Békés Megyei Népújság, 1991. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-02 / 1. szám

BÉKÉS MEGYEI N É PÚJSÁG POLITIKAI NAPILAP 1991. JANUÁR 2., SZERDA Ára: 5,80 forint XLVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Göncz Árpád újévi köszöntője Erőt, egészséget, tőreimet, bölcsességet Honfitársaim! ' ■ A Alig néhány perce, hogy elbúcsúztattuk a magunk mögött hagyott sorsfordító évet, most hadd kívánjak én, innét, hazánk minden polgárának, s hazánk hatá­rain túl, minden magyar­nak az új esztendőre erőt, egészséget. Könnyű évet magunknak aligha kívánha­tok, mert, ha nem is min- ■ denkinek, de nagyon so­kunknak igencsak nehéz esz­tendeje ígérkezik. Ne áltassuk magunkat: • amiben eddig éltünk, s amit sokan, jó ideig, egy igazsá­gosabb társadalom ígéreté­nek véltek, reménytelenül összeomlott. Látszólagos lét- biztonságunkért, szerény jó­létünkért most kell megfi­zetnünk, mégpedig drágán. Visszaút nincs. Ebből a helyzetből csak előre mene­külhetünk: alkalmazkod­nunk kell a világ — so­kunk által annyira és oly régóta áhított — gazdasági rendjéhez, hogy jelenlegi gondjainkon felülkereked­jünk. A tavalyi év jócskán ho­zott számunkra meglepetést: kiderült, hogy nem elég jogszabályokból, törvények­ből, parlamentarizmusból felhúznunk a demokrácia intézményfalait, attól az épület még nem válik la­kályossá. Ha azt kívánjuk, hogy meghitt és lakható le­gyen, be is kell rendeznünk, az pedig gazdasági kérdés. De ameddig idáig eljutunk — márpedig biztos, hogy el­jutunk —, meg kell tanul­nunk békességben együtt él­ni ebben a szegényes haj­lékban is. Ez rajtunk áll: ehhez mástól — kívülről — hiába várunk segítséget. De valljuk be, ugyancsak so­kan megtanultuk már ennek a művészetét. Hadifogság­ban, táborban, börtönben, társbérletben. Sült galambot senkitől nem várhatunk. A kormány­tól is csak egyvalamit: vi­lágosan vessen számot a helyzettel, szabja meg a tennivalók sorrendjét, tárja az ország gondolkodó, s mint több ízben bebizonyí­totta, felnőtt és felelős né­pe elé, hogy miért és mek­kora áldozatot kell vállalnia tulajdon jövője érdekében. S kinek, mekkorát. Mert ha az ország a jövőjéért le­mond a tisztes szegénység egyenlőségéről, azt joggal kívánja, hogy elviselhetetlen teher senkire ne háruljon, s az átmenet árát ki-ki te­herbírása arányában, igaz­ságosan fizesse. Mert a nép nem statisztikai adat, a nemzet megmaradása nem­csak szellem, de betevő fa­lat kérdése is. Sók minden­ről le kell majd monda­nunk, sok olyasmiről, amit pótolnunk évekbe telik. De emberekről lemondanunk nem szabad, s ez nem csu­pán szociálpolitika, hanem mindenekelőtt tudatos . és minden politikai döntést át-- ható értékválasztás kérdése. A nyugattól csak egyet várhatunk: döbbenjen rá végre, hogy önmagán segít, ha Kelet-Közép-Európa ke­serves jelenén könnyít. Amit mi tettünk az egységes Eu­rópa létrejötte érdekében, azt önmagunkért is tettük; amit ők tesznek Európa va­lóságos egysége érdekében, azt ők sem csak értünk te­szik, hanem önmagukért is, hiszen nemcsak a politi­kai, hanem a gazdasági nyo­mor is fertőz. De legtöbbet önmagunktól várhatunk, és kell is elvár­nunk: a társadalmi méretű együttérzést és együttműkö­dést. Háborút, ostromot, for­radalmat, árvizet és földin­dulást, sőt szegénységet is csak társadalmi együttérzés, kölcsönös segítőszándék se­gít átvészelni. A társadalmat ilyénkox a módosabbak ön­ként vállalt lemondása, a szorosra fűzött családok, a jószomszédság, a sok-sok kisközösség, az egymást ' el nem engedő kezek sokasága tartja össze. Ez természetes érdekvédelmi szövetség a munkahelyen és lakóhelyen, ez válik utóbb — egy szint­tel feljebb — minden poli­tikai és szakmai érdekvéde­lem iskolájává, műhelyévé, kemény magjává. Nézzék el, hogy nem mondom el mind­azt, amit manapság monda­ni illik — nem beszélek a múlt bűneiről, a hibákról, amiket elkövettünk — igen­is mi, mindannyian, még ha a bűnökben, hibákban nem is egyaránt osztozunk, hi­szen féltünkben magunk is eltűrtük, tudomásul vettük, ami történt, mert emberek vagyunk, esendők, a törté­nelmet nem mi csináljuk, hanem a történelem formál mibennünket, s mert a tör­ténelem jégverése ellen nem kötöttünk biztosítást. Azt hiszem, ami volt, az vég­érvényesen elmúlt, legfel­jebb a csökevénye él már mindannyiunkban, gondol­kozásunkban, a cselekedete­inkben, s ideje már, hogy végre előre tekintsünk, s magunk vállaljuk a sor­sunkért a felelősséget. S ké-- rém, ne higgyék, hogy ha nehéz évet ígérek, borúlcttó vagyok: derűs csak az le­het, aki számot vet a való­sággal. Hadd mondjam meg: én már átéltem ebben az országban két csodát, negyvenötben és ötvenhat­ban. Ismerem az országot, tudom, hogy a türelmetlen­ség színe alatt most is tett­vágy feszül, mint akkor, rá­adásul most nem romokból kell az országot felépíte­nünk, s nem világhatal­makkal állunk szemben, csak a magunk szegénysé­gének és igényeinek feszítő ellentétével, amit ha köny- nyen nem is, de föl lehet oldani. Igen: 1991 embert próbáló és emberséget próbáló, tár­sadalomkovácsoló esztendő lesz, történelemformáló esz­tendő — s hiszem, hogy nem közös szégyenünk, hanem mindannyiunk közös büsz­kesége. Ehhez adjon az Isten mindannyiunknak erőt, egészséget, türelmet és böl­csességet. flz F. E. P.-n mondja Rábai határőr „Úgy indultam szolgálatba, mint máskor...” Szalonta felől erősebben szóltak a petárdák Amikor a szilveszteréjjeli, petárdarobba­násoktól immár teljesen „mentes”, alvó la­kótelepről pirkadatkor elindulok, önkénte­lenül is a huszonhat évvel ezelőtti éjszaka jut eszembe. Amikor első „katonasziivesz- teremet” egy sötétbarna íróasztal fölé ha­jolva, dipa-rajzlapokkal és vízfestékes kész­lettel körberakva töltöttem, hogy a század­nak maradandó elöljáró-táblát rajzoltam. Fönt, a tetején, a legnagyobb betűvel és Czinege nevével kezdtem, s úgy volt kiszá­mítva, hogy századparancsnokunkkal, Szí­jártó századossal végződjön. Éjfél felé azon­ban — mikor már majdnem elkészült a nagy mű — Kutika vezérőrnagy nevéből valahogy kimaradt az i betű, s kezdhettem elölről az egészet. Persze, így is örülhettem; a többiek külső őrségben köszöntötték új év hajnalát... Aki valaha, akárcsak egyszer is állt kint éjjel kettőtől négyig „beöltözve” a fegyverraktárak mentén az éjszakában, tudja, hogy ehhez képest kicsit más, mond­juk, egy diszkópultra támaszkodva pezsgőt f _ _ _. ... . J így köszöntötte Rábai határőr az új eszten­(Folytatás a 3. oldalon) dót a szerző felvétele Pápai üzenet a magyaroknak II. János Pál pápa újévi üze­netet küldött a magyaroknak. „A nemes magyar nemzet szeretett fiainak! Ennek az 1991-es eszten­dőnek, vagyis annak az év­nek a kezdetén, amelynek során lelkipásztori látoga­tást teszek hazátokban, lé­lekben szeretnék egyesülni veletek az imádságos vára­kozásban. Szeretnék belépni családi otthonaitokba köszöntésem­mel és bátorításommal, hogy biztosítsalak mindnyájatokat atyai szeretetemről, és buz­dítsalak benneteket arra, hogy ebben az új esztendő­ben egyre jobban mélyedje- tek el a keresztény hitben. Az egész magyar népre kérem Isten bőséges áldá­sát, hogy bizalommal és erős lélekkel nézhessen szembe az új esztendővel. A Boldogságos Szűz Má­ria, a „Magyarok Nagyasz- szonya” legyen az a csillag, amely utat mutat a magyar katolikusoknak ebben az egyház és a haza számára egyaránt fontos időszakban. Mindnyájatoknak boldog új évet kívánok, különleges apostoli áldásommal.” Kovács Erzsébet montázsa n költségvetés deficitje: 78,786 milliárd forint Futaki Géza nem szavazol!, Zsíros Géza tartózkodott Az Országgyűlésre váró hosszú költségvetési szavazási pro­cedúra előtt — vasárnap reggel — Antall József miniszter- elnök kért szót, a kormány nevében, a Tisztelt Ház iránti megbecsülésnek és tiszteletnek a parlamentáris demokráciá­ban kötelező jeleként. Antall József azzal nyitotta beszédét: nem kíván hosszú érvelésbe kezdeni a költségvetéstervezet mellett; hiszen az újonnan kijelölt pénzügyminiszter és » tárca államtitkára már kifejtette a kormány álláspontját. A kormány, mint mondta, a költségvetés beterjesztése­kor tudatában volt annak, hogy a tervezet nem nyer­heti el sem a Parlament, sem az ország osztatlan ro- konszenvét. Tisztában voltak azzal, hogy a tervezetet számtalan oldalról éri majd bírálat. Mindazonáltal hoz­zátette; kényszerhelyzetben, kényszerköltségvetést ter­jesztettek elő. Mintegy 12 órás szavazás után az Országgyűlés az éj­szakai órákban jóváhagyta a kormány által beterjesztett és a képviselők javaslatai ré­vén számos tekintetben mó­dosított jövő évi költségve­tést. Ennek megfelelően 1991-ben 78,786 milliárd fo­rint lesz a deficit, valamivel több a tervezetnél. A vita (Folytatás a 3. oldalon) Legalább ötórányi „kavalkád”? Mozdonyvezető-sztrájk 5-től 7-ig A mozdonyvezetők nyilatkozata; A Mozdonyvezetők Szak- szervezete megdöbbenéssel, értetlenül, áll a Magyar Állam­vasutak vezetőinek az egyeztető tárgyaláson tanúsított me­rev, elutasító, a szakszervezet által felvonultatott szakmai érveket és kompromisszumos javaslatokat figyelmen kívül hagyó magatartása előtt. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy a MÁV tárgyalódelegációja a tárgyalások során nem rendelkezett a megállapodáshoz szükséges felhatalma­zással. Ezért a megegyezés hiányából származó minden to­vábbi következményért a MÁV vezetőit teszi felelőssé. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének ügyvivő bizottsága a maga részéről az egyeztetés során végig ura volt a helyzet­nek, teljes felhatalmazása volt a kompromisszumos javasla­tok előterjesztésére, a megállapodás aláírására, a sztrájk megtartására vagy elhalasztására. Az ügyvivő bizottság a fentiekre tekintettel, felelőssége tudatában döntött a figyelmeztető sztrájk megtartása mellett, mert további engedményeket a mozdonyvezetők súlyos ér­deksérelme nélkül nem tud tenni. Szakszervezetünk az egyeztető tárgyalásokat a megegyezés reményében 1991. ja­nuár 31-ig tovább folytatja, de továbbra is fenntartja ma­gának a jogot bármilyen törvényes eszköz igénybevételére. Bérharcunkhoz a társadalom megértését kérjük. Mozdonyvezetők Szakszervezete Ügyvivő Bizottsága * * * Tegnap délután felhívtuk Alföldi Károly állomás- a békéscsabai állomásfőnö- főnököt kérdeztük: milyen köt is, hogy tájékozódjunk az itteni helyzetről. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom