Békés Megyei Népújság, 1990. április (45. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-02 / 77. szám

BÉKÉS MEGYEI fl HAZA MIHDEN ELŰTT N É PÚJSÁG POLITIKAI NAPILAP 1990. ÁPRILIS 2.. HÉTFŐ Ara: 4,30 forint XLV. ÉVFOLYAM 77. SZÄM Az 1990-es megyei színjátszó napokról szóló részletes tudó­sítás lapunk 3. oldalán olvasható. Megszólalt Kin Katalin is Dréher György is Tetőzött az április 1-jei Spaten-láz Pártok sajtótájikoztatija Békéscsabán Bírósági eljárás indul a Népújság tulajdonjogáért Békés megyében a független kisgazdapárt jelöltjei több körzetben az SZDSZ-szel együttműködve igyekez­nek mandátumot nyerni — számoltunk be szombati lapunkban a péntek este megkötött választási megálla­podásról. A kisgazdapárt székhazában a tárgyalást kö­vetően, péntek este 8 órai kezdettel, lapzártánk utánig elhúzódó sajtótájékoztatót tartott dr. Zsíros Géza (FKgP), dr. Futaki Géza (SZDSZ). Szokolay Zoltán (MDF) és Fülöv Zoltán (Fidesz). Először Zsíros Géza fej­tette ki gondolatait: — Na­gyon komoly és kemény vi­ta után született megállapo­dás. Mi valamennyien olyan fiatalok vagyunk, hogy a ko­rábbi politikai csatározások­ban ,nem vehettünk részt. Be kell ismernünk, hogy ta­pasztalatlanok vagyunk, és még meg kélll tanulnunk sok mindent. Személy szerint abban reménykedem, hogy a mai délután a demokratikus módszerek elsajátításának első lépése volt. Kívánom, hogy sok hasonló politikai megbeszélés után szülesse­nek meg az egészséges po­litikai kompromisszumok, amelyek ruem a nép feje fö­lött, hanem annak érdeké­ben köttetnek meg. A dön­tés demokratikus volt. Szokolay Zoltán a követ­kezőket mondta: — A ma­gyar demokraták örömmel fogadták a megyében, hogy a nemzeti centrum pártjai — az MDF és a kisgazda- párt — kerültek ki győzte­sen az első fordulóból. Azok a pártok, amelyek a keresz­tyén erkölcs alapelvei és a nemzeti értékek védelme mentén szerveződtek. Orszá­gosan körvonalazódni lát­szik egy hasonló szellemű koalíció, amelynek az ön­magát balközép pártnak meghatározó SZDSZ remél­hetőleg erős, konstruktív és lojális ellenzéke lesz. Az a paktum azonban, amely ma született, nem szolgál egye­bet, mint az MDF jelöltjei­nek teljes kiszorítását a má­sodik fordulóban. Mégsem bánjuk, hogy így történt, az összefonódásokat talán tisz­tábban látják a választópol­gárok. Az MDF álláspontja az, hogy nem szabad a vá­lasztópolgárok feje fölött, nélkülük dönteni. Ezzel kapcsolatban az MDF me­gyei szervezetei közös állás- foglalást fogadtak el. Zsíros Géza visszautasítot­ta Szokolay Zoltán felveté­sét. majd kijelentette: —Az első forduló előtt a szarvasi körzetben az MDF és az SZDSZ Deme Zoltán függet­len. képviselőjelöltet támo­gatta. „Ha volt valaha a megyében paktum, a válasz­tó feje fölött megkötött eeyezmény, akkor ez volt az. Ezt a lépést a kisgazdák él­lé, rték.” Dr. Futaki Géza arra em­lékeztetett. hogy az SZDSZ és a kisgazdák között ter­mészetes szövetség, koalíció van, amely a múlt év őszén megtartott népszavazáson már létrejött. A mostani lé­pés annak szoros folytatá­sa. Ma délután a pártok megyei vezetői csak szemta­núi voltak annak a siker­nek, viharos tapsnak, ami az együttműködésről szóló bejelentést követte. Zsíros Géza pontosította a kijelentést: — Mi nem koa­líciós tárgyalást folytattunk, hanem választási együttmű­ködést kötöttünk? Fülöp Zoltán közölte a jelenlevőkkel: — A Fidesz a 7-es számú választókerület­ben Bakos Istvánt, a gyulai körzetben pedig Kádár Pé­tert támogatja, a többi kör­zetben a pénteki megálla­podásnak megfelelően az SZDSZ, illetve a kisgazda- párt jelöltjét. (A sajtótájékoztató részt­vevői megtudhatták, hogy a szociáldemokrata párt min­den körzetben kisgazdapárti jelölt mellé áll.) A folytatásban a vagyon- átmentési kísértetekről esett szó. Zsíros Géza így fogal­mazott: — Jelen pillanatban a politikai pártok a válasz­tással vannak elfoglalva, miközben a technokraták a legkülönbözőbb manővereket csinálják. Nem csak a- föl­deket, gyárakat, hanem az utóbbi időben a bankokat és a sajtót is próbálják átmen­teni. Többek között a Bé­kés Megyei’ Népújságot, amelyet az MSZP el akar adni egy nyugati vállalko­zónak. De mindenki tudja, hogy a lapot 1937-ben akis- gazdapárt alapította, itt a székházunkban. Mi a tolvaj által szerzett vagyont nem ismerjük el. A hét elején megtámadjuk az akciót a bíróságon! A kísérletet, mint törvénytelen eljárást, sem­misnek tekintjük. A termő­földről ismert az álláspon­tunk. a gyárakban a mun­kásokat akarjuk tulajdono­soknak látni, ők döntsék el, hogy akarnak-e vagy sem külföldi tőkével társulni. A kisgazdapárt senkit sem fe­nyeget leszámolással, de az. aki a magán- és az állami tulajdon szentségét megsér­tette, számítson nagyon ko­moly felelősségrevonásra. Szokolay Zoltán: — A Nép­újság legfrissebb vagyonát- mentési akciója miatt az MDF tiltakozni fog, egyet­ért a kisgazdákkal. A spon­tán privatizációról annyit szeretnék mondani, hogy az SZDSZ • ezzel sokáig azono­sult. ennek jogi feltételeit tiszteletben tartotta. A há­romoldalú tárgyalásokon az MSZMP-vel maradtak ket­tesben és egyetértésben. Dr. Futaki Géza: — Sze­retettel nyújtom át Szoko­lay Zoltánnak a 12 pontun­kat, amelyek egyike azt tar­talmazza, hogy kormányra kerülésünk esetén azonnal véget vetünk a spontán pri­vatizálásnak. A Népújság­hoz eljuttattuk petíciónkat még a titkos tárgyalások kezdetekor. A folytatásban Szokolay Zoltán a vezetőváltás mi­kéntjéről beszélt, kijelentet­te: — A vállalatok legfel­sőbb szintjén ez rendkívül időszerű, hiszen nálunk a vezetők jelentős része nem rendelkezik a szükséges is­kolái végzettséggel. Meg kell erősödnie az új magyar kor­mánynak, gyökeres változás szükséges az új önkormány­zatoknál is. A Magyar De­mokrata Fórum szerint mű­vezetői szintig minden ve­zetőt szakmai szempontok szerint felül kell vizsgálni! Dr. Futaki Géza ugyan­csak a váltás szakmai szem­pontjairól beszélt. „A jó szakemberekre szükség lesz.” Zsíros Géza szerint az útilaput nem a kisgazdák kötik a rossz vezetők tálipa alá. hanem az ott dolgozó emberek. „Ebbe mi nem kí­vánunk beleszólni. Többek között ezért kell kiírni a le­hető legrövidebb időn belül az' önkormányzati választá­sokat. Különben kettős ha­talom lesz Magyarországon. És nem szeretnék- Szokolay Zoltánnal a pad alá búj­ni. amikor lőnek. Ha az ön­kormányzatot helyretettük, akkor következhet technok­rácia.” Lovász Sándor A szerkesztőségbe érkező telefonhívások bizonyították, hogy egy nemes cél — a Spaten sör és a virsli mel­letti kiállás — tömegeket mozgósíthat. A nagyivók és nagyevők népes táborából ugyanis többéin jelezték in­dulási szándékukat az ápri­lis 6-ra kiírt versenyen. Vol­tak, akik már szombaton megadták nevüket és címü­ket, nehogy lemaradjanak a nagy megmérettetésről. K. D„ a 22-473-as telefon- számról azzal kezdte, hogy már a verseny lázában ég, és mintegy ötezer társával vonul majd a Malöm térre. Különösebb célkitűzésük nincs, csak minél több sört szeretnének elpusztítani. K. J. Békéscsabáról a kö­vetkezőket mondta: — A habzó sörnél nincs csodálatosabb. Az ember ilyenkor egy pillanatra a mennyországban érzi ma­gát. Szerintem még izgal­masabb. színvonalasabb len­ne a verseny, ha a megyé­ben levő kocsmák egész hé­ten biztosítanák az edzési lehetőséget. Így a résztvevők méltóan képviselhetnék törzshelyük „színeit”. Dréher György Békéscsa­báról a Kőbánya-közbő] te­lefonált. Ö is az edzés fon­tosságával kezdte. — Én már a mai napon megkezdem a felkészülést. Van viszont egy aggályom. A kiírásban nem szerepelt, hogy milyen hőmérsékletű lesz a sör. Ügy tudom, a nemzetközi szabvány szerint 14,5 fok az előírás. Főként a Spaten—2 versenyszám ér­dekel, hiszen ha jó formá­ban vagyok, egy óra alatt 10-12 liter sör sem okoz gondot. Egy másik békéscsabai te­lefonáló szerint bővíteni is lehetne, a programot. Sze­rinte a sörivás után „róka­fogó” versenyt lehetne ren­dezni a Széchenyi-lligetben. Kín Katalin az emésztés nehézségeire hívta fel a fi­gyelmet. s rámutatott, hogy a sörnek mellékhatásai is vannak. Egy háziasszony fér háborodásának adott han­got. — Ilyen rendezvényekkel csak azt érjük el. hogy nő az alkoholisták száma. Én biztos nem engedem el a férjem. Miért nem rendez­nek inkább könyvbemutatót, vagy műveltségi vetélkedőt? Kovács Jenő az édesszájú férfiak nevében szólt. — Furcsállom, hogy a fér­fiakat kirekesztették a kré- mesevésből, ugyanakkor a hölgyek indulhatnak a sör­ivásban. Hol itt az egyenjo­gúság? Az egyik telefonáló arról érdeklődött, hogy a rendőr­ség engedélyezi-e a rendez­vényt, majd így folytatta: — Én már régóta elköte­leztem magam a Kőbányai sör mellett, így a rivális versenyében nem indulok. Mindenesetre a győztest szí­vesen kihívnám egy ivópár­bajra. Persze a nyertesnek is lesznek majd kellemetlen pillanatai. Főleg, amikor másnap felébred. Kotarovszky Jánosnak a versenykiírás egy üveg pezs­gőjébe került. ,Ő ugyanis azt mondta, hogy valóban, meg­rendezik a nagyi vók és nagy­evők versenyét Békéscsa­bán, a felesége viszont csak áprilisi tréfának vélte a dol­got. Most a feleségnek volt igaza. Nyemcsok László a tavaszi szezon legjobb játékával Békéscsabai Előre Spartacus—Vasas 4-1 (1-1) Állásfoglalás A Magyar Demokrata Fórum Békés megyei szervezeteinek egyeztető tanácsa sajnálattal értesült arról, hogy az első szabad választások második fordulója előtt két párt — a Szabad Demokraták Szövetsége és a független kisgazdapárt — megyei vezetői választási paktumot kötöttek az első for­dulóban legjobb eredményt elért Magyar Demokrata Fórum jelöltjei ellen. E megállapodás azért is zavarbaejtő, mert a független kisgazdapárt országos elnöksége és az MDF országos elnök­sége a közös keresztény nemzeti értékrend alapján termé­szetes szövetségesnek tekintik egymást. Kérjük megyénk választópolgárait, hogy április 8-án mi­nél többen vegyenek részt a szavazáson és szabad akaratuk, erkölcsi meggyőződésük szerint válasszanak képviselőt: meggátolva, hogy szűk érdekcsoportok akarata érvényesül­jön a népfelség elve helyett. A Magyar Demokrata Fórum Békés Megyei Egyeztető Tanácsa NB I-es labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba, 8 ezer néző. V.: Varga L. (Nagy II. J„ Szabó J.). BÉKÉSCSABA: Gulyás — Mracskó, Ottlakán, Szenti, Fabulya — Relvon, pásztor, Csató, Csanálosi — Miklya, Zsinka. Edző: Viglt Tibor. VASAS: Andrusch — Pecha, Geress, Mészöly, Csorba — Szilvesz­ter, Komjáti, Ziai, Szalánszky — Galaschek, Duró. Edző: Mészá­ros Ferenc. Csere: Ziai helyett Zvara a 60., Miklya h. Horváth a 67., Belvon h. Takó a 79., Szilveszter h. Claude a 81. percben. Gólszerző: Csató a 16-, Duró a 35., Csató az 56., Miklya a 64., Szenti a 69. percben. Sárga lap: Andrusch a 47., Szenti az 57., Geress a 66. percben. Szögletarány: 8:4 (5:1) a Békéscsaba Javára. A 16. percig kellett várni egy épkézláb akcióra, de az rögtön góllal végződött, ami­kor Pásztor lőtt be bal ol­dalról szögletet, s a berob­banó Csató 7 méterről fejjel a kapuba továbbított, 1—0. A 35. percben egyenlítet­tek a piros-kékek. Ziai Sza- lánszkyt szöktette, aki az alapvonaltól visszajátszott az árván hagyott Durónak. A fővárosiak csatára 8 mé­terről a bal alsó sarokba bó­lintott. 1—1. A 41. percben Zsinka fe­jesét Mészöly a gólvonal előtt állva fejelte vissza a mezőnybe. A szünet után Andrusch kapott sárga lapot, mert a 16-oson kívül ért labdába, ráadásul úgy, hogy közben Miklyát fültövön vágta. Bel­von távolról célzott, de a kapus zsákmánya lett a lab­da. Közben Pásztor kétszer is megcélozta 19 méterről a kaput szabadrúgásból, de jól helyezett lövéseit ártalmat­lanná tette Andrusch. Az 56. percben újra vezetéshez ju­tottak a hazaiak. Pásztor pörgette előre a labdát, amit Miklya a kapufára fejelt. A felső lécről visszavágódó pettyest Csató ismét fejjel továbbította a hálóba, 2—1. Szenti kapott sárga lapot Ziai fölvágásáért, majd jött az újabb hazai gól. Mészöly és Csanálosi harcolt a Va­sas kapuja felé guruló lab­dáért, a védő elvesztette azt, Csanálosi belőtt középre, Miklya jól érkezett, és elő­revetődve a kapuba kotorta a labdát 4-5 méterről, 3—1. (Eközben Miklya megsérült, s hamarosan lecserélte Vigh edző.) Geress kapott sárga lapot Csanálosi fölvágásáért. A 69. percben aztán jött a ne­gyedik békéscsabai gól. A kapura törő Szentitől először elpattant a labda, de lendü­letből tovább futott, Mészöly csabai védő az ötös jobb sarkáról Andrusch hasa alatt lőtt a hálóba, 4—1. Egy-egy helyzet alakult ki még mindkét kapu előtt, de Zsinka és Zvara is mellé, il­letve fölé lőtt. A tavaszi szezon korábbi meccseihez képest egy har­cosabb és lendületesebb bé­késcsabai csapat vonult ki a pályára. Az első pillanattól látszott, hogy győzelemre törve, okosan játszanak, míg ellenfelük teljesítményében semmilyen tudatosságot nem lehetett fölfedezni. Igaz, a lila-fehérek az első gól után először ráültek az eredmény­re, ami meg is bosszulta ma­gát, ám a szünetben fölrázta Vigh Tibor edző csapatát, s a második 45 percre ellen­állhatatlanoknak bizonyul­tak. Mondhatni, szinte ne­gyedóra alatt eldöntötték a találkozó sorsát. Régen lá­tott jó produkcióval ilyen arányban is megérdemelten győztek a békéscsabaiak. •'Jó: Szenti, Fabulya, Bel­von, Pásztor, Csató, ill. Ge­ress, Komjáti. (Folytatás a 8. oldalon.) Tibor Tamás, az OSH elnöke felavatta a gvomaendrödi sportcsarnokot • Labdarúgó NB II: Szolnok—Szarvas 2—1 • Idegenből pontot rabolt a Mezőhegyes • Az elekiek hat gólja Békéscsabán • Mindössze egy kettes a Totóban (Részletes sportösszefoglaló lapunk 7—8. oldalán olvasható.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom