Békés Megyei Népújság, 1990. február (45. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-10 / 35. szám

« 1990. február 10., szombat «iwjraici Amíg mások csatároznak Városvédők Mezőhegyesen Szombat Segélykiáltásként jutott I el hozzánk minap a hír: - aradi laptársunk, a Jelen, ' nem kapta meg a Magyar Televízió jövő heti műso­rát tartalmazó füzetet. E- nélkül viszont ' nehezen teljesíthetik az olvasóknak tett ígéretüket, a műsor közlését. Tegnap reggel — újság­vásárlásra legalkalmasabb időpontban — nyakamba vettem a várost: vásárolok egy műsorlapot, • s már mehet is Aradra. Am eh­hez legalábbis csodára lett volna szükség. Ugyanis Gyulán fél nyolc, nyolc óra előtt mind a posta eláru­sítóhelye, mind a pavilo­nok zárva tartanak. Á gyulai tűzoltók és a vámhivatal — s egy álta- ; lám nem ismert Romániá- í ba utazó — segítségével a jj lapot azóta már remélhe- í tőleg megkapták az ara- } diák, akik a műsorújságok \ sorsa kapcsán nem sok \ szépet mondtak el postá- ° juk működéséről. Úgy. tét-, szik — ha más okból is —, nekünk sincs okunk büsz­kélkedni a magunkéval. k. a. j. Párthírek — Dr. Hajdara Béla, a 7-es számú választókerület független képviselőjelöltje február 13-án, kedden, 18 órakor Pusztaottla- kán, a művelődési házban; feb­ruár i4-én, szerdán 18 órakor Medgyesbodzáson a mozihelyi- ségben; február 17-én, szomba­ton 18 órakor Gábortelepen a művelődési házban mutatkozik be. — Sós Sándorra, a 3-as szá­mú választókerület SZDSZ-je- löltjére az ajánlási szelvényeket Békésen, a Széchenyi tér 2. szám alatti Hamburger-büfében lehet leadni. — A szabad Demokraták Szö­vetségének gyulai szervezete február 12-től március 19-ig he­tente minden hétfőn 17 órától a „Fekete doboz” videofilmjeit ve­títi az SZDSZ székházában, Gyulán, a volt Erkel moziban. A vetítés témája: 1988. március IS., a Fidesz és a TDDSZ meg­alakulása. — A 4-es számú választókerü­let független szociáldemokrata párti képviselőjelöltjére, Ágos­ton* Sándorra az ajánlószelvé­nyeket a lakásán, Dévaványa, Széchenyi út 5., vagy az új Is­kola bejáratánál lehet leadni. — A Hazafias Választási Koa­líció egyéni képviselőjelöltjei részére az ajánlási szelvények leadhatók — elküldhetők: 1, sz. választókerület Kutyej Pál evangélikus lelkészre, Bé­késcsaba, Kiss Ernő u. 8. (Vá­rosi népfront.) 2 sz. választókerület Varjú Józsefné, Sarkad város nép­fronttitkára, Sarkad, Kossuth L. u. 22. (városi népfront), vagy Gyula, Esze Tamás u. 2. (váro­si népfront). 4. sz. választókerület dr. Nyé­Mire kell egy Hild-érmes városnak a városvédő egye­sület? , A találgatás helyett megkérdeztük dr. Várkonyi Lászlót, a frissen alakult Mezőhegyesi Városvédő Egyesület elnökét: — Van a városnál egy „megszállott” — Kovács Jó- zsefné —, aki útjára indí­totta az egyesületallapítás gondolatát. Hasonló szerve­zeteket nézett meg az or­szágban, majd a város leg­tekintélyesebb polgárát rész­vételire, s a második legte­kintélyesebb megnevezésére kértük. Ezzel a módszerrel elértük, hogy több mint negyven, közmegbecsülésnek örvendő taggal indulhat­tunk. Persze a városvédés fogalma mindenütt mást je­lent. Nálunk az anyagi és a szellemi javak védelmét, mert ez utóbhit is érdemes megőrizni. Ügy tűnik, hogy itt korábban úgy neveztek el egy utcát, hogy találom­ra felütötték a munkásmoz­galmi lexikont. Ebben is rendet kell teremteni. De mi higgadtan akarunk csele­id Lajos középiskolai tanárra, Szeghalom, Május i. út 4. 7. sz. választókerület Süli Ber­talan gépészmérnökre, Szabad- kígyós, Iskola út 22. vagy Me- zökovácsháza, Árpád út 176, (vá­rosi népfront). — Kovács Józsefné független képviselőjelölt (7-es számú vá­lasztókerület) részére a koráb­ban közűiteken túl az alábbi cí­mekre is eljuttatható az ajánló­szelvény: Kaszaper, Marx út 20. (Sütő Ilona); Dombegyház, Bem út 2. (Kiss Tibor); Végegy­háza, Kossuth út 12. (Lázár Szilveszter); Battonya, Somogyi út 88. (Krizsán Károlyné). — A Csepel Autó 4. számú Gyár szakszervezeti bizottsága testületileg nem csatlakozott a 4. sz választókerületben (Szeg­halom) a Hazafias Választási Koalícióhoz. A szakszervezeti titkár saját nevében nyilatko­zott a választási koalícióhoz va­ló csatlakozásról, a választóke­rületben a támogató alakuló ülésen. A Jelöltet bemutató szó­rólapon a szakszervezeti bizott­ság nevének téves felhasználá­sáért a választókerületi Jelöltet állító szervezetek elnézést kér­nek. — Darabos György, az 1-es számú (Békéscsaba) választóke­rület pártonkívüli képviselője­löltje közli valamennyi párton­kívüli, békéscsabai választópol­gárral, hogy programismertető nagygyűlését (országos és vá­rosi program) Békéscsabán feb­ruár 14-én, szerdán 18 órai kez­dettel a megyei TIT emeleti nagytermében tartja. Békéscsa­ba, István kir tér 8. A Jelöltre ajánlási szelvényeket az alábbi címeken lehet leadni: Darabos György, Békéscsaba, Tanács- köztársaság út 63—65. III/3.; Bánszky Ferenc, Békéscsaba. Kulioh Gy.-ltp. 17. C III/8.; Gaj­dács Mihályné, Békéscsaba, Bartók Béla út 55. 1/4. — Surányi Andrásra — a 6-os kedmi, az értékékhez csak így és konszolidált viszo­nyok között szabad nyúlni. — Milyen konkrét mun­kára gondolnak? — Az önkormányzatot kí­vánjuk segíteni, mégpedig sokféle módon. Például szá­mítunk arra is, hogy a me- zőhegyesiek adóalap-csök­kentő, közhasznú felajánlá­sokkal1 segítenek majd min­ket. Azt hiszem, ez a gon­dolat megelőzi az önkor­mányzatok kialakulását, de mór nem időszerűtlen. Stá­tuszt szeretnénk teremteni temetőgondozásra is. De nem sorolom, mert eddig három oldalnyi feladat jött össze, első nekifutásra. Tag­ságunk ugyan nem zártkörű, de alapkövetelmény a tisz­tesség. A város fejlődésében a politika hullámzásai kö­zött a folyamatosságot sze­retnénk képviselni, hogy megőrizzük mindazt, ami Mezőhegyest Mezőhegyessé teszi — mondotta az egyesü­számú választókerület (Oroshá­za) —, az Agrárszövetség jelölt­jére az ajánlócédulák leadhatók a Demisz városi bizottságán is. (Orosháza, szabadság tér 3., in/7.) — Mezőberényben, a művelő­dési házban február 12-én, hét­főn lg órától a Magyarországi Zöld Párt képviselőjelöltje, Ré- thy zsigmond tart programis­mertető jelplőgyűlést. Bélmegyeren február 14-én, szerdán 18 órakor Réthy Zsig­mond, a Magyarországi Zöld Párt jelöltje a helyi pártházban tart programismertető jelölő­gyűlést. — Varga Zoltán, az MDF oros­házi választókerület onszággyű- lési képviselőjelöltje február 13- án, kedden 18 órakor Rákóczi- telepen, a volt pártházban; feb­ruár 14-én 18 órakor Szentetor- nyán, az általános iskolában; február 15-én Pusztaszentetor- nyán 18 órakor az ifjúsági klub­ban; 16-án 18 órakor Békéssám- sonban, a művelődési házban mutatkozik be. — Szebegylnszki János, az 5-ös számú választókerület füg­getlen Jelöltje február 12-én, hétfőn 18 órakor Kondoroson, az Egyesült Mgtsz központi Iro­dájában bemutatkozó fórumot tart. A jelöltre az ajánlószelvé­nyek Kondoroson, a Zrínyi út 14. szám alatt adhatók le. — A szarvasi választókerület­ben dr. Hanyecz Vince, a Ma­gyar Néppárt képviselőjelöltje február 13-án 18 órakor a kon­dorost művelődési házban tart programismertető beszédet, és tisztelettel várja az érdeklődő­ket. A párt 2-es számú (gyulai) Jelöltjére, Rokszin Györgyre az ajánlásokat lakásán, Méhkerék, Bartók Béla út 2. szám vagy Márton András, Sarkad, Arany J. u. 72., vagy Kapucza Tünde, Sarkad, Honvéd u. 7, sz. alá ké­rik leadni, vagy elküldeni. let elnöke. k. a. j. Zöldség- és gyümölcsárak Áru egysá. Burgonya Ft/kg Főzőhagyma Ft/kg Fokhagyma Ft/kg Fejes káposzta Ft/kg Kelkáposzta Ft/kg Sárgarépa Ft/kg Gyökér Ft/kg Alma Ft/kg Paprika, tv. Ft/db Paprika, he. Ft/db Paradicsom Ft/kg Uborka Ft/kg Karfiol Ft/kg Karalábé Ft/kg Zeller Ft/kg Tojás Ft/db Körte Ft/kg Lencse Ft/kg Dióbél Ft/kg Mák Ft/kg — DOHÁNYZÁSRÓL LE­SZOKTATÓ PROGRAMRA HlV a Kezdj el élni mozga­lom. „Lélegezz szabadon” a jelszó, s 8 napos aktív prog­ramra szólítanák az oroshá­zi Pacsirta utca 6. szám alatti székhelyű aktivisták. Február 12-én, 17 órára, vár­ják a dohányzásról leszokni akarókat. — AZ ORSZÁGOS FILHAR­MÓNIA bérletes előadás­sorozatának keretében Oros­Békéscsaba Mezőb. Szegh. Vcs. Hús kér ABC ABC 10,— 10,­10,— 8.­12,­13,­10,­10,­80,— 90,­50,— 60,­15,­14,­15,­13,­40,­24,­26,— 20,— 30,— 18,­15,­20,— 30,— 30,— 31,­25,— 25,­25,— 27,— 25,— 18,— 15,— 300,— — — — _ _ _ mmm 250,— — — — 18,­14,— ___ 40,— 35,— 3Í,­25,­3,20 3,60 3,80 3,30 28,— — — 30,— 70,— 70,— 60,— — 250,— 240,— 250,— — 90,— 80,— 120,— — házán február 12-én, hétfőn 19 órai kezdettel operaestet tartanak a művelődési köz­pontban. Közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zene­kar, vezényel Pál Tamás. A hangversenyen részleteket hallhatnak Verdi Rigolettó című operájából. Békésen pedig a zeneiskola nagyter­mében szintén február 12- én, hétfőn 19 órai kezdettel a Magyar Rádió fúvósötöse mutatkozik be. — A szentírAs TANÍ­TÁSA AZ EMBERRŐL cím­mel Kádár Péter - reformá­tus lelkész tart előadást feb­ruár 12-én, hétfőn 17 órai kezdettel Gyulán, a Mogyo- róssy Könyvtárban. Vállalkozék figyelmébe ajánljuk! A Békés Megyei Tanács mű­szaki osztálya, az Agrokompiex Ipari Rt., a Multimodul Bt. Mérnöki Iroda, Vésztő, közős rendezésében, Vésztőn, a műve­lődési központ nagytermében 1990. február 16-án, 14 órakor Is­meretterjesztő előadásokat tar­tanak a falvak további fejlődé­séről, farmergazdaságok létre­hozásáról, támogatásáról. Beve­zetőt mond: Kazlnczky Gyula (Multimodul Mérnöki Iroda, az előadás-sorozat helyi szervező­je). Vukovich Miklós megyei főépítész előadásában az építé­szeti szabályozás, OÉSZ várha­tó változásairól, a falusi tele­pülésfejlesztés várható Irány­vonalairól, dr. Reisch Gábor egyetemi tanszékvezető tanár a falufejlesztés, tanyafejlesztés, farmergazdaságok építészeti kérdéseiről, az Agrokompiex szakemberei pedig a korszerű állattartási technológiákról, épí­tési rendszerekről fognak tájé­koztatást adni. Az előadásokat vitafórum követi. Az orosházi Kazép többféle kerámia-alapanyagú alkatrészt gyárt az ipar részére. Fejlesztőmérnökeik olyan centrifugá­lis körcsiszoló gépet szerkesztettek, amellyel egyedi techno­lógiával, egy munkafázis alatt közel 1000 darab kerámia­korong felületi megmunkálását lehet elvégezni. A képem éppen a vízcsaptelepek súrlódó betéteinek hullámosságát mérik Fotó: Veress Erzsi Kemény drog az iskolákban Mi a helyzet megyénkben? Az ország néhány iskolá­jában felütötte fejét a ke­mény drog. Egyelőre cukor­kában, cigarettákban észlel­ték — hívta fel a figyelmet néhány nappal ezélőtt a Kossuth rádió egyik ripor­tere. v Dr. Vincze Gábort, a Bé­kés megyei pszichiátriai szakfőorvost arról kérdez­tük, van-e a hímek megyei vonatkozása? — Le is kopogom, rögtön — válaszolta —, de a tíz­ágyas ifjúsági narkológiai részlegünkben (Gyulán — a szerit.) jelenleg egyetlen ilyen kezeltünk sincs. A rendőrségtől és az iskolák­tól sem kaptunk hírt az utóbbi két hónapban arról, hogy bárhol; is találkoztak voünia kemény droggal. A korábbi eseteink a balkáni idegenforgalommal álltak kapcsolatban, ám ez úgy tű­nik, lezárt dolog. Az idegen- forgalmat illetően egyébként Békés megye eléggé elszige­telt a töbhi országrészhez képest, külföldi diákok Sin­csenek olyan nagy számban, talán ezért úsztuk meg ed­dig ... Persze veszélyeztetett gyerekek és gócpontok van­nak, nem is kis számban. Dr. Gácsér Magdolna gyer- megpszichiáter főorvos minderről1 így vélekedett: — A felnőttek hatvan szá­zalékának van valamilyen neurotikus panasza, betegsé­ge. Rendszertelen élét, al­koholfogyasztás, válások .. • A gyermekek agresszívek, gyorsan rászoknak az ita- lozásra, vagy valamilyen könnyű drogra... Tavaly ezerrel több gyereket kezel­tünk £z ambulancián, mint korábban. Köztük előfordult néhány szerves oldószeres és gyógyszerrel alkoholizáló is. A drogosokat szinte min­dig véletlenszerűen találjuk meg. Nagyon védik egy­mást ... Megelőzés? „Felvilágosí­tó füzetecskék az iskolák­nak, a szegedi drogambulan­cia tavalyi tanfolyama a Békés megyei családsegítők­nek, és így tovább” — so­rolták rögtön a gyulai 3-as pszichiátrián. Ám Vincze Gábor még hozzátette; — Az iggzi egy klubszerű drogambulancia lenne. Ugyanis, ha elvesszük ezek­től a fiataloktól a drogot, adnunk kell helyette mást, mondjuk egy új közössé­get... — ria — SNYSKÖNYVI hírek BÉKÉSCSABA Házasságkötés: Tóth Zsuzsanna (Újkígyós) és Szabó Pál (Újkígyós). Születések: Dr. Papp László István és Martincsek Erzsébet Mária fia Bence János, Komilódi József János és Megy eb író Anikó Er­zsébet fia József Gábor, Vasas László és Apró Mária Ágnes leánya Mónika, Szabó István Miklós és Nagy Marianna fia Attila, Börosök István és Ko­vács Katalin, Erika fia Máté, Schäfer Márton és Kurilla Ani­kó Lenike fia Márton, Zahorán András és1 Szatmári Katalin fia Szabolcs, Knyihár János és Gál Anna Mária fia Dániel. Liszteai Gábor és Lipcsei Gabriella Er­zsébet leánya Gerdái, Dézsi Zsolt és dr. Márki Andrea Márta fia Adám, Takács Antal és Kocsis Ildikó Katalin, fia Nándor, Híd­végi Attila és Kris,ta Terézia fia Attilái. Gajd,a János1 és Gyenge Irén leánya Irén, Éri István és Mariik Ildiiké leánya Henrietta, Hideg Gábor és Gulyás Renáta leánya Henrietta, Fekete Tiva­dar és Rüger Angelika fia Konrad. Szabó Tamás Dezső és Zsibrita Zsuzsanna Zsófia fia Péter, Engelhardt Róbert György és Zsíros Márta Mária fia Máté Ottó, Mázán János és Botyánszki Ilona Dóra fiai Zsombor János, Czlchan János és Gál Ilona leánya Annamária (Köröstarcsa), Kroipok Péter és Kiss Erzsébet leánya Alexandra (Telekgerendás), Görbe János és Kovács Angéla fia János (Újkí­gyós), Hernádi Laios és Majo­ros Anikó fia Lajos Viktor (Gyomaendrőd), Trippe Mihály György és Kovács Gyöngyi leá­nya Agnes (Telekgerendás), Pet- rovszkl György és Vozár Ildikó Mária leánya Brigitta (Kétsop- rony). Egri János és Hanasztos Zsuzsanna leánya Éva (Csaba- asüd). Halálesetek: Benosiiik Mihály, Kopanyecz, Judit, Sáirakó Laiosné Lenti Ro­zália. Laezaik Miklós Bernét, Petrovszki Pál, Hrabovszkl György, Nagy Józsefné Szlepkó Zsófia. Héder Károly. Várad! Márton (Mezőberény), Presz- lóczW Jánosné Seres Matild (Újkígyós), Glricz Péterné Oláh Mária Magdolna (Gyomaend­rőd), Liker Pál fTelekgeremdás). Szabó Sándomé Kiss Agnes (Köröstarcsa). Pópa Péter (Sza­badkígyós) .’ Rákóczi Istvánná Stummer Irén* (Szabadkígyós), Szénás! Sándor (Köröstarcsa) Susiámy Antainé Rákóczi Kata­lin (Újkígyós). Bankó Mihály (Kondoros). MA: ELVIRA NAPJA A Nap kél 6.59 — nyugszik 16.58 Arakor A Hold kél 17.58 — nyugszik 7.10 órakor ELVIRA Eredete vitás. Származtat­ják á nyugati gát Alahwaxa névből, amely ma Alwana ff ormában, is ét. Ennek je­lentése: akit az ereklye meg­véd. Mások szerint az arab —spanyol Elmira alakválto­zata. Becézés: ELvirácska, Eivirka, Vina, Vináeska, Vi- ri(ke), Virus (ka). Névnap: febr. 10„ márc. 6. HOLNAP: BERTOLD, MARIETTA NAPJA A Nap kél 6.57 — nyugszik 17.00 órakor A Hold kél 19.09 — nyugszik 7.27 órakor BERTOLD A germán Berthold (ősi alakjában: Berchtwaid) név­ből1. Jelentése: pompával uralkodó Becézés: Berci, Beírta, Berti (ke), Bér,tők, Ber- tuß(ka). Névnap: jan. 2., febr. 11., márc. 29., júl. 27., nov. 3., dec. 14. MARIETTA A Mária becéző olasz to­vábbképzéséből önállósult Becézés: minit a Mária név­nél. Rokon nevek: Manón, Marat, Mária, Mariann, Ma­rianna, Marica, Marina, Ma- rinelia, Marinettá, Marion, Mari óra, Mari ta, Masa, Mia, Miettai, Mirjam, Rita. Név­nap: febr, 11., máj. 31. Száz éve született Borisz Piasztennak (1890—1960) No- bel-díjas szovjet-orosz költő, regény- és esszéíró. * * * Százötven éve született Abafi Lajos (1840—1909) iro­dalomtörténész, könyvkiadó és bibliográfus. Tegnap kissé átalakult időjá­rásunk az előző napokhoz ké­pest. Az éjszaka folyamán meg- növekedett a felhőzet, és a reg­geli órákban pár csepp eső ta esett. így a reggeli órákban plusz 1 fok körül alakult a hő­mérséklet. Napközben elvéko­nyodott a felhőzet, megélénkült az északnyugati szél, de ennek ellenére is 10 fokig melegedett föl a levegő — kaptuk a tájé­koztatást Mojdlsz Istvántól, a Békéscsabai Meteorológiai Ál­lomás ügyeletesétől. Várható Időjárás az ország te­rületén ma estig: csökken a fel­hőzet. Eleinte még szórványo­san eső, zápor, északkeleten he­lyenként hózápor U valószínű. Ma változóan felhős lesz az ég, rövldebb-hosszabb Időre csak­nem mindenütt kisüt a nap. A gyakran erős északnyugati, északi szél mérséklődik. A vár­ható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet —1. —8. a legmaga­sabb nappali hőmérséklet 3. 8 fok között alakuL — DÉVÉNYI JÁNOS FES­TŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA nyílik február 14-én, szer­dán 20 órakor Békéscsabán, a Tégia Közösségi Házban. A tárlat március llrig te­kinthető’ meg. A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 6. játékheti lottóniyeremé- nyek — a nyeréményifleték levonása után — a követ­kezők: 5 találátos szelvény nem volt. A következő hét­re átvitt jutalom nettó ősz- szege 3 millió forint. A 4 taláLatos szelvényekre egyen­ként 443 452 forintot, a 3 ta- lálatos. szelvényekre egyen­ként 1792 forintot, a 2 talá- latos szélVényekre egyen­ként 50 forintot fizetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom