Békés Megyei Népújság, 1991. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-15 / 12. szám

BÉKÉS MEGYEI N E PÚJSÁG POLITIKAI NAPILAP 1991. JANUAR 15., KEDD Ara: 5,80 forint XLVI. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM; Csillagos autóárak Rendkívüli ülésszak Három variáció valamennyi családnak Az Országgyűlés idei első, rendkívüli ülésszaka kezdő­dött meg hétfőn, rendkívüli események középette. Szabad György házelnök az ülés kezdetén kijelentette: a magyar közvélemény mély megrendüléssel és őszinte együttérzéssel kíséri figye­lemmel a litvániai fejlemé­nyeket. Ezekkel összefüggés­ben az Országgyűlés több képviselője azzal a kéréssel fordult a házelnökhöz, hogy az Országgyűlés nyilatkozat­ban foglaljon állást erről a kérdésről. E kérésnek eleget téve Sza­bad György felszólította a Külügyi Bizottságot: tegyen javaslatot — még a nap fo­lyamán — e határozatra. Ezt követően Antall Jó­zsef miniszterelnök nyilatko­zott az ügyben a kormány nevében. Leszögezte, együtt- érzünk a litván néppel, hi­szen egy hozzánk hasonló kis nemzet folytat heroikus küz­delemét szabadságáért, füg­getlenségéért, nemzeti önren­delkezése megvalósításáért. Többször is kifejtettük, hogy mindenfajta konfliktusból békés úton kell megtalálni a megoldást. Antall József hangsúlyozta: ezúton is kife­jezzük szolidaritásunkat a litván néppel, s továbbra is (Folytatás a 2. oldalon) Egy Trabant: 332 ezer, Favorit: 564 ezer A különböző típusü Ladák ára 389—399 ezer, a Samará­ké 455—518 ezer forint lesz, a Polski Fiat 326 ezer forint­ra emelkedik, a Skoda Fa­vorit 564 ezer, a Maru.ti 406 ezer, a Jugo Skála 459 ezer, a Daciák 367—380 ezer, a Trabantok 332—340 ezer, a Wartburgok 428—448 ezer forintba kerülnek — jelen­tette be hétfői sajtótájékoz­tatóján Oroszt János, a Mer­kúr vezérigazgatója. Hozzá­tette, hogy az árak egy ré­sze — a Daciáké, Trabanto­ké és Wartburgoké — egye­lőre csak irányár. Egyébként az új árak az limport beszer­zési költségeket, az általános forgalmi adót, valamint az újonnan kivetett vámokat tartalmazzák. A Merkur ár­rése változatlanul 4,3 száza­lék. 1991-re a Merkur 80-90 ezer gépkocsi behozatalával) számol. Jelenleg 170 ezer korábbi igénylő vár autójá­ra a Merkúrnál!. Elhunyt Demény Pál Törvényhozói hivatása teljesítése közben elhunyt Demény Pál, az MSZP képviselője. A 90 éves képviselő a rendkívüli ülés­szak kezdetén lett rosszul ia képviselői székben. A gyors, hely­színi orvosi ellátással sem sikerült életét megmenteni. Emléke előtt a Parlament egyperces néma felállással tisztelgett. Helyszíni beszámolónk Dubaiből Kiosztották a gázálarcokat és a vegyvédelmi köpenyeket Moszkvában — Vilniusról Gorbacsov nem tudott a vérengzésről « Merénylet Jelcin ellen? A vilniusi . események a demokrácia elleni általános támadás kezdetét jelentik, és a balti köztársaságok csupán elsők ebben a sorban — je­lentette ki Borisz Jelcin. Az orosz politikus hétfői moszk­vai sajtóértekezletén Mihail Gorbacsov esetleges menesz­tése kapcsán kifejtette: ez egyfelől szinte teljességgel lehetetlen az alkotmányosan ráruházott jogok miatt, más­felől nem oldaná meg azon­nal az ország problémáit. Az éjszaka még Tallinnban tárgyaló' oroszországi parla­menti elnököt a protokolltól és a szokásoktól eltérően a szovjet és külföldi újságírók tapssal fogadták. Borisz Jelcin szerint a szovjet vezetés úgy döntött, hogy demokratikus úton ne­héz megoldani a problémá­kat, ezért a kemény kéz po­litikájához folyamodik. Ügy vélekedett, hogy a vil­niusi események rendkívül károsan befolyásolták az új szövetségi szerződés esélyeit, sőt lehet, hogy teljesen rom­ba döntötték azokat. — A nyakra helyezett kés módszerével ma már nem lehet aláíratni semmiféle szerződést — mondta. A vilniusi eseményekért, amelyeket a tbiliszi véreng­zéssel állított párhuzamba, Borisz Jelcin egyértelműen a szovjet elnököt tette felelős­sé. noha Mihail Gorbacsov is és Dmitrij Jazov védel­mi miniszter is azt állította vasárnap, hogy nem ők ad­tak parancsot a véres akció­ra. Elmondta, hogy közölte Mihail Gorbacsowal: a vil­niusi akcióval lejáratják az országot, a világ szemében ez a demokrácia végét je­lenti, és számolni kell a Szovjetuniónak szánt nyuga­ti segítség leállításával. A szovjet törvényhozás hét­fő délelőtti, litvániai vitájá­ban ezt megelőzően felszó­lalt Dmitrij Jazov védelmi miniszter, s beszédében el­utasította azokat a vádakat, hogy a hadsereg a felelős a köztársaságban kialakult sú­lyos helyzetért. Borisz Pugo (Folytatás a 2. oldalon) Hétfii kirké, n befizetők napja az OTP-nél (RIPORTUNK A 2. OLDALON) Alig egy héttel ezelőtt lapunk hasábjain közöltünk egy telefoninterjút, amelyben megszólaltattuk a négy és fél esz­tendeje Dubaiban (Egyesült Arab Emirátusok) élő és dol­gozó Vida Gábor kereskedelmi tanácsost. Az öbölháborúra készülődés huszonnegyedik órájába léptünk, s ha nem kö­vetkezik be változás — a mai napon lejár az ENSZ-határidő —, akkor a legrosszabbra is föl kell készülnie a térségnek, de az egész világnak. Ezért tegnap, az esti órákban ismét telefonon hívtuk Vida Gábort. — Egy héttel: ezelőtt azt mondtam még: nem valószí­nű, hogy kitör a háború. Az elmúlt hat nap alatt azon­ban jócskán változott a hely­zet. Egyre inkább úgy tűnik, elkerülhetetlen a konfrontá­ció, hacsak nem történik az utolsó percekben 180 fokos fordulat, miként előfordult az már az arab világban. És itt elsősorban Szaddám Hú­széi nre gondolok, aki visz- szatáncólhat még az utolsó pillanatban, s megkezdheti a kivonulást Kuvaitból. — Érződik ez az utca han­gulatán is? — Hogyne! Rendkívül fe­szült a hangulat. Sokan el is hagyták a térséget. Ér­dekes, hogy é kis országban, egymillió 200 ezerre tehető a lakosság, ám ebből csupán háromszázezer a helyi, vagy­is arab, a többiek európaiak, amerikaiak, ázsiaiak. Az Emirátusokban dolgozó kül­földiek csaknem húsz száza­léka repülőié ült, amíg vol­tak járatok. — Mié,rt, már nem közle­kednek a repülők? — Hétfőn már csak egy vagy két gép szállt le, illetve föl, s úgy tudom január 15- től már egy sem érkezik Du­baiba. ■ — A magyarok? — A mintegy száztagú kolóniából tudomásom sze­rint tizenöten tértek haza a pénteki, utolsó Malév-járat- tal. Egy biztonsági őr segíti a gázmaszk felpróbálásában az Aramco egyik tagját. A kormány gázmaszkokat osztott szét az alkalmazottak és családtagjaik részére — Az esetleges változások előjele, hogy működnek-e az iskolák..,? — Az amerikait a napok­ban, terrorakciótól tartva, bezárták. Az arab iskolák mától tartanak tanítási szü­netet, de ez amúgy is bekö­vetkezett volna, mivel itt most kezdődik a téli szü­net. Igaz, ez nem olyan tél, mint otthon, hiszen itt dél­ben ma is 25 fok jtörül ^olt a hőmérséklet, s éjjel sincs 10-15 foknál hidegebb. Az angolok viszont kitartóak, kedden is oktatják a nebu­lókat. De nemcsak ez a fok­mérő. Esténként, ha körül­tekint az ember, sok helyen tapasztalja: ahol tegnap még világítottak a lámpák a la­kásokban, ma sötét van... — Nem éppen szívderí­tő ... — És az a közlemény sem, amit itt tegnap este hallot­tam a BBC adásában, mi­szerint Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár tárgyalásai is kudarcba fulladtak. Sőt, ma­ga a főtitkár is jelezte: ér­zése szerint elkerülhetetlen a háború. Ezt erősíti az is, hogy vasárnap kiosztották a magyar kolóniának is a gáz­álarcokat és a vegyvédelmi köpenyeket. Magiunk is ösz- szeállítottunk egy amolyan „menekülő” csomagot, amelyben az imént említet­teken kívül többek között élelem, gyógyszer van. — Hogyán lehet kijutni a térségből? — Valószínű, idáig nem ér­nek el az iraki rakéták, mi­ként azt a katonák is állít­ják. Ám arra gondoltunk, ha menekülnünk kel, akkor to­vábbutazunk még délebbre, Ománba. Mindenesetre az autónk készenlétben áll, ha menni kell... Omán innen 400 kilométerre van, s oda még emberi számítás szerint járhatnak India felöl repülő­gépek ... Jávor Péter Dr. Simon Imre lett a megyei önkormányzat elnöke Negyedszerre találtak megoldást a pártok és képviselők Az elmúlt esztendő végén, december 28-án megalakult a Békés megyei közgyűlés. Sőt, egy nap alatt két ülést is tartottak, mert a közgyű­lés elnökének személyében nem tudtak dűlőre jutni. A két jelölt, dr. Jeszenszky Géza és Murányi Miklós két szavazás után sem szerezte meg a kétharmados többsé­get. Erre mondják: klasszi­kus patthelyzet. Tegnapra újra összehívták az 50 megyei képviselőt, hogy — egyebek mellett — válasszanak végre a megyé­nek elnököt. A gyűlés nem szűkölködött a váratlan fordulatokban, s az is kide­rült, hogy a december 28-i választási eredmény koránt­sem, a véletlen műve volt. Konszenzus születik Juhász Pál, a jelölőbizott­ság elnöke most sem tudott új javaslatot tenni az el­nökaspiránsok személyére, így a Jeszenszky—Murányi (Folytatás a 3. oldalon) A megyei önkormányzat elnöke, dr. Simon Imre Fotó: Fazekas Fereno

Next

/
Oldalképek
Tartalom