Békés Megyei Népújság, 1991. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-30 / 25. szám

o 1991. január 30.» szerda i Népfőiskolákat, de hogyan? N \ Hollandiai tanulmányúton kát közművelőnk — a világban már tanítják A szavak itt csak arra valók, hogy leplezzék a valóságot... Megrázó O’Neill-bemutató Fotó: Fazekas Ferenc Kiemelkedő előadás, kivé­teles színházi élmény O’Neill drámája (Utazás az éjszaká­ba) Balikó Tamás békéscsa­bai vendégrendezésében, ki­váló szereposztásban. A si­ker titka egyrészt maga O’Neill: modern, de máris klasszikus, megdöbbentően aktuális és örök; másrészt a művészi teljesítmény, a har­monikus kompozíció. Megrázó alakítások egytől egyig, másként nem is lehet­ne ilyen nagyszerű az elő­adás, hiszen mindössze öten játsszák (négy főszerep), vé­gig összezárva a nappaliban, ráadásul nincs is mindig mindenki jelen. Felkai Esz­ter először fiatalos, üde, von­zó nő, majd a gyenge, az újabb adagért reszkető, visz- 6zataszító drogost, az ottho­na, a gyermekei elől a ha­zugságba, a múltba menekü­lő, felelőtlen anyát, végül az őrült Oféliát alakítja meg­győzően. Harkányi János (James Tyrone) és Magyar Tivadar (az idősebb fiú) jól ismert formáját, sokoldalú­ságát hozta, valódi emléke­zetes alakítást nyújtott. S bizonyára nem sértődnek meg, ha a még fiatal és Bé­késcsabán újdonság számba menő Dégi János játékát emelem ki a három férfi- főszereplő közül. A Kakukk- fészekben már találkozhat­tunk vele, ott Billyként mu­tatkozott be és hívta fel ma­gára a figyelmet. Edmund ja talán az összes tragikus fi­gura közül a legmegrázóbb- ra sikerült; talán azért, mert alakításában olyan sorsot sű­rít, olyan fiatalt játszik el hitelesen, akinek a legtöbb oka lenne, hogy feladja, mégis a legtöbb tartást, büsz­keséget, emberséget őrizte meg környezetében, vagy annak ellenére. Művészkörökben nem rit­ka az a felfogás, mely sze­rint az átélt szenvedések, megaláztatások és tragédiák bár az embert meggyötrik, alkotásainak, életművének kifejezetten kedveznek. Az amerikai Eugene Gladstone O’Neill 6onsa igazán gazdag volt ezekben a „kedvező” vonásokban, így cseppet sem csoda, hogy színműveivel végérvényesen beírta magát a világirodalomba, az egész világ színházának történeté­be. ír bevándorló apjának, aki ígéretes színészként in­dult, mindenét fel kellett ál­doznia ahhoz, hogy mihama­rabb érvényesülhessen új hazájában: művészetét, te­hetségét, tartását, családját, otthonát, boldogságát. Innen a színmű Tyrone- ja, aki annyira félt az éhe­zéstől és a szegényháztól, annyira zsugori lett, hogy közben nem vette észre a közvetlen környezetében je­lentkező bajokat, az elkerül­hetetlen tragédiát. Felesége rászokott a morfiumra, ki­sebbik fia tüdőbajos, a na­gyobbik alkoholista. Köztu­dott, hogy az ír származá­súaknak sokkal többet kel­lett harcolni ugyanazért az elismerésért az új világban, mint más nemzetek fiadnak. S a vándorszínészek élete New York kikötőnegyedében egyáltalán nem volt leány­álom. O’Neill komédiásként sosem vitte sokra apja tár­sulatánál, majd elszegődött tengerésznek, riporternek, de újságírói karrierjének véget vetett a tuberkulózis. Hu­szonnégy évesen kénytelen volt gyógykezelésnek alávet­nie magát egy connecticuti szanatóriumban, ahol min­denesetre igyekezett haszno­san tölteni az idejét: Strind- berget és Ibsent olvasott és mélyen beásta magát az ön­ismeret tudományába. A szí. részéveket James, a többi önéletrajzi elemet Edmund alakjában örökítette meg a drámaíró. A kábítószer-füg­gőség lélektanát O’Neillnek kisebbik fián volt módja ta­nulmányozni, a békétlen há­zasság témájához pedig alig­hanem a harmadik feleségé­vel leélt évék szolgáltak ala­pul. Szinte idilli képpel kezdő­dik az előadás. Napfényes reggel van, a család minden tagja reménykedik, vidám, sőt, boldog, mert hisz az új­rakezdésben. Mary hazatért az elvonókúráról, ettől az ifjabb, a tékozló James is erőre kaphat, hogy leszokjon az italról, és Hardy doktor még nem közölte a végleges diagnózist ' Edmundról. S amíg nem rajzolódnak ki fe­kete-fehéren az egyéni tra­gédiák, addig az apa, James Tyrone része, vétke sem olyan nyilvánvaló a család széthullásában. Alig múlik el azonban né­hány pillanat, máris világos, mindez csak a látszat; a lég­kör feszültségektől terhes, a szavak itt csak arra valók, hogy a gondolatok, az aggo­dalmak felől eltereljék a fi­gyelmet, hogy leplezzék a valóságot. Hogy eltereljék a beszélők figyelmét arról, amit valamennyien sejtenek, tudnak, de nem akarnak el­ismerni. A nap során erősöd­nek a konfliktusok, és egyre erőteljesebben közelít a sö­tétedés, az est, az éjszaka, az elkerülhetetlen pusztulás. A család szenvedéseiért, tragédiájáért (a valóságban és a színműben) az író a társadalmat vádolja. Igen súlyos vád ez erkölcsi, lélek­tani szempontból. A színda­rab különlegességét az adja, hogy O’Neill mindent egyet­len napba sűrít, mesteri lé- lékábrázolással, képalkotá­sokkal. Alakjaival együtt ju­tunk el addig a pontig, ahol már nincs miben hinni, már nem érdemes hazudni, talpra állni; marad hát a whisky, a fecskendő, a kábulat, az őrület. Tyrone-éknak nincs kiút az éjszakából, és a kö­zönség csak attól tud elő­adás után ismét magához térni és felkelni a székből, hogy ez a tömény borzalom nem vele történik, nem őt sújtja. Az újból és újból fel­hangzó ködkürt pedig — „mint a halálmadár” — ar­ra int, hogy a figyelmeztető szignálokat addig kell ko­molyan venni, amíg nem ké­ső ... Az előadás legmarkánsabb jelenetei voltak, amikor apa és kisebbik fia kártyázás közben nagyon közel kerül­nek egymáshoz; az idős Ty­rone életéről mesél, sikerei­nél kezdi, és végül eljutnak fia gyógykezeltetéséig. Meg­rázó az őszinteség, az idős apa szembesülése saját jel­lembeli gyengeségével, mu­lasztásaival, bűneivel. Ugyancsak megrázó a fiú önzetlenségé, nagyvonalúsá­ga, tisztelete a szülő iránt, akit ha vádolna, az sem len­ne csoda. Szívbemarkolóan súlyos pillanatok (de nem érzelgősek!) azok a jelene­tek, valahányszor a beteg gyerek anyját kérleli, hogy nézzen szembe a valósággal, hogy másként szeresse őt. Ezek a kettős alakítások vi­lágítanak rá legmegrázób- ban a családtagok egymásra­utaltságára, a letéphetetlen láncokra, szeretet és gyűlö­let, vád és bűntudat összes fonódására. Felejthetetlen csúcspont, amikor az apa dühében nekiesik halálos be­teg gyermekének, és üti, ve­ri, amiért az éjszaka égetni meri a villanyt... Múlt, jelen és jövő ugyan­csak végérvényesen összefo­nódott, elválaszthatatlan, a múlt itt van a szereplők je­lenében és meghatározza a jövőjüket is. S a jelen szo­rításából képtelenség mene­külni, az élet nem engedi, hogy a múltba merüljünk. Felejteni, nevetni, álmodni, játszani itt már csak az ital és a kábítószer segítségével lehet. Vízparton és ködben ját­szódik ez a dráma is, aho­gyan O’Neill legtöbb műve. A természeti erő az ember fölé tornyosul, és a kisem­berek, a (szürke?) „ködem­berek” örök fenyegetettsé­gét, kiszolgáltatottságát jel­zi, előrevetíti elkerülhetet­len végzetüket. Komor és titokzatos, baljós és ijesztő a színpadkép (díszlettervező Horesnyi Balázs m. v.), olyan a szereplők lelke, egész élete. „Könnyel és vér­rel” írta O’Neill ezt a da­rabját, és a néző, aki beül az Utazásra, semmi jóra nem számíthat: nem kap bizta­tást, reményt, még csak ne­vetni, kikapcsolódni, felejte­ni sem tud egyetlen percre sem. O’Neill radikális társada­lomkritikájában olyan mesz- sze ment, 'hogy végrendele­tében megtiltotta hátraha­gyott műveinek bemutatását — amerikai színpadon. így születtek a stockholmi elő­adások. Csoda, hogy az 1953- ban elhunyt Nobel-díjas író életérzése, dekadenciája mi­att a mai napig nem lelt ott­honra a jövőorientált, ma­gabiztos, öntudatos és sike­res amerikaiak körében? Drámái nem róluk, nem hoz­zájuk szólnak, az biztos. Mi­közben otthon idegen ma­radt, Európa színházaiban híres és népszerű lett. Zűr­zavaros társadalmi korsza­kokban, háborús időkben, a széthulló családok, a szapo­rodó egyéni kudarcok, tra­gédiák láttán életfilozófiája, aktualitása felerősödik — ezt is igazolja a szép, színvona­las békéscsabai előadás. Niedzielsky Katalin „Az emberek nem kedve­lik a szellemi tudást. Sokat dolgoznak, főként a mező- gazdaságban. Fáradtak és nyernek, sok bennük a ne­gatív kritika. Nem elég szo­lidárisak, figyelmesek egy-1 más iránt. Érdekeiket nem tudják kifejezni” — olvasta fel szerkesztőségünkben a minap, rólunk, Békés me­gyeiekről írt jellemrajzát Fabulya Lászlóné, a megyei művelődési központ népmű­velője. Nem éppen szívderí­tő szavak, de nem kevés igazság van bennük. Prob­lémafelvető írásából a hol­landiai kurzus résztvevői csak a jelenség magyaráza­tát ismerték meg, amely ösz- szecsengett a magyarok ál­tal felvázolt gondok lénye­gével. írtak a Győrött átve­zető európai útügyről, az emberek politikai kiábrán­dultságáról, a pénztelenség­ről — mégis élenjáró prob­lémaként a rossz nevelési rendszer fogalmazódott meg. Az, hogy a régi struktúrával nem lehet új gondolkodás- módot elérni, de az előbbi megváltoztatása még nem elegendő az utóbbi kicseré­léséhez. Megfelelő oktatás­ra, nevelésre, szemléletfor- málásira lenne szükség, más­részt bennünk is van hiba: céljaink nem tisztázottak és többnyire nem tudjuk a megoldás hogyanját sem. Ha a hivatalos oktatásiban nem, akkor egy másik rendszer­ben, a felnőttképzésben, a népfőiskolán mindez megta­nulható. Januárban 15 tagú ma­gyar csoport vehetett részt egyhetes hollandiai tanul­mányúton, Soesterbergben. Az út a Magyar Népfőiskolái Társaság jóvoltából jött lét­re. A társaság kiterjedt hol­landiai, finn, német kapcso­latokkal rendelkezik, sőt tag­ja az Európai Népfőiskolái Társaságok Irodájának is. A tanulmányúton való részvé­telt országos pályázat előzte meg. A szervezők a válasz­tásnál -ügyeltek arra is, hogy a vidék ne szenvedjen -hát­rányt. (Fabulya Lászlóné mellett megyénkből a batto- nyai pályázó, Nagy Attila járt Hollandiában. A megyei művelődési közp>ont közéle­ti, vállalkozói és állampol­gárképző iskoláival, a batto- nyai művelődési központ nemzetiségi népfőiskoláival tette le már a mozgalomban a voksot.) Soesterbergben regionális közp>ont működik, rajta kí­vül még 28 Hollandiában. Az állam, a megye, a város biz­tosítja az intézmények fo­lyamatos létét. Maga az ál­lampolgár is hozzájárul azonban képzéséhez kisebb- nagyobb összeggel, vállalja a tanulást. A holland nép­főiskolák többnyire szako- sodottak: agrár jellegűek, nevelés-közösségfejlesztőek, munkanélküliséggel foglal­kozók, vagy vegyes profilú- ak, mint a soesterbergi. — A Centrum Kontakt der Kontinentenben Marian Ra- mayer és Henk Bekker ve­zették a menedzserképző kurzust — mondta Fabulya Lászlóné —, melynek kö­zéppontjában a probléma- megoldó gondolkodás állt. ' Több módszert alkalmaztak. Érdekes volt bemutatójukból megtudni, mi foglalkoztatja a hollandokat. Elsősorban a környezetvédelem, a Német­ország felől érkező szennye­zett levegő, a tengerrel foly­tatott harc 'a szárazföldért, a folyók, rétek tisztasága. Másodikként a menekültek, a többszörösen hátrányos helyzetűek sorsa. A harma­dik világból, a holland gyar­matbirodalom felbomlásával áttelepülők nem beszélik a nyelvet, analfabéták, mun- .kát nem találnak. Rögtön olyan képzésbe vonják be őket, melyben megtanulják a hétköznapi szokásokat, sőt a hollandon kívül egy idő­ben az angol nyelvet is. — A tanulmányúton gya­korlati tapasztalatszerzésre is nyílt mód? — Méghozzá több szekció­ban. Néhányan a közélet ta­nulmányozását választottuk. A sueszti városházán jár­tunk, egy napot töltöttünk ott. A polgármesteri hivatal fontosnak tartja, hogy nap­rakészen tájékoztassa az ál­lampolgárokat. Újságban, kábeltévén, különféle szóró­lapokon jut el az informá­ció. Beszámolnak a városhá­za napi eseményeiről, a bi­zottsági, testületi' ülésekrőL A helybeliek pontosan tud­ják, mi történik városukban. A kimerítő tájékoztatásnak tudják be a városházán, hogy a nyilvános testületi üléseken nincs túl 60k ér­deklődő. — A holland és a magyar népfőiskolát összehasonlítva milyen tanulságok kínálkoz­nak? — Alapvetően nincs szé­gyenkeznivalónk. Talán a szemléletmódjukat alkalmaz­hatnánk jobban. Érdekes volt látni, hogy a kurzusve­zetők nemcsak a feladatra, az emberre is figyelnek. Nem elvont, hanem valóságos problémákból indulnak ki és jutnák el a gyökerekig. Hol­landiában a bentlakásos képzést részesítik előnyben, szemben a német modellel, amely a bejárásos formát választja. Nálunk egyelőre nehezen megvalósíthatónak tűnik a holland példa, lse­dig minden bizonnyal az a hatásosabb. Itthon talán a kettő ötvözete lenne a jár­ható út, ám ettől még — a társadalmi hozzáállás miatt — messze állunk. — Hollandiában a népfő­iskolák mivel bizonyítják szükségességüket? — Ott sem könnyű elfo­gadtatni az újra való szün­telen nyitottságot, de tagad­hatatlanul nagyobb erre a készség. Az állam nem akar kezelhetetlen tömeget, ezért biztosítja a továbbképzés le­hetőségét, bármely témakör­ben, kiépült intézményrend­szerrel. Hollandiában min­den településen van ember, aki a helyi problémákat ösz- szegyűjti és közvetíti a vá­ros vezetése felé. Ha bizta­tó szót kapna, ezt nálunk is megtehetné a népművelő. De míg Magyarországon a nép­főiskolái társaság együttmű­ködő, támogató partnereket keres, az állampolgárök 24 órából 20-at dolgoznak, job­bára csak a felismerés ma­rad: amit a hazai mozga­lomban akarunk, a világban már tanítják. Szőke Margit A soesterbergi regionális központ---------------r-———~rrr~! ; H ollandiában a környezetvédelem ügye az első, többek között a tengerrel folytatott harc a szárazföldért „fl műit, az a jelen. Meg a jövő is...” I

Next

/
Oldalképek
Tartalom