Békés Megyei Hírlap, 1991. június (46. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-27 / 149. szám

1991. június 27., csütörtök HÍREK Csütörtök Tetszik nekem, ahogy a szovjet csapatkivonás anya­gi, pénzügyi problémáival foglalkozó tárgyalásokon elbántak az adósságkérdés­sel. Anélkül, hogy a tartozá­sok összegével, megfizetési módjával akárcsak egy per­cet is bíbelődtek volna a fe­lek, egyszerűen csak felsorol­ták a követelések megnevezé­sét. S már mentek is békében haza a legények. • Kedves OTP! Magam is szívesen leülnék Önökkel a tárgyalóasztalhoz — s utána nem is hallanának rólam —, hasonló feltételekkel... k.a. j. Telefonügyeletünk munkanapokon 9-től 16 óráig: (66) 28-623 Előtte és utána, valamint munka­szüneti napokon ugyanezen a számon üzenetrögzítőn várjuk olvasóink észrevételeit. Telexünk: 83-312 Telefaxunk: (66)21-401 Hol mér a traffipax? Ma, június június 27-én a Békéscsaba—Gyula és a Békéscsaba—Mezőkovács- háza útvonalon, holnap, június 28-án pedig Békés­csaba—Szeghalom, illetve Békéscsaba—Doboz—Sar­kad között mér a sebesség- mérő műszer. Informá­ciónk tájékoztató jellegű. MA LÁSZLÓ napja A Nap kél 4.48 — nvugszik 20.46 órakor A Hold kél 21.12 — nyugszik 4.46 órakor LÁSZLÓ A szláv Vladislav névből fejlődött Ladiszló,Ladszló, Lac- ló, László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése: hatalom + dicsőség. Becézés: Laca, Lacii ka), Lacinkó, Lackó, Lacó, Lászlóka, Lászlócska. Rokon név: Ulászló. ÉVFORDULÓ Háromszázötven éve hunyt el Delftben Michiel Janszoon van Mierevelt (1567—1641) hol­land festő. Arcképei nagyon kedveltek voltak, egész Hollan­diában elterjedtek, s Európa múzeumai ma is tele vannak al­kotásaival. A budapesti Szép- művészeti Múzeum az „Orániai Móric képmása” című képet őrzi. — BATTONYÁN, az ÁÉSZ dísztermében június 28-án, hol­nap 17 órakor dr. Surján László népjóléti miniszter lesz dr. Rem- port Katalin országgyűlési kép­viselő vendége. A népjóléti mi­niszter a tárcát érintő kérdések­ről tart előadást, majd a felme­rülő kérdésekre válaszol. — SZÁZÉVES a Dévayá- nya—Kót—Szeghalom—É ü- zesgyarmat vasútvonal. Ez a címe annak a kiállításnak, amely június 29-én, 15 órakor nyílik a szeghalmi Sárréti Múzeumban. Megnyitót mond dr. Szabó Ferenc me­gyei múzeumigazgató. A kiál­lítás munkanapokon 8-tól 16 óráig látogatható, s a megnyitó napján lesz képeslap-árusítás, első napi bélyegzés, valamint Szeghalom és Füzesgyarmat között ünnepi járat indul 16 óra 30 perckor. Anyakönyvi hírek OROSHÁZA Házasságkötések: Birkás Tünde Ella és Szabó István, Vincze Krisztina Anikó és Hetényi Tamás, Pusztai Rita Henriett és Vineter Pál István, Blahó Erika Erzsébet (Lö- kösháza) és Szűcs Zoltán (Lökösháza), Gerencsér-Szabó Márta (Tótkomlós) és Varga Zoltán (Tótkomlós), Palkó Judit (Eperjes) és Tóth Mihály (Gádo­ros), Kolozsvári Mária (Békéscsaba) és Kiss József (Orosháza), Molnár Ildi­kó Éva (Hatvan) és Zagyva Béla (Gö­döllő). Születések: Libor Károly és Budinszki Klára leánya Gabriella, Hugyik Pál János és Kiss Tünde Márta fia Gergő, Nagy Bá­lint és Valaczkai Éva fia Gergő, Szabó János és Árvái Krisztina Csilla leánya Erika, Papp Tivadar és Madaras Móni­ka fia Soma Tivadar, Bokor Sándor Pál és Tokovics Éva leánya Cintia, Szat­mári Sándor és Kajári Gabriella Erzsé­IDŐ JÁRÁS Az előző nap átvonult hidegfront után valamivel hűvösebb volt az idő megyénkben. Hajnalban 13 fok kö­rül alakult a hőmérséklet, de jófor­mán egész nap egy felhő sem volt az égen, így a tűző napsütésben gyorsan melegedett a levegő. Kora délután 27—28 fokot mértünk — kaptuk a ’tájékoztatást Torda Lajostól, a Bé­késcsabai Meteorológiai Állomás ügyeletesétől. Várható időjárás ma estig: túl­nyomóan napos időre számíthatunk. Gyakran erősen felhős lesz az ég, zá­porok, zivatarok várhatók. A hő­mérséklet hajnalban 14—19, késő délután 25—30 fok körül alakul. Ma a Dunántúlon fokozatosan hi­degfront jellegű változás kezdődik. — ORSZÁGOS NAGYGYŰ­LÉST tart Szolnokon a Magyar Néppárt—Nemzeti Paraszt­párt országos elnöksége és annak Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete június 29-én 10 órakor a megyei művelődési és ifjúsági központban. A nagy­gyűlésen szó lesz többek között a párt helyzetéről, szerepéről, tennivalóiról átalakuló társa­dalmunkban, továbbá a ma­gyar gazdaságról, a párt szel­lemi örökségéről, programté­ziseiről. — ZÖLDSÉGPIAC. Az MTI értesülése szerint vár­hatóan augusztus 1-jén nyit­ják meg a budapesti nagyba­ni zöldségpiacot. A Fővárosi Csarnok- és Piacigazgatóság és az üzemeltető társaság ja­vaslata szerint a termelők 21 órától 1 óráig foglalhatják el helyüket a piac területén, míg a kereskedők éjszaka 1 órától reggel 8-ig vásárolhatnának. A lakosság reggel 6 és 8 óra között vásárolhat ezen a pia­con. bet leánya Éva, Szűcs Imre és Búza Angéla leánya Angéla, Bánfi Pál Tibor és Szitás Erika leánya Gréta Erika (Békéscsaba), Muntyán László és Si­pos Ágnes leánya Ágnes (Battonya), Mérei Imre és Nagy Gabriella fia Ákos (Kardos), Mezei Tibor és Méreg Ddikó fia Tamás (Mezőhegyes), Horváth Ist­ván József és Illés Anna Terézia leánya Alexandra Julianna (Battonya), Fodor László és Csák Ágnes Erzsébet leánya Ella (Modgycsbodzás), Lestyan János és Sinkovicz Anikó fia Ákos (Csaba- csűd), Silló Károly és Kormányos Uo- na leánya Krisztina (Csanádapáca), Kovács Mihály és Rácz Terézia Viktó­ria fia Mihály (Nagyszénás), Fekete János és Álgya Rozália Magdolna leá­nya Dalma (Battonya). Halálesetek: Tóth Józsefné Kolozsvári Julianna Borbála. Kovács Sándomé Dér Mária, Mancsek Lajosné Miszlai Rózsa Má­ria, Diós Ignácné Vámos Viktória, Csizmadia Antal, Szabados György (Gerendás), Tóth Ilona (Nagyszénás), Vass Imréné Márta Judit (Nagy­szénás), Ramasz András (Pusztaföld­vár). Szent László király Rajz: Bozóky Mária Szent László László napja van ma, jeles nap, amikor Szent László kirá­lyunkra emlékezünk. Kevés magyar történelmi személyisé­günk van, aki annyi legendának, mondának a hőse, mint László király, aki ott élt a középkori népszokásokban is. Ahogyan Bálint Sándor fogalmaz Ünnepi Kalendáriumában: „Lászlóban a harcos nomád férfieszmény és európai lovagideál ötvöződvén eggyé, a magyarság küzdelmes századaiban Mihály arkangyal, továbbá Dömötör, Móric, György, Jakab mellett követen­dő példaképpé és szent patró­királyunk nussá válik.” Erdélynek külön is patrónusa lett László, hiszen uralkodásának nagy jelentőségű mozzanata a keleti gyepűhatár kitágítása, Erdély végleges be- leépítése az ország testébe. Áz egyház 1192-ben avatta szentté őt. Úgy tartják, a „szer­tartás alatt hat óra tájban tün­döklő fényű csillag jelent meg a monostor fölött, ahol a szent király nyugodott. Két óra hosz- száig ragyogott az ünneplő em­bersokaság fölött.” Középkori művészetünk remekműve a Győrben őrzött Szent László- herma. # Csépelik a zöldborsót • • Ünnepség és megemlékezés Gyulán Kardoskúton, a Rákóczi Termelő- szövetkezetben a múlt hét végén tar­tották meg az aratás előtti gépszemlét. Mint Szlovák György elnöktől meg­tudtuk, a géppark műszaki állapota megfelelő, készen állnak az aratásra. A téeszek bizonytalan jövője nem akadályozta meg a szövetkezet vezeté­sét abban, hogy beruházzanak, költse­nek a gépekre. Mintegy 41 járművet a helyszínen vizsgáztattak le. Alkatré­szekre havonta közel 1,2 millió forin­tot költöttek. A meglévő három szal­mabálázó gép mellé vettek egy negye-, diket is, amit pénteken hoznak haza. — Az erős szarvasmarha-állomá­nyunk meHett mi nem engedhetjük meg magunknak a tétlenséget. Az álla­toknak enni kell. A búza, a. kenyér pedig egyenesen kötelez bennünket. A zöldborsó betakarítása már megkez­dődött, három cséplőgép dolgozik reg­geltől estig. Igyekeznünk kell, mert az időjárás miatt rendkívül gyors az érés. Szerencsére zöldborsóra szerződést kötöttünk, így az értékesítése megol­dott. Nem ilyen a helyzet a várhatóan bőséges termésű gabonánál. Mindösz- sze az értékesítésre szánt mennyiség 30 százalékát tudtuk eddig piaccal le­fedezni. Az aratásra egyébként nyolc kombájnunk és nyolc billenő platós, pótkocsis IFA-nk áll készenlétben, ki­váló műszaki állapotban — tájékozta­tott bennünket Szlovák György. P-j­Június 30-án 20 órakor Gyu­lán minden templom harangja megszólal, hirdetve Magyaror­szág felszabadulását. A polgár- mesteri hivatal 20.45-re várja az ünneplő polgárokat a Petőfi tér­re, ahonnan fáklyás menet indul a Megyeház és a Városház utcá­kat érintve az Erkel Gimnázium előtti térre. Itt 21 órakor ünnepi megemlékezést tart Nádházi János, az 1956-os Forradalmi Bizottság városi elnöke. A Szó­zatot elmondja Bitskey Tibor Kossuth-díjas színművész. Az ünnepség a Himnusz közös el- éneklésével zárul. A nap eseményeihez kapcso­lódik a gyulai Német Klub meg­emlékezése, melyet 20 órától az Apor téri klubházban tartanak, majd táncmulatság következik. Az Erkel Művelődési Központ melletti téren a Hevesi „Nővé­rek” adnak koncertet 22 órai kezdettel. Együttesek Romániából Az Eleki Művelődési Köz­pont a közeljövőben két együt­test lát vendégül Romániából. Ágya községből egy színjátszó csoport, Nagyszintyéről pedig egy nemzetiségi együttes láto­gat meghívásukra Magyaror­szágra, június 29-én. A vendé­gek két napig élvezik az elekiek vendégszeretetét. Természete­sen mindazok, akiket érdekel­nek a néphagyományok, nem­hiába figyelik a művelődési köz­pont programját, hiszen már itt tartózkodásuk első napján szín­re lépnek a vendégek. Másnap Gyulán városnézéssel töltik az időt, hogy este, kipihenten mu­tathassák be műsorukat, ezúttal Kétegyházán. 5602 Békéscsaba, Kétegyházi út. PF.: 14. TELEFON: 23-188 TELEX: 83-300 TELEFAX: 23-741 AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! Megvásárolhatja és előfizetheti FALAZÓ és TETŐFEDŐ anyagát AMÍG A KÉSZLET TART! Az alábbi kedvezményeket adjuk készpénzes vásárlás és áruelőleges befizetés esetén: Régi ár Új ár Natúr cserép 27,90 Ft/db 20,90 Ft/db Színes cserép 31,03 Ft/db 23,03 Ft/db Uniform tégla 31,56 Ft/db 22,56 Ft/db Igény szerint helyszínre szállítást vállalunk! Nyitva tartás az akció ideje alatt: pénztár 6—12 óráig, árukiadás 6—13 óráig. Szombaton is nyitva tartunk déli 12 óráig! Vásárlási igényét telefonon, telexen vagy személyesen egyeztetjük! Telefon: (66) 23-188, telex: 83-300, valamint mintaboltunkban: *5600 Békéscsaba, Andrássy út. 45., telefon: (66) 25-392. KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROL! Mai műsor KOSSUTH RÁDIÓ Óránként: hírek, időjárás, útközben 4.30: Reggeli krónika 8.05: Hangszemle 8.20: Szonda 8.50: Külpolitikai Figyelő 9.05: Napközben 11.05: Tipp 11.10: Citeraszó 11.25: A Szabó család 12.00: Déli krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Válaszolunk hallgatóinknak 13.05: Klasszikusok délidőben 14.05: Újra olvasva 14.15: Népzene mindenkinek 15.05: Beszélő múlt 16.00: Délutáni krónika 16.15: Csillagok, csillagok... 17.05: Cigányfélóra 17.35: Maya 18.00: Esti krónika 18.30: Ráadás 19.05: Sportvilág 19.15: Láttuk, hallottuk 19.30: Hol volt, hol nem volt... 19.39: Görög szerelmi dal és bolgár táncok 19.50: Hajszálgyökerek 20.05: Szerpentin 21.05: Mozart operabérlet: Szöktetés a sze rajból 22.00: Késő esti krónika 22.30: A tudomány oázisa a Szentföldön 23.05: A Rádió lemezalbuma 24.00: Hírek. Időjárás PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Reggeli zenés műsor 6.03: Reggeli csúcs. Tel.: 138-8628 7.37: Sportreggel 8.00: Hírek, időjárás 8.05: Ország, város, híres ember 8.35: Prücsök 9.00: Hírek, időjárás 9.03: Útikalauz üdülőknek 9.08: Rivaldafényben 10.15: Édesanyanyelvünk (ism.) 10.20: Operaslágerek 10.50: Peres, poros iratok 11.00: Hírek, időjárás 11.03: A mi korunkban 11.23: Fúvószenekari hangverseny 12.00: Nótaparádé 13.00: Hírek, időjárás 13.03: Nosztalgiahullám 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Lelátó 14.30: Életre-halálra 15.00: Hírek, időjárás 15.05: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót 15.20: Magnósok, figyelem! 16.00: Rádiókvíz 17.00— 19.00: RádióMa 17.00: Hírek, időjárás 17.50: A—B/CD 18.10: Gordius 19.00: Hírek, időjárás 19.03: Ahogy mi zenélünk 19.30: Popregiszter 20.00: Garázs 20.30: Deseö Csaba szerzeményeiből 21.00: Hírek, időjárás 21.03: Daráló 21.33: Folk-rock műhely 22.05: Rádiókabaré Kft. (ism.) 23.00: Hírek, időjárás 23.03: Sporthíradó 23.10: A magyar rock archívuma 24.00: Torony zene BARTÓK RÁDIÓ 6.00: Muzsikáló reggel 9.10: A Berlini Rádió szimfonikus zenekarának felvételeiből 10.24: Zsebrádiószínház 10.50: Sztravinszkij: Fúvósoktett 11.06: Iphigenia Aulisban — részletek 12.00: Hírek, időjárás 12.05: Kamarazene 13.00: Hallgassuk újra! 13.40: Muzsikusházak 14.10: Zenekari muzsika olasz szerzők műveiből 15.05: Paul Sacher 85 éves 15.25: Anerio: Karácsonyi oratórium 16.00: Hírek, időjárás 16.05: Operarészletek 16.55: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót 18.00: V materinskom jaziku 18.20: In limba materná 18.40: Na maternjem jeziku 19.00: Hírek, időjárás 19.05: In der Muttersprache 19.25: Sioni Fesztivál 20.32: Verdi: Don Carlos 20.43: Prokofjev müveiből 21.40: Gyerekek között 22.00: Zenekari muzsika 22.36: Szombathelyi Bartók Fesztivál, 1990. 24.00: Hírek, időjárás 0.10—2.00: Éjszakai jazzklub TV1 5.45: Jó reggelt, Magyarország! 5.50: Falutévé 6.00: A reggel 8.30: Verkli 9.00: Jóga dr. Veninger Antallal 9.20: Zoom 9.45: Képújság 16.34: Képújság — Napi műsorajánlat 16.35: Fcranul nostru 17.00: Képújság 17.05: Marc és Sophie 17.30: Zöldhullám 18.00: Müsorajánlat 18.05: Pénzvilág 18.15: Gyereksarok 18.45: Testbeszéd 19.15: Miniklip-mix 19.30: Híradó 20.00: Telesport 20.15: Szomszédok 20.50: Mozimámor 21.25: The simple truth 22.15: T.Nap 22.55: Menedzsermagazin 23.40: Késő esti híradó 23.45: BBC-híradó TV2 6.00— 9.00: Napkelte 16.10: Hírek, müsorelőzetes, időjárás 16.15: Olasz nyelvlecke kezdőknek 16.30: Ötről hatra 17.30: Egy perc tere. Telefonos játék 17.45: Gyerekeknek 18.15: Telesport 18.35: Müsorelőzetes 18.40: Esti egyenleg 19.00: Kincses sziget az űrben 19.50: A magyar reformátusok II. világtalálkozója 20.00: Körzeti tv-stúdiók műsora 21.00: Hoffnung-koncert 21.15: Aki kettőből egyet akar 22.00: Híradó 22.35: Napzárta előtt...

Next

/
Oldalképek
Tartalom