Békés Megyei Népújság, 1990. június (45. évfolyam, 127-152. szám)

1990-06-22 / 145. szám

BÉKÉS MEGYEI I HÍZD MINDEN ELŐTT 1990. JÚNIUS 22., PÉNTEK POLITIKAI NAPILAP Ára: 4,30 forint XLV. ÉVFOLYAM 145. SZÁM Másfél-két millió + mértéktartó elképzelések J||||g|| JÓZSGÍ fcét lakóháza ■lalszterelaSkll Hirislarcsáa épüli ma ”a,lzs ,ar,a Hableányok pihenőben, a gyulai strandon Fotó: Veress Erzsi flz NDK-márka július 20-áig visszaváltható Lakókká, „előlépett” épít­tetők és építészmérnök ter­vezők találkoztak tegnap délután, a megyei tanács műszaki osztályálnak tár­gyalójában, hogy meghall­gassák Az év lakóháza pá­lyázat eredményhirdetéséit. Szűcs Lajos elnökhelyettes köszöntőjében (elmondta: ezt a versenyt azért rendezik meg 1984. óta rendszeresen, minden esztendőben, hogy ezáltal is segítsék a magán­erős építkezés színvonalá­nak emelését. „A (tervező, a kivitelező és az építtető kö­zös teljesítményét igyek­szünk úgy értékelni, hogy azt példaként lehessen állí­tani más hasonló tervek |és munkák elé” — mondotta többek között. Ez az idei termés más volt, mint ia többi, szegé­nyebb a korábbialjnál. Egy­értelműen csökkent az épít­kezési kedv és a benevezés iránti lelkesedés is. Az el­múlt években sokan részt- vettek ezen a pályázaton, és a díjazottak közül számos eredményt ért el Békés me­gye az országos versengés­ben. több országos első dí­jat, illetve dicséretet kap­tak a vidékünkön épült há­zak. Most, mindössze öten pályáztak. A zsűri az értékelésnél a lakóház környezetbe, utca­képbe való illeszkedését, a l'akók igényeinek megfelelő Még tart a Fény című, Országos Alkalmazott Grafi­kai Biennálé a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum­ban, máris újabb, igaz csak néhány napos, július 9-ig tartó, alkalmazott grafikai kiállítást láthatnak az ér­deklődők. A tizenötödik bé­késcsabai művésztelep alko­tóinak, Zahorán Máriának, Szereday Ilonának, Lonovics Lászlónak, Gubis Mihály­nak, Antal Pálnak, Darvas Árpádnak, Molnár Kálmán­nak, Benczúr Gyulának és Máté Andrásnak itt készült munkái szépek, de koránt­sem derűs, inkább szorongó jelek. Mint a tegnap délelőt­ti megnyitón, a Kner Nyom­da kiállítótermében Pohár­nok Mihály, a Design Cen­ter vezetője mondta, mindig is megnyerő volt a telep művészeinek problémaérzé­kenysége. Az 1983—88 kö­zötti időszakban például Ma­gyarország vizuális jelképei­nek, arculatának kialakítá­sára törekedtek. Fontos volt a tartalmi szimbólumok funkcióit, összhatását, hom­lokzatát, Ibelső tereit, be- rendezhetőségét, valamint a kivitelezést, a részletmegol­dásokat vette figyelembe. Vukovich Miklós megyei fő­építész megjegyezte, hogy „kész épületet bírálni majd­nem felesleges, mivel azon már sem Rontani, sem javí­tani nem lehet”, örvende­tes viszont az a tény — mondta —hogy fiatal em­berek ilyen szép házakat tudnak felépíteni, és való­ban esztétikus környezetben élhetik a maguk életét. Nagy Imre téeszelnök kö- röstarcsai lakóháza kapta az első díjat, tervezője Herte- lendy Lajos, ■ a kivitelező Bátliori Zsigmond. A fő- < építész a következőképp jellemezte a díjnyertes munkát: mértéktartó, racio­nális és kiegyensúlyozott, s ezek követendő vonások. Nem ímellékes tudni, hogy a szép falusi ház öt év alatt készült el — másfél-, két­millió forintból. Több díjat nem osztott ki a zsűri, iTóth János sarkadi háza (Fajzi Tamás tervezte), dicséretben részesült, tetszetős, környe­zetbe illő homlokzatáért, összhatásáért. iKét évbe és körülbelül1 kétmillióba ke­rült. (A díjnyertes és a meg­dicsért családi házba szom­bati számunkban ’ „látoga­tunk el”.) N. K. megtalálása, hogy egyenran­gúak lehessünk a grafika eszközeivel is Európa népei között. Bár a művésztelepen megfogalmazott gondolatok általában nem kerültek az utca kultúrájába, üzeneteik mégis hozzájárultak a nem­zeti tudatról alkotott képünk alakításához. A mostani kiállítás néhány témája: Franz Kafka, Pi­linszky, madarak, fák, lep­kék, ködbe vesző, esti Lánc­híd, Trianon, melankolikus tájak. Alkalmazási területü­ket tekintve pedig többsé­gükben levelezőlapok. Leve­lezőlapok, amelyeket — ki tudja, miért? — nem látha­tunk az üzletekben. S hogy eljöhetnek-e a művészek Békéscsabára jö­vőre is? A válasz csak re­ménykedő lehet, hogy a szponzorok, például a Kner Nyomda, melynek technikai bázisára épülnek, képesek lesznek-e megvédeni ki­emelkedő vállalkozásukat? Nlem diplomáciai fogásról volt szó, amikor Antall Jó­zsef NSZK-beli látogatása előtt Bonnt Budapest leg­fontosabb nyugati partneré­nek nevezte — állapítja meg a látogatásról írt cik­kében a Süddeutsche Zei­tung. Hozzáteszi: az sem puszta diplomácia, hogy Kohl kancellár barátokhoz érkező barátként fogadja vendégét. A terjedelmes írás kieme­li: „Az Európai Közösségbe való belépés még távolabb van, a gazdasági válság vi­szont közeli, ezért a magyar kormányfő ■ minden bizony­nyal további kérésekkel a csomagjában érkezett. Hel­mut Kohl már korábban biztosította Antall Józsefet, hogy Bonn kész a magyar reformok további támogatá­sára.” A Süddeutsche Zeittmg rá­mutat, hogy a magyar kor­mány feltétel nélküli híve a német egységnek'és Német­ország NATO-tagságának; ezt jelezte azzal a döntésé­vel is, hogy elsőként képvi­selteti magát Bonnban és Berlinben ugyanazzal a dip­lomatával Horváth István nagykövet személyében. A Frankfurter Allgemeine Zeitung Antall József és Max Streibl tárgyalásairól szólva kiemeli: a bajor mi­niszterelnök javasolta, hogy ne csak közös vállalatokat, hanem kisebb és közepes ma­gyar üzemeket is finanszí­rozzanak a nyugatnémet hi­telekből, továbbá ajánlatot tett magyar szakemberek képzésére is. A Die Welt beszámolója szerint Antall és Streibl megbeszélésein megállapították: a Bajoror­szág és Magyarország közöt­ti sokéves kitűnő együttmű­ködést úgy kell továbbfej­leszteni, hogy az modellje lehessen a Közép- és Kelet­Az elmúlt napokban so­kan fordultak szerkesztősé­günkhöz azzal a kérdéssel, hogy Békéscsabán, a Kulich- lakótelepen, a belváros egy részén és a Lencsési-lakóte- lepen miért látható a meg­szokott RTL-műsor helyén, a luxemburgi monoszkóp, és miért foghatók gyengén a különféle programok? Utánajártunk, és a követ­kezőket tudtuk meg: Az RTL-műholdas társaság ko­rábban az ECS F—1-es mű­holdról is sugározta műso­rát, a békéscsabai műhold­vevő parabolaantennák zö­me erre volt ráállítva. Ügy két, két és fél hete azon­ban jelezték, hogy erről az objektumról lekapcsolták az adót, de az ASTRA nevű továbbra is sugározza adá­saikat. Ott, ahol erre lehe­tőség volt, mint például a Kulich-lakótelepen — át­hangolták, illetve átállítot­ták a parabolaantennát az ASTRA-ra a lakásszövetke­zet szakemberei. A Lencsé- si-lakótelepen lévő műhold­vevő egység viszont helyben nem hangolható, ezért ma Budapestre szállítják, és megfelelő műszerekkel be­állítják. így ma, napközben Európa immár demokratikus országaival való nyugati kooperációnak. A francia fővárosban ér­deklődéssel várják az új magyar kormányfő pénteken kezdődő kétnapos látogatá­sát. Értékelik, hogy Antall József egyik első útja a francia fővárosba vezet, s annak jelentőségét is, hogy ez az út közvetlenül követi bonni megbeszéléseit. Pá­rizsban ezt annak jeleként fogják fel, hogy a magyar kormány az európai intéz­ményekhez vezető úton a di­namikus francia—NSZK együttműködés mindkét résztvevőjének támogatását el akarja nyerni, mindkettő­jükkel megfelelő kapcsola­tot akar kiépíteni. Ennek már az EGK jövő heti dub­lini csúcsértekezletén is le­het visszhangja. Az érdeklődés bizonyítéka, hogy a rendkívül zsúfolt diplomáciai program ellené­re is biztosították a tárgya­lás lehetőségét a francia ál­lam és kormányzat sok ve­zetőjével. A magyar kor­mányfőt fogadja Francois Mitterrand köztársasági el­nök, találkozik Michel Ro- card miniszterelnökkel, Ro­land Dumas külügyi állam­miniszterrel, Pierre Joxe belügyminiszterrel, Alain Poherrel, a szenátus és Lau­rent Fabius-szal, a nemzet- gyűlés elnökével. A magyar miniszterelnök pártja elnö­keként az MDF-fel már ko­rábban együttműködést ki­alakított francia politikai pártok vezetőivel is megbe­szélést folytat: találkozik Jacques Chirac RPR-elnök- kel és Valery Giscar d’Estaing-nyel, az UDF el­nökével is. Párizsi kormánykörök szá­mos lehetőséget látnak az államközi együttműködés bővítésére nem foghatók a műholdas­programok, de a lakásszö­vetkezet ígéretet tett arra, hogy a hét végén már újra nézhetik kedvelt műsorukat az ott lakók, sőt, az eddig gyenge minőségű Super he­lyett más állomást állítanak be. A belváros egy része, a Penza-lakótelep és környé­ke, a Bartók Béla úti la­kásszövetkezeti lakások is hamarosan — előrelátható­lag két héten belül — azo­nos földi és műholdas ál­lomásokhoz jutnak, mint a két másik lakótelep, mert itt most szerelik az új közpon­tot, amely a Dózsa György út sarkán lévő toronyházról átkerül a Bartók Béla úti első magasépületre. A mun­kák végeztével a lakásszö­vetkezethez tartozó lakások­ban a következő adók fog­hatók majd egységesen: ma­gyar 1., magyar 2., román, Novi Sad, RTL, SAT 1., Eu- rosport, MTV-Europe (non­stop zene), Pro 7 (zömmel filmek, német nyelven) és még egy adó, amiről később döntenek. Tehát négy földi és hat műholdas állomás. A belváros másik része, valamint a Gyulai "ut kör­nyéke, a Bocskai út és kör­Az NDK—NSZK valuta­unió következtében az NDK- márka 1990. július 1-jétől nem használható fizetőesz­közként. A Magyar Nemzeti Bankban arról tájékoztatták" az MTI-t, hogy az NDK-beli utazáshoz megvásárolt és fel nem használt NDK-márka bankjegyek és a meghatáro­zott címletű NDK-márkára szóló utazási csekkek 1990. július 20-áig válthatók visz- sza forintra — az NDK-már­ka június 30-i árfolyamán — a valutaeladó helyeknél, kiviteli engedély alapján. Július 20. után a valutael­adó helyek NDK-márka bankjegyet nem váltanak vissza; az utazási csekkeket pedig csak beszedésre veszik át, utólagos forintelszámo­lásra. Az NDK-márkában veze­tett devizaszámlákra július nyéke a Gelkához tartozik. Itt is nagy munkák foly­nak, a jobb műsorvétel ér­dekében teljesen új közpon­tot szerelnek fel, és ahogy már korábban is jeleztük, ez hat hetet vesz igénybe. A Jaminában szervezés alatt álló kábeltelevíziós rendszerről azt tudjuk el- rhondani, hogy az igényfel­mérő lapok beérkezése gya­korlatilag befejeződött, saj­nos a tervezettnél, ponto­sabban a vártnál kevesebb. Kétezerre tervezték a rend­szert, és csak 750-en jelent­keztek. A következő lépés most az lesz, hogy össze­hívják az érintetteket, min­den jelentkező meghívót kap a Tégla Közösségi Ház­ba és vagy arra kérik a lakosokat, hogy még jelent­kezzenek, vagy a másik'le- hetőség, hogy a közösségi ház — ahová a köipontot tervezik — környékén ki­sebb létszámmal létrehozzák a Jamina Tv-t. Ez azt je­lenti, hogy újra kell egy ta­nulmányterv, amiből a költ­ségek megközelítőleg meg­határozhatók. Plavecz Pál 1-jétől már nem lehet befi­zetni. Az ilyen devizaszám­lákon lévő követelések NSZK-márkára való átvál­tásáról a döntés az illetékes német szervek hatáskörébe tartozik. Kedvező döntés hiányában az NDK-márká­ban vezetett devizaszámlá­kon lévő követelések a jú­nius 30-án érvényes árfolya­mon vezethetők át más, ru­belelszámolású ország törvé­nyes pénznemére vagy e pénznemekre átváltható fo­rintban vezetett devizaszám­lára. Mivel az NDK illetékes bankjai csak a június 29-ig beérkező átutalásokat fogad­ják, a Magyar Nemzeti Bank azoknak a fizetési megbízásoknak feldolgozását vállalja, amelyek 1990. júni­us 25-én reggel 8 óráig az MNB devizaforgalmi főosz­tályára beérkeznek. 200 milliA dollár a Világbanktól Tarafás Imre, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyet­tese, a Világbank Magyar- országot képviselő kormány­zója június 21-én Washing­tonban a gazdasági szerke­zetátalakítást elősegítő köl­csönről írt alá megállapo­dást a Világbarjkkal. A 200 millió - dollár összegű hitel, amely folyó import finanszí­rozására szolgál, egyben a kölcsön feltételét is képező gazdaságpolitikai program megvalósítását segíti elő. A program kulcselemei a következők: a strukturális reformokat elősegítő mikro- gazdasági feltételek kialakí­tása és fenntartása, a pénz­ügyi fegyelem erősítése, a támogatásleépítési program folytatása, a privatizálási folyamat erősítése és egy hatékony szociális védőháló létrehozása. A kölcsön két egyenlő részletben vehető igénybe. Az első részlet lehívása a kölcsönmegállapodás hatály­ba lépését követően kezdőd­het meg. míg a második .részlet 1991 első negyedevé­ben vehető igénybe. Sz. M. Fotó: Fazekas Fereno Alkalmazott grafikai kiállítás 99 II zárlat nagyobb bajt is ii okozhatott volna...’ (Tudósításunk a 4. oldalon.) Újra lesz RTL-műsor Békéscsabán is

Next

/
Oldalképek
Tartalom