Békés Megyei Népújság, 1988. november (43. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-26 / 282. szám

1988. november 26., szombat o Emléktáblát a tábornokoknak! Két tábornok szálláshelyének megjelölését várják még Gyulán Másik órás háza, Aulich Lajos tábornok szálláshelye. Emlékmúzeum lehetne! A közelmúltban jelent meg lapunkban a Békés Megyei Népújság Köröstáj Baráti Kör kezdeményezése, hogy az 1849. augusztusában, le­fegyverzésük előestéjén Gyulán fogolyként megszállt honvédtábornokok, későbbi aradi vértanúk, szálláshelyét emléktáblával jelölje meg az emlékező utókor. A baráti kör Knézich Károly és Nagy­sándor József emléktáblájá­nak elkészíttetését és elhe­lyezését vállalta. Hamarosan csatlakozott a kezdeménye­zéshez a Békés Megyei Élel­miszer Kiskereskedelmi Vál­lalat., Ábrahám György igaz­gató (a gyulai múzeumba­rátok egyesületének tagja) elmondta, hogy Kiss Ernő tábornok szálláshelyét (je­lenleg Kossuth utca 13.) je­lölik meg emléktáblával. Czagiédi Imre, a gyulai múzeum igazgatója telefo­non. jelezte, hogy tovább bő­vült a kör, amennyiben a Gyulá és Vidéke Áfész is részt kért az emlékezésből. Saját székházukon helyeznek el emléktáblát, mert ebben a házban volt Török Ignác tábornok szállása a neveze­tes augusztusban. A gyulai múzeum igazgatója közölte még, hogy az Erkel Ferenc Múzeum Barátainak Egyesü­lete Lázár Vilmos emlék­tábláját vállalta elkészíttet­ni (a ház jelenleg a Kos­suth utca 18. sz. alatt talál­ható), a gyulai Erkel Ferenc Múzeum pedig a 600 éves végvár Kerecsényi-kapuja mellett jelzi majd emlék­táblán az utókor tiszteletét Damjanich János és Láfiner György tábornokok előtt. Mindketten a vár börtöné­ben töltötték a lefegyverzés előtti éjszakát. A két szoba a Kerecsényi-kapu belső te­rének jobb oldalán találha­tó. Leiningen-Westerburg Ká­roly gróf, és Aulich Lajos tábornokok szálláshelyei várják még a tiszteiét jelét, az emléktáblát. Leiniogen a mostani Kossuth utca 1. sz. alatti házban szállt meg (a Vársöröző épülete), Aulich pedig néhány házzal odébb, a Városház utca 23. sz. ház­ban, mely akkoriban Másik András órásmester tulajdo­na volt, a XX. század első évtizedeiben pedig Dairnel Lajosé. A reformkor idején épült ház magán őrzi a kor jelképét, sajnos, mára már igen lepusztult állapotban: ablakai kitöredezve, bedesz- kázva nézik a belváros for­galmát, tekintenek a helyi­ekre és turistákra. A ház — a múzeum igazgatója sze­rint — lakatlan. Szemben vele a város első fürdőépü­lete, ugyancsak múlt száza­di és ugyancsak megviselt állapotban, Kár lenne, ha a két, történelmi múltat idéző épület tönkremenne, és le­bontásra ítéltetne. (A für­dőház tudomásunk szerint a vízügyé, és vízügyi múzeu­mot terveznek berendezni ott.) Az 1849-es órásmester, később Daimel-házban vi­szont elképzelhető lehetne emlékmúzeumot nyitni a mártír honvédtábornokoknak és mindazoknak, akik 1849. augusztusában Gyulán jutot­tak az osztrákok önkényére. Persze, ehhez meg kellene szerezni a ház tulajdon­vagy bérlői jogát, fel kel­lene újítani az épületet: te­hát pénzre lenne szükség. Legelsőben azonban ügyet felkaroló figyelemre, mert — mint köztudott — önma­gától semmi sem intéződik. Hogy méltó és tiszteletet vonzó színfolt lenne Gyulán a mártír tábornokok háza, emíljékkiáílliítása: ehhez két­ség nem fér. A legkülönbözőbb társa­dalmi összefogás léte és le­hetősége bizonyítja: a ha­zájukat szerető emberek nagy tettekre képesek. Íme, egy újabb alkalom! Sass Ervin A ház, mely annak helyén áll, ahol Kiss Ernő tábornok szállt meg 1849. augusztusában Fotó: Kovács Erzsébet Itthon otthon Libanoni fogorvos Tótkomlóson A libanoni fiatalember 1978-ban került Magyaror­szágra, miután elvégezte a bejrúti műszaki egytem el­ső két évfolyamát. Buda­pesten, az orvosi egyetem fogorvosi karára jelentkezett. A diploma megszerzése után visszatért szülőhazájába és a fővárosban magánrendelőt nyitott. 1985-ben ismét Ma­gyarországra látogatott, meg­nősült és — most feleségé­vel együtt — Bej rútba költö­zött. Életének alakulásáról, hi­vatásáról a továbbiakban számoljon be ő maga: — Feleségem megbetege­dett és akkor úgy döntöt­tünk, hogy visszajövünk Ma­gyarországra. Nagyszénáson élnek apósomék, szerettünk volna a közelükben marad­ni. Ezért üres állás után néz­tünk. Itt, Tótkomlóson sike­rült elhelyezkednem. Felesé­gem jelenleg szülési szabad­ságon van, kétéves a kis­fiúnk. Hogy meddig mara­dunk itthon, azt még nem tudjuk. Lehet, hogy rövid ideig, lehet hogy végleg. — Több ezer kilométerre hazájától nem hiányoznak az otthoniak? — Dehogynem 1 Tíz éve élek távol, de megszokni nem lehet. Szüleimnek havonta telefonálok, testvéreimmel is ígv tartom a kapcsolatot. Utoljára 1986-ban voltam otthon, a tavasszal egy hó­napra hazautazunk. — Tótkomlóson hogyan fo­gadták az emberek? — Vendégszerető, jó embe­rek élnek a faluban. Igaz, kezdetben idegenkedtek, tar­tottak tőlem. Emlékszem az első rendelési napra: mind­össze 5 betegem volt. Ma már negyvenen is megfor­dulnak nálam egyetlen nap alatt. Szerencsémre könnyen barátkozom, sikerült jó kap­csolatot kialakítanom a kom- lósiakkal. Az orvosnak egyébként is az a feladata, hogy nagy-nagy türelemmel hallgassa betege panaszait, odafigyelést tanúsítson a fájdalommal küszködő ember iránt. Ha ezt a gondoskodást érzi és látja a paciens, ak­kor mindig bizalommal for­dul a kezelőorvosához. — Beszélik a faluban, hogy valósággal megbűvöli a gye­rekeket. — Nagyon szeretem őket. Ha újrakezdeném, akkor a gyermek-fogszakorvosi hiva­tást választanám. Egyébként nem ördöngösség az, amit csinálok. -Először elmegyek az iskolába, az oviba, ott Neve: űr. Musztafa Chaml. Születési helye: Bejrut. Születési ide­je: 1952. október 15. Állampolgársága: libanoni. Foglalkozása: fogorvos. Szeretjük Békéscsabát! flz összefogás megsokszorozhatja erőinket Kedves Elvtársam, Barátom, Ismeretlen ismerősöm! Sok gondolat kavarog a fejemben mostanában. Sokat ví­vódom, szabad-e ezekkel másokat terhelni, amikor minden­kinek megvan a maga baja. Mégis úgy döntöttem, tollat ra­gadok, talán mások is hasonlókkal küszködnek és nem ve­szik tolakodásnak soraimat. Sok a gond mostanában. Erőn­ket megfeszítve dolgozunk azért, hogy jussunk valamire, mégis egyre nehezebben élünk. Egyre nehezebben bírjuk a hajszát, fogy az erőnk, romlik az egészségünk. Egyre keve­sebb az időnk a családra, barátokra: pihenés, olvasás, szó­rakozás helyett is dolgozunk. Idegesek és türelmetlenek va­gyunk. A pénzbe nem kerülőt, a jó szót, a megértést, a szc- retetet is fukarabbul mérjük. Bizalmatlanok is vagyunk, mé­ricskélünk, ha úgy látjuk másnak jobban megy, sandaságot, tisztességtelenséget feltételezünk, amit csak fokoz, hogy né­ha okunk is van rá. Szeretjük ezt a várost, Békéscsabát. Szeretünk itt élni, te­szünk is érte sokat. Mégis miért érzik úgy sokan, hogy nem igazán az övék. Valahogy az eredményeknek, a szép új lé­tesítményeknek sem tudnak igazán örülni, nem érzik mind­egyikről, hogy akarták, hogy őket szolgálja. Sok mindent lá­tunk jártunkban-keltünkben, ami nekünk nincs és nem is csak „a más rétje mindig zöldebb” alapon. Rendesen dolgo­zunk, eredményeink se rosszak, mégis nehezebben boldo­gulunk. Itt hagynak bennünket legtehetségesebb fiaink, lá­nyaink, nem itthon keresik a boldogulás útját. Érezzük, tudjuk, ez így tovább nem mehet, változtatnunk kell. Egyre többen látjuk, hogy egyedül nem sokra jutunk. Fogjunk hát össze, hiszen biztos, ha megosztjuk a gondo­kat és közösen próbáljuk megoldani, többre jutunk. Ezt is­merte fel a csabai kommunisták többsége és győzött meg engem is, hogy szánjunk rá egy napot, beszéljük meg, vi­tassuk meg, hogyan lehetne másként, jobban, őszintébben, nyíltabban tenni dolgainkat. Ügy, hogy mindenki érezze, tudja, nem csak a gondoknak részese, hanem a kiútkereső gondolkodásnak is. Ezért döntöttünk úgy, hogy városi párt­értekezletet tartunk. Nem valami „fölülről” elrendeltet, ha­nem olyat, ahol az általunk választott küldöttek nyílt esz­mecserében alakítják ki: hogyan tovább együtt. Olyan tanácskozást, ahol a párttagság által delegáltakból és jelöltekből jön létre egy felelős, cselekvőkész testület. Szembe kell nézzünk önmagunkkal. Meg kell beszélnünk, miben hibáztunk, mit építettünk illúziókra, légvárakra. Ho­gyan dolgozzunk a jövőben, hogy visszaszerezzük a bizal­mat, de önbizalmunkat is. Lehet, sőt biztos, hogy nem fo­gunk mindenben megegyezni, mindenre a helyes választ megtalálni. Az viszont biztos, hogy közösen többre jutunk, mint ha csak egyénileg küszködünk. A sokféle tapasztalat, gondolat oldhatja kételyeinket, az összefogás megsokszoroz­hatja erőinket. Nem ígérhetjük, hogy másnaptól minden jobb lesz, a szűkösség még egy ideig ott fog ülni asztalunk­nál. Oldhatjuk viszont a kilátástalanság érzését, ha tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, ha számíthatunk egymásra. Ha társnak tudjuk hívni azokat is, akik nem mindenben úgy gondolkodnak, mint mi, kommunisták. Alig több, mint egy éve, hogy nemcsak, mint otthonába pihenni hazatérő csabai polgár, hanem mint felelős dolgozó is, részese vagyok az örömöknek és gondoknak. Nem szé­gyellem bevallani, azóta több az álmatlan éjszakám. Azt tudtam, hogy nem lesz könnyű és nem is az. Nem a mun­ka miatt vívódom, inkább azért, hogy megértjük-e egymást, sokasodnak-e a társak. Megtalálom-e a megfelelő hangot, módszereket, az önmagamat állandóan hajtó tettrekészség nem tűnik-e öncélú buzgólkodásnak, képes vagyok-e a jót jól végezni. Talán túl nagy kérés, de szeretném, ha ezekkel a gondolatokkal sem maradnék egyedül. Kedves Barátom! Megköszönöm megtisztelő figyelmét, fáradságát, hogy so­raimat elolvasta, osztozott vívódásaimban. Kérem — ha ön­nek nem terhes —, osszuk meg a jövőben is gondolatain­kat. Találkozzunk bárhol személyesen; vagy ha soraival megtisztel, ígérem, nem teszem olvasatlanul a fiókba. Mindnyájunk, szüléink, gyermekeink, unokáink boldogu­lásáért, városunk jövőjéért fogjunk össze, gondolkodjunk és cselekedjünk közösen. őszinte tisztelettel: Kutas Gyula találkozom a gyerekekkel és elhívom őket a rendelőbe. Itt megmutatom a fogorvosi szé­ket, a fúrót és a többi mű­szert. Első alkalommal csak beszélgetünk. Amikor legkö­zelebb jönnek, akkor már nincs bennük a „félsz”, a rettegés. Egyszerre több gye­rek tartózkodik a rendelő­ben és amíg az egyiknek például tömöm a fogát, ad­dig a többiekkel beszélgetek, ők mesélnek, sőt, még éne­kelnek is. — Hivatása mellett mivel tölti szabadidejét? — A kisfiámmal foglalko­zom, vagy olvasok. Épp teg­nap kaptam meg arab nyel­ven a Gorbacsov-könyvet. Ezenkívül sportolok. Bejrút­ban és Budapesten röplab- dáztam, sajnos itt erre nincs lehetőségem, helyette inkább a futást, az úszást válasz­tom. — Éveken keresztül magya­rok között élt és él a mai napig is. Milyennek lát ben­nünket a libanoni ember sze­mével? — Mások az európai embe^ rek, mint a keletiek. Nálunk nincs rohanás, kapkodás. Az emberek nyugodtabbak, jobb időbeosztással élnek és ezért más az életvitelük. Igazán élvezik az életet. Magyaror­szágon mindenki siet vala­hová, de senki nem tudja, hogy hová. Nekem ez nagyon szokatlan, nem is tudom el­fogadni. (esete) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETEK BÉKÉS MEGYEI SZÖVETSÉGE számviteli, számítástechnikai, közgazdasági, revizori munkák végzésére felvételre keres felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozókat. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: a Mészöv személyzeti vezetőjénél, Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 6. Középfokú vendéglátóipari végzettséggel NŐI DOLGOZÓT keresünk felvételre Érdeklődni: „Büfés munkakörbe” jeligére a békéscsabai lapkiadóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom