Békés Megyei Népújság, 1990. január (45. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-02 / 1. szám

BÉKÉS MEGYEI II HAZA MINDEN ELŐTT NÉPÚJSÁG POLITIKAI NAPILAP 1990. JANUÁR 2., KEDD Ára: 4,30 forint XLV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Tudjuk és érezzük: minden a mi munkánkon múlik Szűrös Mátyás újévi köszöntője Tisztelt Honfitársaim! Köszöntőm Önöket, és bol­dog új évet kívánok a Ma­gyar Köztársaság valameny- nyi állampolgárának, a ha­tárainkon túl élő magyarok­nak, minden becsületes, jó szándékú embernek szerte a világon. Reménységgel és bi­zakodással, ha nem is min­den aggodalomtól mentesen köszöntőm Önöket a XX. század utolsó évtizedének küszöbén, egy események­ben, rég várt fordulatokban gazdag esztendő után. 1989. kiemelkedő év volt hazánk életében. Nagy és ígéretes történelmi átalaku­lást, mindenre kiterjedő, ra­dikális reformfolyamatot bontott ki a társadalmi és az állampolgári akarat. Ezt azonban szinte a huszon­negyedik órában, az általá­nos összeomlás közvetlen ve­szélyével szembesülve sike­rült megtenni, s az új esz­tendőben gazdasági talpon­maradásunkért és nemzeti méltóságunkért — a törté­nelemben nem először —, újra aggasztó körülmények között kell megküzdenünk. A nagy átalakulásban sú­lyos teherként nehezednek ránk négy évtized következ­ményei. Kudarcot vallott a szocializmusnak kikiáltott gazdasági és politikai gya­korlat, mert szembefordult a valóság törvényeivel, a szabadság és az igazság ál­talános követelményeivel, mert magával az emberrel került összeütközésbe. Ki­tartásra, megsokszorozott energiára van most szüksé­ge a nemzetnek a politikai, az anyagi és erkölcsi ro­mok eltakarításához, a de­mokrácia és a jólét megala­pozásához. Kedvező körül­mény, hogy Közép-Kelet- Európában sorra leomlottak a diktatúrák. Szakadatlanul kérdezzük, hogyan és miért jutottunk idáig? Hiába rázzuk azon­ban indulattal az öklünket, és annak sincs értelme, hogy nap mint nap elpanaszoljuk balsorsunkat, sérelmeinket, a ránk telepedett idegen akaratot magunk és a világ előtt. A bölcs és haragmen­tes szembenézésnek, a jó­zan számvetésnek lehet csak helye és haszna. Történelmünk nem a sza­kadatlan szerencsétlenségek halmazata, hanem a törhe­tetlen újrakezdések megtes­tesítője és kifejezője. Ez a tanulság tölthet el bennün­ket reménységgel a mai időkben is, amikor ígéretes segítőkészséget tapasztalunk ugyan világszerte, de a ma­gyar társadalom és gazda­ság átalakítását mégis ma­gunknak kell önmagunkért véghezvinnünk, akár em­berfeletti erőfeszítések árán is. Tudjuk és érezzük: min­den a mi munkánkon múlik. Tisztelt Hallgatóim! Sorsfordító volt az elmúlt esztendő. (Folytatás a 3. oldalon.) Sok függ attól, elégedett lesz-e a nép? Beszélgetés Barceri Stefannal, a Nemzeti Megmentési Front Bukarest megyei elnökével Mondták, ne menjek vo­nattal Bukarestbe, mert ki tudja, hol bukkanhatnak fel még a secusok. Valóban ke­vesen utaztunk Magyaror­szágról Romániába vonattal december 27-én. A baljósla­tok azonban szerencsére nem váltak be, bár a féle­lem mindenkiben dolgozott. Másnap, amikor a román fővárosba értem, a hétköz­napi élet. képei fogadtak. A forradalomra csupán a had­sereg több tucat tankja, a metrólejárói motozások (ez általában minden középület­ben megvan), a kiégett és szétlőtt házak utaltak. Ke­mény összecsapások már nem voltak Bukarestben. Csupán egy-egy lövés vagy sorozat pattogott el a leve­gőben. Ám az emberek sorban- álltak, utaztak, élték az új, szabad életüket. Amikor a Nemzeti Meg­mentési Front bukaresti ta­nácsának épületébe léptem, (Folytatás a 2. oldalon) Bukarest, 1989. december 28-án, délután 4 órakor Az Állami Biztosító központjában ezúttal 29. alkalom­mal sorsolták ki az ajándék életbiztosítási kötvényeket az esztendő első órájában született babák között. Az or­szágban nulla és egy óra között mindössze 8 csecsemő született. Kettő közülük, Gellai Hajnalka és Frankó Krisztina megyénkben látta meg a napvilágot. Képün­kön: Frankó Krisztina (nagyobb kép), aki Békéscsabán, és Gellai Hajnalka, aki Gyomaendrődön született. (Rész­letesebb beszámolónk a 6. oldalon.) Fotó: veress Erzsi Jelentés a kórházi iigyeletekrol Biliárdozás közben sérült meg... Nagyobbrészt csend és nyugalom jellemezte az orvosi ügyeletek és a kórházak óévi utolsó és újévi első napját. A megye lakói közül nagyon sokan otthon, családi vagy ba­ráti körben ünnepeltek. Az ilyenkor szokásosat nem haladta meg az étel- és italfogyasztás, legalábbis ennek hátrányos tünetei nem jelentkeztek fokozottan. Megkértük a kórházak ügyeleteseit, számoljanak be arról, mi történt náluk decem­ber 31-én, január 1-je délelőttjéig. Gyula, Pándy Kálmán me­gyei kórház: A különböző belgyógyá­szati osztályokon nem volt rendkívüli esemény. Öngyil­kost nem hoztak be a men­tők. Szülés éjféltől reggelig Gyulán nem volt. Nem a té­li ünnep, inkább a frontha­tások a ludasok abban, hogy január 1-jén szívtáji fájdal­makkal jelentkeztek betegek a kórházban. Előfordult gyo­mor-, nyálkahártya-problé­más beteg is. Pulmonológiai rehabilitá­ciós szakkórház, rehabilitá­ciós osztálya, Gyula: Itt gyógykezelik és gon­dozzák az alkoholos betege­ket, és ide szállítják detoxi- kálásra a sürgős eseteket. Szilveszterkor talán elné­zőbbek a hivatalos szervek, vagy nem is volt okuk in­tézkedni, mindenesetre az osztályon csendesen telt a december 31-e. A 75 ágyas osztályon gon­dozottak saját kórházi klub­jukban sütemény és üdítő társaságában, tv- és videó- nézés közben ünnepeltek. Békéscsaba, Réthy Pál Kórház: A belgyógyászaton nyugal­masan telt a nap, a felnőtt- és g.vermekügyeletet kevesen keresték meg, házhoz hívás sem volt sok. Az éjjel 12 és hajnali 3 közötti időszak bi­zonyult a baleseti ügyeletén mozgalmasabbnak. Az átla­gos fizetési napoknak meg­felelő forgalmat láttak el az orvosok. Három ember sé­rült meg, azok többet ittak a kelleténél. Egy kisgyer­mek szorult sürgős műtétre, a testén törött üveggel ideg­szálat vágott át. Az intenziv osztályra két infarktusos be­teg került. Egy vidám és egy szomo­rúbb hír: 0 óra 5 perckor az egyik kórházi laboráns­nőjüknek egészséges kislá­nya született. A másik, hogy a detoxikálóban egy 16 éves kislányt kellett ellátni. Orosháza, kórház-rendelő­intézet: Viszonylag nyugalmas na­pok voltak az elmúltak, a sebészeti ügyeletre 17 sérült fordult, a diagnózis: végtag­törés, rándulás, kis kiterje­désű égés. Egy olyan bete­get vettek fel. aki szórako­zóhelyen biliárdozás közben sérült meg. Más ittas beteg­gel nem volt dolguk, közúti balesetet nem szállítottak be a mentők. Egy kisgyer­mek született Orosházán 0 óra 50 perckor. B. Zs. Ismét: lász-Nagykun-Szolnok megye Január elsejétől ismét a régi, a Jász-Nagykun-Szol- nok nevet viseli a mosta­náig Szolnok megye elne­vezésű alföldi régió. A tör­ténelmi elnevezés visszaál­lítását a Magyar Demokra­ta Fórum karcagi szerveze­te kezdeményezte, azzal az indokkal; hogy a megyene­vében két jelentős tájegy­sége — a Jászság és a Nagykunság — is kapjon rangjához méltó megjelö­lést. A névváltoztatási szán­dékot számos fórum és szervezet támogatta, majd a Minisztertanács 1990 első napjától életbe lépő rende­lettel módosította a megye közigazgatási elnevezését. Ennek értelmében a ta­nácsok és szakigazgatási szerveik működési területü­kön a szükséges intézkedé­seket már megtették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom