Békés Megyei Népújság, 1990. december (45. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-22 / 300. szám

iS*1 1990. december 22., szombat A Gyöngyhalász ajándéka Ingyen ebéd karácsonyra Andó Tamás: „Nem az a lényeg, hogy ez a vállalkozás meg­Fotó: Fazekas Ferenc Azt mondják, ha az em­ber zavartalanul akar elmél­kedni, gondolkodni a világ dolgai felett, vegyen a ke­zébe egy pecabotot és heve- redjen a vízpart mellé, hor­gászni. Lehet, hogy a világ- megváltás nem sikerűi, de • megannyi jó cselekedetről ábrándozhat. Andó Tamás, a békéscsa­bai Gyöngyhalász Kft. ügy­vezető igazgatója nemcsak megálmodta, meg is való­sította tervét. Horgászás köz­ben éppen a nyugdíjasok el­keserítő helyzetén rágódott — minthogy akkoriban is­mét ez a téma szerepelt a Parlament napirendjén —, s elhatározta, túl kell lépni a tehetetlenségen. Hamarosan felkereste a helybéli nagycsaládosok egyesületét — a szervezet dolgozóival korábban is jó kapcsolata volt —, s megbe­szélték, hogyan tudnának se­gíteni egymásnak, a rászo­rulókért. Az akcióba az SZDSZ megyei szervezete is bekapcsolódott, összeállítot­ták az érintettek névsorát, meghívókat készítettek, pos­tázták azokat, vagy szemé­lyesen kézbesítették a cím­zetteknek. A belvárosi isko­lában is kaptak listát csalá­dokról, nyugdíjas pedagógu­sokról. Talán nem kell sokáig ta­lálgatni, mit is tehet egy vendéglátós szakember a rá­szorulókért. A karácsony előtti napon immár az ötö­dik alkalom lesz, hogy min­den hónap utolsó vasárnap­ján ingyenes ebédre várja a nagycsaládosokat, a kis­nyugdíjasokat, mindazokat, akiknek alig jut pénzük a betevőre, ünnepkor a friss kalácsra. Űjházi tyúkhúsle­ves, csirkepörkölt, savanyú­ság a menü, s most egy-egy naranccsal is kedveskednek mindenkinek. S a meglepe­tés: a belvárosi iskolából 15 nebuló karácsonyi műsorral színesíti a rendezvényt. „öröm volt látni a meg- hatódottságot, a tiszta örö­térüljön...” möt az arcokon, amikor asz­talhoz ültek a vendégek egy- egy alkalommal — meséli Andó Tamás. — Tudom, hogy egy nyolcgyermekes családban alig jut ruhára, ételre, mégis szivmelengető, amikor megjelennek az ap­róságok, tiszta ruhában, ci­pőben, mosolyogva. És vég­telenül hálásak mindannyi­an: cserébe mosást, takarí­tást vállalnának.” Szent karácsony ünnepére, vasárnap délre 150-200 meg­hívót küldtek szét a város­ban, de 200-250 adagot főz­nek, számítva a „váratlan” vendégekre is. Mindeneset­re, a személyzeten nem mú­lott — tudtuk meg az ügy­vezető igazgatótól —, a kol­légák, a tanulók első szóra, önzetlenül mondtak le .a pi­henésről. Vajon megtérül-e vállal­kozása? — kérdeztük búcsú­zóul, mire Andó Tamás mo­solyogva válaszolt: „Nem ez a lényeg. Gondolkozzunk egy kicsit; magunk is öregszünk, szüléink, ismerőseink, bará­taink is segítségre szorulhat­nak bármikor. Egyre nehe­zebb világban élünk, s csak szaporodik azok tábora, akik támogatást várnak valaki­től.” S bizony nem kell ahhoz „horgásznak” lennünk, hogy rádöbbenjünk: az ingyenes ebédeltetésnek a jövő esz­tendőben — sajnos — roha­mosan bővülő vendégköre lesz. László Erzsébet kisbaba esete... gy akartam én ni a vejemet...” eset, hogy zajos Dobozon * József AS- 1 oda, majd csak elcsendesednek, ék háza elótt s falhoz támasztva, egy ütöttek-e meg ezzel valakit? Az ablak­osán Katalin napot köszöntöttek. A ko­séra nyit ajtót A swmszédok semmi­mről pláne nem, hogy Faragóéinál gyll- Pedig december 18-án a József Attila att megöltek egy 2« éves fiatalembert r talán két gó Katalint „menekítet- obbao tet- L Faragó z asszonyá­ig alig 15 i, kék sze- ná azt most egmondand, ott a szere- mondhatná, kozi’k. Nem Doboz egyik oan „test- egtört kék m, fogja a két halánibeivo-t, masszírozza a nyakát. Fáj a feje, idegi­leg majdnem összeroppant Vékony teste össze-össze rázkódik, alig bírja vissza­tartani könnyeit: — Dehogy nyilatkozók... hagyjanak engem békén. Fé­lek, de annál is jobban fél­tem a kislányomat, akit Két- egyházán tartanak... Faragó Gusztáv „letétbe van a rendőrségen” — mond­ja egy magát megnevezni nem óhajtó fiatalember.^ És Faragó Gusztávot valóban rendőrségi őrizetben talál­juk. Kiköti; csak akkor nyi­latkozik, ha az igazat írom! Bal szeme alatt diónyi nagy­ságú monokli, a pár nappal ezelőtt történtekről árulko­dik. Nem sokat gondolkodik, áradnak belőle a szavak, mintha könnyíteni szeretne a lelikiismeretén. — A kislányom, Kati más­fél évig élt Faragó Adóm­mal (akivel névrokonok — B. V.) Kétegyházán. Három hónappal ezelőtt született egy kislányuk. Adám koráb­ban is agresszív volt, ezért a lányom már régen ott akarta hagyni. Fenyegette a vejem, hogy a „ganéjba ta­possa”, csak addig kegyel­mez neki, míg a gyerek hét hónapos nem lesz. Kati többször haza akart jönni látogatóba, de Adám nem engedte. November végén egyszer a vöm Romániába utazott. Ezt az alkalmat használta ki a lányom és az unokámmal együtt hazajöt­tek. Alig pár órát élvezhet­tük a jelenlétüket, mert Adám megjelent egy férfi­val és hívta haza a felesé­gét. A lányom kerek-perec megmondta: nem akar vele tovább együtt élni. Jaj, el nem felejtsem: ahogy bejött az ajtón, nekemesett, hogy miért nem vittem Kétegyhá- zára a lányomat hozzá visz- sza, mert az a szokás a ci­gányoknál, hogy az asszonyt az apának kell a férjihez hazavinni. Mondtam neki: „Adám! Én erőszakkal nem adom a lányomat. Békesség­be menj el, hagyd itt ükét." Érre annyit mondott, hogy ennek nem lesz jó vége. Nem is lett. Még aznap este­felé jöttek vagy tiz-tizenöten láncokkal, késekkel. Lever­tek mindannyiunkat. Nem elég, hogy véresre vertek bennünket, a kicsi lányt, akit épp akkor fürdetett meg az anyja, kising be, tűriÜkö­zőbe rabolták el tőlünk és Aki a tudakozót hívja... A szovjet—kanadai pályázókkal tárgyalnak a Csepel Autó és az Ikarus átalakításáról ... pár napja különleges dolognak lehet fültanúja. Mi­ről is van szó? A Szegedi Távközlési Igazgatóság kí­sérleti jelleggel egy új be­rendezést helyezett üzembe, a tudakozó szolgálat elérhe­tőségének javítása érdeké­ben. Azoknak, akiknek nem jut „szabad” kezelő, egy gépi haflg adja tudtukra: „Szí­ves türelmét kérjük, a tu­dakozó rövidesen jelentke­zik”. Ez a häng azt jelenti, hogy a hívások sorrendjében a hívó beállt a sorba és ki fogja szolgálni a kezelő. Elő­fordulhat, hogy erre másfél percen belül nem kerül sor, ebben az esetben a hívást a gép elbontja. Ha nagyon nagy a torlódás, akkor azok, akik a fent említett „sorba” nem kerülnek be (tehát nincs valós esély arra, hogy másfél percen belül belépjen a kezelő), a következő szö­veget fogják hallani: „A tu­dakozó munkahelyek foglal­tak, kérjük a hívást néhány perc múlva ismételje meg”. Ami még igazán fontos: a gépi hang által igénybe vett időtartam a hívó számára ingyenes. A több szovjet vállalatot és szállítási minisztériumot tö­mörítő szovjet konzorcium és a kanadai Közép-Európai Be­ruházási Társaság (CEICHC) közösen benyújtott tenderét tártotta továbbgondolásra ér­demesnek a szakértői zsűri abból a négy pályázatból, amely a Csepel Autógyár és az Ikarus gazdaságos átala­kítására kiírt nemzetközi pá­lyázatra érkezett. Mipt Rédei László, a Sza­náló Szervezet igazgatója elmondotta, a két magyar járműipari vállalat szanálása az elképzelt ütemterv szerint .halad. A két vállalat priva­tizálása során kiírt nemzet­közi pályázásira érkezett pá­lyázatok zsűrizése során azért a szovjet—kanadai közös ten­dert találták a legkedve­zőbbnek, mert konkrét meg­rendeléssel is alátámasztotta, hogy hosszú távon, nagy vo­lumenű piacot biztosít a Szovjetunióban. A tender már 1991-ben 9 ezer, három év njúlva pedig 20 ezer da­rab jármű szállításával szá­mol. A magyar autóbusz- gyártás megújítására vegyes tulajdonú részvénytársaságot kívánnak létrehozni. A kül­földi partnerek bevonása ré­vén 170 millió USA dollár bevonását garantálják a ma­gyar gazdaságba, amiből a két magyar vállalat privati­zálása 50 millió dollár be­vételt jelentene a magyar ál­lam számára. A technológiai megújulást a befektetők meg válogatásával kívánják garantálni, míg a volumen- növekedéstől és a hatékony­ság javulásától a nyereség dinamikus emelkedését vár­ják : a tervek szerint már 1991-ben 180 mililió USA dol­lár értékben. A szovjet—kanadai tender képviselőivel hamarosan megkezdődnek az érdemi tárgyalások, amelyek során számos részletkérdés tisztá­zására van szükség1. A ga­ranciák rögzítése után ke­rülhet sor a szerződések megkötésére, ami a jövő év januárjának végére várható, majd a szanálási eljárás be­fejezéseképpen létre jöhet a részvénytársaság. Ebbe kerül majd az Ikarus és a Csepel Autógyár együttes vagyona, amelyet 200 millió dollárra becsültek a magyar könyv­viteli szabályok szerint vég­zett felmérések. Mire figyeljenek a környező országokba utazó turisták? Méfc nem ismeretes, hogy 1591. január 1-jétől a volt szocialista országok saját valutájukat az odautazó magyar állampolgárok­tól elfogadják-e. Amint egy-egy országgal, illetve érdekelt bank­kal a megállapodások megszü­letnek, a Magyar Nemzeti Bank azonnal informálja a lakosságot. Eddig kizárólag a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság­gal sikerült megállapodni — tá­jékoztatták az MTI munkatár­sát a Magyar Nemzeti Bank­ban. Miután azonban a karácsonyi ünnepek előtt, az iskolai szün­idő megkezdésével lehetségesek olyan utazási tervek is, ame­lyeknél a tartózkodási idő át­nyúlhat 1991. januárra, az MNB felhívja a lakosság figyelmét a. következőkre: a Cseh- és Szlo­vák Szövetségi Köztársaság ki** vételével egyetlen ’ partnerország esetében sincs olyan megállapo­dás, amely biztosítékot nyújt arra, hogy a tartózkodási ország nemzeti valutájára szőlő fix címletű utazási csekket január 1. után is átváltják ottani valu­tára, illetve arra sem, hogy ma­gyar állampolgártól elfogadják. A visszahozott fix címletű uta­zási csekkeket és bankjegyeket az 1990. december 31-ig kiadott érvényes valutakiviteli engedély alapján 1991. január 20-ig lehet visszaváltani. vitték Kétegyházára. Még akkor feljelentést tettünk a rendőrségen. Alighogy onnan visszatértünk, jöttek Kétegy- házáról a nászomék. Azt mondták, ha feljelentjük Ádámot, az egész dobozi ro­konságot kinyírják, meghal az egész családom. Ezek után éjjel-nappal zártuk az ajtót. (Faragó Gusztáv 43 éves. Négy gyerek édesapja. Ar­cán a ráncok mélyebbek, mint más hasonkorú férfién. Ruházata: kék ing, ami a szeme színével azonos, fehér kötött, modem mintás gyap­júpulóver, halszálkás nad­rággal. A vizsgálóban a jól— ápoltság érzetét kelti.) — December 18-án épp­hogy hazaértünk a piacról a feleségemmel — folytatja Faragó Gusztáv —, amikor látjuk, hogy hívatlan ven­dégként ismét a házunkba jött Faragó Adám. Éppen a lányomat egrecíroztatja: „Nem akarsz hazajönni, Ka­ti, hogy neveld a lányodat?” „Nem akarok meghalni" — így a lányom. — „Miért ra­boltad el a gyerekemet?" „Kati, nem lesz ennek jó vége!” — kiáltott fel Adám és elviharzott. Ahogy vége lett az esti híradónak, amikor nyolcán- tizen már megint eljöttek, ahogy szoktak. Láncostul, késestül. Kezdődött a szo­kásos dulakodás. Szegény hetvenéves anyámat ütötték elsőnek. Ideges is, dühös is lettem, de leginkább féltem tőlük, hát felkaptam az asz­talon lévő kést és valahogy a dulakodásba beleszúrtam Ádámba. Dehogy akartam én megölni, csak megijesz­teni, elzavarni akartam. — Csak szerette a lányát, ha ennyiszer érte jött! Nem? — Dehogyis kezitosóko- lom. A kétegyházd cigányok­nak szégyen, ha nem ők za­varják el az asszonyt, ha­nem az hagyja ott -őket... Ez volt itt a baj. Az, hogy a lányom nem tudott együtt élni Adómmal. — Mondja csak Faragó Gusztáv, volt már büntetve? — Ha arra gondol, hogy életemben bántottam-e va­lakit, akkor megmondom, soha egy pofont se adtam senkinek... — Tudja-e mi lesz ennek az ügynek a vége? — Vérbosszú. Tudom, hogy ki fognak minket nyírni a kétegyháziak... * * * De vajon hol lehet a tra­gédia ártatlan főszereplője, a három hónapos kis Kati­ka...? Béla Vall Furkósbot as elárvult hás előtt Fotó: Fazekas Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom