Békés Megyei Népújság, 1990. december (45. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-29 / 304. szám

BÉKÉS MEGYEI A HAZA MINDEN ELŐTT N É PÚJSÁG POLITIKAI NAPILAP >1990. DECEMBER 29., SZOMBAT Ara: 5,80 forint XLV. ÉVFOLYAM, 304. SZÁM Isten hozott Európa Vizsgálat az FKgP elnöke ellen Kiildöttigazolvány illetékteleneknek? A hagyományos szilvesz­teri rádiókiabaré idén arról ad képet, hogy hová jutott el az ország 1990 végére — tájékoztatta az újságírókat pénteken, a rádiókabaré szerkesztősége nevében Far- kasházy Tivadar. Hozzáfűz­te még, hogy ez a humoros, helyzetjelentés „tisztafejű” hallgatóságot igényel, ezért a műsort vasárnap, azaz az ó-év utolsó előtti napján sugározzák, „amikor a hall­gatók többsége még feltehe­tően józan”._A visszapillan­tó (görbe)tükör a hatvanas, hetvenes és a nyolcvanas éveket is kipellengérezi, de természetesen napjaink kér­dései — mint például a közbiztonság, a megélhetési nehézségek — is bőven ad­tak témát a humoristáknak. A Független Kisgazdapárt országos tisztségviselőinek legutóbbi megválasztása al­kotmányellenesen történt — állítja Kabay Lajos, a nagy választmány tagja, aki a Fővárosi Bíróság cégbíró­ságánál vizsgálatot kezde­ményezett Nagy Ferenc Jó­zsef pártelnök ellen. Kabay Lajos — egyébként a kis­gazdapárt hajdúszoboszlói szervezetének a tagja — pénteken arról tájékoztatta az MTI debreceni tudósító­ját hogy beadványa szerint a pártelnök a decemberi­én és 15-én megtartott nagy­választmányon a küldötte­ken kívül hozzávetőleg húsz- negyven résztvevőt látott el küldöttigazolvánnyal. Néhá­nyuk szavazását sikerült megakadályozni — erről jegyzőkönyvet is vettek föl —. többen azonban jogtala­nul szavaztak. A cégbíróságnál lévő párt- alkotmány szerint a meg­hívottak csak akkor szavaz­hattak volna, ha arra a nagy választmány lehetőséget biztosít, ez azonban — Ka­bay Lajos szerint — ott nem történt meg. A nagyválasztmány tagja ezért kéri a cégbíróságot: az ügy teljeskörű kivizsgálása után nyilvánítsa érvényte­lennek a szavazást és a Független Kisgazdapárt or­szágos tisztségviselőinek megválasztását. A svéd hajó a Fiúméban Magok a tőzsdén Az egyéves Budapesti Áru­tőzsde igazgatósága bejelen­tette, hogy az árulistára újabb növényeket vesznek föl. A búza és a kukorica után a napraforgó, a lucer- naszárítmány és a sárga­borsó kerül a tőzsdei adás­vétel körébe. A tőzsdei ügy­letek ily módon a termelők szélesebb körének teszik le­hetővé árelkép?eléseik ala­kítását. A Budapesti Árutőzsde egy év alatt 360 millió fo­rintos forgalmat bonyolított le, ez körülbelül az összes hazai gabona egy százalé­kának adását-vételét jelen­ti. (Ennél kedvezőbb a kép, ha a szabadpiaci forgalom­ba kerülő termék mennyi­ségét veszik alapul.) A két ünnep között (nyújtott műszakban készitik a szilvesz­teri asztalokra kerülő virslit a Békéscsabai iHúsker üzemé­ben. Két fajtából, közel hatvan mázsa kerül december Jl-ig Békéscsaba és a megye több üzletébe. Képünkön: hőkezelés­hez készítik elő a .szilveszteri csemegét \ . Fotó: Kovács Erzsébet Egy ültében két ülés a majdnem semmiért Békés megye képviselü-testülete megalakult, érdemi döntéseket viszont nem hozott A történelmi pillanatok tényleges súlya gyakran nem azon múlik, hogyan érzékeljük belülről az eseményeket. Még ez a szerencse... Az érdem szerinti besorolás az utókor ítélőszékének kezében van! Mert valljuk meg őszintén: a tegnap délelőtt 10 órára meghirdetett megyei képviselő-testület alakuló ülése eleve mérföldkő szűkebb hazánk históriájában. Lusty ik János korelnök, Szarvas város küldötte érez­hetően ezek szellemében üd­vözölhette az ötven megvá­lasztott megyei küldöttből megjelent negyvennyolcat és az elnökségben helyet fog­lalókat. Majd kezdődhetett a szavazások végeláthatatlan sorozata. Először arról, hogy kell-e vagy sem jegyző­könyv-hitelesítőket megvá­lasztani, hiszen a magnósza­lag úgyis mindent megőriz. A néhány mondatos érvelés meghozta hatását, negyven­ötén elvetették a hitelesítés szükségességét. A levezető elnök ekkor Murányi Mik­lóst, a megszűnt megyei ta­nács elnöíkét kérte föl, hogy fűzzön szóbeli kiegészítést a Tájékoztató Békés megye ön- kormányzatának alakuló ülé­sére című írásos anyaghoz. Igen ám, de dr. Gyarmati Sándor szót kért: — öten nem emelték fél a kezüket, így valami nem stimmel, kérem pontosabban számoljunk a jövőben, egy szavazaton is sok múlhat... Az elnök új szavazást ren­delt el és most harminchat nem szavazat született, a jegyzőkönyv hitelesítése el- . len tizenegyen szavaztak. Egy szavazat hiányzott! El­kezdődött a találgatás, hogy ki tartotta magában a véle­(Folytatás a 2. oldalon) Ellenzékiek és kormánypártiak heves vitája Adózni már fogunk Az Országgyűlés — az elő­ző napon jelzetthez képest némiképp módosult munka­rendje szerint — pénteken elsőként a helyi adókról szó­ló törvényről határozott. A plénum a néhány, de annál fontosabb módosító indít­vánnyal együtt 158 egyetér­tő, 124 ellenző és 26 tartóz­kodó szavazattal elfogadta a törvén yj avaslatot. * Az új törvény szerint a te­lepülési (községi, városi, fő­városi és kerületi) önkor­mányzatok illetékességi te­rületükön rendelettel helyi adókat vezethetnek be. Az önkormányzatok vagyoni tí­pusú, kommunális jellegű és helyi ‘iparűzési adó bevezeté­sére jogosultak. Az önkormányzatok a tör­vényben meghatározott adók bevezetésén túl megállapít­ják az adó mértékét — a törvényben rögzített felső határokra figyelemmel —, bővíthetik az adómentessé­gek és -kedvezmények kö­rét. A Parlament döntése szerint a törvény nem tar­talmaz kötelezően előírt adó- minimumot. A vagyoni típusú adók egyike az építményadó. Ez esetben az adót a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre, az építmény ren­deltetésszerű használatához szükséges földrészletre együttesen vethetik ki. Az adó alapja — az ön- kormányzat döntésétől füg­gően — az építmény négy­zetméterben számított alap- területe vagy korrigált for­galmi értéke. Szükséglakás után nem kell adót fizetni. Valamennyi lakás esetében az állandóan bejelentett csa­ládtagok — egyenesági hoz­zátartozók — személyenként 25 négyzetméter után szin­tén adómentességet élvez­nek. Ugyancsak adómentes a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmé­nyek céljára szolgáló helyi­ség, a műemléképítmény, az egyházaik tulajdonában álló, nyilvános istentiszteletre szolgáló templom, a lelkész (Folytatás a 3. oldalon) A svédek behajóztak a Fiúméba Az 1860-as évek idején elkészült a Csabát érintő Debrecen —Fiume vasútvonal, amely megnövelte a város idegenforgal­mát. A Sztraka Ernő tervei alapján, eklektikus stílusban épült városközponti szálloda „1870. január 2-i megnyitási közvacsoráján mintegy 150 vendég jelenlétében az urak, föl- dészek, kereskedők és iparosok a fogadót Fiume névre ke­resztelték. Éttermében híres zenészdinasztiák tagjai, mint például Purcsi Pepi és zenekara váltották egymást az eltelt évszázad alatt.” Pénteken délelőtt a szmo- kingos zenészek tust húztak a patinás télikert éttermé­ben. A pár nappal ezelőtti átmeneti felfordulást, szere­lést, ibútorrakodást ragyogó tisztaság, rend és csillogás tüntette el nyomtalanul. A hivatalos megnyitó vendégei már teljes szépségében cso­dálhatták meg a Fiume Kft. szállodakomplexum korhűen felújított termeit és szobáit — A megyeszékhelyen ser­főzdének kerestünk épületet — emlékezett Bacsa Vendel, a Békéscsabai Állami Gaz­daság vezérigazgatója. — Felajánlották megvételre ezt az igen leromlott állapotú (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom