Békés Megyei Népújság, 1989. február (44. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-18 / 42. szám

1989. február 18., szombat Szombat Felettébb ingerült a tele­fonvonal túlvégén jelent­kező hang. Csonkolják úgymond a fákat a Bartók Béla úton, már megint mi ez az esztelenség!? Felhá­borító. hol vannak a zöl­dek, jó lenne, ha itt is len­nének — sorolja. Egyre szenvedélyesebb, közbe­szólni is alig lehet. Bartók Béla út alatt természete­sen a békéscsabait érti, s a végén azzal fokozódik a szitokízű kritika: inkább valakinek a fejét kéne venni, nem a fákét. Ebbéli javaslatáról is alig tudom lebeszélni, hát még arról meggyőzni: nem biztos, hogy minden fűré­szelés ártalmas ... Jóma­gam éppenséggel nem va­gyok kertész, még csak biológus sem, de annyit tudok: ha pár éve a ker­tünkben értő ember tisz­tességesen lemetszette vol­na a fákat — már sokkal szebb is lenne, meg a ter­més is jobb. Lehet, hogy a szóban forgó gömbaká­coknak is jót tesz a be­avatkozás, ámbár jó lenne, ha ellenőrizné egy kertész — tényleg fájó-e. ami fáj? Azt viszont a fejekkel kapcsolatban továbbra sem értem, miért vagyunk már majd' mindennel úgy, mint Móricka, akinek min­denről ugyanaz jut eszé­be . . . F. I. A menekültekért. A megyei művelődési köz­pont a Magyar Demokrata Fórum békéscsabai szerveze­tével ködösen 1989. február 21-én, kedden 18 órai kez­dettel fórumot rendez a ..Tégla Közösségi Házban" (Békéscsaba, Orosházi út 2.). A rendezvényre meghívták a megyei rendőr-főkapitány- ságj az OTP megyei igazga­tósaga, a megyei tanács gaz­dasági és áttelepülésekkel foglalkozó osztályának, a Bé­késcsabai Ügyvédi Munka- közösség. valamint az adóhi­vatal egv-egy képviselőjét. A fórum célja az illetékesek bevonásával, segítségével a letelepedők problémáinak tisztázása. Hanglemez- és kazettaújdonságok A Hungaroton márkanevű Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a közeli napokban több új hanglemezzel és műsoros magnókazettával is kedveskedik a komoly és könnyűzene kedvelőinek. A Kodály Zoltán karművésze­te című sorozat hatodik LP- je jelent most meg a Győri leánykar és Szabó Miklós karmester közreműködésé­vel. Elsősorban az iskolák érdeklődésére tarthat szá­mot a Kulcs a muzsikához című másik sorozat két nagylemeze: a Művészeti korok zenei stílusai két da­rabot tartalmazó albumban. Az egyházzene című pedig szólólemezként jelent meg. Kell néha egy kis csa­vargás: ez. a címe Hofi Gé­za, Koós János és Kovács Kati lemezének, amelyen az elmúlt évek sikereit gyűj­tötték csokorba. A Betli duó immár harmadik nagyleme­zével jelentkezik azoknak, akik kedvelik az ún. lako­dalmas rockot. A külföldi könnyűzenei sztárok közül Bonnie Tyler (Hide Your Heart), Pet Shop Boys (Int­rospective) és Rod Stewart (Out of Order) LP-i látnak most napvilágot. Az említett könnyűzenei nagylemezek anyaga hangkazettán is megjelent. S ami csak magnókazet­tán kapható újdonság: Black Wonderful Life és Barbra Streisand Memories című lemezeinek teljes anyaga. Megkérdeztük., Miért nem nézhetik a műholdas adásokat? Az év végére „karácsonyi ajándéknak” szánták, ponto­sabban ígérték a műholdas adások vételét a kivitelezők Orosházán, a Deák Ferenc, Vörösmarty, Thököly. Rákó­czi utcák lakóinak. A szer­ződések megköttettek, sokan be is fizették a 3900 forin­tot. Műholdas adás ezen a részen azóta sincs. Takács Antaltól, az Oros­házi Városi Tanács műszaki osztályának vezetőjétől sze­retnénk a „miért”-ekre vá­laszt kapni. — Az ígéret nem a tanács, hanem a kivitelezők részé­ről hangzott el. — Ez nem nyugtatja meg azokat, akik befizették a be­kötési díjat. Mi az oka an­nak, hogy a fejállomás szom­szédságában még most sem nézhetik a műholdas adáso­kat? — Légkábellel ezt a terü­letet — a nagy feszítési tá­volság miatt — nem lehetett bekapcsolni a rendszerbe. A földkábelnek viszont még mindig nincs helye. — A középső tízemeletes épülettől a Thököly utca irá­nyába, a Rákóczi út alatt kellene a kábelt áthúzni. A posta tavaly novemberre ígérte (szóbeli megállapodás útján) az alépítmény máso­dik ütemének átadását. A mai napig nem készültek el a munkákkal. — Nem merem azt kérdez­ni, hogy mit ígér a posta, mert úgy tűnik, ígérgetés­ben nincs hiány. Mégis, mit remélhetnek a Deák, Vörös- marthy, Thököly utcák la­kói? — Május 30-ra elkészül az alépítmény. A bekötéseket ezután végzik el a Kábelté­vé Kft. szakemberei. Cs. I. Várják a svájci üzletemberek válaszát Szálloda lesz a geszti Tisza-kastélyból? A geszti Tisza-kastélvról az elmúlt években, évtize­dekben jó néhány írás je­lent meg. Az ódon falak kö­zött 1954 óta működik a he­lyi általános iskola, de az épület Geszt kulturális-tár­sadalmi centrumának is te­kinthető. hiszen itt tartanak mozielőadásokat, különböző rendezvényeket, lakodalmat, névadóünnepséget, egyszóval minden említésre méltó kö­zösségi összejövetelt. Mégis évről évre erőteljesebben fo­galmazódik meg, hogy ér­demes lenne felújítani, át­alakítani a kastélyt. Taéaly megszületett a konkrét ötlet is: svájci üzletemberek je­lentkeztek. akik elképzelhe­tőnek tartják, hogy egy szál­lodát alakítanak ki a kas­télyból. A megyei tanács fő­építésze, Vukovich Miklós felmérte a kastély és a hoz­zátartozó kisebb-nagyobb épületek állagát, s javasla­tot tett a hasznosításra. Ezek szerint mintegy 190 millió forint befektetendő összeg­ből kialakítanának egy négy- csillagos szállodát — első­sorban a külföldi _bérvadá­s zok számára —, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások feltételeivel. A kastély hasznosítására vegyes vállalat alakulhatna a svájci üzletemberekből — a felújítási tervezetet már elküldték számukra, s ez idő tájt várnak válaszukra —, a geszti tanácsból és a Geszti Egyetértés Tsz-böl. Többekben fölmerülhet, hogy mi lesz az iskolával, ha a terv valósággá válik. Nos, a költségvetés tartal­mazza az iskola „kiváltá­sát”, amely 36 millió forint­ba kerülne. Az oktatási in­tézményt ráadásul úgy épí­tenék meg, hogy falai között helyet kapjon egy 200 sze­mélyes nagyterem, amely al­kalmas lenne a különböző közösségi rendezvények le­bonyolítására. 1. s. — A SÁRRÉTI népfőiskola keretében február 20-án, hét­fő este 6 órai kezdettel Bőhm Antal szociológus, az MSZMP Társadalomtudomá­nyi Intézetének osztályveze­tője tart előadást. „Helyi hatalom, helyi társadalom, politikai, intézményrendszer” címmel a szeghalmi városi művelődési és ifjúsági köz­pont klubtermében. anyakönyvi hírek BÉKÉSCSABA Házasságkötések : Kits Julianna és Kertész Im­re, Váczi Margit és Kalmár La­jos, Antalfy Veronika és Virág Ferenc. Széosényi Éva és Ben- csik Pál. Kóti Erzsébet (Körös­újfalu), és Belanka András (Békéscsaba), Nagy Ilona Kata­lin (Békés) és Matyelka László István (Békéscsaba), Domokos Mária (Békéscsaba), és Nádud­vari Lajos András (Medgyes- eygháza), Szedmohradszki Gab­riella Zsuzsanna (Kondoros) és Zubor József (Kondoros), Flen- der Ildikó Beáta (Békéscsaba) és Stummer János (Szabadkí­gyós). ^ N Születések : Kovács Lajos és Grizer Kata­lin Mária fia Lajos, Bihari Elek és Szabó Julianna fia Zsolt. Szekeres László és* Gátszegi Gabriella Éva leánya Krisztina, Nagy Béla és Kiss Judit leá­nya Brigitta, Gábor Zoltán és Tímár Edit leánya Lilla, Rózsa Elemér és Kovács Márta Anasz­tázia fia Adam, Lindenberger Zoltán és Tóth Katalin leánya Tímea. Mag Leó és Gerzsényi Mária fia Leó. Thury Gábor és Szabó Ágnes leánya Ágnes, Ju­li« Vince és Laki Dóra Julianna fia Viktor. Szokol Mihály Já­nos és Palla g • Eszter fia Mi­hály. Dr. Domokos Tamás La­jos és Megyesi Éva leánya Er­zsébet Piroska, Csizmadia Béla és Kovács Dóra leánya Erika, Botta Pál és Bodor Ildikó leá­nya Zsuzsanna Dóra, Lingurár Sándor és Kollár Judit Zsófia leánya Judit, Kerekes Lajos és Mező Erzsébet Györgyi fia La­jos (Körösiarcsa), Czinkóczki György és Gábor Erzsébet fia György (Tarhos), Petrovszki János és Ancsin Margit leánya Anett Ágnes (Kétsoprony), Du­nai József és Megyeri Zsuzsan­na leánya Nóra Zsuzsanna (Szabadkígyós), Kovács László és Králik Szilvia fia Péter (Bé­kés), Gellén János és Rusmeac Erzsébet fia Attila (Békés), Ró- nyai László és Kertész Éva fia László (Orosháza), Behán Jó­zsef György és Raffaj Ilona leá­nya Erika (Kondoros), Lipcsei Gábor és Mészáros Mária fia Gábor (Békés). Vass Sándor és Kiss Mária leánya Marianna (Békés), Gajdács András és Frontó Éva fia, András, (Újkí­gyós), Adamcsik László és Nagy Anna Mária leánya Éva (Két­soprony). Halálesetek : Szabó Béla, Kovács Pál, La­kos Jánosné Botta Dorottya, Botyánszki Andrásné Hrabov- szki Zsófia, Csicsey János, Ko- cziha Andrásné Milecz-Mitykó Mária, Zsíros Andrásné Zsíros Judit. Balázs Sándorné Fabulya Judit, Dénesi Györgyné Szlávik Mária, Kovács Pál, Pólyák Lászlóné Szabó Zsuzsanna (Kö- röstarcsa), Kovács András (Bé­kés), Harangozó Géza Andrásné Szabó Terézia Ilona (Újkígyós), Molnár Mihály (Végegyháza), Magyar Mihály (Kondoros), Lé- nárt Ferencné Vásári Rozália (Csorvá6), Kovács Istvánná Ta­kács Zsuzsanna (Mezőberény). Baráth Imréné Renwer Erzsébet (Mezőberény), Illés Sándor (Bé­kés), Szász Istvánná Rohoska Katalin (Kétsoprony), Festő Gá- borné Egeresi Mária (Békés), Búzás Mihályné Uhljár Erzsébet (Kondoros), Horváth István Jó­zsef (Budapest XXII. kér.). Felhívás Erdélyi menekültek! A Békéscsabai Evangélikus Egyház értesíti az erdélyi menekülteket, hogy az újabb külföldi ruhasegély-szál- lítmány feldolgozása megtörtént. A ruhaosztás ideje és helye: hétfőtől péntekig 9—11 és 15—17 óra között Bé­késcsabán, a Luther u. 1. sz. alatt. Kérjük tartózkodási engedélyüket hozzák magukkal. Épül az egészségház Medgyesegyházán Medgyesegyházán 1988 nya­rán kezdtek az új, többcélú egészségház készítéséhez. A döntés helyességét a lakos­sági igény, és a meglévő kor­szerűtlen állapotok támasz­tották alá. Az összes költség 10 millió forintra tehető, amelyhez hozzájárul a la­kosság társadalmi munkája is.. Az elmúlt évben több mint 5 millió forintot fordí­tottak az épület kialakításá­ra. Jelenleg az építőipari munkákon már túljutottak, és a belső szakipari munkát végzik a szerelők. Említésre érdemes, hogy a tanács első­sorban a községben élő kis­iparosokkal, gebinesekkel, gmk-val kötött szerződést, ami a helybeni munkavég­zéssel megtakarítást jelent. A saját erő mellett a gyor­sabb befejezés érdekében a megyétől ez évben még 3 millió forinott kaptak, mely­nek felhasználásával szeret­nék a Semmelweis napon átadni az épületet. Az Üttö- rő utcai új központi orvosi rendelőben két körzeti, egy gyermek-, egy fogorvos te­vékenykedik majd, és ide kerül a gyulai kórház kere­tében működő nőgyógyászati szakrendelés is. h. m. Battonyai takarékszövetkezet Sikeres volt az elsü év A Kevermes és Vidéke Ta­karékszövetkezet battonyai kirendeltségét 1987. október 30-án nyitották meg Batto- nyán. Azzal a nem titkolt szándékkal került sor a meg­nyitásra, hogy a helyi OTP- fióknak egészséges konku­renciában társa legyen be­tétgyűjtési és kölcsönnyúj­tási feltételekkel. A csaknem egy év eredménye összesen 285 betét 5,5 millió forint ér­tékben. Ezzel az éves tervet is teljesítették. A battonyai egységben minden betétfaj­tát kezelnek, amelyre a jog­szabály lehetőséget ad. A betéteihelyezés súlyát mu­tatja, hogy egy olyan gaz­dasági politikai légkörben helyezte el a lakosság a pén­zét a szövetkezetnél, amely­ben más szerveknél nem jel­lemző a betétnövekedés. A kölcsönnyújtási tevékenysé­get az éves hitelpolitikai irányelvek határozták meg. Az elmúlt évben legtöbben (302-en) személyi hitelt, 2,7 millió, és termelési hitelt (293-an) 5 millió forint ér­tékben igényeltek. Kedvező, hogy az említett hiteleknél 25 ezer forintig nem vizsgál­ják a rendeltetésszerű fel- használást, míg a többi köl­csönfajtánál helyszíni szem­lével, számla bemutatásával (például lakásépítésnél) el­lenőrzik. Fontos feladat, hogy kölcsönfolyósításnál vizsgálni kell a felvevő fize­tőképességét, mert megelő­zendő a családok eladósodá­sa. A betétgyűjtés és hite­lezés mellett jelentős a más pénzintézetek, szövetkezetek megbízásából végzett mun­ka. Ilyen például a biztosító vállalatoknak végzett bizto­sítások kötése, díjbeszedése, a battonyai Petőfi és Dózsa tsz háztáji üzemága által szerződött termékek kifize­tésének bonyolítása, vagy a totó-lottó és sorsjegyek áru­sítása, kifizetése. A szövet­kezet battonyai egységébe nyitás óta 952-en léptek be tagnak és fizették be a 300 forintos részjegyet. h. m. lantyik Mátyás emlékei kerestetnek 1864. május 10-én, 125 év­vel ezelőtt született Békésen Jantyik Mátyás festőművész. Az évforduló alkalmából rendezendő kiállításhoz do­kumentumokat, információ­kat, képeket keres a Békés Megyei Múzeumok Igazgató­sága. Kérik azokat a békési lakosokat, akik bárminemű vele kapcsolatos információ­val rendelkeznek, jelentkez­zenek a Békési Galériában telefonon, vagy személyesen. Egyfolytában ámulok... .. . mióta megláttam Hófehérkét. Konyhazöld, ormótlan műanyag dobozként, némi piros és hupikék beütéssel. Csak szórómicsodája fehér a tetején, de az is ferdén áll rajta, s nem is lehet másképp visszatenni. S az egész együtt egy nagy talány: mi lehet benne? A „külcsínt" nézve sohse jönne rá az ember, csak ha az apró betűt el­olvassa lesz világos, hogy a „belbecs”: babahintőpor. Az rejtőzik a taszító látványú hengerben, ami egy Vimes do­bozhoz hasonlatos. Ám a Vim, ez a jó kis surolópor évek­kel ezelőtt minden külön értesítés nélkül beadta a kul­csot. A halál oka nem más volt, mint az olcsósága. Ezt viszont még ráfogni sem lehet Hófehérkére, a sa­ját hintőpor-kategóriáján belül se, mivel a 36 forintos ára éppen háromszorosa a réginek. A kedves, kék-fehér pöty- tyes babahintőpornak. Igaz, az már majd egy éve kereket oldott a többi hintőporral együtt. Átlényegült hiánycikké, s e minőségében erősen tartotta magát, hogy majd — most — mint csjúf, ám drága boszorkány, újra színre lép­jen. És még örüljünk is, hogy kapható. De nincsen öröm üröm nélkül, mondja a nép és így igaz, ha arra gondolunk, hogy ma, 1989-ben, ilyen mély­ponton lehet a kozmetikai ipar — a Caola cég — forma- tervezése, csomagolási kultúrája. Mintha most ébredt volna föl a háborús idők Csipkerózsika-álmából. S kezde­ne a békeévekhez a semmiből. y. M. HÍREK MA: BERNADETT NAPJA A Nap kél 6.45 — nyugszik 17.11 órakor A Hold kél 14.52 — nyugszik 5.59 órakor HOLNAP: ZSUZSANNA NAPJA A Nap kél 6.44 — nyugszik 17.13 órakor A Hold kél 16.03 — nyugszik 6.22 órakor ÉVFORDULÓ Nényszázhuszonöt éve halt meg Buonarroti Michelange­lo (1475—1564) olasz szob­rász, festő, építész, költő; a későreneszánsz és az egye­temes művészettörténet egyik kimagasló mestere. * * * Száz éve születet José Eustasio Rivera (1889—1928) kolumbiai költő és regény­író. IDÖlÓRáS Pénteken hajnalban kiderült az ég megyénk felett, ennek el­lenére mindössze 0 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos, dél­után erősen felhős volt az ég, élénk északnyugati szél fújt. A hőmérséklet kora délutánra el­érte a +8, +9 fokot, — kaptuk a tájékoztatást Szudár Bélától, a Békéscsabai Meteorológiai Ál­lomás ügyeletesétől. Várható időjárás az országban ma estig: északkeleten még erő­sen párás marad a levegő. Az északnyugati szél tovább mér­séklődik. Kevés felhő, száraz, napos idő várható. A légmoz­gás az ország nagy részén gyön­ge lesz, a Kisalföldön viszont kissé megélénkül a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában —1 és —6 fok között, északkeleten —8 fok közelében, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul. — FOGADÓNAP. Murányi Miklós, a Békés Megyei Ta­nács elnökhelyettese február 20-án, hétfőn délután 13 órától 16 óráig ügyfélfoga­dást tart hivatali helyiségé­ben. (Békéscsaba, József A. u. 2—4., I. era. 106.) — FOGADÓNAP. Fekete Já­nos országgyűlési képviselő február 20-án, délután 16 órától fogadóórát tart Szarvas Városi Tanács első emeleti tanácskozójában. — INGYENES jogi tanács­adást tartanak február 22- én. szerdán délután 15 órá­tól Gvomaendrődön. Az ér­deklődőket dr. Kolbusz Ju­dit ügyvéd várja a Hazafias Népfront helyi, Sallai u. 4. szám alatti irodájában. — A SZEGEDI RÁDIÓBAN ma reggel 8 órakor kezdődő Alföldi Tükör című műsor­ban egy riportösszeállítás hangzik el a csanádapácai tsz-elnökutódlás körüli bo­nyodalmakról. — AZ ERDÉLYI magyar kultúra a két világháború között. Ezzel a címmel ren­dez műsort a TIT Gyulai Városi Szervezete és a Mo- gyoróssy városi könyvtár február 20-án, hétfőn 17 órakor a városi könyvtár­ban. Az előadó Kulcsár Ka­talin. a Magyar Rádió iro­dalmi rovatvezetője. — A BATTONYAI Nagyköz­ségi Tanács falugyűlést szer­vez a rendezési terv vélemé­nyezésére, február 20-án, este fél 6-tól, a művelődési ház nagytermében. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 7. heti játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. A 4 ta­lálatos szelvényekre egyen­ként 85 756 forintot, a 3 ta­lálatos szelvényekre egyen­ként 524 forintot, a 2 talála­tos szelvényekre egyenként 32 forintot fizetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom