a kormány gaz­dasági és külpolitikai törekvéseiről számolt be, többek között üzletemberekkel ebédelt és eszme­cserét folytatott Henry Kissinger volt külügymi­niszterrel. Megnyilatkozásainak visszatérő eleme volt, hogy sem a magyar társadalom, sem a Nyugat nem készült föl igazán a rendszerváltásra, s hogy az Egyesült Államoknak nem szabad tétlenül néznie a kelet-európai térségben zajló folyamatokat, „mert az instabil Európa kiszámíthatatlanabb ve­szélyekkel fenyeget, mint egy kordában tartott nukleáris nagyhatalom”. Kissingerrel is erről, a jugoszláviai válságról és a Szovjetunió jövőjéről tárgyalt a magyar minisz­(Folytatás a 2. oldalon) Villámok a csúcson Amióta a miniszterelnök másodszor is be­nyújtotta jóváhagyásra a rádiós alelnökök listá­ját, a kritikusok legenyhébb kommentárja vala­hogy így szólt: a kormányfő nem éppen elegáns gesztusról tett tanúbizonyságot, midőn a neve­ken nem változtatott. Meglehetősen kényelmet­len helyzetbe hozta ugyanis ezzel a köztársasá­gi elnököt, aki egyszer már megtagadta a doku­mentum aláírását. A két államférfi „nézetkülönbségének” nyil­vánvalóan nem (csupán) a közszolgálati mé­diákkal kapcsolatos eltérő felfogás, megítélés adott alapot. A probléma valószínűleg a gyökerekben ke­resendő, amikor a köztársasági elnöki tisztség bekerült az Alkotmányba. Ebben az időszakban valamennyi jelentős döntést politikai egyezte­tések előztek meg (félreértés ne essék, a mód­szer nagyon is helyes volt). Az akkori megálla­podások résztvevői viszont elkövettek egy hi­bát, amikor az államfői pozíciót politikai színe­zettel töltötték fel, s ez a későbbiek során csak erősödött. Nem akartak túl sok hatalmat az elnöknek, mert féltek, hogy a múlt rendszer „neveltje” lesz az első ember az országban. Ugyanilyen megfontolással vetették el a közvet­len választás lehetőségét. Aztán, amikor megala­kult az új parlament, megint csak pártalku (MDF—SZDSZ) előzte meg az államfő megvá­lasztását. Csoda-e, ha a hatalom csúcsán cikázó villámok láttán a két legnagyobb honi párt sietve igyekszik megvédeni a saját emberét. A mai törvényhozást gyakran éri a túlpoliti­záltság vádja. Talán ez is az átmenetiség egyik jellemzője, a maga hátrányaival együtt. Mert ésszerűséggel a legkevésbé jellemezhető az, amikor a parlament egyik frakciója nyíltan vagy burkoltan pártstratégiai megfontolásból támadja a másik koncepcióját anélkül, hogy megvizsgál­ná: a tervezetből mennyi kamatoztatható a nem­zetjavára. Á jó hírnevére valamit is adó országokban —- a választási kampányokat kivéve — a hatalom csúcsán mindig is igyekeznek ajtón kívülre szo­rítani a nyílt pártcsatározásokat. A politikai po­fozkodások itt ugyanis senkinek sem használ­nak. Sem annak, aki adja, sem annak, aki kapja. Sem a demokráciának. i„ £. Építkezők figyelem! Magyar cement 485 Ft/mázsa áfával együtt ismét megrendelhető. 10 mázsától díjtalan kiszállítás, vidékre is 20 mázsától. Megrendelhető: Gruda Károly Békéscsaba, Arany J. u. 12. vagy a 27-891 -es telefonon, 7—19 óráig. r““* —— ™■“ — ti | Értesítem | az állattartókat, hogy | az állatorvosi rendelő • (Békéscsaba, | Szerdahelyi út 2., * a volt állatkórházban) S délutáni rendelési ideje | a téli időszámítás alatt | 14—17 órára változott. I dr. Zsilák Pál Ma: Falunap Gerendáson (3. oldal) Holnap: Létbiztonság kellene... (4. oldal) A színes tévé nyertese: 2 700414 3060 A nagy pillanat: Ónodi Henrietta Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes tornász kihúzza a nyertes számot. Jobbról dr. Pándy Magdolna közjegyző, balról Klinszki Tamás, a Körösmenti Skála Rt. Raktáráruház igazgatója Fotó: Fazekas Ferenc Rendkívüli érdeklődés kísér­te a lapunkkal kapcsolatos köz­véleménykutatást. Mint ismert, szeptember 14—15-ei szá­munkban közöltük a kérdőívet, s kitöltői, illetve beküldői között a Körösmenti Skála Rt. által fel­ajánlott színes televízió mellett számos más értékes ajándék- tárgy sorsolására tettünk ígére­tet. Nos, a megadott határidőig — szeptember 20-án éjfélig kel­lett postára adni — 8222 ív érke­zett. Valamennyit beszámoztuk, s ennek megfelelően helyeztük el a sorsolási számokat a szeren­csekerékbe. Mindezek után teg­nap délelőtt dr. Pándy Magdol­na közjegyző jelenlétében tar­tottuk meg a sorsolást. Mint ko­rábban, ezúttal is Ónodi Hen­rietta Európa-bajnok, világbaj­noki ezüstérmes békéscsabai tornászt kértük fel, húzza ki a 15 számot, ennyi ajándéktárgyat sorsoltunk ugyanis ki. Kíván­csian vártuk mindannyian, va­jon ki nyeri a színes televíziót, ugyanis ezzel kezdtük a húzást. Mivel olvasóinknak három le­hetőséget ajánlottunk: nevüket és címüket, személyi számukat vagy személyi igazolványuk számát adják meg, többen éltek a névtelenség lehetőségével. így (Folytatása3. oldalon) Terítéken az igazságszolgáltatás Kupa Mihály képviselői mandátumának igazolásával kezdődött meg az Országgyűlés hétfői munkanapja. Mint isme­retes a pénzügyminiszter sze­rezte a legtöbb voksot a Borsod megyei 11. számú választókör­zetben a közelmúltban megtar­tott időközi választáson. Még az érdemi munka előtt két, napirend előtti felszólalásra jelentkezett képviselő kapott szót. Csépe Béla (KDNP) az 1956-os magyar forradalom szovjetunióbeli megítélésének szentelt rövid okfejtést, hangsú­lyozva, hogy immár anakronisz­tikus a korábbi szovjet történet- szemlélet ezzel kapcsolatos ál­láspontja. G. Nagyné Maczó Ágnes független képviselő an­nak a véleményének adott han­got, hogy a demokrácia válság­ban van Magyarországon, s en­nek oka az MDF és az SZDSZ által kötött paktum. Az ülésnap tárgysorozatának elfogadása után — első napiren­di pontként — a képviselők megkezdték a bíróságokról szó­ló 1972. évi törvény módosítá­sára vonatkozó törvényjavaslat tárgyalását. Az előterjesztő, Balsai István igazságügy-mi­niszter a módosításokat össze­gezve elmondta, hogy azok el­sősorban a bírák önálló jogállá­sát erősítik, valamint a bírósági vezetés legitimitását kívánják biztosítani. A Magyar Demok­rata Fórum képviselőcsoportjá­nak állásfoglalását kifejtő Kut- rucz Katalin támogatásáról biz­tosította az előterjesztést. Hack Péter, a szabaddemokrata frak­ció vezérszónoka ellenben beje­lentette, hogy a legnagyobb el­lenzéki párt ebben a formájában nem tartja elfogadhatónak a tör­vényjavaslatot. A képviselő ugyanis úgy ítélte meg, hogy a beterjesztett módosítások nem biztosítják a bírói szervezet füg­getlenségét, és túl nagy befo­lyást engednek az igazságügyi tárcának. (Folytatás a 3. oldalon) HARGITA JplUSZ ÉPÍTKEZÉSEINK BÉKÉSCSABÁN: Gyóni Géza u. 14—16. — 66 m2-es lakások, — üzletek 34 mz—200 m2-ig. Szent László u. 6. — 35 m2 és 43 m2-es lakás Lencsési lakótelep —családi házak. SZOLGÁLTATÁSAINK: Magas- és mélyépítési munkák tervezése, kivitelezése, lebonyolítása. (Családi ház, társasház, gyógyszertár, egészségügyi létesítmény, közmüvek). Jelentkezés: HARGITA |PIUSZ Békéscsaba, Irányi u. 2., telefon:27-971.

Next

/
Oldalképek
Tartalom