Békés Megyei Népújság, 1989. július (44. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-21 / 170. szám

1989. július 21., péntek Sztrájkvisszhangok Péntek Régi történet, de igaz. III. Fülöp spanyol királyt a betegség ágyba döntötte. Ott azonban fázott, hiába rakták rá a dunnákat. Ezért alaposan befűtöttek a kandallóba és karosszék­be ültették. Mivel még ak­kor is fázott, hát olyany- nyira megtömték fával a 1 kandallót, hogy a lángok kicsaptak és a király arcát nyaldosták. Mikor ezt meg­látta az első udvarmester, azonnal szólt ,a második udvarmesternek, hogy húz­zák arrébb a karosszéket. \ Az etikett előírásainak megfelelően a második ud­varmester továbbadta az utasítást a harmadiknak, a harmadik a negyediknek, és így tovább. Tény, mire az utasítás eljutott az ille­tékeshez, akinek joga és kötelessége volt a király székét arrébb húzni, addig III. Fülöp arca megégett. Nálunk szerencsére nincs etikett és a kandallók is csak elvétve akadnak már. Ám la bürokrácia úgy ránk telepedett, hogy olykor szívinfarktust lehet kapni tőle. Gyakran még az egy­szerűbb, a simább ügyek intézése is napokat igé­nyel. A reform, amelyről oly sokat beszélünk, alig változtatott a helyzeten, sőt. . . S. J. Békéscsabaiak Baráti Köre Októberben közgyűlés Ez év októberében tartja a so­ron következő közgyűlését a Bu­dapesten élő békéscsabaiak ba­ráti köre. Többek között ennek előkészítéséről tárgyalt legutóbb a mintegy 150 személyt számláló kör intéző bizottsága. Önkritikusan állapították meg, hogy ez ideig a kör vezetése el­sősorban a városi tanács veze­tőivel tartott szorosabb kapcso­latot, programjait, rendezvénye­it velük koordinálta és emiatt viszonylag kis felületen érint­keztek a csabaiakkal. Szükséges a nyitás, állapította meg az in­téző bizottság. Azt ajánlják a közgyűlésnek, hogy a kör ve­gye fel a kapcsolatot a külön­böző mozgalmakkal, szerveze­tekkel, tegye színesebbé, eleve­nebbé és sokrétűbbé a program­ját. A baráti kör továbbra is azt tartja fő céljának, hogy erősít­se a Csabáról elszármazottak egymás közötti, másrészt a kör és a város közötti kapcsolatait, ápolja a szülőföld hagyománya­it és nem utolsósorban saját le­hetőségeivel és eszközeivel se­gítse a város fejlődését. Az őszi közgyűlésen várható­an tisztújítás is lesz. Nagy érdeklődést váltott ki olvasóinkban a békés­csabai tanács előtt néhány napja sztrájkoló Csernus Pál esete, nemcsak Békés­csabán és a megyében, ha­nem az országban is. Ren­geteg hívás érkezett szer­kesztőségünkbe, a vélemé­nyek azonban megoszlottak. Ki a sztrájkoló mellett, ki vele szemben foglalt állást. A többség elítélte Csernus Pál magatartását és külö- • nősen felháborítónak tartot­ta, hogy semmit nem tett sorsának jobbrafordulásáért. Egy békéscsabai olvasó, B-né, például a következő­ket mondta: — Felháborító­nak találom, hogy vannák ilyen emberek, — mint Csernus Pál —, akik sem­mit nem tettek eddig azért, hogy lakásuk legyen, és most egyszerre elkezdenék követelőzni. Nagyon sokan vannak, akik évtizedek óta várnak lakásra. A Gyulai Munkácsy Tsz — A TÉGLA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN ma 20 órától a nyugatnémet — a ’60-as évek rockzenéjét játszó — Time­less együttes ad koncertet. Jegyek a helyszínen váltha­tók. — MÁV-KÖZLEMÉNY. 1989. augusztus 1-jétől további in­tézkedésig, a gyomai Körös- híd javítása miatt Vésztő— Gyoma között a Vésztőről 2.45 órakor induló 37510, va­lamint a Gyoma—Szeghalom között a Gyomáról 4.15 óra­kor induló 37517 sz. vonatok közlekedtetését szünetelteti a MÁV. A MÁV a járatok szüneteltetéséért az utazó- közönség elnézését és meg­értését kéri. háztáji brigádjának véle­ménye pedig az volt, hogy „aki nem tud megélni eb­ben az országban, az haljon éhen, a sztrájkoló inkább menjen el dolgozni, mintsem a tanács előtt ücsörögjön.” Természetesen ezzel el­lentétes, a sztrájkolóval szimpatizáló vélemények is voltak. Egyik — magát megnevezni nem kívánó — olvasó ekként fogalmazott: — A tanács öt évig ke­csegtetett lakással, hiába, ezért teljes mértékben egyet­értek a sztrájkolóval. Ne is adjon be igénylést, mert nem érdemes. A számítógé­pes rendszer is csak forma­ság. Én tavaly a harmadik helyre voltam kiírva az igénylők között, és az idén ugyanott maradtam, közben meg néhányan —, akikről csak én tudok — megelőz­tek. öt év alatt még a szo­ciálpolitikai kedvezmények­ből is kiestem. — KITÜNTETÉS. A Ma­gyar Népköztársasáig Elnöki Tanácsa Czine Mihálynak, az irodalomtudomány dok­torának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszék- vezető egyetemi tanárának több évtizedes eredményes munkássága elismeréseként a Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke ad­ta át. — AZ „ŰJ NEMZEDÉK” politikai tömörülés előké­szítő bizottsága a szervezet alakuló ülését július 22—23- án tartja meg Zsámbékon a tanítóképző főiskolán.- n. a. ­Pályázat A Demisz Békés megyei tagszervezete pályázatot hirdet szarvasi vízi-telepének hasznosítására. A 20 férőhelyes, kétszintes, tetőtérbeépítéses üdülőépület a Szarvas belterületén lévő Körös-holtág mellett, 1437 négy­zetméteres vízparti teliken fekszik. A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja, hogy az üdülő fiataloknak hozzon hasznot valamilyen formában, függetlenül attól, tagjai-e valamilyen politikai szervezetnek, tömörülésnek, vagy sem. A pályázat benyújtásának határ­ideje: 1989. augusztus 31. Az elbírálás határideje: 1989. szeptember 15. A pályázatokat a következő címre kell be­küldeni: Demisz Békés megyei tagszervezete, 5601, Békés­csaba, Lencsési út 126. szám, Postafiók: 72. A pályázatokat a Demisz Békés megyei tagszervezetének választmánya bírálja el, a döntésről a pályázókat írásban értesítik. További felvilágosítást .személyesen vagy a 06-66-39-387-es telefoniszámon kérhetnek az érdeklődők Se- resné Hriagyel Gabriella gazdasági osztályvezetőnél. Körösladányi siker a Pécsi Ipari Vásáron A Körösladányi Metaké­mia Kisszövetkezet univer­zális önfényező padlóápoló­ját a július 14-én kezdődött Pécsi Ipari Vásáron vásár­díjjal jutalmazták. A 12. Pécsi Ipari Vásáron több mint 200 hazai vállalat, szövetkezet, és 80 külföldi cég mutatta be termékeit. — Minek tulajdonítják a padlóápoló sikerét? — ér­deklődtünk Flack Józseftől, a kisszövetkezet elnökhe­lyettesétől, főkönyvelőjétől. — A színvonalas csoma­golásnak — ezen belül a formatervezett flakonnak, a jó színválasztásnak, a mu­tatós címkének — és ter­mészetesen a termék belső tartalmának. Padlóápolónk fa-, műanyag- és kőpadlök ápolására alkalmas. Políro- zás nélkül szép, tartós fényt ad a burkolatnak, de a pad­ló felmosására is használ­ható. — Mióta gyártják és mennyi készült már el belő­le? — A tavalyi negyedik ne­gyedévtől 410 ezer flakont adtunk át az élelmiszer- és vegyi nagykereskedelmi vál­lalatoknak. — Milyen új termékükkel találkozhatnak a közeljövő­ben a vásárlók? — Év végéig több új ké­szítményünkkel is jelent­kezünk, a piacon. Például a Vivi elnevezésű kézi és gé­pi mosásra egyaránt alkal­mas folyékony finom mosó­szerrel. valamint az ugyan­ilyen illatú textilöblítővel. A felsorolást még folytatha­tom a vízlágyítóval — cso­magolása már elkészült —, a két fajta illatváltozattal forgalomba kerülő olcsó habfürdővel, a szintén ol­csó mosószerrel és textil­öblítővel, valamint a Szu- ku-kendővel. Tervekben nem szenvedünk hiányt, hi­szen az említteteken kívül van még további 20-30 ter­mékünk, melyek teljes ki­dolgozása folyamatban van.-mir Bodroginé Tyerjanszki Mária, a kisszövetkezet marketing- vezetője büszkén mutatja vásárdíjas terméküket. Fotó: Oravszki Ferenc A SZÜV Békéscsabai Számítóközpontja tegnap Computer-M vállalkozási és vevőszolgálati irodát nyitott a megyeszék­helyen. A Munkácsy utcai iroda létrehozását i— mint meg­nyitó beszédében Pénzes Sándor, a 'számítóközpont igazga­tója többek között elmondotta !— a 'megnövekedett igény és a bővülő kereslet indokolta. Az új helyiségben — ahol teg­nap PC EAX-bemutató is tartottak — mikroszámítógépek, IBM PC kompatibilis, professzionális számítógépek, tarto­zékok, ^kiegészítő cikkek, valamint az önállóan végzett szá­mítástechnikai tevékenység valamennyi segédeszközének forgalmazásával és szaktanácsadással állnak a felhasználók rendelkezésére. Közelebb a világhoz Újabb települések a nemzetközi távhívásban Mezőkovácsháza (Végegy­háza), Orosháza, Szeghalom, (Füzesgyarmat), valamint Szarvas és góckörzetébe tar­tozó helységeket (Békés- szemtandrás, Csabacsüd, Gyomaendrőd, Kondoros, Hunya, Kardos és örmény­kút) július 21-én, ma 15 órakor bekötik a nemzetkö­zi előfizetői távhívásba. Ettől az időponttól az érintett előfizetők közvetlen tárcsázással, azaz távhívás­sal hívhatják a nemzetközi távhívásba bekapcsolt or­szágok előfizetőit. Burgonya/kg Vöröshagymáké Fokhagyma/db/kg Fejes káposzta,'kg Kelkáposzta/kg Sárgarépa/cs. Gyökér/cs. Zöldpaprika kg/db Paradicsom/kg Uborka/kg Karfiol/kg Karalábé/db Görögdinnye/kg Sárgadinnye/kg Főzőtök/kg őszibarack, kg Sárgabarack/kg Körte kg Aima/kg anyakönyvi hírek GYULA Házasságkötések : Rózsa Erzsébet és Kelemen Jó­zsef, Takács Erika és Rácz Je­nő, László Anikó és Perei Já­nos, Sánta Ildikó és Papp Fe­renc, Bujdosó Kunigunda Eme­se (Mezőtúr) és Kertész Miklós (Gyula), Gazsó Éva (Gyula) és Mangüár László (Szombathely), Kneif el Etelka (Gyula) és Miksi István (Mezőgyán). Születések: Dr. Legeza László Gábor és Szabadfalvi Ágnes fia Marcell, Botás Zoltán és Pócsik Julianna fia Zoltán, Szepsi Attila és Bag- di Éva fia Szilárd, Gajda László és Varga Margit Katalin leánya Marianna, Grizer Ferenc Miklós és Szilágyi Katalin leánya Már­ta, Kis-Pál István és Igricz Ju­dit leánya Virág, Molnár János és Nagy Judit leánya Brigitta, Szabados Kristóf és Bécsi Kata­lin Terézia fia Kristóf. Márta Zsolt és Moldován Magdolna leánya Magdolna, Molnár Tamás Ödön és Kovács Edit Erzsébet fia Tamás (Nagykamarás), Mü- lek József Ferenc és Szilasi Éva Anikó leánya Éva (Békéscsaba), Képíró Albert és Nagy Andrea leánya Anett (Sarkad), Homoki Gyula és Czinczár Márta leá­nya Réka (Szeghalom), Szeke­res Sándor és Győri Erika fia Gábor (Vésztő), Simon Mihály és Makra Irén fia Róbert (Bél- megyer), Rácz Ernő és Kiss Te­réz fia Tamás (Körösmagyhar­A nemzetközi távhívás be­vezetéséről, a lebonyolítás módjáról az előfizetők rész­letes írásbeli tájékoztatást kaptak, telefonáláskor az abban, valamint a megyei telefonkönyv „tudnivalók” részében foglaltak szerint kell eljárni. A nemzetközi forgalom­ban nincs kedvezményes dí­jazási időszak, a díj éjjel- nappal azonos. A távhívás­ba még be nem kapcsolt országokba szóló beszélge- téstket továbbra is a 01-es számon kell bejelenteni. 10,— 8,— 5,— 13,­7,— 9,— 10,— 10,­9,“ 8,— 2,50 45,­3,— 81,­40,­8,— 8,­8,­10,40 10,­11,— 12,— 14,— 13,­12,­9,­8,— 8,— 9,­6,— 9,— 8,­8,­9,­6,— 40,— 4,— 2,­4,20 2,­30,— 35,— 15,­39,— 30,— 20,— 21,50 18,— 39,— 20,— 20,— 25,— 15,­16,90 16,— 8,— 5,— 3,— 3,90 3,­25,— 30,— 28,— 14,30 25,— 25,— 30,— 15,­39,— 25,— 8,— 8,­6,­9,­5,­15,— 20,— 12,— 26,— 12,­20,— 20,— 12,— 13,­12,­— 15,— 15,­— 15,— sány), Tóth Endre Ferenc és Sági Ildikó fia Balázs (Szegha­lom), Karajos István és Kürti Róza leánya Andrea (Sarkad), Tóth László és Móga Erzsébet leánya Noémi (Okány), Balogh Ferenc és Borbély Erzsébet fia Ferenc (Kötegyán), Hagya János és Popovics Éva leánya Éva (Nagykamarás), Nagy László és Erdős Mária fia László (Dévavá- nya), Kovács Gusztáv és Ko­vács Aliz fia Rudolf (Üjkígyós), Matusik Mátyás és Hévízi Te­rézia leánya Brigitta (Elek), Nagy József és Tóth Katalin leánya Ildikó (Orosháza), Kot- roczó János és Mochnács Edit leánya Rita (Nagykamarás), Te- rék József és Bognár Júlia fia Zoltán (Lökösháza), Pap László és Tallér Katalin fia László (Vésztő), Hajdú András József és Szabó Csilla leánya Nóra (Sarkad), Pócsik Ferenc és Kö­rösi Anna leánya Mónika (Kun- ágota), Faragó János és Galgó- czi Judit leánya Alexandra Zi­ta (Dévaványa), Lipták Lajos és Fodor Gyöngyi fia Lajos (Do­boz). Halálesetek : Kovács Jánosné Patkás Emília, Kugyela Györgyné Szilágyi Ilo­na, Gábori Ferencné Dick Vik­tória Anna, Petrik-Varga János, Földesi István, Böszörményi László, Fehér György, Fehér András (Békéscsaba), Sztán Ti- vadamé Leiszt Franciska (Két- egyháza), Balogh Imréné Guth Irén (Békéscsaba), Pavelka György (Kétegyháza), Megyeri György (Kétegyháza), Mészár Gyula (Békés). MA: DÁNIEL NAPJA A Nap kél 5.08 — nyugszik 20.33 órakor A Hold kél 22.00 — nyugszik 8.12 órakor ÉVFORDULÓ Húsz évvel ezelőtt ezen a napon lépett először p Holdra ember, Neil Arms­trong és társai személyében. IDŐJÁRÁS Tegnap tovább folytatódott a hűvös levegő beáramlása térsé­günkbe. |A derült, szélcsendes éjszakán 6—8 C-fokig hült le a levegő. Napközben gyakran megnövekedett a gomolyfelhő- zet, de csapadék sehol nem hul­lott. Kora délutánra az élénk nyugati-északnyugati szélben 22 —23 C-fokot mutattak a hőmé­rők megyénkben — kaptuk az információt Zsíros Györgytől, a Békéscsabai Meteorológiai Állo­más ügyeletesétől. Előrejelzés az ország területé­re ma estig. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhat elő az időnként megnövekvő felhőzet­ből egy-egy futó zápor. Több­nyire mérsékelt, változó irá­nyú, néhol élénk északnyugati, északi szél várható. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, északkeleten 21 fok körül alakul. Távolabbi kilátások szombat­tól keddig. Melegszik az idő. Sok napsütés várható, csak dél­utáni gomolyfelhő-képződés va­lószínű. A jövő hét elején helyi záporok, zivatarok kialakulása várható. A legalacsonyabb haj­nali hőmérséklet eleinte 11, 16, majd 13, 18 fok között, a legma­gasabb nappali hőmérséklet 25, 30 fok között alakul. Jelentős mennyiségű, legalább napi 5 milliméter csapadék az ország területének 10 százalékán vár­ható. A Duna vízállása Buda­pestnél 310 cm, a víz 17,4 fokos. Hirügyeletünk munkanapokon 9-től 19 óráig hívható közvetlenül a OQ QQQ telefonszámon. £0"OlaV Üzenetrögzítőnk ugyanezen a telefonszámon este 7-t51 reggel 9 óráig, valamint munkaszüneti napokon mű­ködik. i Telexszámunk : I 13-312 Ma: a telefonnál: V1 HERPAI 1: • ' ^ ATTILA §. f — A BÉKÉSCSABAI műem­lék nagytemplomban ma este 8 órakor a plochingemi (NSZK) fúvószenekar hang­versenyt ad Dieter Greiner vezényletével. A műsoron többek között Bach, Silcher, és Schütz művei. A belépés díjtalan, mindenkit szeretet­tel várnak. — TEGNAPI SZÁMUNK­BAN, téves adatközlés miatt hibásan jelent meg az aláb­bi hír, melyet ezúttal he­lyesen adunk közre; A Cu­korbeteg Klub Békésen, jú­lius 21-én 16 órakor tartja következő foglalkozását a HNF (Piac tér 3. sz. alatti) székházában'. A foglalkozás témái : A szociálpolitika ala­kulása Békésen. Előadó: Toman,n Rudolf tanácsos. Az idénygyümölcsök fo­gyasztása. Előadó; dr. Sza­bó Ferenc főorvos. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 29. játékhéten a következő nyerőszámokat húztálk ki: 10, 21, 23, 41, 40 Zöldség- és gyümölcsárak Húsk. Vcs. Oh. Szarv. Békés 15,­15,­12,— 13,-

Next

/
Oldalképek
Tartalom