Békés Megyei Hírlap, 1991. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-02 / 101. szám

1991. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK Ára: 8,30 forint XLVI. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Felelős párbeszéd — egyetértés Göncz Árpád május elsejei üzenete a munkásokhoz A tulajdon megszabadult az ideológiától „Barátaim! Szívesen éltem volna ked­ves meghívásukkal, s csak hivatalbéli kötelezettségem, hogy hazánkat külföldön képviseljem, tart távol ma, a munkások évszázados ün­nepén. e szép tavaszi ünnep­ségtől. De engedjék meg, hogy mint egykori szerve­(Folytatás a 3. oldalon) Új magyar —jugoszláv határátkelő A Tiszasziget—Gyála kö­zötti haltárátkelő megnyitása régi igénye az érintett határ menti területek lakóinak. Több sikertelen kezdemé­nyezés után — a kormány döntését követően — most megvalósul ez az elképzelés. A Csongrád megyei közgyű­lés hatmillió forintot szava­zott meg erre a célra, s kü­lönféle támogatásból továb­bi hatmillió áll rendelkezés­re. Ebből a pénzből kell meg­építeni az utakat, kialakíta­ni a határállomást és a pá­palátogatás idejére — leg­alább ideiglenesen — meg­nyitni. Ma: Mezőkovácsháza és környéke (5. oldal) Holnap: Egy oldal az EDÜ-ről Az Országgyűlés kedden délután interpellációkkal folytatta munkáját, majd a képviselők elfogadták a Pol­gári törvénykönyv módosítá­sáról szóló törvényjavaslatot. A módosítások azt szol­gálják, hogy a Ptk. rendel­kezései összhangba kerülje­nek az új alkotmánnyal, fő­ként annak a vagyoni vi­szonyokat érintő legalapve­tőbb előírásaival. Ennek ér­telmében például az új Ptk. egyenrangúan kezeli a kü­lönböző tulajdonformákat, tehát megszűnik az állami vagy társadalmi tulajdon megkülönböztetett szerepe. Ezzel összefüggésben kike­rülnek a Ptk.-ból mindazok a megfogalmazások, ame­lyek a korábbi társadalmi­gazdasági modell ideológiai és politikai elvárásait tükrö­zik. Az új törvény az álla­mot jogi személyként kezeli, s az állam képviseletére — külön törvényben — egy új intézmény, a Kincstári Jog­ügyi Igazgatóság felállítását helyezi kilátásba. Ezt követően — szintén rövid tárgyalás után — a Ház elfogadta a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az állam- háztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló törvény módosítását. A törvény alap­ján továbbra, is a költségve­tés viseli a lakásépítésre vagy -vásárlásra felvett ka­matmentes, illetve kedvez­ményes kamatozású kölcsö­nök kamatterheinek felét. A rendelkezés szerint ugyan­akkor a támogatás további ['észének nem lehet alapja a kölcsönfelvétel célja, hanem kizárólag a szociális hely­zet. Ezután a levezető elnök szünetet rendelt el, hogy módot adjon az Alkotmány- ügyi és a Gazdasági Bizott­ságnak a földről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz ér­kezett módosító indítványok megtárgyalására. A képviselők megszavaz­ták a Gazdasági Bizottság — a képviselők módosító ja­vaslatai alapján elkészített — jelentését, majd pedig a földtörvény módosításáról szóló törvényjavaslat egé­szét. Az elveszett illúziók helyett Nem tudom, miért gondolok olyan gyakran erre a tör­ténetre. A fiatalember elutazott Párizsba, hóna alatt az első könyvével, amellyel meg akarta hódítani a Szajna- partot, pontosabban az egész világot. Aztán telték a na­pok, foszlottak az illúziók, remények, és a világ maradt olyan, amilyen. Hogy miről szólt a könyv? Nem tudom, de a fiatalember tehetséges volt, ezért valószínű, hogy volt valami eredendően valóságos a leírt sorokban. A regény olyan igazán emberi lehetett, mint amikor a legszebb asszony végigsétál a korzón, szoknyáját meg- libbenti a szél és az egész város feszültséggel töltődik föl. Nem .emlékszem a szomorú végkifejlet részleteire, de az elveszett illúziók kesernyés hangulatát sokszor magaménak érzem. Talán az sem véletlen, hogy mindez éppen ma, május elseje délutánján jutott eszembe, amikor lelke mélyén sok százezer, Európa ezen a fertáján több millió ember ismét szembesül a tegnappal, a másik elveszett illúzió­val. Nem az önbecsapást, az arcpirító hazugságokat si­ratja vissza senki sem, de az mégsem lehet, hogy a dol­gozó, alkotó emberek ne képzeljék bele magukat a maj­dani, szebb-jobb világba, amelyet ha közösen akarunk, akikor talán unokáink megélhetnék. Ha visszagondolok a hajdani május elsejékre, érdekes emlékék elevenednek meg újira. Legelőször a tavasz, a virágzó gesztenyefák a sugárút két oldalán. Látom ma­gam előtt a tribünt, a vonuló zászlós sokaságot, de arcok nélkül. Annál tisztább a képem a vár tövéről, amikor hajdanán két forintért színes vattacukrot vettem, és maradt egy zöldhasúm (nem ezres, tízforintos), hogy felüljek — szédülésig — a forgóra. A közelmúlt éveiből pedig a népkerti sokadalom, az ismerősök, akikkel már „száz éve” nem láttuk egymást és természetesen az el­maradhatatlan „jegyes” sör-virsli. Egyszer pedig azon gondolkodtam el, hogy mit érezhet a pozitív példa, az az ember, akinek nevét felolvasták, akitől szó szerint hangos a fél város, mert „kiemelkedő munkát végzett” a szocialista versenyben. Rossz lenne, ha az elveszett, hamis illúziók helyett csak a kudarc, a csömör, a kilátástalanság, a beletörő­dés maradna meg legtöbbek lelkében. Talán egy új, el­érhető, rendszerektől független álmot kellene keríteni magunknak. Mondjuk ilyenkor kikeletkor, ha már a gesztenyefák (is) felélednek és felveszik ünneplő virág- ruhájukat a jövő tiszteletére, reményében, de illúziók nélkül. (lovász) A hatpárti tárgyalások folytatódnak A hat "Parlamenti párt tár­gyalódelegációi kedden este megállapodtak abban, hogy konzultációikat két hét múl­va folytatják. A pártok több­sége egyetértett abban, hogy egy héten belül írásos anya­got juttatnak el egymásnak a véleményük szerint meg­tárgyalásra érdemes témák­ról. Szabó Iván, az MDF kül­döttségének vezetője a tár­gyalások után a sajtó képvi­selői előtt aláhúzta, hogy hatpárti megbeszélések foly­tak, nem ellenzék és kor­mánypárt közötti kerékasz­tal-tárgyalások. Az első for­dulóban szóba került tema­tikai és eljárásjogi kérdé­sekről minden pártnak saját véleménye volt, ebből adód­tak a viták. Szabó Iván be­számolt arról: egyetértés született abban, hogy a tár- gyalásbknak két síkon kell folyniuk. Az egyik a politi­kai döntéshozók grémiuma, amelyik kedden is ülésezett. Az elfogadandó tematikától függően pedig különféle szakbizottságok fognak dol­gozni. Amíg a tematikai és a metodikai kérdésekben nincs megegyezés, addig az első ülést nem befejezettnek, ha­nem csak megszakítottnak kell tekinteni. Orbán Viktor ezért arra kérte Antali Jó­zsef miniszterelnököt, hogy miint az első ülés „moderáto­ra”, addig maradjon meg tisztében, utána a kormány, mint közvetítő, kiszáll a tár­gyalásokból. ARANYFELVÁSÁRLÁSI ÉS -ÉRTÉKESÍTÉSI AKCIÓ! Május 3-án (pénteken) magas napi áron minden típusú tört- és fazonarany felvásárlása, mai, modem aranyéksze­rek értékesítése az áruház földszinti exluzív stopjában. Használja ki a kedvező eladási és vásárlási lehetőséget! Nem sikerült a bravúr Olaszország-Magyarország 3-1 (2-0) Az angol Joe Worral sípjelére a következő összeállításban kez­dett a két csapat, Salernóban, 42 ezer néző előtt: OLASZORSZÁG: Zenga *— Ferrara (Vierehowod), Maidini, Bare- si, Ferri — Crippa, Donadoni (Eranio), De Napoli — Vialli, Gian- nini, Mancini. MAGYARORSZÄG: Petry Disztl — Mónos, Garaba, Limper- ger, Palaczky (Kozma) — Bognár, Détári, Lőrincz Kiprich ^KŰTF űrás SZLÁVIK JÁNOS ARTÉZI- ES MÜKÚTFÚRÓMESTER 5600 Békéscsaba Orosházi út 124. Telefon: (66) 25-I0I Palaczky sajnálatos mó­don rövidesen újabb „bal­lépést” követett el: a 21. percben lefutotta Palaczkyt Ferrara, és az olasz a tizen­hatoson belül már az alap­vonalnál járt, amikor fel­rúgta. a magyar hátvéd. A büntetőt a jobb felső sar­kot megcélzó Vialli elhi­bázta. Az 57. percben Vialli bal­lal könyörtelenül a léc alá bombázott (3—0). A tétova magyar próbálkozások egyi­kénél, a 65. percben, a len­dületes Gregor három olasz védő között lépett ki, ami­kor Baresi hibázott, mert a labda helyett a magyar csa­tár lábát találta el. A jogos tizenegyesből Bognár lapo­san a bal alsó sarokba gu­rított (3—1). 50%-os kiárusítás •* dyn-h'-n /üZLETHAZ • BSZK Ajánlatunk: elemes, mechanikus és társasjátékok, fém kertibútorok, tornaruhák, sportszerek, Ezenkívül megvételre • kínálunk: gyors varrógépeket, holozó, lukazó, 3 és 4 szálas speciálgépeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom