Békés Megyei Népújság, 1988. október (43. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-31 / 260. szám

1988, október 31., hétfő o Magyar bor — cseh sör Kereskedelmi ügyleteink Bűneiről az egész ország tud Telefonbeszélgetés Gulyás Györggyel „Az elet kárpótolja az embert, engem is kárpótolt.. Fotó: Gál Edit Az utóbbi esztendőkben — gazdasági helyzetünkből fa­kadóan — elsősorban a tő­kés exportról esik szó, ke­vesebbet hallani szocialista kereskedelmi kapcsolataink­ról, noha ezek jelentősége továbbra is meghatározó. Magyarország külkereskedel­mi partnereinek sorában, a forgalom nagysága alapján Csehszlovákia az 5. helyen ált, a szomszédos ország partnerei között pedig ha­zánk a 4. helyet foglalja el. A közvetlen szomszédi kap­csolatokon alapuló forgalom bővülése az elmúlt 8-10 év távlatában dinamikusnak mondható, mindkét ország belső növekedési ütemét meghaladja. A kapcsolatok lényegéről, tendenciájáról a Magyar Népköztársaság prá­gai nagykövetségének keres­kedelmi kirendeltségén tájé­kozódtunk. Kiegyenlített forgalom Prága csodálatos, ódon épületekkel övezett tereinek talán legszebbike a Vencel tér. Mintha az évszázadok­kal ezelőtti múltba lépne az ide látogató. Gazdagon dí­szített műemlék épületek, mozgalmas szobrok, szobor­csoportok vonzzák a turis­tákat, itt mindig nagy a tö­meg. A közelben, a Vencel térből nyíló Stepanská utcá­ban található a magyar ke­reskedelmi kirendeltség épü­lete, ahol azon munkálkod­nak, hogy minél gyümölcsö­zőbbé tegyék a magyar— csehszlovák áruforgalmi kapcsolótokat. A kirendeltség vezetője, dr. Mosóczy Róbert keres­kedelmi tanácsos kiegyen­súlyozottnak nevezi a for­galmi kapcsolótokat: — Az árucsere-forgalom 1981 és 1985 között éves át­lagban 9 százalékkal növe­kedett. Az 1986—1990-es évekre aláírt hosszú lejára­tú egyezmény 8,5 milliárd rubel értékű forgalmat irá­nyoz elő, 1990-re az árucse­re értéke 21 százalékkal ha­ladja meg az 1985-ös szin­tet. Természetesen nem ál­lítjuk, hogy minden gondtól mentes a kereskedelmünk. A forgatom egyensúlya 1985— 86-ban megbomlott, jelentős magyar aktívum halmozó­dott fel, a csehszlovák part­ner exportkötelezettségeit nem tudta teljes egészében teljesíteni. A forgatom kiegyenlítését célzó kormánytárgyalások után a csehszlovák export felfutott, miközben • a ma­gyar stagnált, illetve kismér­tékben emelkedett. A kiala­kult magyar aktívum 70 szá­zalékát sikerült ’87-ben, a fennmaradót pedig előrelát­hatóan az idén „ledolgozni”. Erre az esztendőre 1,7 mil­liárd rubel értékű forgatom — ami lényegében a tava­lyi volumennek felel meg — realizálása a cél, s úgy tű­nik, meg is valósul. Azonban a gazdasági kap­csolatok fejlesztése egyre kevésbé képzelhető él a ha­gyományos kereskedelmi ke­retek között. A nemzetközi munkamegosztás modernebb formáit — kooperáció, közös vállalat stb. — kellene bát­rabban alkalmazni. Ezt vi­szont erősen gátolja a két ország eltérő gazdaságirá­nyítási rendszere, a külön­böző érdekeltségek. No, de nézzük konkrétab­ban: mivel kereskedünk, mit szállítunk, s mit ka­punk? Ki akar eladni? Két terméket „kapásból” mond minden magyar, ez a sör és a Skoda, s valóban, mind a kettő meghatározó. Hagyományos, az elitérő gaz­dasági. földrajzi adottságo­kon alapuló kapcsolótok ke­retében szállítunk mezőgaz­dasági termékeket szomszé­dunknak, s kapunk cseré­ben elsősorban nyersanya­got (koksz, szén stb.), illetve élelmiszeripari termékeket, például sört. A terűiét fele­lőse a kirendeltségen Nyu- lász Géza kereskedelmi tit­kár: — A mezőgazdasági szal­dó pozitív, az exportunk jó­val meghaladja az importot. A kivitt termékek közül a legjelenttősiebb a gabona, a növényi olajok, a zöldség- gyümölcs és a bor. Sok di­cséretet kapó exportcikkünk a kukoricatermesztési rend­szer, amit sikeresen alkal­maznak a szlovákiai gazda­ságok. Csehszlovákia egyéb­ként autarkiára, önellátásra törekszik, s gabonáiból ezt már sikerült is elérniük. A jövő évtől pedig új mecha­nizmus indul a mezőgazda­ságban, új szabályozórend­szer, új felvásárlási árak lépnek érvénybe, ugyanak­kor a fogyasztói árakat nem kívánják megváltoztatni. A mezőgazdasági eredetű importcikkek közül a leg­fontosabb a sör. Volt, hogy a magyar behozatal elérte az egymillió hektolitert, az idén viszont várhatóan 600 ezer hektoliter körül alakul a forgalom. Magyarország a csehszlovák söripar legfon­tosabb külföldi partnere. Bár a forgatom — a hazai fejlesztések nyomán — csök­kenő. Ugyanakkor nő a ma­láta iránti igény, ami ellen­súlyozza a sörbehozatal mér­séklődését. Megemlíteném ugyanakkor, hogy a közel­jövőben nyit Budapesten, a Rákóczi úton a Vencel sö­röző. Tapasztalataim szerint a magyar vállalatok nem túl­zottan érdekelitek a szocia­lista export növelésében, no­ha meggyőződésem: több le­hetőség van e területein, mint amennyit kihaszná­lunk. Persze — alapvetően a hiánygazdálkodás miatt — több energiát kell itt befek­tetni. Hiszen nem az eladó keresi a vevőt, hanem a ve­vőnek kell felkutatnia az el­adót ... adapterek Brnóban Klétségtelen, hogy ehhez a „kutatáshoz” jó alkalmat te­remt — legalábbis a gépipar terén, s a magyar—csehszlo­vák kapcsolatoknak ez a legfontosabb terüllete, a for­gatom 50 százalékát teszi ki — a brnói vásár. Gyöngyös József kereskedelmi titkár összegzi az idei tapasztala­tokat: — Az idei kettős jubileu­mon — a vásárvárossá nyil­vánítás 60., a gépipari vá­sár. nemzetközivé válásának 30. évfordulóját ünnepelték — 32 ország 2700 kiállítója hozta el termékeit Brnóba. Magyarországot 22 vállalat képviselte. A kiállított ter­mékek közül említést érde­mel az Ikarus 435 tolócsuk­lós. városi autóbusz, amit a cseh piac megtartása érde­kében úgy alókítottak ki, hogy alkalmas légyen a Li- az motor használatára. Be­mutatásira került az Ikarus 365 luxus távolsági és az Ikarus 543 midibusz is. A mezőgazdasági gépek közül az SKA—94 silókukorica-be- talkarító adapter és az F—421 flexibilis univerzális kasza — mindkettő a békés­csabai Mezőgép terméke — szereplése figyelemre méltó. A magyar exportban fontos helyet foglaltnak el a szer­rületet az EPA 630 nagy tel­jesítményű, szám jegy-vezér­lésű esztergapad reprezen­tálta. A vásári aranyéremért fo­lyó versenybe csak egy ter­méket, az Ikarus 435-öt ne­veztük be, azonban — fel­tehetően „magasabb érde­kek” közrejátszása miatt — nem kaptunk elismerést. Mindenesetre, ha a milliók­ba kerülő kiállítás eredmé­nyességét az ott kötött üz­letek nagyságán, mérjük, nem lehetünk elégedettek. Ugyanis míg 1985-ben 197,6, 1986-ban 132,1 millió rubel értékű kötés született a vá­sáron, addig 1987-ben 99, az idén pedig csupán 62,4 mil­lió rubel értékű a kötés. Ennek oka részint az 1989- ben érvényes árak, illetve a jövő évi szabályozók isme­retlensége. Tagadhatatlan azonban, hogy aki felké­szült, az venni és eladni is tudott. Jön a Favorit! A nagy jelentőségű ma­gyar—csehszlovák gépipari forgalomban a legnagyobb érdeklődés — legalábbis ami bennünket, egyszerű fogyasz­tókat illet — a személygép­kocsi-importot kíséri. A Skoda népszerű autó ha­zánkban, s igényeinket saj­nos a csehszlovák partner nem tudja maradéktalanul kielégíteni. Az újdonságnak számító Skoda Favoritot pe­dig különösen nagy érdek­lődéssel várják a hazai au­tópiacon. A prágai kiren­deltségen a Mogürt Külke­reskedelmi Vállalót képvise­lőjétől, Láng Pétertől kér­tünk tájék o ztatás t: — A Skoda 120-ast a jövő év júniusáig gyártják, utá­na az üzem teljes kapacitás­sal átáll a Skoda Favorit előállítására. A termelést a későbbiekben évi 180 ezer autóra futtatják fel. Az 1989. évi kontingens szerint mint­egy 10 ezer Skoda érkezik Magyarországra, ebből elő­reláthatóan 7 ezer lesz a 120- as, 2-3 ezer a Favorit. Ez utóbbihoz egyébként egy al­katrészt, a hordrugókat ha­zai cég szállítja. Fontos tálgyállások előtt áll a ma­gyar kereskedeliem. A hely­zetet nehezíti, hogy egyelő­re nem kaptunk a Favorit­ra hivatalos árajánlatot, legfeljebb becsléseink van­nak, hogy mennyibe kerül­het. Mindenesetre szeret­nénk, ha a jövő év végére megjelenne a hazai piacon a Skoda Favorit. Az első fél évben a csehszlovák cég csak tőkés piacokra szállít­ja termékét. A Favorit esztétikus, for­matervezett, korszerűen fel­szerelt autó (képünkön). Ami műszaki paramétereit illeti: az 1300 köbcentis motort ke­resztben helyezték el. Bor­dás ékszíjas meghajtást al­kalmaztak. A megszakítás nélküli elektronikus gyújtás nem igényel különösebb karbantartást. A kormány- szerkezet rendkívül modern, a McPharson-féle függet­len kerékfelfüggesztési rendszert alkalmazták. Esz­tétikusán alakított a mű­szerfal is. Teljesen új konstrukció az 5 fokozatú sebességváltó, nagyon jó átmenetekkel. Olajcsere 10 ezer kilométe­res ciklusonként esedékes. A fogyasztás 90 km óra se­bességnél 100 kilométeren 5,2 liter; 120 km/óra sebes­séginél 7,2 liter. Elsősorban tőkés exportra1, ólommentes benzinnel üzemeltethető vál­tozatot is gyártanak., # Nekünk azonban egyelőre na,gyón is megf elel a „sima” Favorit, bár lenne belőle élegendő. Jelezn.é ez a ma­gyar—csehszlovák kereske­delmi kapcsolatok dinami­kus bővülését... Szatmári Ilona „Bűneim? ... Bűneim” címmel jelenik meg már a közeljövőben (talán kará­csonyra) Gulyás György Liszt-díjas karnagy, a bé­kés- tarhosi zeneiskola egy­kori igazgatójának könyve a Békési Városi Tanács kiadá­sában. Már tavaly is híre járt, hogy a népszerű kar­nagy emlékeit írja, hogy a kézirat már nyomdában van, hogy készül a könyv, mely sokak örömére szol­gál. Gulyás Györgyöt debrece­ni lakásán kerestük meg te­lefonon, hogy közelebbi hírt adjon „bűneiről” ... — önéletrajz lesz, vagy emlékirat? Vagy mind a kettő? — Keveredik a kettő, mondhatnám úgy is, hogy valamiféle szintézisben. En­gem a körülmények befolyá­soltak, indítottak el vala­merre. Ha kifejezetten ön­életrajzot írok, akkor biz­tos, hogy erősen szubjektív­re sikerül. Talál tehát az olvasó a könyv fejezeteiben jó néhány olyan adalékot, amely most már jobban rá­világít az eseményekre, ar­ra, hogy mi, miért történt az életemben, pályámon. A „bűneim” lényege mindig az volt, hogy azt vallottam: vi­déken is lehet európait csi­nálni. ' Ezt sok mai fiatal nem hiszi, és nem is törek­szik vidékre, megretten at­tól, hogy itt éljen. — Mondják, számos leve­let is közölsz, és vagy 70 da­rab fényképet. — Először a fényképekről. Rengeteg előkerült, még olyanok is, amelyekre már nem emlékeztem. Ezek a ké­pek elmaradhatatlanok, hi­szen három „művemhez”, a bélmegyeri iskolához, a bé- kés-tarhosi énekiskolához, és a debreceni zeneművésze­ti főiskolához kötődnek. Ezek az én épületeim, „bű­neim” tárgyiasult formái. Jó, ha az olvasó a falak mögé is tekinthet, hogyan élt ott a szerző annak ide­jén, és hogyan éltek munka­társai, tanítványai, barátai. Megírom, és el is mondtam már sokszor, hogy Illyés Gyula kellett ahhoz, hogy kiharcolja Keresztury Dezső, akkori minisztertől a tar­hosi énekiskolát. Nos, talál­tam egy fényképet, ahol együtt vagyok Illyés Gyulá­val és Németh Lászlóval. Abban az időben... A le­velek? A szakmabeli és a nem szakmabeli olvasónak is érdekes adalékokkal szol­gálnak majd a levelek. Sok Kodály-levél lesz, közöttük kettő olyan is, amit még so­ha nem publikáltam. — A békés-tarhosi ének­iskoláról hogyan emlékezik meg a szerző, az egykori megálmodó, igazgató? — Ügy emlékszem Tar- hosra, hogy nagyon szere­tem most is. Nem a meg­szüntetése él bennem eleve­nen, inkább az a kezdeti időszak, 1946-ban, amikor annyira akartuk, hogy le­gyen. És lett! Ügy is emlék­szem viszont, hogy meg­szüntetésével sokat lépett visszafelé ez az ország ab­ban, hogy Kodály nagy ál­ma, az „énekes Magyaror­szág” megvalósuljon. Ha Tarhos megmarad, vagy több, „kis-Tarhos” létesül még, nem ott tartana ha­zánkban a zenei szakember- képzés, az énektanítás’, a kórusmozgalom, ahol most tart. Nosztalgia is van ben­nem, természetesen, hiszen Tarhost lesöpörték. — Fáj-e még ez a meg­magyarázhatatlan hatalmi tollvonás, mellyel akkor már országos hírű iskoládat megszüntették? — Elmondhatom, hogy fáj. Az élet azonban kárpó­tolja az embert, engem is kárpótolt. Tarhos után nem adtam fel. így jött létre a debreceni Kodály Kórus, mellyel beutaztam a világot. Így jött létre a debreceni főiskola, mert Tarhos után is akartam valamit, nagyon akartam! Lehet, ha Tarhost nem szüntetik meg 1954-ben, az én életem is másképp alakul. De erről nem jó így beszélni, hiszen megszün­tették. Ahogy mondod: egy tollvonással, egy értelmetlen politika szellemében. — Kodály mindig jelen volt az életedben. A könyv­ben is? — Külön fejezetben írok Kodály Zoltánról. Emberi arcát keresem, hiszen erről eddig nagyon kevesen, és nagyon keveset írtak. Is­merjük a muzsikust, a pe­dagógust, de közvetlenül az embert kevésbé. Remélem, adhatok arcéléhez valamit, ami új lesz az olvasónak. — fúl a 70 éven, még mindig „nehéz embernek" tartod magad? — Jól belekérdeztél! De visszafordítom a kérdést: mások tartottak „nehéz em­bernek”, én magamat soha. Mostanában a tarhosi Kó­rusvezető Továbbképző Inté^ zetért járok Budapestre. Mondták többen is: képte­len vagy megnyugodni? Képtelen! A régi Tarhos után magasabb fokon sze­retném megvalósítani akko­ri álmaimat. A magyar ze­nei közművelődés házát hozni létre Tarhoson, a ré­gi zenepavilonban. Ilyen nincs még egy az ország­ban, ez lesz az első! Ha ez az újabb álmom „nehéz em­berre” vall, akkor vállalom. Majd az olvasó eldönti, la­pozgatva a „bűneimet”, hogy igazam van-e, vagy egyáltalán: kinek van iga­za? ... Köszönöm, hogy be­szélgettünk, olyan volt, mintha itt ültünk volna egy­más mellett, az íróasztalom­nál. Lejegyezte: Sass Ervin Egy megyei Prágában . A prágai kereskedelmi kirendeltség munkatársai közt találkoztunk a kereske­delmi titkári funkciót betöltő Szabó Györggyel, aki Békés megyéből „szárma­zott el”, tótkomlósi születésű: — Viszonylag hamar elkerültem a szü­lőfalumból, Budapesten végeztem a kö­zépiskolát, majd a Szovjetunióban sze­reztem építészmérnöki diplomát. Később itthon közgazdasági ismeretekre tettem szert, így kerültem annak idején a Kül­kereskedelmi Minisztérium állományába. Hatodik éve dolgozom a prágai kiren­deltségen. Családommal — két kislányunk van — minden évben otthon, Tótkomló­son nyaralunk. A család igen jól beszéli a cseh nyel­vet, Szabó Györgyöt gyakran kérik, tol­mácsoljon a különféle tárgyalásokon. A fiatalembert a „világ dolgai mellett” ter­mészetesen az is foglalkoztatja, mi tör­ténik itthon. Találkozásunkkor leginkább az érdekelte, miért sztrájkoltak a gyoma- endrődi nyomdában, s hogy milyen ellen­tétek feszülnek az Orosházi Üveggyár­ban ... sízámgépek, a vásáron e te­

Next

/
Oldalképek
Tartalom