Békés Megyei Népújság, 1990. június (45. évfolyam, 127-152. szám)

1990-06-01 / 127. szám

BÉKÉS MEGYEI R HAZA MINDEN ELŐTT Új tanácskozási rend szerint folytatja munkáját hétfőn a Parlament A törvényjavaslat részle­tes vitája és az ebédszünet végül is odavezetett, hogy a benyújtott öt módosító ja­vaslatból hármat visszavon­tak, egyet a plénum utasí­tott el, egyet pedig elfogad­tak a képviselők. Így végül is csaknem eredeti formájá­ban született meg a törvény. Rövid határidő afliatt vi­tatta meg az Országgyűlés a nemzeti és nyelvi kisebbsé­gek országgyűlési képvisele­téről szóló idei XVII. tör­vény módosításának javas­latát. Fodor István (függet­len) írásban beterjesztett in­dítványában azért kérte az említett törvény módosítá­sát. mert az mindössze 30 napot biztosított arra, hogy kijelöljék azokat a szemé­lyeket, akik a kisebbségeket képviselik majd a Parla­mentben. Mivel azonban időközben kiderült, hogy az ilyesfajta, azaz kooptálással történő képviselő-választás­sal sokan, sőt maguk a ki­sebbségek szövetségei sem értenek egyet, indokoltnak tűnt: a határidőt — amely egyébként egy héten belül lejár — az Országgyűlés ala­kuló ülését követő 60. nap­ban jelöljék meg. A meg­hosszabbított terminus vár­hatóan lehetőséget teremt az új jogi szabályozás átgon­doltabb előkészítésére, Az előferjesztést két or­szággyűlési bizottság vitatta meg: az Alkotmányügyi, Törvényelőkészítő és Igaz­ságügyi Bizottság, valamint az Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság, s mindkét testület előadója bejelentette, hogy támogat­ják a törvénymódosító ja­vaslatot. A továbbiakban a (Folytatás a 3. oldalon) Az Országgyűlés jövőbeni munkarendjét alapvetően meghatározó bejelentéssel folytatódott tegnap a Parla­ment előző nap berekesztett ülésnapja. A Házbizottság állásfoglalása értelmében hétfőtől kezdődően az Or­szággyűlés a hét első két napján, hétfőn és kedden tartja plenáris ülését. A plénum mindkét napén. 10.30-kor kezdi munkáját, s általában 18 óráig tanácsko­zik. Az elnöklő Szabad György bejelentette: az Országgyű­lés a földtörvény módosítá­sának előző napon félbesza­kadt vitájával folytatja munkáját. A továbbiakban többé-kevésbé a tervezett tárgysorozatnak megfelelő­en kerülnek sorra a téma­körök: a képviselők meg­vitatják a szövetkezeti tu­lajdonban lévő termőföld •• tulajdon-átruházásának át­meneti tilalmáról szóló, il­letve a volt egyházi ingat­lanok elidegenítési tilalmá­val foglalkozó törvényjavas­latokat. Másfél nap elteltével, sok­kal inkább ügyrendi , és politikai szócsatában, sem­mint a konkrét törvényja­vaslatról vitázva, az Ország­gyűlés — 266 egyetértő, 3 elutasító szavazattal, 27 tar­tózkodás mellett — elfogad­ta a földtörvény módosítá­sáról szóló, s az állami in­gatlanok elkótyavetyélését megakadályozó tervezetet. A csütörtök délelőtt le- . zajlott, általános vita mot­tójául Dénes Jánosnak (MDF) az a mondata szol­gálhatna: „amennyire egy­szerű volt mocsokká gyűr­ni a tulajdont, annál bonyo­lultabb ezt törvényesen, a kor szintjén, a világ erköl­csének megfelelően rendez­ni”. Már ebből a megjegy­zésből is kitűnt: szó vplt az ülésteremben állami, ter­melőszövetkezeti, volt egy­házi. jelenlegi tanácsi és le­endő önkormányzati tulaj­donról, egykori paraszti és polgári magántulajdonról. Szűrös Mátyás, az Országgyűlés alelnöke, a Parlamentben fogadta a Valerio Zanone (b. 3.) vezetésével hazánkban tartózkodó olasz képviselőház védelmi bizottsága küldöttségét Az ünnepi könyvhét nyitánya Gyulán Népszerű, sokadik könyves író Ember Mária. Útleírása­it, novelláit, önéletrajzi ih­letésű műveit sokan isme­rik és szeretik. De arra a kérdésre, hogy írónak, vagy újságírónak tartja magát el­sősorban, így válaszolt: — Én újságíró vagyok! Tizenkilenc éves korában, mint egyetemista kezdett el dolgozni a Magyar Nemzet szerkesztőségében. Azóta is ott van. S hogyan születtek akkor a könyvek? Sok olyan tör­ténetet, sorsot megismert, sok olyan élményben volt része, amit nem lehetett megírni az újságban. Egy­szerűen azért, mert a mű­faj, a terjedelmi korláto­zottság ezt nem engedte meg. Ettől aztán hiányérzete támadt, ami nem hagyta nyugodni. S ekkor egy éj­szakai ügyeletben nekiült, hogy mindezt kiírja magá­ból. Így lett meg első köny­ve, melynek címe Magam­nak mesélem. Hasonló in­díttatású volt a többi is, és valószínűleg így jönnek lét­re az ezután következők is. Egyébként — ahogy kér­désünkre elmondta — több­ször is járt már Békés me­gyében, de eddig főleg csak kiállításmegnyitókon. Tárgyalások a dunai vízlépcsőről Udvari László, a dunai vízlépcső kormánybiztosa Győrben személyes kapcso- latfalvétel-jellegű konzultá­ciót folytatott Dominik Ko- cingerrel, az újonnan kine­vezett cseh és szlovák kor­mánymeghatalmazottal . Udvari László kormány- biztos a távirati iroda mun­katársának érdeklődésére el­mondta, hogy az elmúlt há­rom hónapban szüneteltek a megbeszélések a ' vízlépcső­ről. Németh Miklós korábbi miniszterelnök március 6-án a vízlépcső ügyében levelet juttatott el csehszlovák part­nerének, amelyben kifejtet­te álláspontját. A levélre azonban mindeddig nem ér­kezett válasz, így a mostani megbeszélés volt azóta az el­ső eszmecsere az erőművel kapcsolatos, vitatott kérdé­sekről. Megállapodtak abban, hogy hozzálátnak a kétoldalú szakértői tárgyalások előké­szítéséhez. Veszélyes hulladék? Veszélyes hulladék! Bírságot (Izet a Békési Egyetértés Tsz „Veszélyes hulladék Békésen?” Nos, a kérdőmondat, amely lapunk május 24-i számában az első oldalon címként jelent meg, mára felkiáltómondattá vált. A Bé­kési Egyetértés Tsz területén elföldelt növényvédő sze­res göngyölegeket feltárták, talajmintát vettek. Érdeklődésünkre tegnap délután dr. Fórján Mihály­iéi, a Körkövizig környezet­védelmi igazgatóhelyettesé­től megtudtuk, hogy a labo­ratóriumi vizsgálat megtör­tén — Mit mutat az ered­mény? — kérdeztük az igaz­gatóhelyettestől. — A megállapítás a kö­vetkező: a talaj acetoklórral szennyezett; ez az Acenit 50 EC nevű növényvédő szer hatóanyaga. — Milyen mértékű a szeny- nyezés? — A kitermelt hordókra tapadt földimintában 4,9 mil­ligramm/kilogramm aceto- klórt; a gödör alját képező záró agyagrétegben 0,7 mil- ligramm/kilogramm, míg az egyik vashordóban felgyü­lemlett folyadékban 512 mil- ligramm/liter acetoklórt ta­láltak. Egyértelmű tehát, hogy veszélyess hulladékról van szó. — Ezek után milyen in­tézkedés, milyen szankció következik? — A téesz vállalta a szennyezett terület teljes feltárását, a növényvédő sze­res hordók jogszabályban meghatározott módon való elhelyezését. Most már a szennyezett talaj is veszélyes anyag, tehát ezt is ki kell termelni és biztonságosan tárolni. Ha ez megtörténik, újabb ellenőrző vizsgálatot végzünk a szóban forgó te- j rületen. Ami a kérdés má- I 6odik felét illeti; az ide vo­natkozó rendelet alapján a téesz bírságot köteles fizetni a veszélyeshulladék-ártal- matlanítási kötelezettség, va­lamint a bejelentési kötele­zettség elmulasztása miatt. : Egyúttal kérjük azokat a gazdaságokat, ahol hasonló eset előfordult, jelentsék be a veszélyes hulladékot, hogy a megfelelő vizsgálatot el­végezhessük, tovább ne szennyezzék a környezetet. Felesleges abban bízni, hogy nem derül ki, hiszen az ilyen szennyezés előbb-utóbb megmutatkozik, az erkölcsi felelősségről nem beszélve! Beláthatatlan károkat okoz­hat, visszafordíthatatlan fo­lyamatokat indíthat meg a környezet ily módon való elszennyezése. Az ügyben 'ezután meg­kérdeztük az érintett nagy­üzem, a Békési Egyetértés Tsz elnökét, Balogh Lászlót is, aki a következőket mond­ta: — Azért vált veszélyessé az a hulladék, mert néhány (Folytatás a 3. oldalon) Marx, Engels és Lenin képe rám kacsint Kertészszigeten megállt az idő Segély a csirkézö Kertészsziget. Szerda, egy álmos hétköznap. 19 óra 20. Van még kis idő a Tv-hír- adóig. Mari néni a férje kezébe nyomja kedvenc újságját, hadd olvasson addig. Komó­tosan megágyaz, aztán beje­lenti, hogy dolga van a mű­velődési házban. Ilonka megfürdeti a két csemetéjét, az egyiknek még a fenekére csap, majd gyor­san rájuk adja a pizsamát és futva puszit nyom a hom­lokukra. Sietve felveszi kar­digánját és egy csaó köszö­néssel a szomszédos művház felé "siet. Károly bácsi bereteszeli a csirkeólat, felsepri az ud­vart, aztán elköszön a nap­tól, és „Elég volt imára, any­juk!” felkiáltással elmegy a művelődési házba. Hónapok óta forr valami Kertészszigeten. Nem is sut­tognak már, hanem „kiabál­nak”. Megyei tanácshoz, ügyészséghez, rendőrséghez is elhallik, olyan hangosan. Először a házuk táján akar­ták a sepregetést. Nem ment. Próbálták falugyűlésre „csal­ni” a vb-titkárt és a társa­tanácselnöknek dalmi elnökhelyettest. Siker­telenül. így aztán hadicsel­hez folyamodtak és egy vö- röakerésztes .taggyűlésre kér­ték a lakókat, a tisztségvise­lőket erre a szerdai estére. Csakhogy Molnár Józsefné, a Vb-titkár és Kiss László társadalmi tanácselnök nem tartották fontosnak — a meghívás ellenére — megje­lenni ezen a rendezvényen. „Mint egy kutya, úgy kullogtam ki” — Van egy szellemi fo­gyatékos gyerekem, a férjem leszázalékolt — kezdi Sáfár Lajosné a panaszestté vál­tozott vöröskeresztes gyűlést. — (Bementem Erzsikéhez (a vb-titkár) segélyt kérni. Mit gondolnak, mit mondott? „Emeld fel a segged és menj dolgozni!” Mint egy kutya, úgy kullogtam ki tő­le. ’ — Én se jártam jobban — így Kiss Ferencné —, meg­halt a férjem, egyedül ne­velem a gyerekemet. Két se­gélykérő levelet küldtem Er­zsikének. Még válaszra sem méltatott. Az utcán állított meg, hogy ne küldözgessek én semmiféle kérvényt, úgy­sem kaphatok segélyt. Egy fiatalasszony ül mel­lém. Fekete Józsefné. Nem lehet sokkal több húszéves­nél és már van egy kisgye­reke. Domborodó hasán lát­szik, nemsokára megérkezik a második, is. — Hatezer forintot fize­tünk havonta az OTP-nek. Marad vagy háromezer hár­munkra. ' Még januárban kértem segélyt. Válaszra sem méltattak. Felháborított, hogyj Kiss Laci bácsiék (a tanácselnök) meg minden további nélkül kaptak, pedig autójuk, színes tévéjük van. Mire fel? És zúg a terem, mindenki mondja a sérelmét. Nagy István kér szót: — Február 2-án osztották a szociális se­gélyt. Hozta nekünk is a postás. Aláírtam háromezer forintnak, amikor nyújtotta a postás a másik papírt is, az meg a feleségem nevén. No, mondom magamban; mi­lyen rendes ez az Erzsiké, (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom