Békés Megyei Népújság, 1990. december (45. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-18 / 296. szám

o 1990. december 18., kedd IJHŰUKTilcj A Jungiánus Életfa Egye­sület fenti címmel tartott nemrég négynapos konferen­ciát a Budavári Történeti Múzeumban. A konferenciá­val egy időben kiállítás is nyílt ugyanott, mintegy a té­mát illusztrálandó, művé­szek és gyermekek alkotá­saiból. A négy nap két hétvégét jelentett, hogy az időszerű és izgalmas előadásokat mi­nél több pedagógus és pszi­chológus hallgathassa; a fia­talokkal zsúfolt terem való­ban okot adott a reményre: a nevelés kétféle szakembe­rei — több évtizedes elsza- kítottság és mesterséges szembeállítás után — végre utat találnak egymáshoz. Mielőtt megkísérelném a csaknem húsz előadás tema­tikájának rövid összefoglalá­sát, előbb a nagy svájci pszichológusról, Carl Gustav Jungról kell pár szót mon­danom, hogy világossá vál­jék, kik azok a „jungiánu- sok”, és mit képvisel az Életfa Egyesület. „A világ fele a belső vi­lág” — ezt az emberben és az emberi közösségekben la­kozó ősvilágot fedezte fel a kezdetben Freud-tanítvány Jung, aki később elszakadt mesterétől, és vele ellentétes álláspontra jutott. Freud ugyanis úgy vélte, hogy a tudattalan (ezalatt csak a személyes tudattalant értet­te) a tudatból kifelé induló elfojtás szemétládája, ahová a kellemetlen emlékeket sö­pörjük, azok azonban köny- nyen „tüzet” okozhatnak, lévén köztük a sok eleven parázs. Jung ezzel szemben azt állítja, hogy a tudat a személyes és a kollektív tu­datalatti humuszában gyö­kerezik, onnan szívja éltető (vagy pusztító) nedveit, ezért nem elég e mélyvilág tartalmait felszínre hozni, hanem eleven, gyümölcsöző kapcsolatot kell kialakítani tudat és tudattalan között. Jung nevéhez fűződik az „archetípus” (emberi érzé­sek és magatartások őské­pe) fogalmának megalkotása is: vallások, mítoszok, mű­vészi alkotások őrzik az arche-típusokat, ezáltal hírt adva a legrégibb, emlékek mögötti emlékekről, az „örök emberiről”. Jungnál és követőinél te­hát összetartozik kultusz és kultúra. Ezt az összetarto­zást a kiváló német író, Thomas Mann fejezte ki ta­láló és elgondolkoztató mó­don: „Ha kultusz és kultúra elszakadnak egymástól, rög­tön elkezdődik a kultúra las­sú haldoklása” (Doktor Fa- ustus). A megállapítás igaz voltát nap mint nap látjuk a fiatalság tekintélyes ré­szének kulturális és viselke­désbeli igénytelenségében; az emberi érintkezés eldur­vulásában és formátlan meg­nyilvánulásaiban; az egész társadalmat átitató és gyöt­rő neveletlenségben (az er­kölcsi érzék hiányáról, a „hétköznapi” tisztességtelen­ségről, a bűnözésről nem is szólva). A budavári tanácskozás előadásain tehát vezető gon­dolatként húzódott a vallá­sos nevelés témája. Többen képviselték, többféle szem­pontból. A gazdag tematikából ne­héz néhány gondolatot — akárcsak ízelítőképpen is — kiragadni. Utalásszerűén mégis megemlítem, hogy az újjászülető egyházi iskolák tanárai a nyitottságot hang­súlyozták, azt az annyiszor áhított toleranciát, amely­nek szellemében diákjaikat a más meggyőződésűek tisz­teletére nevelik. Minden elő­adó egyetértett abban, hogy a személyes hit kegyelem, de a felnőttek példaadása és szeretete egyengeti a kegye­lem útját, annál is inkább, mert a gyermek ösztönösen vágyódik Isten után, éppúgy — ahogy Jung szerint is — minden nép hitt élete haj­nalától fogva amaz „végső ok”-ban, az életet, energiát adó örök erőben. Sokan ki­fejtették, hogy etika és esz­tétika összetartozik a neve­lésben is; hogy a nevelés — mint Kodály hirdette volt — kilenc hónappal a szüle­tés előtt kezdődik, és ennek már a Bibliában is nyoma van (pl. Ézsau és Jákob tör­ténete, Mária látogatása Er­zsébetnél). Meditációra, bel­ső csöndre, figyelmes vára­kozásra is tanítani kell a nö­vekvő embert. Ma a tesztek korában is az ismeretszerzés és az önkifejezés legfonJp- sabb eszköze a szó, a be­szélt nyelv („kezdetben vala az ige”), de sajnos, mint Sü­tő András írta: „Szavaink hét szűk esztendejét éljük". A mai gyermeknek gyenge a fogalomalkotó és kifejező­képessége, illogikus a gon­dolkodása, de a korán rá­erőltetett dialektika sem érintette meg. Marad a fejé­ben a zűrzavar, amellyel szemben egyetlen védekezés a sürgős felejtés. A nevelésnek úgyszólván minden időszerű gondja szó­ba került, de mindez kul­tusz és kultúra összefüggé­seiben, azzal a határozott és vitathatatlan nevelői céllal, amely a humanitás, az em­beri összetartozás vállalására készíti elő a felnövekvő nemzedéket. Ezt az eszme­kört nevezhetjük felebaráti szeretetnek vagy akár csak emberségnek, mindenhogyan szebb kort ígér, egészséges testű-lelkű, alkotóerővel megáldott fiatalokat, akik a szokratészi ideálért fáradoz­nak majd: a szép, a jó és az igaz diadaláért. Bozóky Éva Csabai István Verőfény című fotográfiája egy templomi csendről Kultusz és kultúra — Űsvilág az emberben — Példaadás és szeretet Hit, művészet, kreativitás a nevelésben „Gyermekeink jövője” Nem karácsonyi történet a következő, bár összehasonlíthatatlanul több köze vana keresztényi szeretethez, mint azoknak, akik a magát megnevezni nem kívánó alapítványtevőt az elhatározásához vezető úton — akarva-akaratlanul — elindították. Az őszi választások során egyes politi­kai ellenfelei számlálatlanul szórtak rá olyan mocskot, amelyre ugyan okot nem adott, s amelyért az örök kárhozat is ked­vezmény lenne a pocskondiázok számára, ő azonban saját tisztessége mércéjével mérte fel a helyzetet. Ügy döntött, ha megdobták kővel, kenyérrel dobja visz- sza. Létrehozta a „Gyermekeink jövője” ala­pítványt. Mégpedig azzal a céllal, hogy az árva, félárva, állami gondozott, vagy szo­ciális helyzetükből adódóan rászoruló más békésszentandrási gyerekek újabb tá­maszra leljenek. Ezenkívül csak annyi kö­vetelményt fogalmaz meg az alapító ok­irat, hogy a gyerekek szorgalmukkal, ta­nulmányi eredményükkel, példamutató magatartásukkal, szüleik, nevelőik és ta­náraik iránti tiszteletükkel tűnjenek ki. A támogatásnak elő kell segítenie a gye­rekeknek a szülőfalujukhoz és iskolájuk­hoz való kötődését is. A Békésszentandrás, Bethlen utca 19. szám (Hunyadi János Általános Iskola) alatti székhelyű alapítvány induló vagyo­na tízezer forint. Az alapítványt anyagi­lag is támogatni kívánók adományaikat a Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet bé­késszentandrási fiókjában közvetlenül, il­letve a takarékszövetkezet 265-98327-167- es számú számlájára fizethetik be. Hisztériák, kellemetlenkedések, gondok Erdélyi magyar írék - Erdélyről Kevés nagyobb érdeklődéssel kísért író- olvasó találkozót tartottak még a Békés Me­gyei Könyvtárban, mint december 13-án, csütörtökön, ahol Beke György és Bodor Pál, Erdélyből áttelepült írókkal beszélge­tett a közönség. A találkozó apropóját nem­régiben megjelent könyveik — a Magyar gondok Erdélyben és A hisztéria szükség- állapota — adták. A szerzők és az olvasók közötti eszmecsere bízvást nevezhető rend­kívülinek, nemcsak a háromórás időtartam, hanem a felvetődött gondolatok felkavaró mélysége miatt is. A beszélgetést vezető Zöldi László kritikus bevezető szavaiban el­mondta: rejtély a magyar könyvterjesztés hozzáállása a művekhez, hiszen két olyan Erdély-könyvrőil van szó, melyek az írók személye és. a téma időszerűsége miatt nagy érdeklődésre számíthatnak Magyarországon. Talán a házai könyvterjesztés csődhelyze­tében, tallán a szélsőséges indulatok elsza­badulása miatti félelemben keresendő a ma­gyarázat, hogy ezek a könyvek sok helyen nem kaphatók. Találgatások helyett nézzük, mit monda­nak az írott szón keresztül a szerzők? Be­ke György Magyar gondok Erdélyben című könyvének alcíme „ Egyéni feljegyzések kö­zös fájdalmakról.” Az írásgyűjtemény a Ceausescu-diiktacúra utolsó két évének le­nyomata a jogfosztottságról, a jogtiprások- ról, az igazság kereséséről. Fejezetcímei — Jó ez nekünk, magyaroknak?, Nyelvben bújdosás, Iskola és/vagy család?, Gazdasági önállóság?, Bilincses lelkiismeret, Csángó sorsképlet, Vajon van-e, és mink vagyunk? — ékesen szólnak a tartalomról, csakúgy, mint a sok kérdőjel. Erdély, az ottani ma­gyarság minduntalan válaszút elé kerül. Beke György mindenesetre hitet tesz: „öt meggyilkolt kötetem után ezt a hatodik, Er­délyben fogant könyvemet küldöm most ha­za, szolgálattételre, az anyanyelvért, iskolá­kért, életért folyó harc közkatonáinak." — írja könyvében. Vajon, olvashatják-e övéi? Bodor Pál A hisztéria szükségállapota címmel „kellemetlen kézikönyvet” írt Ro­mániáról. Csak néhány kiragadott fejezet­cím: Stratégia és tudatlanság, A kisebbség joga — a többség hátránya, Nemzeti tudat­zavar, Szélsőjobboldali hagyományok, Tár­gyilagos beszélgetés Erdélyről és Végszó he­lyett — befejejhetetlen töprengés. „Miért írtam ezit a könyvet?” — kérdezd Bodor Pál önmagától „könyvvé érlelődött cikksoroza­ta” elején. És a válasz: „Magam is sokáig boldog rabja voltam a. »-progresszív balol­dal« sugallta képletnek; »odalent, a népben nincs ellentét és gyűlölet-“, az agresszív na­cionalizmus, a sovinizmus csak állampoliti­kai vagy rétegpolltikai uszítás, alattomos manipuláció, pártos ravaszkodás, méregke­verés. amely lepereg a széles tömegekről. Ezt akartam hinni, ebben akartam hinni, ezért mindent, ami e biztató képnek ellent­mondott, elutasítottam magamtól, cáfoltam, tagadtam, s ha szenvedve, vergődve is, pe­reltem veié. Az örvendetes, emelkedett ki­vételeket emeltem eszmeileg, az általánosí­tás erkölcsileg boldogító, megtévesztő rang­jára.” Sötét a kép? Lehet. De végire igazinak tű­nő próbálkozás: az irodalom szembesít a valósággal. Bodor Pál hét éve él Magyaror­szágon, Beke György a forradalom!?), ál­lamcsínyt?) napjaiban jött el. Zöldi László szavaival Beke az, aki az erdélyi magyar­ság szemszögéből tudja a kisebbség helyze­tét, s Bodor, aki jól ismeri a román gon­dolkodásmódot. A két szemszög közelítése olyan érdekes kérdéseket vetett fel, mint például, nevezhetik-e magukat erdélyi ma­gyar írók emigránsnak Magyarországon? A címkét mindkét író visszautasította. Beke György szerint legfeljebb helyváltoztatásról lehet beszélni, erdélyi magyar nem lehet emigráns Magyarországon. Erdély és az anyaország olyan, mondta, mint a madár, amely egyik szárnya nélkül sem tud repül­ni. Volt idő, mikor Erdély őrizte a magyar­ságot, például a törökvilág idején, s tanul­hattak az itteni fiatalok Kolozsváron, Gyu­lafehérváron, Enyeden. Akkor Erdély segí­tett, mosit az anyaországra szorul. Bodor Pál szerint a fő kérdés, hogy a szökevény író életműve erdélyi marad-e. A múltat, a kul­túrát elfelejteni nem lehet, a ragaszkodás — akarva, akaratlan — erősebb, mint az el­szakadás előtt. Mégis bűntudatban él, érzi, súlyos adósa az erdélyi magyarságnak. Az írók elmondták, mennyi nehézséggel kell szembenéznie az irodalomnak, a sajtónak, különösen, ha nemzetiségi. Romániában gyökereiben semmi sem változott, ezért, sokszor puszta életükért választják, vallják az áttelepülők „az én hazám az anyanyel­vem” — elvet. Haza, megmaradás, együttélés, Erdély jö­vője — megannyi súlyos kérdés. Az ottani magyarság azonban kitart, hiszen a veszé­lyeztetettség érzése higgadtabbá, érettebbé tetté őket a történelem során. Bodor Pál a Stúdió ’90 című tévéműsorban általa elmon­dottakat ismételte meg: Kelet-Európábán új törésvonal alakul ki, egyes népek a gótika, mások a bizánci ortodoxia irányába sod­ródnak. A törésvonal legzaklatottabb zóná­ja Erdély, ahol a gótika utolsó fel­legvára Brassó. A két kultúrkör kö­zötti feszültség feloldója az egyház lehetne, óm az maga sem mentes a jobboldaliság veszélyétől. Alapvető a nem­zeti önrendelkezés joga: az etnikumok csz- szefogása még nem nacionalizmus, hanem reális, természetes igény. S ezzel nemcsak Erdélynek, Romániának, de Európának is szembe kell néznie. Szükségállapotról tudósítanak a könyvek, beszélnek az írók. És kellemetlen kérdé­sekről, melyeket vagy kimondunk vagy nem — attól vannak. Szőke Margit Fotó: Gál Edit Középkori nekropolisz A maga nemében egye­dülálló, 5-8. századi romvá­ros maradványait tárták fel Üzbegisztánban a Szir-Darja jobb partján, a Fergánai- völgyet átszelő karavánét mentén. A város nekropoli- szában a sírok, kripták szá­mos tárgyat tartalmaznak, melyek a kor mindennapi életére, kultúrájára utalnak. A hatalmas kriptákat — melyekbe családok temet­keztek 100-200 éven át — művészi gonddaj építették. A díszes portál mögötti elő­térből boltozatos folyosó ve­zetett a sírkamrába, ahol a holttestek nádból készített koporsóban feküdtek. Néme­lyik halott fejét fűből szőtt párnával támasztották alá. Ezek a nádkoporsó-leletek elsők Közép-Ázsiában. Több, akár öt sor koporsót helyez­tek egymás fölé. A koporsók mellett, vagy néha maguk­ban a koporsókban feküdtek az igen változatos sírmellék­letek: fából faragott asztal­kák, fa- és cserépedények, fonott kosarak, tökből vájt edények. A holtakat világos selyem díszruhában helyez­ték a sírba. A nőket ékszereikkel te­mették el, színes üveggyön­gyökkel, nyakékekkel, me­lyek drágakövekből, külön­böző lazuritból, hegyi- kristályból, türkiszből, kal- citból készültek. Talál­tak a női sírokban növé­nyi termésekből, halcsigo­lyákból készült nyakláncokat is. A férfiak mellett ott fe­küdtek a nyílvesszők, az íj és a tőr. Előkerültek nádfu­rulyák, nádsípok, kaptafa is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom