Békés Megyei Népújság, 1991. március (46. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-01 / 51. szám

Vége a háborúnak! BÉKÉS MEGYEI » h»z> minden mn NÉPÚJSÁG POLITIKAI NAPILAP 1991. MÁRCIUS 1., PÉNTEK An: 5,80 forint XLVI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Hal héttel a háború kezdete után Ismét szabad az Öböl — Kuvait felszabadult, az iraki hadsereget legyőztük — jelenítette be helyi idő szerint szerda esti beszédé­ben George Bush. Az ame­rikai elinök közölte, hogy a szövetségesek éjfélitől (kö­zép-európai idő szerint reg­gel 6-tói) tűzszünetet léptet­nek életbe, de annak fenn­tartását feltételekhez kötik. Bush bejelentette, hogy hat héttel a háború kezde­te és 100 órával a földi had­műveletek megkezdése után a szövetségeseik éjféltől fel­függesztik a támadó hadmű­veleteket, s Inakon múlik, hogy ez tartós fegyverszü­nethez vezet-e. A feltételek: — Inaknak haladéktalanul szabadon kell engednie min­den hadifoglyot, más orszá­gok állampolgárait, a ku­vaiti foglyokat és tájékozta­tást kell adnia minden föl­di és tengeri akna helyéről, típusáról; — Iraknak végre kell haj­tania valamennyi, az ország­ra vonatkozó ENSZ-hatáiro- zatot, beleértve azt, hogy érvényteleníti Kuvait beke­belezését, és el kell fogad­nia az elvet, hagy kártérí- téstsel tartozik az agresszió­jával okozott károkért, vesz­teségekért. A koalíció felhívja az ira­ki kormányt: jelöljön ki ka­tonai parancsnokokat, akik 48 órán belül találkoznak a szövetségesek képviselőivel, hogy megtegyék a tűzszünet­hez szükséges katonai intéz­kedéseket. Amerika kérni fogja az ENS2 Biztonsági Tanácsának összehívását, hogy a testűiét gondoskodjék (Folytatás a 2. oldalon) A magyar kormány nyilatkozata (Tudósításunk a 2. oldalon) Autóbiztosítás: Szerződéses rendszerken (Tudósításunk ja 2. oldalon) Gyulai gyógyüdülő Még nincs igazgató Lapzártakar még uem volt költságvetáse Békáscsabáaak Vita az egyensúly szellemében Békéscsaba költségvetésé­nek megalkotására ült össze tegnap délután a megyei jo­gú város képviselő-testűlete. Előtte azonban a harmadik nekifutásra — rendeletet alkotott a helyi autóbusz­közlekedési díjakról. Ezek szerint mától a helyi autó­buszokra 15 forintos menet­jeggyel, 340 forintos egyvo­nalas bérlettel, 480 forintos összvonalas bérlettel és 120 forintos tanuló-nyugdíjas bérlettel szállhat fel az uta­zóközönség. Pap János pol­gármester szerint a rende­letben beépített akna rejtő­zik, amennyiben a testület a díjákat 6,6 százalékos me- netsűrűség-csökkenés mellett fogadja el. A Körös Volán ugyanis — a legutóbbi üzem. anyagár-emelésre tekintettel — csak 9,9 szálzaléklos járat­csökkenéssel lesz működő­képes. Módosítva az előter­jesztést, az önkormányzat megszavazta a majd’ tízszá­zalékos járatcsökkenést, hi­szen a városnak nincs pénze támogatni a helyi buszközle­kedést. Az idei költségvetési ter­vezethez a legutolsó pillana­tokig érkeztek módosító in­dítványok, jelezve, hogy a közgyűlés — a pénzszűke, a tetemes adósság miatt — meglehetősen szűk kényszer- pályáik között mozoghat. Do­mokos László alpolgármester nem véletlenül mondta, hogy kevesek megelégedését nye­ri el a születendő tervezet, hiszen több százmillió fo­rinttal nagyobb igényekkel jelentkeztek a különböző ágazatok. Mint kiderült, a tervezet­ben nem szerepel adókivetés és egységes várospolitika. Egy közelmúltbeli szabályo­zás értelmében viszont a he­lyi Illetékhivatal bevételei a város költségvetésébe kerül­nek. amelyek nem szerepel­nek a tervezetben. A képvi­selők egyetértettek azzal, hogy módosító javdslataikkal igyekeznek megőrizni a költségvetés egyensúlyát, vagyis a támogatás növelé­sének indítványa mellett a forrást is meg kellett nevez­niük. Dr. Kerekes Attila (MDF) tájékoztatta képviselőtársait, hogy a megyei önkormány­zat nem áldoz anyagiakat a város sportéletére, ily mó­don aiz további helyi támo­gatást igényel. A képviselők közül többen elvetették a javaslllatot. Lapzártánk előtt a köz­gyűlés hozzákezdett a mó­dosító indítványok — név szerinti — szavazásához; en­nek körében döntöttek arról, hogy a várostörténeti mú­zeumra szánt 10,3, a Jókai utcai iskola tántéremfejlesz- tésére tervezett 8, a gépésze­ti szakközépiskola és a zene­iskola fejlesztésére elkülöní­tett 3,5, illetve 1 millió fo­rintot — összesen 26,8 mil­liót — közművelődési célok­ra (ezen belül egymilliót nemzetiségi feladatokra) for­dítják. Határozatuk értelmé­ben az illetékek bruttó be­vétele (45 millió), az Illeték­hivatal működésével kapcso­latos kiadások (15 millió), a különbség (30 millió) pedig az általános tartalékokat gyarapítja. A Fidesz és az MSZP javasolta, hogy 5-ről 10 millióra emeljék a fiatal háziasok első lakáshoz jutá­sát. ám a forrás kérdésében nem tudtak megegyezni. így elvetették az MSZP Indítvá­nyát. miszerint a második félévben vessenek ki 20 mil­lió forintos kommunális adót, amelyből fedezhetnék a la­kástámogatást. . L. E. Továbbra is betöltetlen a gyulai Erkel Hotel Gyógy­üdülő igazgatói állása. Mint Meiszburger Ferenctől, az Üdülési és Szanatóriumi Fő- igazgatóság megbízott fő­igazgatójától — aki egyéb­ként a gyulai üdülő igazga­tójának kinevezésére jogo­sult — tegnap megtudtuk, a bíráló bizottság szerdán Bu­dapesten járt. Ott hozta meg döntését, mely szerint új pályázatot írnak ki az Erkel-gyógyüdülő igazgatói állásának betöltésére, mert — álláspontjuk szerint — a még állva maradt két pá­lyázó nem felel meg a pá­lyázati feltételeknek. A fő­igazgató ezt a véleményt el­fogadta. Az új pályázatot várható­an a közeljövőben, a tervek szerint négy hónapon belül írják ki. Győnás... .. avagy tegnap lejárt az adóküldési határidő Aláírt Bányai és Vitray Nem kell napi 50 politikai műsor Hivatalosan csütörtökön írta alá szerződését Bányai Gábor, a Tv 1. és Vitray Tamás, a Tv 2. intendánsa. Bányai Gábor, az MTI munkatársának adott nyi­latkozatában elmondta: mindketten közszolgálati médiumnak tekintik a tele­víziót, a különbség csupán a vezetők és munkatársak egyéniségéből fakadhat. A Magyar Televízió fennma­radásának qgyanis egyetlen esélye,' ha két önálló, de együttműködő, egymásra fi­gyelő, egymást segítő csa­tornával működik. Verse­nyezniük csupán saját arcu­latuk kialakításában lehet és kell, viszont egymás le­győzésére nem célszerű tö­rekedni, mert az a Tv „ha­lálát” jelenthetné. Bányai Gábor megítélése szerint, a közszolgálati tele­víziót a politikai objektivi­tás jellemzi, anélkül, hogy „agyonpolitizálnák”. Fontos az objektív politikai szem­lélet, de nem kell naponta 50 politikai műsor, nincs szükség „beszélő fejek” fo­lyamatos megjelenítésére. A rendszerváltáskor ioggal túl­politizált televíziót olyanná kell végre formálni, amely­ben a politika a maga sú­lyának megfelelően van je­len.- Éppen ezért vállalja döntését bizonyos műsorok megszüntetéséért. Elmondta azt is: folyama­tosan tárgyalnak az Ország- gyűlés Házbizottságával és a parlamenti pártfrakciók­kal a parlamenti tv-közvetí- tésekről. Véleménye szerint ez a párbeszéd még jó ideig elhúzódik majd, mivel a képviselők is vitatkoznak a megoldásról. Kijelentette: a Tv álláspontja az, hogy azt közvetítsék, ami használ a demokráciának, a Parla­mentnek. a magyar állam­polgároknak. Ha tehát két napon át izgalmas és fontos témát tárgyal a plénum. ak­kor az lehet a megoldás, hogy az egyik napon a Tv 1, a második napon pedig a Tv 2 közvetít élőben. Ha csupán egy napra koncent­rálódik, amit a Parlament a nyilvánosságnak szán, akkor lehet, hogy ezeket az ese­ményeket a Tv 2-n kísérhe­tik figyelemmel a nézők, a Tv 1 pedig összefoglalót ké­szít. E közvetítések ügyében egyébként az Országgyűlés nem „viselkedhet” megren­delőként, hiszen nem fizet ezekért. Finn hét Békéscsabán Az ezer tó országában ingyen étkeznek a nverekek Finnországban minden év februárjának végén rendezik meg a Finn Kultúra Napját, ekkorra esik ugyanis a Ka­levala megjelenésének évfor­dulója. Ezzel kapcsolatban a békéscsabai Finn—Magyar Baráti Társaság több iskolá­nak is felajánlotta, hogy e hétre olyan előadókat bocsát rendelkezésükre, akik bemu­tatják a gyerekeknek az ezer tó országát. A felajánlást persze nem voilt kötelező el­fogadni, hiszen ez azzal a feltétellel párosult, hogy az adott iskola ezen a héten több programot is szervez­(Folytatás a 2. oldalon) Jogerős ítélet a mezökovácsházi ügyben „Győzött” a kisgazdák főügyésze Miként tegnapelőtt hirül adtuk: a Gyulai Városi Bí­róság törvényesnek minősí­tette a mezökovácsházi ön- j kormányzati, 26/1990-es szá­mú határozatát, amelyben összeférhetetlenséget állapí­tott meg dr. Szarvas Attila (Folytatás a 3. oldalon) .

Next

/
Oldalképek
Tartalom