Békés Megyei Népújság, 1990. december (45. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-10 / 289. szám

BÉKÉS MEGYEI A HAZA MINDEN ELŐTT NÉPÚJSÁG 1990. DECEMBER 10., HÉTFŐ POLITIKAI NAPILAP Ara: 5,80 forint XLV. ÉVFOLYAM, 289. SZÁM légre lett vállalkozás? Megalakult a vállalkozók Békés megyei területi csoportja Tervszerű előkészületi munka után a Vállalkozók Or­szágos Szövetsége elnöksége Békéscsabán létrehozta a VOSZ területi Irodáját. Ezzel megteremtődött a feltétele annak, hogy a szövetség közvetlenül segítségére legyen megyénk több ezer egyéni és társas kisvállalkozójának. A hét végén protokolláris keretek között megalakult a vállalkozók Békés megyei területi csoportja. Az eseményen megjelent kétszáz érdeklődő, s csaknem hetven vállalkozó, valamint Palotás János, a VOSZ el­nöke. Bődi János, a VOSZ elnökség tagja bevezetőjé­ben az előkészületi munká­ról és a területi csoport jö­vőbeni feladatairól beszélt. Kiemelte, hogy a szövetség célja a gazdaságot befolyá­soló valamennyi kérdésről egységes álláspont kialakítá­sa és a vállalkozók érdekei­nek megfelelő képviselete. Arra törekszenek, hogy a vál­lalkozást, mint egyetemes emberi értéket fogadtassák el az egész társadalommal. Eszközeikkel a törvényhozók és a döntéshozó testületek, szervezetek munkáját vállal­kozásbarát állásfoglalások ki­alakítására késztessék. Szak­mailag és erkölcsileg kíván­nak segíteni a kezdőkön. Megszervezték a pénzügyi, adózási, számviteli, gazdasá­gi és jogi tanácsadást, ugyanakkor szabályszerű, ki­egyensúlyozott vállalkozások működtetését tervezik a vál­lalkozási etika kiterjesztésé­vel. Palotás János előadásában a kormány és annak „vál­lalkozásbarát” politikájáról beszélt. Miként elemezte: ez a kormányzat még nem az igazi. Bár a történelem so­rán többször bebizonyoso­dott, hogy míg kormányok jönnek-mennek, addig a vál­lalkozók és vállalkozások maradnak. Véleménye sze­rint a kormányzat támogató Gorbacsov meghívta Antalit Ivan Aboimov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete szombaton hivatalában fel­kereste Antall József minisz­terelnököt, s ennek során át­adta Mihail Gorbacsovnak, a Szovjetunió elnökének meg­hívását 1991. februárban te­endő hivatalos moszkvai lá­togatásra. ’ Fidesz­Totó: Kovács Erzsébet Máté Mátyás köszöntése kongresszus Fúvószene pezsgővel A szegedi Fidesz-kongresz- szus vasárnap délutáni vá­lasztáseredménye arról ta­núskodott, hogy csupán egyetlen vezető posztot sike­rült megszerezniük a „belső ellenzék” képviselőinek. A 13 fős választmánynak jelöltek közül a legtöbb szavazatot Fodor Gábor, Orbán Viktor, Tirts Tamás és Németh Zsolt kapták, ők valamennyien a Fidesz parlamenti frakciójá­nak is tagjai. Igaz, „csak” házi koncertre invitál a szóbeli meghívó, mégis valahogy különösnek és emlékezetesnek ígérkezik ez a délután. Mindenki iz- gatottabb a szokásosnál, a hangolás már a koncert kez­dete előtt másfél órával meg­kezdődik. Négykor minden­ki együtt van, az utolsó ven­dég, néző is elfoglalja helyét az ifjúsági ház nagytermé­ben. Szűcs Csaba felemeli a kezét és a gyönyörű fúvósze­ne pillanatok alatt betölti a termet. A fehérvári 19-es gyalogezred indulója után újabbak következnek, csak a taps tesz közéjük afféle rendhagyó elválasztójelet. (Folytatás a 3. oldalon) Országos úszóbajnokság Szabados Béla újabb elsősége Tóth Erika és a 4x100 méteres ntiivegyesválté bronzérmes Palotás János a kormány és annak „vállalkozásbarát” poll- politikája csak szavakban tikájáról beszélt: — A beruházásokat egyelőre „jégre kell tenni”, kivárva a kedvező időt... fotó: Kovács Erzsébet (Folytatás a 3. oldalon) Meghalt a szervezet, éljen az egyesület • Mi lesz a vagyonnal? • Hová tűnt másfél millió? Küldöttgyűlést tartott a TIT megyei szervezete Mint szombati számunk­ban hírül adtuk, pénteken megyei küldöttgyűlést tartott a Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat Békéscsabán, a TIT értelmiségi klubjában. A rendezvény a késő délutá­ni órákban ért véget, így la­punkban aznap már csak kevés helyet tudtunk szen­telni az eseményeknek. Am úgy g idoljuk, a rendezvény fontosságára, érdekességére való tekintettel, ismét fel kell idézzük ezt a péntek délutánt. Lássuk hát, mi is történt! A megyei elnökség júniusi beszámolójának kiegészítését még indulat nélkül hallgat­ta végig a küldöttgyűlés. Ezt követően dr. Járóit József, a megyei ellenőrző bizottság jelentését olvasta fel a szer­vezet vagyoni helyzetéről. És ekkor elszabadultak az in­dulatok ... Az adathalmaz­ból, mely- a jelenlegi állapo­tot tükrözte, különösen az a rész lepte meg a hallgató­ságot, amely arról szólt, hogy ftiájus 11-én beruházási köt­vényben, kincstár-, illetve letéti jegyben 2 millió 500 ezer forintja voltba TIT me­gyei szervezetének, melyösz- szeg sorsáról a júniusi kül­döttgyűlés úgy döntött, be­fagyasztja. Hogy, hogy nem, jelenleg mégis csupán 1 mil­lió forintjuk van értékpapí­(Folytatás az 5. oldalon) Egy péntek esti eredménnyel még adósak vagyunk, mi­szerint a Békéscsabai Előre Spartacus 4 X 100 méteres férfi gyorsváltója a hatodik helyen úszott be az országos úszó­bajnokságon. ISőt, a Zsilinszky, Katona, Pribojszki, Szaba­dos összeállítású négyes új országos serdülőcsúcsot ért el, 3:40,81 perces eredménnyel. A szombati folytatásban újaibb óriási bravúrt ért el a lila-fehérek IBV-győztes vágtázója, Szabados Béla. Ezúttal a legrövidebb sprint­számban, az ötven méteres gyorsúszásban vágta zsebre az egész mezőnyt. Rajt—cél győzelmet aratott, s nem ki­sebb egyéniségeket utasított maga mögé, mint az addigi rekorder Bp. honvédos Sar­ka di Károlyt, Horváth Zol­tánt és a vert mezőnyben végzett Darnyi Tamást is. Szabados teljesítménye ezút­tal is csak a fantasztikus jelzővel illethető, hiszen 16 éves létére most már nem­csak a serdülő-, hanem az ifjúsági és felpőttrekordot is átírta. Eredménye 24,14, az­az 3 század másodpercet ja­vított a Sarkad: által nem­rég felállított honi rekordon. — Szerettem volna hu­szonnégy másodperc alatt úszni, de most egy kicsit fáradtabb voltam, mint a száz méternél. Persze, azért így is nagyon boldog va­gyok — summázta újabb bajnoki címe után a tizen­éves diák. Ugyanennek a napnak a krónikájához tartozik, hogy Purcsi György, a békéscsa­baiak másik fiatal kiválósá­ga a finálé végén vízre szállt egy ötven méteres hátúszás erejéig — úttörő- csúcskísérletet bejelentve. Nos, ez sikerült Purcsinak, hiszen 29,88-at mutatott az eredményjelző, amikor cél­ba ért. De mielőtt e rekordkísér­letre sor került volna, a nap bajnoki zárásaként úsztak a női vegyes váltó tagjai. Óriási meglepetésre a Sel- meczi, Vitaszek, Hrabovszki, Tóth Erika összeállítású bé­késcsabai váltó a bajnoki eí- mét kiharcoló Bp. Sparta- cus-Hargita és a dunaújvá­rosiak mögött a bronzérmes helyen érkeztek be. Idejük: 4:39,74 perc. A 200 méteres női pillan­gó döntős résztvevőinek „vízre szállásával” kezdődött meg vasárnap délután a fi­nálék sora a Komjádi uszo­dában. Egerszegi Krisztina A kétszeres magyar bajnok Szabados Béla A olyan teljesítményekkel ruk­kolt ki, amely a tavalyi bon­ni ' Európa-bajnokságon bronzérmet ért volna. A ki­emelkedően legjobb hazai hölgyúszó saját országos csúcsától elmaradt ugyan, (Folytatás a 8. oldalon} NE FELEDJE! sU SAMSUNG karácsonyi vásár Békéscsabán ” A BOROZÓVAL SZEMBEN! (Telefon: 66/25-431) m,

Next

/
Oldalképek
Tartalom