Békés Megyei Népújság, 1989. július (44. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

I Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG • MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1989. JÚLIUS 1., SZOMBAT Ara: 5,30 forint XLIV. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Bevezetik a fegyver nélküli és a polgári szolgálatot Véget ért az Országgyűlés júniusi ülésszaka A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosí­tására benyújtott törvényja­vaslat feletti szavazással folytatta munkáját pénteken reggel 9 órakor az Ország- gyűlés soros ülésszaka. Az elnöklő Jakab Róbertné be­jelentette, hogy a csütörtö­kön kialakult patthelyzet után a honvédelmi bizottság ülésén sikerült kompromisz- szumos megoldást találni a polgári szolgálat időtartamát illetően. Mivel azonban a konszenzus alapján létrejött megoldás kihatással van a csütörtökön, már elfogadott módosításokra, így az utób­biak ügyében is újra kel­lett szavazni. Ezután a honvédelmi bi­zottság jelentése alapján először arról szavaztak a képviselők, hogy a katonai szolgálat együttes időtarta­ma ne haladja meg a 28 hó­napot. Az indítványt az Or­szággyűlés két ellenszava­zattal és két tartózkodással fogadta el. Ezután egy el­lenszavazattal és tizenegy tartózkodással elfogadták azt, hogy a polgári szolgá­lat időtartama 28 hónap le­gyen. Egy másik módosító indítvány alapján, arról dön­töttek, hogy a törvény a tar­talékos hadköteles katonai és polgári szolgálatának együttes időtartamát 28 hó­napban határozza meg. Ezt az indítványt hét tartózko­dással fogadták el. Végül arról a módosításról szavaz­tak, amely a tartalékos ka­tonai szolgálat időtartamát 18 helyett 16, illetve 12 he­lyett 10 hónapban állapítja meg, valamint a 24 hónapos fegyver nélküli szolgálat le­töltése után 6 helyett 4 hó­napos tartalékos szolgálati időt ír elő. Ezt a javaslatot nyolc tartózkodással fogad­ták el. Végül az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosítására benyújtott törvényjavaslatot 1 ellenszavazattal és 11 tar­tózkodással elfogadta. * * * A Parlament egyhangúlag elfogadta a Büntető törvény- könyv módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet Kulcsár Kálmán igazságügy- miniszter ismertetett. Ezután interpellációk hangzottak el. Ezeket megszakítva az Or­szággyűlés megtárgyalta a (Folytatás a 3. oldalon) Sz üvegláva utat tört magának Kilyukadt a hengereltsíkiiveg-huta kemencéje Orosházán A látvány egyszerre volt félelmet keltő és lenyűgöző. Mintha valami fejre állí­tott vulkánból tört volna elő karvastagságú sugarakban a fehéren-vörösen izzó anyag. De nem turisztikai látvá­nyosságban, esztétikai él­ményt szerző kirándulásban volt részünk. A rettentő hő­ségben tűzoltók tucatja lo­csolta vastag sugarakkal az üveglávát. A forró gőz „égette” az arcokat, keze­ket, a mennyezetről meleg vízcseppek hulltak a nya­kunkba. Baleset történt tegnap haj­nalban az Orosházi Üveg­gyár hengereltsíküveg-hutá- jában! A 131,4 négyzetméter alapterületű kemence ta­valy úgy készült el — pon­tosabban ekkor úgy újítot­ták fel —, hogy egy későb­bi időpontban lehetőség le­gyen elektronikus pótfűtést is beindítani. Ennek érdeké­ben olyan „furatolt köveket” építettek be (összesen 6 da­rabot) a hengereltsíküveg- kemence aljába, amelyekbe majd elhelyezhetik a fűtő elektródákat. Valószínűleg egy ilyen kő samottbetétje használódott el, ezért lyu­kadt ki a huta. Bertalan László, üzemvezető kérdé­sünkre a következőket mondta. — Munkatársaink hajnali 3.40-kor észlelték az üvegfo­lyást, és azonnal értesítették a tűzoltókat, akik perceken belül megérkeztek. A hen- gereltsíküveg-hutában mint­egy 370 tonna, 1400 Celsius- fok hőmérsékletű üveg volt ekkor. Hogy pontosan mi­lyen vastag résen ömlik az üveg, azt nem tudjuk, hi­szen mindent elborít a gőz, a kifolyt és feltornyosodott üveg. (Képünkön.) Cikkünk megírásának ide­jén még csak jósolható volt, hogy a hiba helyreállítása mennyi időt vesz igénybe. Valószínűleg két hét kell az újrainduláshoz. Legelőször is a kifolyt és megszilárdult üveget kell eltávolítani a hu­ta alatti területről, illetve_a kemencéből. Nehéz munka lesz légkalapáccsal feltörni a több száz tonnás üveghe­gyet. Bertalan László sze­rint ehhez a munkához hét­főn délelőtt foghatnak hoz­zá. Megkezdődött a kár becslése is. Az már biztos, hogy ventillátorok és szi­vattyúk égtek el a kifolyt üvegben, megrongálódott a gázvezetékcső, és számolni kell a termeléskieséssel is. (Az üveget újra lehet hasz­nosítani.) Személyi sérülés nem történt. Azt is megtudtuk, hogy a helyreállításhoz mind a hat darab „furatqs követ” ki­cserélik, hiszen már tavaly is okozott az egyik egy ki­sebb üvegfolyást. * * * Lapzártakor Csont József igazgatóhelyettestől meg­tudtuk, hogy az üvegfolyás délutánra megszűnt. L. S. Fotó: Veress Erzsi Réthy Pál nevét vette fel a békéscsabai kórház Tudósításunk a lap 3. oldalán Fotó: Veress Erzsi „Napzárta” után az államminiszterrel Pozsgay Imre nyilatkozata lapunknak A parasztpárt „születés­napjáról”, minit tegnapi szá­munkban hírül adtuk, egész napos programokkal emlé­keztek meg a héten Makón. Az ünnepi alkalomra rende­zték meg a Maros-parti vá­rosban a Magyar Rádió „Kézfogások” című irodalmi műsorát. Ez a határokon túli magyar irodalmat nép­szerűsítő sorozat első adása volt. A helyszíni közvetíté­sen nyitóbeszédet mondott Pozsgay Imre államminiszter. Az éjszakába húzódó proto­kolláris program közben meglehetősen körülményes volt beszélgetést kérni az ál­lamférfitól, akinek minden szereplését élénk érdeklődés kíséri manapság. Ezt mutat­ta a makói úttörőház zsúfo­lásig megtelt nagyterme is, és a nyitóbeszéd szemmel látható hatása és sikere. Többszöri riporteri „úton- állásomnak” barátságos fi­gyelemmel engedve, a Koro­na étteremben, a helybeliek vacsorameghívása előtt %zánt néhány percet a „napzárta'’ utáni mini interjúra. A fél évszázados évfordulóra utal­va kérdeztem az állammi­nisztert, hogy hordoz-e va­lami különös tanulságot mai szemmel a parasztpárt tör­ténete? — Ezt a kérdést itt, most személyes emlékeimmel tud­nám meválaszolni. Olyan faluban nőttem fel, amely­nek lakossága érdekes mó­don, többségében paraszt­párti volt. Dunántúlon ez ritkaságszámba ment. Hi­szen, jól tudjuk, hogy a Nemzeti Parasztpárt inkább a mérleg szerepét játszotta a koalícióban, mint megha­tározó lett volna. Nem volt túlzottan magas a szavazói­nak " a száma. De arra jól emlékszem, hogy az én fia- lumban a paraszti tisztessé­get, a szegénység elutasítá­sát és az önálló gazdálkodás gondolatát kapcsolták a pa- rasztpáirthoz. Plakátok, vá­lasztási jelszavak jutnak az eszembe ... Ezt most nem akarom itt elskandálni ; az ünnepségeken gondolom, sok szó esett róluk. Kétségtelen, hogy mifelénk rokonszenvez­tek ezzel a párttal, és nyil­ván az én vonzalmaimra sem maradt ez hatás nélkül. Ügy hiszem, ha ezt a szellemisé­get az újjáalakult paraszt­párt, a Magyar Néppárt is őrizni tudja, akkor a magyar haladó erők jó partnere le­het. — Mire figyel Békés me­gyével kapcsolatban mosta­nában leginkább? — Először is nekem na­gyon kedves táj. Dunántúli létemre én az Alföldet már ifjúkoromban megszerettem; valahol a Nagyalföldön kezdtem dolgozni. Igaz, egy más jellegű tájon: a Duna— Tisza közén. A gazdag Bé­kés megyei táj és az ipari vállalkozások összetalálkozá­sa ígéretet hordoz. Én azt remélem, hogy itt, ebben a megyében vállalkozó szelle­mű és korlátáikat széttörni tudó emberek élnek. Békés megye nem lesz az elmara­dottság jelképe. Hiszem, hogy Magyarország egyik legígéretesebb tája ez. Ugyanakkor eszembe jut az, hogy országhatáron van, eszembe jut, ennek összes gyötrelme, fájdalma, mégis hiszek a megye jobb jövőjé­ben. (pleskonics) Kilenc ország 10 csapata a porondon! Ünnepélyesen megnyitották az Ifjúsági Barátság Versenyt Tegnap este a békéscsabai sportcsarnokban ünnepélyesen megnyitották a szocialista orszá­gok fiataljainak hagyományos ifjúsági sportvetélkedőjét; a tornászok 25. Ifjúsági Barátság versenyét. A kilenc országból érkezett, csaknem 100 sportolót dr. Gally Mihály, a vendég­látó Békéscsaba Városi Tanácsának elnöke köszöntötte. (Részletes beszámolónk a 16. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom