Békés Megyei Hírlap, 1991. június (46. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-01-02 / 127. szám

Csurrant-cseppent a megyének is Hová, kinek jutott a nagykalapból? Pénzszűkével küszködő önkormányzataink 'bizonyára dupláin örülnek minden fo­rintnak. Annak is, amikor folyamatban lévő, . illetve most induló beruházásokhoz kapnak támogatást. Mint tudjuk, a hét elején a Par­lament törvényt alkotott a helyi önkormányzatok céltá­mogatásáról. A következők­ben szakterületenként közöl­jük, melyik település, milyen célra, mennyi támogatást kapott. Ez a tanterv nem is tanterv... A fenti különös mondat­tal kezdte tájékoztatóját dr. Gazsó Ferenc egyetemi ta­nár a Nemzeti Ailaptanterv- ről és a készüllő oktatási tör­vényről. A vollt miniszterhelyettes abból az alkalomból érke­zett a nagyközségbe, hogy felavatták az iskola volt ta­nárának, Paraszt Lajosnak az iskola falán elhelyezett emléktábláját. Az ünnepsé­get követően tartott fórumot az érdeklődő pedagógusok számára. Bevezető előadásában el­mondta, hogy a Nemzeti ALaptantervnek nevezett do­kumentum nem hagyomá­nyos tanterv, hanem köve­telményrendszer, Egyik fel­adata, hogy a jelenlegi kon­centrikus tananyag-felépítést •lineárissá tegye. A szerveze­(Folytatás a 3. oldalon) Vízgazdálkodás Folyamatban lévő beruházásokra (a támogatás mértéke maximum 30 százalék): Gyula-Román város forint (csatornamű-társulat) 2 438 000 Kaszaper (csatornamű-társulat) 2 298 000 Szarvas (csatornamű-társulat) 11 772 000 Szarvas (városi szennyvíztisztító építése) 2 748 000 Üj, induló beruházásokra (a támogatás /mértéke maximum 40 százalék): Békésszentandrás (csatornámű-társulat) 4 800 000 Dévaványa (csatom am ű-társulat) 2 520 000 Üj, induló • beruházásokra (a támogatás mértéke maximum 50 százalék): Dévaványa (vízellátás) 2 250 000 Gyomaendrőd (vízellátás) 5 155 000 Gyula (víziközmű-társulatok) 92 000 Egészségügyi és szociális ellátás Folyamatban lévő beruházásokra (a támogatás mértéke maximum 50 százalék): Megyei önkormányzat (szociális otthoni férőhelybővítés) 10 586 000 Orosháza forint (szociális otthoni férőhelybővítés) 6 000 000 Üj, induló beruházásokra (működő egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzésére; a támo­gatás mértéke maximum 40 százalék): Megyei önkormányzat 24 800 000 Füzesgyarmat 750 000 Gádoros 400 000 Gyomaendrőd 634 000 Mezőkovácshájza 1 000 000 Orosháza 3 446 000 Végegyháza 92 000 Szociális otthoni férőhely biztosítása (a támogatás mértéke maximum 50 százalék): Békéscsaba 5 391 000 Dévaványa 3 500 000 Gádoros 2 604 000 Oktatás Folyamatban lévő beruházásokra. Alapfokú ok­tatás (tanterem, tornaterem, kiszolgáló létesít­mények; a támogatás mértéke maximum 40 százalék): Békés 19 038 000 Megyei önkormányzat (békés-tarhosi iskola) 12 000 000 (Folytatás a 2. oldalon) Mától: új vasúti menetrend Csaba helyett Alföld-expressz (Információink a 3. oldalon) Oszifő tekintete „Oszifő” megáll a padsorok előtt, fellép az arasznyi magas pulpitusra, felénk fordul, ajkait leheletfinoman összeszorítja, és az egész osztály szemébe néz. Egyszerre valamennyiünkébe! Ezt a kivédhetetlen trükköt mindig bedobja, ha valami disznóságunkról lehullik a fátyol, és elérkezik a szembesülés keserű, de elkerülhetetlen pilla­nata. Telnek a másodpercek, a feszültség pillanatonként duplázódik, lelkiismeret-furdalási atomlác-reakciónk vé­gigsöpör a legutolsó sejtjeinken is. Jaj, csak mondaná már! Jaj, essünk túl rajta! Jaj, so­ha többé nem teszünk ilyet... Különben is, miért kell ekkora feneket keríteni egy kitört ablaknak, tokostól ki- döntött ajtónak, a gimibulira behozott fél üveg vörös­bornak, meg az efféle apróságoknak. Miért teszi ezt velünk, miért ilyen szigorú? — kérdez­tük oly sokszor ezekben a keserű percekben. , Sok-sok év és még több „disznóság” távlatából válto­zatlan élességgel rajzolódik ki „Oszifő” tekintete, s leg­főképpen, amit egész lénye jelképez. Az ember, aki ta­nárnak született, akit sorsa arra kárhoztatott, hogy gene­rációknak mutasson élő példát. S a serdülő lelkek, jelle­mek és elmék egyszer csak észrevegyék, hogy „Oszifő" diszkréten, de az arra fogékonyaknak félreérthetetlenül biccentsen a fejével a helyes irányba. Ahol a tudás, és megismerés szentsége, és ezek legbelső lényege, a feltétel nélküli emberség gyűjti szerény híveit. S, hogy végül ki mire viszi, az már nem rajta múlik, ahogyan kitelik be­lőlünk ... Hpgy szerencsénk volt vele, és a hozzá mérhető taná­rainkkal? Valószínűleg jó sorsunk állította elénk. Hogy ma nincsenek ilyen tanárok? Mindig ezt mondták, persze belőlük valóban kevés van, ráadásul némely korok kevésbé hajlamosak észrevenni őket. Hogy tévedhetek a megítélésben? Üj világ jön, új ér­tékek születnek, más kell ma, mint tegnap. Szemenszedett hazugság! Az „Oszifők” mindig ugyan­azon a pulpituson állnak, ugyanabba az irányba biccen­tenek fejükkel, s az arra fogékonyak ugyanazt értik meg belőle. Sőt! A tananyag sem változott az évezredek során, függetlenül rendszerektől, koroktól és pártoktól. De jó volna! — és nemcsak pedagógusnapon —, ha „Oszifő” fellépne a pulpitusra, s megint az egész osztály szemébe nézne, egyszerre valamennyiünkébe. Lovász Sándor Hivatalba lépett az új igazgató Beiktatás pezsgővel ás libamájjal Pénteken délelőtt megerő­södtem hitemben: megtör­tént a rendszerváltás. Vége a pártállami Volga-kultusz- nak. Ugyanis Mazdák, Ford Sierrák, Opelek sorjáztak Békéscsabán, a Garzon Szál­ló előtt. Mögöttük szégyen­kezik a Trabantom. Benn a szállóban hatalmas svédasz­tal. libamájjal; pulykacomb­bal, töltött dagadóval, virs­lisalátával, töltött tojással, és sok más finomsággal. Az extra ételekhez természetesen nem Kőbandit (Kőbányai vi­lágost) kínálnak, hanem márkás italokat, vörös és fe­hér pezsgőt. A felhajtás dr. Nagy Ág­nesnek szól, akit ezen a na­pon . iktattak be a Békés Megyei Munkaügyi Központ igazgatójának. A kinevezést dr. Kalmár László, az Or­szágos Munkaügyi Központ főigazgatója adta ált az igaz­gatónőnek, aki idáig a For­gácsoló Szerszám Váillálat jogásza volt. — Ez a kinevezés kisgaz- dasiker — suttogja a mellet­tem ülő középkorú férfi. Le­het benne valami, mert a kisgazdáik prominens képvi­selőit vélem felfedezni a meghívottak között. De az is (Folytatás a 3. oldalon) A kormány Bökfi János 11. helyezett, közli... Szanyi Andor bronzérmes Az év első harmadában az árak, a jövedelmek és a gaz­dasági -teljesítmények össz­hangban voltak. Az eddigi folyamatok nem igazolják az infláció elszabadulását prog­nosztizáló pesszimista vára­kozásokat. Változatlanul reá­lis az esély arra, hogy az ez évre számításba vett 35- 38 százalékos növekedési ütem nem lesz nagyobb. A nettó lakossági jövedel­mek növekedési üteme hoz­závetőleg olyan mértékben maradt el a fogyasztói ár­színvonal növekedési ütemé­től, minit amilyen arányban az ipari termelés mérsékűő­/ (Folytatás a 3. oldalon) Wtadislawowo, 1991. május 31., péntek (APA) — A súly­emelő Európa-baj­nokság utolsó napján két súlycsoport küzdelmeit ren­dezték meg WJadlsiawában. A 110 ikg-osok mezőnyében lépett dobogóra Szanyi An­dor, és összetettben, vala­mint lökésben egyaránt bronzérmet szerzett. A győ­zelmet a szovjet Artur Ako- jev szerezte meg, aki sza­kításban és lökésben is dia­dalmaskodott. Akojev fölé­nyére jellemző, hogy össze­tettben 27,5 kg előnnyel lett Európa-bajnak. A sok gond közepette ké­szülő békéscsabai Bökfi Já­nos minőikét fogásnemben a 10. helyet tudta megsze­rezni, de érdekes módon, ez az összetett értékelésben csak a 11.-hez volt elegendő. Eredmények: 110 kg: össze­tett, Európa-bajnok: Artur Ako- lev (Szovjetunió) 420 kg (185, 235), 2. Floor Banaszak (Len­gyelország) 392,5 (182,5. 21«), 3. Szamyl Andor (Magyarország.) 372,5 (185, 20(7,5) ... 11. Bökfi Já­nos 345 (165, 190). Szakítás. Európa-bajnok: Ako­jev 185 kg. 2. Banaszak 182,5, 3. Davis (Nagy-Britammta) 167,5 . . . 1«. Bökfi 1». Lökés. Európa-bajnok: Ako­jev 235 kg. 2. Banaszak 210, 3. Szanyi 207.5. ... 10. Bökfi 190. Ma: Intés az örzfikhüz: vigyázzatok a sztrázsán Jegyzetek az RMDSZ kongresszusán (2. oldai) Vendégkommentár — Zrenjaninból (3. oldal) Habsburg Ottó kíséretében... (3. és 11. oldal) Nem alaknlt át a Szarvasi Dózsa Tsz (2. oldal) KEDVEZŐ ÁRON vállaljuk szanazugi üdülők előfizetéses étkezését, kihordással. Egyéni előfizetők jelent­kezését is várjuk. Bővebb felvilágosítást személyesen az üzletve­zetőnél. vagy telefonon: 28-169. Gerla. Napsugár vendéglő. A TAKARÉKBANK RT. értesíti ügyfeleit, hogy a pénztári nyitvatartás június 3-tól az alábbiak szérint változik: hétfőtől csütörtökig 7.30—11.30, 11.50—15.30 pénteken 7.30-13.00 Bankunk továbbra is: - kedvező kamatfeltételekkel vállalja folyószámlák vezetését,- magán- és jogi személyeknek ajánlja magas'kamatozású értékpapírjait. TflKflRfKüflNK TAKARÉKBANK, AHOL AZ IDŐ PÉNZZÉ VALIK! Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom