Békés Megyei Népújság, 1989. augusztus (44. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-21 / 196. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! BÉKÉS MEGYEI A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1989. AUGUSZTUS 21., HÉTFŐ Ara 4,30 forint XLIV. ÉVFOLYAM, 196. SZÁM­Mai számunkból : Augusztus 20-ai ünnepségek (3. oldal) Vélemények, nyilatkozatok, állásfoglalások (3. oldal) Ritka régészeti lelet A nemzetőrség megszervezése (4. oldal) Békés vármegyében (4. oldal) Ünnepléseink (6. oldal) A magyar nemzet akkor tudott felemelkedni, amikor a saját hagyományaira épített —■ mondotta Horn Gyula külügyminiszter Orosházán, a Szent István-napi ünnepségen Az előkészületek most is ugyanolyanok voltak, mint bármelyik tavaszi vagy nyári ünnepünkön a korábbi években, legfeljebb a hőmérő higanyszála szökött már a reggeli órákban jóval magasabbra. A nagygyűlésre és a XXII. nemzetközi lovasversenyre autóval és ke­rékpáron érkező embereket bazárok, sátrak várták az Orosházi Üj Élet Termelőszövetkezet szabadidőparkjá­ban. Üdítő, édesség, gyümölcs, jópofa apróságok és íz­léstelen csecsebecsék —- ahogyan ez vásárokban, majá­lison, juniálison lenni szokott. Népünnepélyre készült a város. S a várakozásban, a hangulatban volt valami újszerű: a figyelem és a felszabadultság, az aggodalom és a remény jeleit együtt lehetett felfedezni az arcokon. Orosháza államalapító ki­rályunk, Szent István és az új kenyér napját szombaton Horn Gyula külügyminisz­terrel, az MSZMP Politikai Intéző Bizottságának tagjá­val közösen ünnepelte. A nagygyűlésre meghívott szó­nokot Sándor Antal tanács­elnök köszöntötte, s jelen volt Szabó Miklós, az MSZMP megyei bizottságának első titkára is. — Megvallom, örömmel fogadtam el a meghívást, jóllehet, azt is mindjárt be kell vallanom, hogy Békés megyében, pontosabban Orosházán, utoljára az ötve­nes években jártam — mon­dotta bevezetőül Horn Gyu­la, és elismeréssel szólt azokról az eredményekről, amelyeket megyénk hátrá­nyos helyzete ellenére az utóbbi években elért. Majd így folytatta: — Ismeretes, hogy ez az ország nagyon zaklatott helyzetben van, sokféle né­zet, felfogás jelentkezik, és rendkívül nehéz ezek közt eligazodni. Kinek van iga­za? Ki képvisel helyes ál­láspontot? S főképpen, mi a nemzeti kibontakozás út­ja abból a helyzetből, amelybe jutottunk? A nem­zet nem élhet zűrzavarban, cselekvésre van szüksége, ahhoz pedig világos prog­ramra, konkrétan megfogal­mazott célokra. Enélkül nem lehet értelmes munkát vé­gezni, és nem tudjuk bizto­sítani gyermekeink jövőjét. — A magyar nemzet ak­kor tudott előrehaladni, fel­emelkedni, amikor a saját útját járta, amikor a nem­zeti adottságaira építette a politikáját. Mindig megtor­panással, hanyatlással járt, amikor másokat próbált gé­piesen másolni. Az az ál­láspontunk — és ezt . fo­galmazta meg az MSZMP politikai programjában —, hogy az állam sztálini mo­dellje ellentétes az állam polgárainak érdekeivel, és nem biztosítja a társadalmi és a gazdasági fejlődést. Ezt a modellt nem csupán túl kell haladni, hanem el kell vetni. A jogállam kiépítésével és a gazdasági válság leküzdé­sévé*. kapcsolatban a kül­ügyminiszter többek között hangsúlyozta: — Olyan jogállamot aka­runk, amelyben a polgár azonosulni tud a politikai hatalom céljaival. Meggyő­ződésünk szerint ez lehet csak a demokratikus fejlő­désnek is a lényege. A jog- államiság kiépítése terén az elmúlt másfél évben több érdemi, konkrét lépés szüle­tett, mint az azt megelőző évtizedek során. Ugyanak­kor az új törvények meg­alkotásával egyidejűleg biz­tosítani kell a társadalom működését, és ehhez köz­rendre, közbiztonságra van szükség. Nem engedhetjük meg, hogy bűnözők, vagy más, a .társadalomra veszé­lyes erők veszélyeztessék az egyén, a család, a társada­lom életét. — Szent István hagyatéká­ban van az is, hogy a gaz­dasági, kereskedelmi felté­telek megteremtésével, egy jól működő államháztartás­sal biztosította az egyes em­berek helyét a társadalom­ban. Meggyőződésünk sze­rint ez ma is sorsdöntő kérdés: az államnak újjá kell szervezni a gazdaságot, a kereskedelmet és a társa­dalom nagyon sok terüle­tét... Ha nincs gazdasági megújulás, ha folytatódik a válság, akkor hiányoznak a demokratikus intézmények kiépítéséhez szükséges felté­telek. — Egyértelművé kell ten­ni azt is — és ez a politi­ka legfontosabb feladata —, hogy Magyarország nem azért jutott ebbe a súlyos válságba, mert az emberek nem dolgoztak. Külföldiek mondják rólunk, hogy a ma­gyarok alkotóképességükről híresek, a magyar munká­nak hagyományai, a mun­kásnak tapasztalatai, adott­ságai vannak. A súlyos hely­zetet mindenekelőtt az idéz­te elő, hogy a munkának nem voltak biztosítva azok a feltételei, amelyek értel­messé és eredményessé te­hetik azt. Az ünnepi beszéd aligha­nem legfontosabb fejezete az volt, amikor Horn Gyu­la bizalmat kért a párt és a kormány számára: — Nehéz ma hitet és bi­zalmat kérni az MSZMP számára, hiszen nagyon sok hiba, sőt egyes területeken bűn is terheli. Nehéz a kor­mánynak is hinni, mert ép­pen hogy kezelni tudja a jelenlegi válságot, és nap mint nap sziszifuszi küzdel­met folytat a kiút feltételei­nek megteremtéséért. Még­is, a kialakult helyzet elle­nére bizalmat, megértést és Az orosházi ünnepség szóno­ka bizalmat kért az MSZMP és a kormány számára Fotó: Béla Ottó támogatást kérünk ennek az MSZMP-nek és ennek a kormánynak. Milyen ala­pon? Mindenekelőtt azért, mert ez a párt maga ismer­te fel a korábbi politika gyökeres megváltoztatásá­nak szükségességét. S ma is az MSZMP és a kormány jelenti e változási folyamat motorját. — Óráról órára figyeljük a lengyelországi eseménye­ket, mivel azok közvetlenül kihatnak a mi helyzetünkre is: és látni kell azt az alap­vető különbséget, hogy ott a mostani fordulatot az el­lenzék kényszerítette ki, ná­lunk az MSZMP maga fo­gott hozzá a végrehajtásá­hoz. Bizalmat kérünk azért is, mert minden torzulás és baj ellenére, az elmúlt har­minc év alatt Magyarorszá­gon egy korszerűnek minő­síthető társadalom jött lét­re, erre lehet építeni, ezen az alapon lehet a változá­sokat most napirendre tűz­ni. — Meg kell mondanom őszintén, hogy az MSZMP- ben még mindig elég sokan vannak, akik vagy nem ér­tik a gyökeres reformok szükségességét, vagy nem akarják megvalósítani azo­kat. Az MSZMP-nek, mint kormányzó pártnak ezt a problémát meg kell oldania, meg kell szabadulni azoktól, akik nem képesek támogat­ni a megújulási folyamatot. — Ahhoz, hogy az MSZMP és a kormány visszaszerez­ze a bizalmat és támogatást kapjon, tisztázni kell a múltat, fel kell tárni a sö­tét foltokat, az igazságot. De le is kell zárni az igazság­tevés folyamatát! — Az MSZMP tagságának nagy többsége nem felelős a múlt hibáiért, és még kevésbé lehet felelőssé ten­ni a nemzet döntő többsé­gét. Egy nemzet nem élhet bűntudatban. A világon még nem volt olyan nem­zet, amely megtagadta vol­na múltját, hiszen jelenét is abban hordozza. Ügy kell a múltunkkal szembefordulni, azt lezárni, hogy a párt és a kormány vállalja fel a mai helyzetet és az ebből adódó feladatokat. A megemlékezés a továb­biakban a család a társada­lomban betöltött szerepével és a mai helyzetben külö­nösen fontos politikai kul­túra szükségességével fog­lalkozott. Utána a divatos európaiságról szólt: — Szent István bekap­csolta Magyarországot Euró­pába. Mi a Nyugattal új, széles körű kapcsolatot kí­vánunk kiépíteni. Nem fej­lődhet igazán egy kis or­szág úgy, ha csak egyetlen irányba orientálódik. Együttműködésre van szük­ség a teljesítményképes or­szágokkal, és rendezni, erő­síteni kell a kapcsolatain­kat a szövetséges szocialis­ta országokkal is. — A magyar kormány felvállalja a vitát, ha olyan kérdésről van szó, mint a cselekvési szabadságunk megőrzése. Nem engedjük meg senkinek sem, hogy le­térítsen a magunk válasz­totta útról. Azt sem, hogy kétségbe vonják nemzeti adottságaink érvényesítésé­nek létjogosultságát. Miként azt is felvállaljuk, hogy amit lehet, megteszünk a határainkon túl élő ma­gyarság érdekében, de min­den más feszültségkeltés ér­telmetlen és kárt okoz az országnak. — A kialakult helyzetben, a felesleges viták és fe­szültségek keltésében saj­nos az utóbbi hónapokban a tömegkommunikáció, a sajtó egyes képviselői nagy sze­repet játszottak. Politikai, erkölcsi és egyéb veszteség­gel jár, ha sértegetjük a szomszédainkat, ha ingerel­jük, és főképpen, ha kiok­tatjuk őket. A nemzetnek nagyon súlyos ártalmat je­lent, ha mások által előidé­zett konfliktusok áldozatai­vá válunk. — Békében akarunk és békében kell élnünk a szomszédainkkal; ennek je­lentőségét itt, Békés me­gyében, azt hiszem, nem kell külön bizonygatnom. Ne­künk nincs bajunk a román néppel, jó viszonyra törek­szünk velük. A román nép nem ellenséges velünk szemben, nekünk a hibás politikával van bajunk. A rossz politika az, amely népellenes és gyűlölködést szít. Az új kenyeret is köszön­tő Horn Gyula külügymi­niszter elismeréssel szólt a magyar mezőgazdaságról es a Békés megyei eredmé­nyekről, majd beszédét a következőkkel zárta: — Van jogunk ünnepelni és reménykedni. Nem fel­iejthetjük el azonban, hogy a küzdelmes hétköznapok­ból van több. Ezekhez kívánt a nagy­gyűlés résztvevőinek erőt, türelmet, megértést és jó egészséget. Szavait a tanács­elnök köszönte meg, majd a népviseletbe öltözött fiatal pár átnyújtotta a vendégnek járó új kenyeret. Niedzielsky Katalin Szombaton délelőtt ünnepi tanácsülést tartottak Gyulán, melynek egyetlen napirendi pontja az országzászló felavatá­sa volt. A rendezvényt követő rövid ünnepségen, melyen dr. Herjeczki János, a HNF megyei bizottságának elnöke mondott beszédet, felavatták az újonnan alapított ország­zászlót Fotó: Kovács Erzsébet Úszó Eurépa-bajnokság Darnyi három aranya Darnyi — mint megszok­tuk tőle az elmúlt fél évti­zedben — ezúttal is ellenáll­hatatlan volt. A bonni úszó Európa-bajnokságon- eddigi sikereire is rátett egy lapát­tal, hiszen elutazása előtt a szakemberek és a közvéle­mény csak úgy könyvelte el: biztosan jön a megszokott két aranyérem a vegyesúszó olimpiai-, világ- és Európa- bajnokunktól. Nos, a két fő versenyszámában hozta is a (Folytatás a 8. oldalról) Darnyi útban egy újabb arany felé Bravúros győzelem a Bozsik-stadionban B szarvasiak debreceni pontszerzése lói rajtolt a Nagyszénás az NB lll-ban 0 Battonya idegenben nyert R Népstadionban a válogatott (Sporttudósításaink a 7—8. oldalon olvashatók.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom