Békés Megyei Népújság, 1988. szeptember (43. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek í MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1988. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK • Ára: 1,80 forint XLin. ÉVFOLYAM, 209. SZÁM Ülést tartott az MSZMP megyei végrehajtó bizottsága Tegnap — Nagy Jenő tit­kár elnökletével — ülést tartott az MSZMP Békés Megyed Végrehajtó Bizottsá­ga. A testülteit először az 1988. évi gazdaisáigpoiWtiikai feladatok teljesítésének első félévi tapasztalatait tekintet­te át. Megállapította, hogy a megye gazdasága a várt­nál iS kedvezőtlenebb felté­teleik közepette teljesítette éllső féléves termelési célki­tűzéseit. A számok ugyan kedvezőek — az ipar terme­lése 3,1, az éleimiszeriiparé 7,8, az építőiparé 6,8 száiza- Üélkkal emelkedett a múlt év hasonló időszakához képest —, ,ezek mögött azonban szá­mos gond húzódik.- A gaz­daság országos problémái a miegyében is tükröződnek. Ismét lesznek veszteséges válláfetok, kisebb számban olyanok is, amelyek a múlt évhez képest jelentősen élőbbre léptek. Tapasztallha- tó egyfajta feszültségnöve­kedés a vezetők és a dolgo­zók körében egyaránt. A fő féladát a gazdaságosság, a hatékonyság javítása, és a nyereség növelése az év háit- raflévő részében. A mező­gazdaság kilátásai az év el­ső felében kedvezőek voltak, a búza átlagtermése 5,6 ton­na körüli1 hektáronként. Az őszi betaikarítású növények állapotát azonban1 nagyban károsította az aszály, ami várhatóan 2 milliárd forint kiesést okoz. A közlekedés, a hírközlés a terveknek megíéMően fej!liődött, míg a kereskedelmi forgalom nem érte él a h tavalyi első fél­évii szintet. Nőtt a kü'llke- reslkíedélmi értékesítés, ezen beliül is a nem rubelellsizái- molMsú kivitel1, bár ezzel nem 'léhetünk elégedettek, mert ez csák a múlt év vé­givél azonos szintet jelez élőre. Csaknem valamennyi ágazatban csökkent a f oglal­koztatottak és nőtt a mun­kát keresők száma. A pályá­zatok eredményeként 300 új munkahely létesítéséhez biz­tosított az állami támoga­tás. Megvitatta a testület a to­vábbiakban a párt informá­ciós tájékoztatási, agitiációs és propagandamunkájának fejtesztósére vonatkozó ter­vezettet. Az információban a teljességre való törekvést, a tájékoztatásban a párton befllüM nyilvánosság növelé­sét, az agítációban a nyílt­ság erősítését, a propagan­damunkában a pártoktatás továbbfejlesztését szorgal­mazta. A munka hatékony­ságának javítására informá­ciós munkacsoportot és elő­adói irodáit hozott létre, ajánlásokat fogadott el az új pártok tatása rendszer kiala­kításának egyes terüDeteire és javaslatot tett a párté i- zottsőgnaji tájékoztatási ko­ordinátor megbízására, aki­nek feladata a megyei párt- testület, és a sajtó, rádió, te­levízió kapcsolatának bizto­sítása. A megyei párt-végirehaj- t tóbiizöttsóg végül a politikai évfordulók megünnepléséről, egyéb időszerű kérdésekről tárgyalt és tájékoztató hang­zott el a Románia nemzeti ünnepe alkalmából1 Aradon járt megyei delegáció mun­ka járói Sajtótájékoztató az ój lakásbiztosítási rendszerről A Családi Otthon elneve­zésű, új épület-, lakás- és inigóságbiiiztos'ítási rendszer résiziieteiit sajtótájékoztatón ismertették szerdán, az Ál­lami Biztosító szék házában. Deák Andrea vezérigazgató elmondta, hogy 1988. szep­tember 1-jétőt már az új szerződéseket kínálják ügy­feléiknek, s ugyanekkor el­kezdik a jetenllteg érvény­ben levő 3 miilltó 300 ezer lakásbiztosítás átdolgozását. Ez a munka előreláthatólag a jövő év végéig tart, s ad­dig az Állami Biztosító kü­lön igazolvánnyal! ellátott munkatársai mindén, ügyfé­liét felkeresnek. Az új rendszer álláp- és kiegészítő biztosításokból' álB. Az alapbiztosítást külön lehet kötni a lakásra, vala­mint a benne levő ingósá­gokra. A kiegészítő biztosí­tásokat pedig az ügyfelek saját igényeiknek és körül­ményeiknek megfelelően köthetik meg. Az alapbizto­sítás épületre vagy lakás- bérleményre, ingóságra és felelősségbiztosításra vonat­kozik. Bármely alapbiztosí­táshoz 24, további kárese­ményre kiterjedő kiegészítő biztosítás köthető. A bizto­sítási díj kiszámításának alapja — az eddigi szoba- szám helyett — a lakás, ili- lteltve az ingattam értéke, amelyet a tulajdonos vagy bérlő állápít meg, s a fize­tendő díjat a biztosító en­nek arányában határozza meg. A Családi Otthon biz­tosítási díja átlagosan négy­szerese az eddigi biztosítás havi díjainak. Országos szövetkezet­politikai találkozi Pannónia ’88 elnevezéssel szerdán Harkányban meg­kezdődött a hazai szövetke­zeti szakemberek hagyomá­nyos országos találkozója. A három nagy szövetkezeti ágazat — a mezőgazdasági, az ipari és a fogyasztási szö­vetkezetek — vezetőinek idei, immár tizenkilencedik találkozójának központi gon­dolata: a szövetkezetpolitika megújulása. Erről beszélt megnyitó előadásában Kö­veskúti Lajos, az Okisz el­nöke, az Országos Szövetke­zeti Tanács soros elnöke is. A tíznapos program során előadásokat, konzultációkat, kerekasztal-megbeszélése- ket tartanak a szövetkezeti mozgalom és a szakminisz­tériumok szakembereinek, tudományos kutatóknak, egyetemi tanároknak a ve­zetésével. Olyan témákat dolgoznak fel, mint például a szövetkezetpolitika és az agrárpolitika reformja, a szövetkezeti törvény módo­sulása, a gazdasági társulá­sokról szóló törvény terve­zete, a szövetkezeti érdek- képviselet, a gazdasági és pénzügyi szabályozás a szö­vetkezetekben. Tanulmányi kirándulást tesznek Auszt­riában, ahol a szövetkezeti mozgalom és a népfőiskolák tapasztalataival ismerked­nek. Az ország minden részé­ből körülbelül 130 szövetke­zeti vezető kapcsolódott be a Pannónia ’88 munkájába. A fórum rendezvényei nyi­tottak, előadásain, konzultá­cióin tehát minden érdeklő­dő részt vehet. Benépesültek az iskolák Megyénkben mától több mint ötvenezer kisiskolás és tizenhétezer középiskolás kezdi meg az 1988/89-as tan­évet. Az irányítás szerint semmi rendkívüli változás nem várható az iskolák éle­tében, „csak” a tíz évvel ezelőtt megkezdett úton kell — persze némi kanyarok megtétele után — végigha­ladni. A kicsik méghatottan, boldog arccal figyelték új otthonukat, az iskolát, a ta­nítókat, tanárokat, s a ma­gabiztosan mozgó nagyobb társaikat a tegnapi tanév­nyitó ünnepségeken. (Bár a körkérdésünkre adott vála­szokból kiderült, hogy az is­kolai önállóság jegyében Bé­kés megyében augusztus 29- től szeptember 1-ig, változa­tos időpontokban rendezték meg az iskolák a tanévnyitó ünnepségeket.) Ma, szeptember elsején már megkezdődik a komoly munka. A diákok megisme­rik az órarendet, az első ülésrend is kialakul — ami a magaviselettől függően igen hamar megváltozhat —, a tanítók és tanárok megfo­galmazzák elvárásaikat, va­lamint lediktálják a papír- írószer boltokban beszere­zendő eszközök listáját. Szóval megkezdődik a tan­év, jönnek a felmérő dolgo­zatok, a tanulás, a megszo­kott iskolái életrend. Ilyen­kor egy kicsit a városok, községek életritmusa is át­rendeződik, igazodva a diák­sereghez. Most még a szü­netekben a nyári élmények jelentik a fő beszédtémát, aztán az élmények irodalom­dolgozattá rögzülnek, végül pedig átcsapnak a téli szü­net utáni vágyakozásba ... A tanulás kémény munka, ám sok-sok öröm forrása is. A ma kezdődő munkához kí­vánunk pedagógusnak, diák­nak, s minden oktatásügyi dolgozónak harmonikus, nyugodt, eredményekben gazdag új tanévet. Képünk tegnap a sarkad! Ady Endre Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépis­kola tanévnyitóján készült, ahol dr. Gáspár László igaz­gató köszöntötte az iskola diákjait, köztük a 120 elsőst, a pedagógusokat és szülő­ket. * Fotó: Béla Ottó Szakközépiskolai képzés indul Mezőhegyesen Korszerű diagnosztikai eszközök gyégyintézeteinknek Egymás után több gyógy­intézet kapott, illetve kap korszerű diagnosztikai esz­közt: számítógépes réteg- vizsgáló készüléket. A .mis­kolci megyei kórházban már megkezdték a computerto- mográf (CT) próbaüzemelé­sét, a Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetemen pedig jelen­leg szerelnek fel ilyen be­rendezést. A .tervek szerint legközelebb a győri, majd néhány más megyei kórház kap ilyen eszközt. A Semmelweis Orvostu­dományi Egyetem Radioló­giai Klinikáját, az Országos Érsebészeti Intézetet, az Országos Idegsebészeti Tu­dományos Intézetet, a Ma­gyar Néphadsereg Központi Kórházának radiológiai osz­tályát, valamint a pécsi és a Debreceni Orvostudomá­nyi Egyetem Radiológiai Klinikáját korábban — az utóbbi egy-két évben —lát­ták el számítógépes réteg- vizsgálóval. Ezekkel az orvosok felis­merhetik a koponya, az agy, a gerinc olyan sérüléseit is, amelyeket a hagyományos röntgenkészülékkel nem le­het kimutatni. A ritka tö­résekről, a porckorongsérv­ről, a mellkas, a has, a máj, a vese .szerkezetének elvál­tozásairól megbízhatóbb in­formációkat szerezhetnek, mint a radiológia régi típu­sú eszközeivel. Az Országos Érsebészeti Intézet központi radiológiai diagnosztikájában a mágne­ses magrezonancián alapuló rétegvizsgáló készüléket használnak tavaly ősz óta. A CT-nél is korszerűbb — a csúcstechnológiát képvise­lő — orvosi eszközzel ha­zánkban is elvégezhetnek olyan vizsgálatokat, ame­lyek jelenleg .csak a legfej­lettebb európai és tengeren­túli országokban lehetsége­sek. Az agyalap, az agyké­reg zúzódásai, az agytörzsek traumás elváltozásai példá­ul csak ezzel az eszközzel ésizffiallhJetők. E korszerű vizsgálati esz­közökkel rövid idő alatt és pontosan diagnosztizálhatják a sérüléseket és a dagana­tok áttételeit. Megkímélhe­tik a beteget hosszadalmas, a szervezetet megterhelő vagy kedvezőtlen mellékha­tású, kockázatos vizsgála­toktól. Az orvosok köny- nyen megállapíthatják azt is, hogy friss vagy régebbi a Sérülés, szükséges-e mű­téti beavatkozás vagy sem. Ezért igyekeznek maximáli­san hasznosítani ezeket a készülékeket: ahol a felté­telek adottak, több műszak­ban üzemeltetik őket. Ezek alkalmazása során viszony­lag rövid idő alatt is sok ta­pasztalatot szereztek a ma­gyar radiológusok. Vizsgá­lataik eredményeiről első íz­ben számoltak be a napok­ban tartott kongresszusu­kon. Ezen a tanácskozáson részt vettek külföldi szak­emberek is, így a hazai or­vosoknak alkalmuk volt megismerni újabb diagnosz­tikai eljárásokat is. Tájé­kozódtak a számítógép- rendszerek kialakításának módjáról is. Most ugyanis tanulmányozzák, .miként va­lósíthatják meg a rétegvizs­gáló készülékekkel szerzett információk tárolását és ké­sőbbi hasznosítását hazánk­ból. Több magyar és külföldi cég — köztük a Cooptourist, a Hungária Biztosító, az Or­vosi Műszerkereskedelmi Vállalat, a milánói Bracco, a svájci Byik-Gulden, a ja­pán Marubeni, az NSZK- bedi Siemens cég — jéfemtős mértékben támogatta a ma­gyar és a külföldi radioló­gusok tapasztalatcseréjének megszervezését. Felújították Mezőhegyesen a 200 éve épült Hangai-fo- gadót, csakhogy nem ebben a minőségében szolgál 1988 szeptemberétől, hanem az emelt szintű szakmunkás- képzésnek, a nagyközség el­ső szakközépiskolájának ad otthont. Kassai Béla tanács­elnök köszöntő szavaiban megemlékezett a műemlék- védelem keretében újjávará­zsolt épület helyreállítóiról, azokról az intézményekről, melyek a 16,5 millió forint hasznos elköltését finanszí­rozták. Vámos László, a Bé­kés Megyei Tanács művelő­dési osztályának vezetője a most induló, Mezőhegyes el­ső szakközépiskoláját azzal méltatta, hogy a helybeli mezőgazdasági kombinát a termelési feladatokhoz érett­ségizett szakmunkásokat kér, s az új iskola ezt az igényt hivatott kiszolgálni. A me­gye szakiközép- és szakmun­kásképző iskoláiban mind­jobban a gyakorlati élet ál­tal támasztott követelmé­nyekhez igazítják a kép­zést. A műemlék épület felújítá­sában és átalakításában, az iskola szervezésében részt vevők legjobbjainak az osz­tályvezető miniszteri kitün­tetéseket adott át, majd a meghívottak Magyaróvári Mihály igazgató kíséretében bejárták az iskola négy tan­termét, három előadótermét, könyvtárát és klubját. Az új iskola mától a Mezőhegyesi Szakmunkásképző Intézet keretei között működik. Kép, szöveg: D. K. Iskolaavató

Next

/
Oldalképek
Tartalom