Békés Megyei Népújság, 1990. október (45. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-12 / 240. szám

1990. október U, péntek Az élet más munkakörbe kényszerítette őket Nem otthon, nem is segélyhely A varrónők többsége itt tanulta meg a szakmát — Tud varrni? — Valamikor tudtam, de már kiestem a gyakorlatból. — Sajnos, csak varrónőt vehetünk fel. De tudja mit? Próbálkozzon meg vele... A fenti párbeszéd a gyu­lai szociális foglalkoztató igazgatói irodájában^ játszó­dott le. Helm László' igazga­tót egy középkorú hölgy ke­reste fel, akinek a helyi csa­ládsegítő központban taná­csolták, forduljon ide mun­káért. A gyulai foglalkoztató egyike az országban műkö­dő 36 intézménynek. Békés megyében egyedülálló kez­deményezés. A városban ko­rábban is voltak próbálko­zások a megváltozott mun­kaképességűek foglalkozta­tására, például a kötőipari vállalatnál, ahol fonalvagdo- sásra alkalmaztak néhány embert. Ám az 1987-ben megnyílt szociális foglalkoz­tató kicsit más. Más, mert többeknek ad munkát és műhelyeiben valódi terme­lés folyik. Nyolcvanan dolgozhatnak Mint Helm László mond­ja, a városi tanács akkori egészségügyi osztályvezető­jének, dr. Perjési Klárának érdeme, hogy megalakulha­tott az intézmény. Az épü­letet a tanács vásárolta, kaptak jelentős központi tá­mogatást is a beruházáshoz, s innen-onnan segítséget az eszközök beszerzéséhez. Többféle termékkel próbál­koztak — a tervek között szerepelt nyomda- és aszta­losipari üzem felállítása is. Végül maradtak a piacon kelendő áruk, a polietilén- tasak és a textilkonfekció gyártásánál. Jelenleg mint­egy 80 embernek ad ez mun­kát. A foglalkoztató pontos mi­nősítése: termelő tevékeny­séget végző tanácsi költség- vetési intézmény; azaz nem pusztán valamiféle szociális szolgáltatás, hanem olyan egység, ahol gazdálkodás fo­lyik. Ez azt jelenti, hogy a központi bértámogatást meg­kapják, ám működésükhöz egyéb segítséget nem. A dol­gozók zöme részfoglalkozá­sú, napi négy-öt órában, vagy bedolgozó. Átlagbérük 3700 forint, ami az igazgató szerint, gyulai mércével, jó­nak mondható. Hogy kiket alkalmazhat­nak egy szociális foglalkoz­tatóban, azt jogszabály mondja ki: mindenekelőtt megváltozott munkaképessé­gűeket, akik el tudják vé­gezni az itteni munkát, az alacsony nyugdíjban része­sülőket és más, szociálisan rászorulókat, például a gye­sen lévő, gyermekeit egye­dül nevelő anyát. A rész- munkaidőket azért alakítot­ták ki, mert a dolgozók egészségi állapotúiknál, kö­rülményeiknél fogva többel nem terhelhetők, másrészt így többek juthatnak rend­szeres jövedelemhez. A szakképzettség itt nem kö­vetelmény — nem is lehet —, ám senki ne gondolja, hogy a dolgozók keze alól csupa gyenge minőségű hol­mi kerül ki. A főfoglalkozá­sú szakemberek betanítanak, s aki elboldogul, az marad. A belső statisztika azt mu­tatja, csak kevesen mennek el. A termelés versenyképes, az eredmények növekednek: tavaly 13 millió forintnyi ér­téket állítottak elő, most 20 millió forintnál tartanak... B csabaiak is szeretnék Azért a szociális foglal­koztatók létjogosultságának igazi próbaköve a jelentke­zők száma és a megrende­lés. Rászoruló munkavállaló lenne — Csabáról is több­ször kérték már, létesítsenek a megyeszékhelyen kihelye­zett üzemet —, nagyobb vo­lumenű gyártásra azonban pillanatnyilag nincs igény. Helm László sehogyan sem érti, miért nem figyelnek jobban a szociális foglalkoz­tatók létesítésére? Épületet kellene biztosítani, mint Gyulán, és megszervezni, hogy legalább az egészség- ügyi intézmények innen ren­deljék meg a lepedőt, a pap­lanhuzatot, a munkaköpenyt. A minőségre bizonyíték, hogy a Fiume Szálló is több jelentkező közül őket vá­lasztotta ... Fotó: Gál Edit Zavarba ejtő a sok terme­lési mutató: piac, eredmé­nyesség, olcsóság. Mintha nem is szociális célú intéz­ményről lenne szó. Az igaz­gató szerint itt meg kell dolgozni a jövedelemért. És ha több lenne az állami tá­mogatás? Akkor bizony többféle, egyszerűbb munkát lehetne biztosítani, ám a foglalkoztatókkal valahogy a hivatalos szervek is zavar­ban vannak. Nemrégiben az igazgatók nagykanizsai ta­nácskozásán derült ki, van­nak olyan helyek, ahová négy-öt millió forintos tá­mogatás is kerül. A fenntar­tók nem mindenütt tudják, hová kell fordulniuk és a pénz magától nem jön. \ fl jövő még körvonalazatlan A fő kérdés: támogatás, vagy eredmény érdekeltség? Akárhogy is lesz, az ilyen foglalkoztatókra szükség van, hisz a megváltozott ké­pességű embereknek éppúgy joguk van a munkához, mint a szerencsésebb egészsége­seknek. Ök nem segélyért fo­lyamodnak hanem dolgozni szeretnének. Ezért tanult meg az egykori bérszámfej­tő varrni, ezért gyárt a da­rukezelő nylontasakot. A nap is másként telik egy jó kol­lektívában. Az egyik, újdon­sült varrónő így fogalmaz: j „Mi vagyunk azok, akiket az élet más munkakörbe kény­szeritett.” Szőke Margit Mintegy 56 ezer regisztrált munkanélküli Elkészültek az augusztusi ha­vi területi adatok feldolgozásá­val az Országos Munkaerőpiaci Központnál; ezek szerint au­gusztus végén 45 ezer 518 re­gisztrált munkanélkülit tartottak nyilván. A munkanélküliség aránya Így országosan eléri az 1,2 százalékot. Néhány megyé­ben azonban ennél Jóval maga­sabb : így például Borsod-Aba- új-Zempién megyében 3,4 szá­zalék, Nógrádban 3, Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében 2,8, Heves megyében 2,2, Jász-Nagy- kun-Szolnok megyében 1,8 szá­zalék. A bejelentett betöltetlen álláshelyek száma ugyanakkor augusztus végén 33 ezer 732 volt. Még nem végleges adatok sze­rint szeptember végéig mintegy 11 ezer munkanélkUU pályakez­dő is Jelentkezett regisztrálásra a szolgálati Irodáknál. Közülük várhatóan jóval többen találnak majd munkát, mert könnyeb­ben elfogadják az alacsonyabb kereseteket, a kedvezőtlenebb munkakörülményeket. A fiata­lok között az átlagnál többen rendelkeznek megfelelő szak- képzettséggel - is. Elhelyezkedé­süket a magyar kormányzat mintegy 200 millió forintos kü­lön alappal is támogatja. Ebből a pénzből a fiatalok részt ve­hetnek különféle át- és tovább­képző tanfolyamokon, valamint közhasznú foglalkoztatásra je­lentkezhetnek. Mindez — a gya­kornoki foglalkoztatással együtt — az eddig elfogadott pályáza­tok alapján mintegy 6500 fiatal­nak nyújthat az idén segítséget. A múlt év végén mintegy 25 ezer munkanélkülit tartottak nyilván (ez 0,5 százalék), idén az év végén 80-100 ezer lehet a munkanélküliek száma (ez 2 százalék), a Munkaügyi Minisz­térium szerint néhány év múl­va a munkanélküliek száma meghaladhatja a 400 ezret is, ami 8 százaléknak felelne meg. (MTI) Törvény kellene! v A muzeális emlékek védelmében Eddig hol bővebben, hol szűkebben, de azért mindig is csűr ránt, cseppent a köz­ponti költségvetésből kultú­rára és a kulturális intéz­mények fenntartására, a tu­dományos és közművelődési feladatokat is ellátó múzeu­mokra. A jelenben és a kö­zeljövőben ezek a központi pénzek alaposan megcsap­pannak. Miközben nálunk nem vált gyakorlattá a vál­lalati, banki, egyéni mecena­túra, amely nyugaton és a tengeren túl a kultúra fi­nanszírozását sikeresen fel­vállalta. (Nálunk nem ösz­tönzi például az adópolitika a műtárgygyűjtést, -vásár­lást.) Az idegenforgalommal sincs „jó viszonyban” a mú­zeumügy. Mert bár a hazai és a külföldi turizmus szer­vezői gyakran élnek propa­gandájukban múzeumi aján­latokkal, s meglehetős ide­genforgalmi vonzerőt jelent is egy-egy múzeum, kiállí­tás, tudomásunk szerint az egyetlen Budapesti Tavaszi Fesztivál kivételével egy mú­zeum sem kap támogatást idegenforgalmi, vendéglátó­ipari bevételekből (legfel­jebb infrastrukturális célok­ra). Most, hogy á szakmai cé­lokra fordítható pénz is egy­re kevesebb, a múzeumok­nak el kell hagyniuk mind­azokat a tevékenységeket, amelyek nem klasszikusan múzeumi feladatok. Vagyis mindazt, ami nem a gyűj­teményszerzéssel, -gyarapí­tással, tudományos feldolgo­zással, és kiállítási tevékeny­séggel kapcsolatos. Le kell mondaniuk például a szak­mai, népművészeti, diáktá­borok szervezéséről. Lényegük, sőt intézményi létük megkérdőjelezéséig is eljut a múzeumféltő feltéte­lezés. És nem is alaptalanul. Érthető az aggodalom, a vá­rosi, községi önkormányzati kezelésbe kerülő múzeumok, tájházak, emlékhelyek, kiál­lítóhelyek sorsát illetően. Az már valószínű, hogy az ötszáz körüli kiállítóhelyek egy része meg fog szűnni. S az emlékhelyek, tájházak száma is csökken majd az elkövetkező években, mert az önkormányzat képtelen lesz fenntartásukra. A mú­zeumok feladata ekkor ép­pen az, hogy a megszűnt gyűjtemény tárgyi anyagát megmentsék: Veszélyes vál­tozást hozhat, ha az önkor­mányzat megtartja ugyan a falu, a város múzeumát, de a mostani, többnyire mosto­ha körülményeknél is rosz- szabbakat biztosít csak szá­mukra. Várható, hogy lesz­nek városok, települések, amelyek az eddiginél több pénzt adnak múzeumi, kiál­lítási célokra. A társadalom­ban megvan az igény a nem­zeti identitástudatot erősítő, a múlt emlékeit felvonulta­tó, gyűjtő intézmény iránt. De törvényes úton is célsze­rű lenne szabályozni a mu­zeális emlékek védelmét, ép­pen az önkormányzati tör­vény kapcsán. 1963-ban érte az első de­centralizáció a magyar mú­zeumügyet. Egy, a szakterü­letet szabályozó törvény ere­jű rendelet kimondta, hogy az addig központi, miniszté­riumi fenntartásban műkö­dő vidéki múzeumok a 19 megyei tanács hatáskörébe kerülnek, azzal a céllal, hogy kialakuljanak a gazda­ságilag és szakmailag integ­rált megyei szervezetek. A feltámadt egészséges lo­kálpatriotizmus múzeumala­pító igyekezetben nyilvánult meg, bővült a vidéki múzeu­mok régészeti, néprajzi, helytörténeti művészeti anyaga. Tájházak, képtárak, regionális és országos gyűj­tőkörű múzeumok alakultak ki. Volt, ahol kiemelten ke­zelték a múzeumi, művésze­ti gyűjteményeket, másutt művésztelepeket, alkotótábo­rokat, szimpóziumokat léte­sítettek, honosították meg. A mecenatúra egyes helyeken látványos és értékes ered­ményeket mutathat fel. És most ezek a vélt vagy valós igényre, de mégis meg­teremtett, létező múzeumok, közgyűjtemények sorsa o tét. Azoké a múzeumoké, amelyek a legtöbb települé­sen a humán műveltség ter­jesztői, a környezet, a táj, a hagyomány ápolói. Félő, hogy a sok napi gond arány­tévesztést eredményez, és el­vonja a figyelmet a művé­szetektől, a múzeumoktól. Kádár Márta I Revüsztárból hercegné Mit csinál Medveczky Ilona? Legutóbb, több mint öt éve, a Thália Színházban a Jóból is megárt a kevés cí­mű darabban és a Belvárosi Kávéház Lido varietéjében lépett fel. Azóta sehol. — Nem hívtak, vagy te nem akartál fellépni? — Hát, részben azért ala- > kult így, mert én az utóbbi években a házam építem, ami nagyon sokba kerül, és amit a fellépéseimért fizet­nének, az nem tenné ki azt, amit veszítenék a kőműve­sekkel, ha nem lennék a sar­kukban ... Másrészről pedig, miivel az egész szórakoztató- revű műfaj a pénzen alap­szik, de most hihetetlen pénzhiány van, szóval a színháznak egyszerűen nem volt pénze. A Tháliában minden kellékemet, ruhámat én adtam! Pedig igen nagy sikerrel ment a darab, ál­landóan telt házzal, mégis levették a műsorról. — De neked igazi nagy sikered külföldön volt. Ott lettél revüsztár. — Ami az anyagiakat és a nevet illeti, feltétlenül. De azért én sokszor léptem' fel itthon is, a Lidóban. a Ma­ximban, a Békében, a Mou- lenben. Nagyon szegény csa­ládból származom, a kőbá­nyai MÁV-telepen egy szc- ba-konyhában nőttem fel, s bár hercegné lettem, azt egy pillanatra sem felejtem el, hogy honnan jöttem ... — Mikor szerződtél elő­ször külföldre és hova? — Huszonegy évesen men­tem ld először; Frankfurt­ban, egy revükabaréban kezdtem. Este tíztől reggel négyig mindennap fel kel­lett lépnünk. Nagyon ke­mény munka volt. de én azt mondtam: egy évig dolgozok és hazahozok egy olyan au­tót, amilyen Magyarorszá­gon senkinek sincs! És haza is hoztam. Bár azt mondták, hogy kurválkodásból szed­tem össze, de az a tizenkét ember, akivel kint együtt táncoltam, pontosan tudja, hogyan éltem, és hogyan spóroltam össze. — Nagy sztár, világhírű sztár lettél, amilyen azóta sincs a magyar revükben... — Erről nem én tehetek. Mások előtt is megvolt a le­hetőség! Csinálja valaki utá­nam. Elárulom a titkot is: szerencse, tehetség, kitartás, szorgalom, lemondás. — Menedzser? Befolyásos barát? — Dehogy! Engem senki sem menedzselt, és nem vol­tam senki kitartottja sem ... MHliomosok, milliárdosok / nevét viselhetném, de én meg akartam mutatni, hogy a magam lábán álloa. A hi­vatásomba voltam és vagyok szerelmes. Ezért föladtam a gyerekszülést, föladtam kap­csolatokat, föladtam a gaz­dagságot ... Dolgoztam, va­lóban keményen. Mindig sa­ját magamat tartottam el,és soha senkitől nem kértem ... — A házasságod sem volt mindennapi ... összevissza pletykáltak... — Tizenhat évvel ezelőtt mentem férjhez az osztrák Wilhelm Alexander von Thum und Taxis herceghez, ő tizennyolc évvel idősebb nálam, nem gazdag és Bécs- ben él. Évente néhányszor találkozunk. Nála'sokkal na­gyobb neveket is ismertem, igaz, azoknak nem volt her­cegi titulusuk, de volt sok­kal több pénzük. De én úgy választottam, ahogy nekem jó. — Akkor szerencsés em­bernek tarthatod magad! — Feltétlenül! Az életem­re visszanézve, semmit sem csinálnék másképp. Talán a gyereket vállalnám. Eöry Éva Medveczky Ilonával 1981-ben készített ötvenperces műsort a televízió

Next

/
Oldalképek
Tartalom