Békés Megyei Népújság, 1989. november (44. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-25 / 280. szám

1989. november 25., szombat NÉPÚJSÁG Ilyen is van! Töprengek ezen a Nagymaroson, és egyre csak két do­log jut eszembe. Az egyik az kellemes, szép: két éve, 1987 nyarán még láttuk az eredeti Nagymarost, láttuk a jege­nyesort, és csak apró szöszmötölésnek tűnt a visegrádi fellegvárból, hogy ott, a parton valakik, valakik megbí­zásából már terelgetik a Dunát, már készülnek valami rettenetes, látványpusztító manőverre. Én, az egyszerű állampolgár, akinek fogalma sincs a vízlépcső valóságos háttéradatairól, azokról a (nyilván) személyes indítékok­ról sem, melyek egykor, tíz évvel ezelőtt papíron létre­hozták a monumentalitás (emlékműszerűség) és a mega- lománia (nagyzási hóbort) felépítendő művét; én, az ál­lampolgár, csak a táj szépségeit féltettem, melyek már Mátyás királyt is megejtették. A másik, amin megállás nélkül gondolkozom és már szeretnék nem gondolkozni rajta: hogyan is sikerül nekünk, magyaroknak időszakról időszakra belemenni ilyen róka fogta csuka patthelyzet­be? Mi ez? Turáni átok? Meggondolatlanság? Carpe di­em? Aztán majd lesz valami, legfeljebb „utánunk az özönvíz”? Egy fenét, mordulok fel, mi az, hogy „utá­nunk”? Utánatok, édes uraim, utánatok! De hát attól még ott van az a szétdúrt Duna-kanyar, a beledúrt és beleépített milliárdokkal. Meg a milliárdok- kal, amit a kártérítésért követel az északi szomszéd. Most meg csináljuk vissza az egészet, hogy hipp-hopp: máris olyan az a Nagymaros, mint volt? Tükrös, csillogó, bájos, gyönyörű! Ahogyan Mátyás király is látta Beatrixszal, ha a Duna-parton sétált, míg testőrei távolról követték. Kíváncsi lennék: aki arra szavazott, hogy maradjon a miniszter, ak' a vízi erőmű utódvédharcainak apostola voit, nos, a maradással mire szavazott? És akik ellene, azok mire gondoltak? A megalomániás emlékműben vagy a miniszterben gondolkodtak-e? Közben eszébe jutott-e va­lakinek az elpocsolyásodásra ítélt büszke- folyó? Melyen olyan pompásan menekülhetett Mária királyné Pozsony felé, a mohácsi csatavesztés hírére. Arra viszont senki sem gondol, hogy én, az állampol­gár kire vagy mire szavaztam volna? És kire szavazok? Pedig mi vagyunk többen. * * * Töprengek, így van, és nemcsak az íróasztalom mellett a szerkesztőségben és otthon, elfoglalnak gondolataim az utcán ugyanúgy. Közben nem cso'da, hogy gyalogos lé­temre állandó életveszélynek vagyok kitéve, sok ezer pol­gártársammal együtt, akik kénytelenek vagyunk beset­tenkedni a békéscsabai sétálóutcára, ahol az embernek ember által való semmibevétele hétköznapi gyakorlat. Most, amikor pártok és szervezetek törnek a hatalom­ra, amikor minden perc az újrafelosztásról való lekésést vagy az előnyszerzést jelenti,' kit érdekel Ilyesféle gyer- metegség, hogy életveszély az utcán? Különben is, még mindig úgy hiszem: akik tehetnének valamit, nem sétál­gatnak ott gyalogosan. Akiknek dolguk lenne a szétlazult állampolgári közfegyelem valami demokratikusabb partok közé terelésére: nem érnek rá. (Vagy nem mernek ráér­ni.) A motorosok, kerékpárosok és újabban már autók is ott, ahol eddig sohasem: száguldoznak. A kerékpárosok még a járdán is, így aztán már'ott sincs biztonság, ma­radna a házak teteje. De hát jön a tél, a hó, a jég: az sem biztonságos. És éppen, amikor súrol egy vadul slalomozó biciklista, rámköszön valaki. Ott beszélget, a rohangáló sokaság kö­zepette. A tanácselnök. Mondhatom: a polgármester, Má­zán Mátyás. És nem fél, látom a szemén. Bátor ember. * * * Sokan sejtettük, tudtuk, átéltük, elhallgattuk, hogy a butaság „öl. tovább butít, és nyomorba dönt”. Hogy a hozzá nem értő dilettáns gőg országokat pusztíthat el. Dönthet nyomorba. Mindez még akkor is igaz, ha számo­sán voltak kivételek, akik a „bunkóság” ellen véreztek, tettek ellenére valamit. De egészében szinte stílussá vált a butaság, a bunkóság kivagyisága. Ha fűti is az embert a szenvedély, azért toleránsabb lehetne (figyelmeztetem magam), és kicserélhetné ezeket a kemény jelzőket egy kultúráltabbra, mely így szól: tu­datlanság. Kicserélhetném, mondom, de nem cserélem ki. Nem, mert ha lennének még „csendes esti beszélgetések a kályhafénynél”, volna miről mesélnem, mely a tudat­lanság, a butaság, a bunkóság rettenetéiről szólna; így azonban majd máskor. Ha sok időm lesz, egyszer meg­írom. Németh Miklós parlamenti beszéde újra felrázta ben­nem ezeket a dolgokat. Amikor felemelt hangsúllyal ki­jelentette (igen, „kijelentette!”): „Mélységesen elítélem azt a módszert, ahogy 1945—46-ban az államapparátust szét­verték, hiszen számtalan emberi tragédia okozása mellett a hatalom megfosztotta önmagát a szakmai bázistól” — megtapsoltam. Köszönöm, miniszterelnök úr! És tapsolt a Parlament is. De nem mindenki. Sass Ervin Statárium Sipos Bndrás dokumentumfilmje újra a megyében Megdöbbentő tények: 1948 és 1955 között 400 ezer pa­rasztot állítottak bíróság elé. Az összes elítélt 18 százalé­kát kuláknak „minősítet­ték”. A hetvenezerre becsült „kulákcsalád” a büntetettek között többszörösen felül­múlta a társadalomban be­töltött számarányát. A tör­vénytelenségek áldozatai kö­zött a Fábiánsebestyéni Dan- csó János, a hajdani körös- tarcsai gazdálkodó Molnár Sándor és a tótkomlósi Le- hoczky Pál történetét dol­gozta föl Sípos András a Statárium című dokumen­tumfilmjében. Mindhármó­jukat a termelőszövetkezet­nek jelentős kárt okozó gyúj­togatással vádolták. Dancsó Jánost életfogytiglani fegy- házra, Molnár Sándort kötél általi halálra ítélte a bíró­ság, Lehoczky Pál pedig, hogy életét mentse, titkos munka végzésére felajánlot­ta szolgálatait az ÁVH-nak, vagyis spicli lett. Hogy mi is történt Molnár Sándorral? Köröstarcsáról szekérrel bérese tízéves fia társaságában füzesgyarmati földjére ment. Délben, hogy lebbencslevest főzzenek, tü­zet raktak. A száraz gyep lángra kapott, de a legelőn Hz 1000. irodalmi est Udvaros Béla a békéscsabai TIT-klubban Udvaros Béla neve sem is­meretlen a . békéscsabaiak előtt, hiszen a Jókai Szín­házban is rendezett. A szín­pad világa mellett azonban — ahogy elmondta — más kérdések is izgatták, izgat­ják: az őt foglalkoztató, me­részen új dolgokkal megis­mertetni másokat, meg nem rendezett darabokat közön­ség elé vinni, és nem utolsó­sorban közvetlenül kiállni a nézők elé. Ezek azok a dön­tő érvek, amelyek harminc évvel ezelőtt, 1959-ben élet­re hívták előadói estjeit. Az­óta bejárta az országot Kő­szegtől Battonyáig, Kisvár- dától Nagykanizsáig, de négy ízben külföldön is fellépett. Az első tizenöt évben mo­dern drámaesteket tartott, később kezdték érdekelni a végső kérdések, s ekkor klasszikus drámák elemző bemutatását választotta, nyolc-tíz éve pedig a „ma­gyar lírával járja az orszá­got”: így érkeztünk el szer­da este az ezredik előadás­hoz. — Tulajdonképpen ez az 1002. este — mondja Udva­ros Béla. — Kecskeméten volt, de még Budapesten is lesz egy ilyen jubileumi. Ezekben a városokban több mint százszor léptem fel, ezért jubilálok mindhárom­ban. Addig folytatom, amíg érzem, a közönségnek szük­sége van rá. Az az igazság, hogy itt Békéscsabán azért mérsékelt az érdeklődés. Igazolja ezt, hogy most is csak körülbelül harmincán jöttek el a TIT értelmiségi klubjába a Röpülj hajóm cí­mű estre. Pedig nemcsak Udvaros Béla jubilált. 112 évvel ezelőtt, 1877. novem­ber 22-én született Ady End­re. Harkányi János tolmá­csolásában, Udvaros Béla magyarázataival tizenegy közéleti versét hallgattuk meg. Arról lehet vitatkozni. hogy kell vagy nem kell kommentár a művek után. Nem lenne-e jobb a csöndet hagyni, hogy önmagában ér­vényesüljön a vers? Itt az előző valósult meg, de sze­rencsésen (szerencsére) nem hatott erőltetettnek, hiszen hol Ady életéből hangzottéi néhány momentum, hol a közéletiség aktualitására hívta föl figyelmünket az előadó. A szavak félelmetes erővel tükrözték a valóságot a Du­Fotó: Fazaka.i Ferenc na vallomásában : „ ... Igaz az átok, / mit már sokan sejtünk, mind igaz: j Mióta ő zúgva kivágott, / Boldog népet itt sohse látott / A Dunatáj bús villámhárító, / Fél emberek, fél nemzetecs- kék Számára készült szé­gyenkaloda / Ahol a szár­nyakat lenyesték / Ahol ha­lottak az esték.” Így lesz-e ezután is? Ud­varos Béla estje biztató re­ményt is keltett: talán nem. K. K. A mai falusi válsághelyzetről és az irodalom magatartásáról — olvashatnak többek között az Új Aurora ötödik számában Tanulmányokat és szép- irodalmat, könyvismertetést és színházi mérleget talál az olvasó az Új Aurora ötödik számában. A mai fa­lusi válsághelyzet összete- tevőit, a létrehozott gazda­sági struktúra elmaradott­ságát, eltorzulását, a neve­lés válságát, a polgárosodás nélküli civilizáció jegyeit elemzi Márkus István. Az ördög, a lidérc, a váltott gyerek, a hazajáró lélek, a szellem és a vízbornyú lép elénk Biharugra, Körös- nagyharsány és Zsadány né­pi hitvilágából — Beck Zol­tán A népi horror című írá­sában. „Kényszerű társadalmi változások idejét éljük. Re­kívül semmi sem égett le. Ennek ellenére szándékos gyújtogatásért, hogy „meg akarta semmisíteni’’ a téesz búzáját, a megyei bíróság 1950. július 15-én Békéscsa­bán Molnár Sándort kötél ál­tali halálra ítélte. A -filmből kiderül az is, hogy az ügy­ben szabályos nyomozás nem folyt, a pert nem statáriális bíróságnak kellett volna tár­gyalnia, a vád koronatanúja a tízéves fiúcska volt, a bí­róság szakértője pedig az ÁVH tűzszerésze. Elsőnek Füzesgyarmaton és Köröstarcsán került sora film megyei ősbemutatójára. A vetítés után a két alkotó­val, Sipos András rendező­vel és Závoda Pállal, a film írójával találkozhatott a kö­zönség. — Én ott voltam az akasz­tásnál — kezdi a beszélge­tést egy idősebb hölgy, mint később megtudtuk, Bak Er­formjainkat inkább a kény­szer szülte, mint a változás­ra törekvő társadalmi aka­rat — mondja Takács Géza jegyzeteiben. Az irodalom társadalmi magatartásáról. — Az átalakításból hiány­zik tehát a szükséges társa­dalmi dinamizmus, a mű­ködő erők vektorai egymás ellen hatnak, a konstruktív szándék csak elvontan vagy elszigetelten, magára hagy­va vagy korlátozva érvénye­sül. Az irodalom ebben a játszmában nem számottevő tényező, de a változások jó indikátora, s a szellemi köz­érzület fontos vonatkoztatá­si tere. tehát egyáltalán nem közömbös, mit tesz ma az irodalom, merre keresi sa­zsébetnek hívják. — Hallot­tam Békéscsabán, hogy egy Sándor nevezetű köröstar- csai férfit akasztanak, mivel az apám és a fivérem is Sándor, kíváncsi voltam, ki kerül a kötél végére. A ki­végzésre öt forintért árultak belépőjegyet. Mikor Szegedi Albertné, Békéscsaba akkori polgármestere megkérdezte Sándortól, hogy mi az utol­só kívánsága, azt kiáltotta: Tarcsaiak, ártatlanul akasz­tanak fel! Hogy a film alkotói ho­gyan bukkantak a köröstar- csai gazda történetére? Zá- voda Pál mesélte el, hogy egy korábbi filmjük kapcsán a gyulai levéltárban hallot­tak ezekről. Rónay György az eseményt Párduc és gö­dölye címmel regényben is feldolgozta.. Abban — a va­lósághoz hűen — azt is le­írta. hogy a megye akkori vezetői minden, a perrel iát útját.” Érdekesek az iro­dalom társadalmi szerepé­vel foglalkozó jegyzetek, mert a szerző az irodalmat nem csak „művek halma- za”-ként kezeli, hanem, mint nyilvánosságot, intéz­mények, hagyományok, s egyéb szempontok összessé­gét is. Ebben az Aurorában Grandpierre K. Endre. Sá- rándi József, Győri László, Simái Mihály, Hell István és Banner Zoltán költésze­tével. Bisztray Adám no­vellájával és Kiss Dénes re­gényrészletével ismerkedhet az olvasó. Tanúság és val­lomás című elemzését Po- mogáts Béla Balogh Edgár két erdélyi emlékiratának kapcsolatos iratot eltüntet­tek. Cselekedetük ugyan szűk látókörre vallott — véleke­dik Závoda Pál —, mert ezek az iratok Szegeden, vagy Bu­dapesten megtalálhatók. Míg a fábiánsebestyéni Dancsó János történetéről csak egy apró újságcikk jelent meg, addig Molnár Sándor eseté­ről részletesen beszámolt a rádió és az újságok. Az íté­let nagyon megrázott min­denkit, hiszen a cikkek stí­lusából kitűnt, hogy hazug­ság az egész. A filmvetítésen találkoz­tunk Molnár Sándor leányá­val is. — Negyven év után is na­gyon megrázott %a történet — hallottuk tőle. — Mi er­ről semmiféle hivatalos ér­tesülést nem» kaptunk, csak azt tudtuk meg, ami az ak­kori megyei lapban megje­lent. A békéscsabai Bangó­háti temetőből 1972-ben hoz­szentelte. Szenti Tibor nap­lórészleteit az 1920-as, 1930- as években keltezte. A folyóirat Kosa László A magyar néprajz tudomány- története, Mátyás B. Ferenc Fáradt Éden, Arthur Koest- ler Sötétség délben és George Orwell 1984 című köny­veit ajánlja az olvasók fi­gyelmébe. Két színházi anyag zárja az Üj Aurora ötödik szá­mát: a Keleten a helyzet változik?, a Jókai Színház évadmérlege, az- Évfordulók, aktualitások és hagyomá­nyok igézetében a Gyulai Várszínházzal foglalkozik. A reprodukciókon az Alföldi Tárlat néhány képét láthat­juk viszont. N. K. tűk haza édesapám földi ma­radványait Köröstarcsára. Korábban ezt nem mertük megtenni, hiszen itt a me­gyében az iratok között nyo­ma sincs a pernek, tehát hi­vatalosan a kivégzésre nem is ■ került sor. Mint azt a filmben is elmondtam, 1984- ben az Elnöki Tanács a le­velemre azt válaszolta, hogy az ügy nem felülvizsgálható. Az est folyamán Sípos András így foglalta össze az alkotók szándékát: — Az a legnagyobb ered­mény, hogy erről egyáltalán beszélhetünk, és úgy nézhe­tünk egj^nás szemébe, hogy apáink a rájuk fogott ha­zugságokat nem követték el. Reméljük, novemberben a Legfelsőbb Bíróság felülvizs­gálja ezeket a pereket is. (A Statárium című filmet több megyei mozi is műso­rára tűzte.) m. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom