Békés Megyei Népújság, 1990. június (45. évfolyam, 127-152. szám)

1990-06-23 / 146. szám

1990. június 23, szombat 0 IZrttlUkTttó--------------------------------------------­Ú j érdekeltségi rendszer érdektelenségei n tsz-dolgozók egy része másképp látja Nagy Imréék díjnyertes lakóháza Körüstarcsán Díjnyertes otthonok — űz utcakép nem magánügy Az én házam az én váram? A Békés Megyei Népújság 1990. május 31-én megjelent „A Szabadság Tsz tagjai megpróbálják” című cikk el­olvasása ytán, több munka­társam bátorítása és egyet­értése mellett, mint a tsz tagja úgy gondoltam, gondo­lataimat e levélben juttatom el a szerkesztőségbe. Az új­ságcikkre vonatkoztatva, azt hiszem, célszerű meghall­gatni a másik fél, a tsz-ta- gok véleményét is. Észrevé­telemet több tagtársam ér­dekeit képviselve írom, re­mélve azt, hogy megértésre talál. Nem mind arany, ami fénylik Sajnos a demokratikus el­vek egyelőre elkerülik a tsz területét, ami'nem is csoda, hiszen a múlt rendszerből megmaradt vezetők irányíta­nak. Különböző döntéseik­kel még megpróbálják a je­lenlegi és a jövő időszakra is hatalmukat átmenteni. Még a Békéscsabai Szabad­ság Tsz-ben sem kezdődött meg a vezetői testület felül­vizsgálata, a szakmai hozzá­értés, anyagi helyzet és be­csület ügyében. A tsz jelen­legi helyzetében sokáig nem odázható el, mert közel sem áll olyan fényesen a szövet­kezet, mint ahogy az újság­cikkben megjelent. Sajnos az elmúlt esztendőkben jel­lemző időjárási viszontagsá­gok, gazdasági szabályozók, külső üzleti partnerek fize­tésképtelenségének következ­ményeként a kapkodva ho­zott döntések és a hátsó szándékok melletti lépésen hatására lassan fizetésképte­lenné válhat a szövetkezet. A különböző döntéseket a négy legfelső vezető hozza meg, illetve gondolják ki, nagyrészt saját érdeküket szem előtt tartva. Ezt tart­ják a vezetőség elé. A veze­tőség túlnyomó többségében olyan emberekből áll, akik­nek nem nagyon van mer- szük egyet nem értésüket ki ­nyilvánítani. Vagy azért, mert nem értenek hozzá, vagy azért, mert félnek az esetleges következményektől. A fiatal szakemberek, akik még tanulmányaik után a tudásukkal esetleg elősegíte­nék a szövetkezet helyzeté­nek előbbrevitelét, sorra el­távoztak. .Okok: az alacsony kefeset, a szakmai elismert­ség hiánya, a belső morális helyzet. A vezetők meg sem próbálták marasztalni őket, vagy kompromisszumot köt­ni velük, esetleg tudásuk­hoz méltóan foglalkoztatni. Azok, akik mégis maradtak, alávetették magukat a veze­tői klán érdekeinek és ki­szolgálóikká lettek. A veze­tőségi határozatok a tsz köz­gyűlése elé már kész té­nyékként kerülnek. Itt biz­tos a szavazás eredménye, mert a szövetkezeti tagság nagy része, majdnem 50 szá­zaléka nyugdíjas, többségé­ben 70-80 éves öregember. Ök pedig már nem mindig tudják átlátni, mire is kell szavazni. Nekik már szinte „Kinek kell a Hódmodell” címmel a mezőhegyesi ru­haipari kisüzem problémái­ról írtunk lapunk 1989. no­vember 28-i számában. A te­lepülés foglalkoztatási gond­jain kívántak enyhítem az üzem telepítésével, de bi­zonytalannak látszott, hogy lesz-e munka. Mindenki előtt köztudottá vált, hogy a gaz­daságosabb termelés érdeké­ben új vállalkozási formára lesz szükség, különben vég­leg bezárhatják a kapukat. Hogy inmét foglalkozunk az üggyel, az egy szerencsés fordulatnak köszönhető. teljesen mindegy, hogy a tsz-ben miképpen szervezik a munkát. További pazarlás? így volt ez az áterek — átalánydíjas térítési rend­szer — bevezetésével és a 10 000 négyzetméteres háztá­jival, bár a háztáji területé­ről megkérdezték a tagság véleményét is. Azonban szinte megzsarolva őket, hoz­záfűzték, hogy a nagyobb te­rület megszavazása esetén költségtöbblet lép fel, ami különböző szociális juttatá­sok jelentős csökkentésével, esetleg megvonásával jár. Arra viszont gondolni sem akartak, hogy esetleg más­honnan pótolják a többlet- költséget. Gondolok itt a szövetkezet igen magas ál­talános költségeire, a fölös­legesen kifizetett kilométer- pénzekre; a kihasználatlan gépekre, járművekre, az úgynevezett bújtatott háztá­ji területekre. Ilyen körül­mények között lett bevezet­ve az átérés üzemeltetési módszer is. A vezetők által kötelezően bevezetendő szer­vezési mód mellett sajnos szóba sem kerülhetett más megoldás. Probléma, hogy a rendszer részletekben nem lett kidol­gozva, a munkaszervezési fo­lyamat rendkívül elmaradott és nehézkes, a szerszámo­zottság nem hatékony, a gyors munkához nem meg­felelő. Azokban az áterek- ben, ahol külső megrende­lőktől árbevételhez jutnak. képződik a nyereség (szállí­tó. sertéskombinát, szárító, növénytermesztő ág). A dol­gozók érzik a lehetőséget, több munkával több pénz­hez is juthatnak, bár itt már újjászerveződtek az egységek. A legnagyobb probléma a kiszolgálóegysé­gekben, -ágazatokban, a mű­szaki részlegeknél mutat­koznak. Itt a vezetői nem­törődömség, az elmaradott munkaszervezési módszerek, a belső feszültségek miatt az átérés üzemeltetés halálra van ítélve. Itt a magas' re­zsiköltség és tarifa miatt (ami párosul az alacsony termelékenységgel) külső megrendelő alig akad. A bel­ső megrendelések is jelen­tősen lecsökkentek, mert a javításokat ritkábban végez­tetik el, vagy megoldják sa­ját erőből. Árpi munka még megmaradt, annak a kifize­tése hónapokat késik, mivel a tsz fizetésképtelen. A je­lentős munkalehetőség-csök­kenés következménye at lett, hogy több, szakmával ren­delkező dolgozót nem tud­nak foglalkoztatni, fizetés nélküli szabadságra kellett küldeni őket. Közben pedig a gébek állapota a szaksze­rűtlen kezelés és javítás mi att romlik. Állandó létbi­zonytalanság lett úrrá az embereken. Óriási gondot je­lent a napi munka megkere­sése, ami fokozza a belső fe­szültséget. így pedig nem­hogy előbbre vinné a tsz helyzetét, de hátráltatja. Nagy Bélánétól, az üzem ügyintézőjétől a következő tájékoztatást kaptuk: — Hosszú bizonytalanság után végre sikerült ismét munkát adni az asszonyok­nak. A tavalyi, szinte már- már tarthatatlan helyzet megmentésére Vajgel László — aki Tótkomlósról jött át — vállalkozott arra, hogy bérbe veszi az épületet, és kft. formájában újraindítja a termelést. Még a nevünk is átalakult „V-modellre”. Az új vállalkozásnak megfe­lelően a régi szövetkezettől Belső fizetésképtelenség Az új rendszer bevezetésé­vel megszűnt egy-két közép­vezető státusza, bár ők azóta a megválasztott áter-vezetők helyetteseiként vannak al­kalmazva. Kérdezem ■ én, hogy a munkanélküliség csak a dolgozó munkásokra vo­natkozik? Az áterektől a havi rezsiköltségeknek min­denféleképpen be kell foly­niuk. Ha késik a befizetés, 28 százalékos pótdíjat szá­molnak fel. Ez érvényes len­ne a kifizetésnél is. A szö­vetkezet viszont nem tud fi­zetni. Csak papíron létezik az, hogy az étereknek van pénze. Felmerülhet a kérdés, mi van, ha az áterek min­den késedelmet felszámol­nak, még a több hónaposa­kat is? Csődbe jut a tsz? Elterjedt a dolgozók kö­zött az a vélemény is, hogy ezt az üzemeltetési módot azért találták ki a vezetők, hogy az anyagi felelősséget levegyék az olyan részlegek­ről, amik nem termelőegysé­gek, hanem kiszolgálók. Tel­jesen közömbössé válik, hogy tönkremennek-e vagy sem. Viszont a saját anyagi helyzetük biztosított. A fize­tésüket is saját maguk kö­zött szavaztatták meg, a tag­ság már csak a végered­ményről tudott. A legfelsőbb vezetők fizetése eléri a fia­tal, több szakmával is ren­delkező szakmunkások fize­tésének 8-10-szeresét. A mű­szaki dolgozóknak az a vé­leménye, Jiogy ezeket a problémákat a főmérnöknek kellett volna megoldani a részlegvezetőkkel együtt. Részletesen kidolgozott ter­vekkel, a dolgozók vélemé­nyének figyelembevételével, a fiatal szakemberek tudá­sának előtérbe helyezésével meg lehetett volna oldani az üzemegységek feladatát. Ezt az évet átmeneti időszak­ként erre kellett volna fel­használni. Meg kellett volna várni, hogy országosan mi­lyen döntések születnek a mezőgazdaságra _ vonatkozó­an, a tsz szervezeti egységét ezután lehetett volna csak újjáalakítani. Ezek a kapkodva, kellő megalapozottság nélkül ho­zott döntések, úgy érzem, hogy a szövetkezet sorsát csak súlyosbították. Ez az át­szervezés nem kevés pénzbe és energiába került. Nehéz lesz ismét a dolgozókat fel­buzdítani, jobb és több mun­kára ösztönözni. Ezen pedig minden illetékesnek el kel­lene gondolkodnia, amíg nem késő, mert a helyzet robba­násig feszült. Ami viszont tény, a szövetkezet valóban rendelkezik azokkal a felté­telekkel, ami egy esetleges újjászervezett vezetőséggel alapja lehet egy új, más rendszerben üzemelő gazda­sági egységnek. Bottá Tibor és társai, a Szabadság Tsz tagjai függetlenül folyik a terme­lés irányítása és szervezése. A régi dolgozóink visszajöt­tek, sőt azok a fiatal szak­munkások is, akik eddig Tótkomlósra jártak át. így be tudtunk állítani egy ked­vezőbb időbeosztású kisma­maszalagot is. Jelenleg har­mincán vagyunk és még 20 dolgozóval szeretnénk bőví­teni a létszámot. A mun­kánk most is a ruhakészítés. Jelenleg szovjet szerződé­sünk van egy pufajkaszerű kabátra, amelyre — úgy ígérték — hosszabb távon is lesz igény. Emellett tervez­zük széldzsekik varrását, va­lamint szeretnénk egy sza­bászatot és egy vasalórészle­get is kialakítani. H. M. A szép, ízléses, kényelme­sen berendezett családi ház (gondozott kerttel) sokunk­nak legfőbb vágya, titkos álma — ami sajnos, nem rit­kán megmarad vágynak, álomnak. Nem mindenkinek sikerül megvalósítani, de azért akadnak szerencsések, ügyesek, válialkozóked vűek, tehetősebbek. Mi kell ah­hoz, hogy valaki felépítse családi házát? Természete­sen: pénz, pénz, pénz. De a pénz* nem minden, ezt is lát­hatjuk, ha körülnézünk vá­rosainkban, falvainkban, ha ellátogatunk kacsalábon for­gó várakba, sok-sok pénz­ből jó nagyra épített, de ott­honosnak. szépnek egyálta­lán nem inevezhető építmé­nyekbe. Bizony nem mindegy, hogy az a ház, amit megálmod­tak, megterveztek és kifizet­nek, hogyan illeszkedik ab­ba az utcába, városképbe, tájba és építészeti stílusba, ahol készül. Odavaló a szom­szédjai közé, ijól megférnek egymás mellett, vagy „kilóg a sorból”? Néhány hónap, óv, de még évtized múltán sem valószínű, hogy mási­kat lehet építeni helyette. Hosszú távra születik, örök darab, maradandó érték (ha az!), de vajon ennek tuda­tában dolgoznak-e - minden­hol és mindenkor építé­szeink, várostervezőink, gon­dolnak-e arra azok az em­berek, akik építkezésbe fog­nak? Ha séta közben, utazások alkalmával (itthon és kül­földön) gyönyörű házakat lá­tok, rögtön a belsejükre va­gyok kíváncsi, a lakótérre, a berendezésre. El tudnám-e képzelni ott az életemet, a családom életét? Meglenne-e valamennyiünk nyugalma, saját kis birodalma (My ho­me is my castle, azaz Az én házam az én váram.)? S asztalhoz tudnánk-e ülni egyszerre sokan,, ha többen összejövünk, családtagok, vendégek? Nem hinném, hogy túl nagy igények, el­érhetetlen célok ezek. Kö- röstarcsán és Sarkadon pél­dául sikerült ilyen otthono­kat teremteni. Az év lakóháza ^pályázat idei első díjasa Nagy Imre családi háza Köröstarcsán. Hertlendy Lajos tervezte, öt évig* építették, a ráfor­dított költségeket másfél-, kétmillió forintra becsüli a családfő, nem számítja a családi összefogást, a csapat­munkát. Elégedett és bol­dog új otthonában p négy­tagú család, s ennek okát az édesapa abban látja, hogy valamennyien kivették ré­szüket az építkezésből. Vi­lágos, Nagy Imre nem híve a kulcsrakész átadásnak. Kisebb munkálatok, szépíté- si akciók még hátra vannak — mondja, de könnyen le­het, hogy itt is inkább ar­ról van szó, hogy teljesen kész sosem lesz. Változtatni nem akarnak, ha fcnost kez­denék, ugyanígy csinálnák ... Ez megnyugtató érzés le­het. A ház asszonya elmondta, hogy tulajdonképpen egyet­len lényeges kérésük volt a tervezőhöz: hagyományos fa­lusi házat alkosson. Ezt tet­te: Nagyék háza alföldi stí­lusban, a tárcsái környezet­hez alkalmazkodva épült fel. Az építtető és a tervező sok­szor leültek kívánságokról és lehetőségekről beszélget­ni. és a hivatalos tárgyalá­sokból barátság szövődött. Ideális eset, majdnem ga­rancia arra. hogy leendő ott­honomban tényleg otthon érezhessem magam. A díját­adó ünnepségen Hertelendv Lajos úgy fogalmazott, hogy a család összetételéből, élet­korából1, szokásaiból és a környezet adta tényezőkből :ndul ki a tervező. De ah­hoz. hogy szép lakóház épüljön fel, az építtetőnek nagyon igényesnek kell len­nie a kezdettől egészen a befejezésig, és a mesterem­berektől is szigorúan szá­mon kell kérni minden mun­kát (a legapróbb részletekig. Fajzi Tamás tervezte Tóth János sarkadi házát — ha­talmas tóparti telekre. A ké­rés az volt, modern, ké­nyelmes és otthonos legyen. Egyelőre túl nagynak talál­ja a fiatal család, de ez az álláspont talán még változ­hat, ha a legkisebb család­tag (áprilisban volt egyéves), akivel édesanyja a gyedet tölti otthon, fel’cseperedik. Két évig tartott az építke­zés, és körülbelül kétmillió forintba került. „Nem is a pénz, az anyagbeszerzés okozta a (legnagyobb problé­mát. Ne fogjon építkezésbe, akinek nincs rengeteg türel­me, ideje” — vélekedik a bútorasztalos ifjú házigaz- da. Az év lakóháza pályázaton dicséretben részesült sarkadi házhoz hatalmas gyümölcsös társul, a terményeket fel kell dolgozni, és ahhoz pince kel­lett. Ebből indult ki a ter­vező. A garázs is jó tágas, gondoltak a szerszámok el­helyezésére és külön műhely van. Nőnek a fák, a bok­rok, egyre szebb a kert, ami szorosan hozzátartozik a la­kóházhoz, sokat emelhet vagy ronthat [annak összha­tásán. A díjátadási ünnepségen Vukovich Miklós megyei fő­építész humorosan megje­gyezte; „a lakóház-építtetési kedv sajnos csökkent vidé­künkön az elmúlt években, nőtt viszont a kocsmaépítte- tési kedv”, s hogy talán a kiírást ennek megfelelően kellene módosítani . .. Bizta­tónak mondta azonban, hogy jellemző az igényesség, so­kan megkeresik „a legjobb építészt”. — Legtöbben fezt hiszik, hogy a saját pénzükből azt építtetnek, - amit akarnak, holott az épület a nemzeti vagyon része, a városkép pedig [köztulajdon. Hogy há­zon belül ki milyen sajátos, egyedi dolgokat kíván, az mindenkinek a zsebétől függ. valóban magánügy, de a külső, az utcakép egyál­talán hem az — magyarázta szigorúan a megye főépíté­sze. — Az épített emberi környezet a legfontosabb az életünkben, miért vagy ott lakunk, vagy ott dolgozunk, S ,ma még nem ennek a je­lentőségnek megfelelően ke­zelik az építészetet. így tör­tén hét. hogy annyi ' minden • esetleges. A tíz évvel ezelőt­tihez képest nőtt a szakma becsülete, is ez optimizmusra adhat okot. Köröstarcsán és Sarkadon sikerült megmutatni: a pénz nem minden, a szép otthon­hoz mértéktartó, a (környe­zetbe illő elképzeléseik és esztétikai érzék, jó ízlés is kell. Megyénk településeinek utcáit járva sajnos nem mindig ezekért a Vonásokért figyelünk fel az épületekre, a kertekre. Akad azért pél­daértékű családi ház is, sze­rencsére. Niedzielsky Katalin 1 Sarkadon építkeztek Tóth Jánosok Fotó: Gál Edit Mezőhegyes — „V”, mint... Modellváltás a kisüzemben

Next

/
Oldalképek
Tartalom