Békés Megyei Népújság, 1988. június (43. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-04 / 133. szám

1988. június 4., szombat Kortársak vallomásait, méltatásait gyűjtötte kötet­be Szabó Pál születésének 95. évfordulója alkalmából Aíi- kita István, és adta ki a Sárréti Múzeum Baráti Kö­re, hogy ezzel is emlékeztes­senek Biharugra jeles fiára, á magyar széppróza nagy­mesterére. „Olyan időkben jött Szabó Pál fáklyaként Veres Péterrel, Sinka Ist­vánnal — s a többiekkel — amikor háborúk, forradal­mak pusztították a népet és pusztította a nyomorúságos élet is — írja a szerkesztő. — Szabó Pált kimondottan szépírónak titulálják, pedig az ö szépírósága az élet va­lóságából fakadt. Akik közel álltak hozzá, megismerték, tudták róla, hogy nemcsak irodalommal, de politikával is osztálya felemelésén mun­kálkodott, élete utolsó nap­jáig. Ennek a nagy sodrású, mindig újat, szebbet akaró embernek emlékét éleszte­nénk kortársai írásainak közreadásával.” A gyűjtemény, melyet kézbe vehet az érdeklődő ol­vasó teljes, és nem is lehet az. Válogatás, annyi, ameny- nyit a rövid előkészületi idő alatt felkutathattak, felde­ríthettek. könyvtárakban magánosok gyűjteményében. Tisztelgés ez a könyv az ug- rai író előtt, a „kegyelet bokrétái”, ahogy szintén a szerkesztő, Mikita István ír­ja az előszóban. A szerzők pedig, akik Sza­bó Pálról írnak: Móricz Zsigmond, Ari Kálmán, Ba­kó Endre, Bata Imre, Ber­talan Ágnes (Szabó Erzsé­bet), Besztercei László, Bé­láéi Miklós, Bényei József, Benjámin László, Bozóky Éva Donáth Ferencné, Czine Mihály, Csák Gyula, Csányi László, Darvas József, Dávid József, Erdei Ferenc, Fábián Gyula, Fábián Zoltán, Illyés Gyula, Fekete Gyula, Féja Géza. Gáli Sándor. Garai Gábor, Gerő János, Hegyesi János, Juhász Béla, Kiss Ta­más, Kónya Lajos, Ortutay Gyula, Marik Dénes, Miklya Jenő Ruffy Péter. Sütő And­rás, Sass Ervin, Tamási La­jos, Tatay Sándor, Thurzó Gábor és Végh Antal. A kötetet záró mondat pe­dig Szabó Páltól: „Egy fel­adat: a lehető legemberibb módon élni le az életet, ha tovább tart, vagy kevesebb ideig." A kilencvenöt éve született író üzenete. Szép hagyomány folytatódik? Gyulán még sokan emlé­keznek azokra a „régi szép időkre", amikor a Népkert­ben faszínház volt, és volt Reinhardt Cukrászda, és ott a városi értelmiség találkoz­hatott, beszélgethetett, filo­zofálhatott életéről, munká­járól, a világ dolgairól. Aho­gyan a kávéházi szépiroda­lomnak, zsurnalizmusnak, politizálásnak, a forgalmas, füstös alkotóműhelynek ál­talában megvannak hazánk­ban a maga legendái, ugyan­úgy az öreg gyulai cukrász­dáról is mindmáig sok tör­ténetet mesélnek A szépen, elegánsan felújított, ma* Százéves Cukrászda is igazi közösségi fórum, fontos be­szélgető hely, életforma volt. Kicsit arra a legendás hírű kávéházi történelemre, kicsit arra a jellegzetes és pótolhatatlan légkörre, han­gulatra emlékeztet a Száz­évesben most elindított kez­deményezés. az az ötlet, hogy az egykori meghitt találko­zókat folytatva, a hagyo­mányt megújítva irodalmi, művészi esteket, találkozó­kat rendeznek a cukrászdá­ban. Az ötlet jó, a szándék nemes. A próbálkozás be­vált, mégsem biztos a foly­tatás. Miről is van szó? Ko­sa Zsuzsa üzletvezető-helyet­tes így foglalta össze a cél lényegét és az első „felvo­nás" fejleményeit: — A város értelmiségét szeretnénk színvonalas prog­ramsorozattal idevonzani. Tudjuk azt, hogy mint kö­zönségre csak bizonyos ré­tegre számíthatunk, hogy például a berendezé­sünket. a bútorokat, ezt a stílust nem mindenki szere­ti. Mások azért nem jönnek, mert itt nem lehet dohá­nyozni. sokan pedig azért nem, mert magasak az ára­ink. Az irodalom-, a művé­szetszerető közönségre gon­dolunk elsősorban, s úgy véljük, hogy ez a környezet alkalmas arra, hogy költői és sanzonesteknek, kellemes beszélgetéseknek adjon ott­hont. Az első rendezvényünk két tulajdonképpen próbá­nak szántuk. Látni akarjuk, hogy vajon kell-e az ilyen program a város közönségé­nek, s ha igen, akkor ho­gyan tudjuk lebonyolítani, hogyan lehet például nyolc­van embert leültetni három helyiségben úgy, hogy min­denki jól lásson és halljon. Lukács Sándor színművész volt a vendégünk május 11- én, saját verseiből és híres költők műveiből adott elő — túlzás nélkül mondhatom, szép sikerrel. Ismerősöknek küldtünk meghívókat, 50 fo­rintba került a belépő, köte­lező fogyasztással. Ezt a ren­dezvényünket a városi ta­nács támogatta. Ügy láttuk, hogy a közönségnek tetszett az est. ötletünk van bőven a folytatásra, de az anyagiak eléggé elbizonytalanítanak... Várjuk a következő „fel­vonást”, amelyben kiderül, hogy keH-e a városnak iro­dalmi cukrászda, meghitt be­szélgetőhely, a szép hagyo­mány folytatása, vagy sem. Niedzielsky Katalin Elpusztult középkori falvak nyomában Megjelent a Békési Élet 1988. évi 2. száma A századforduló békési di­ákélete a témája Banner Já­nos tanulmányának, melyet Tanulmányok című rovata élén hoz közművelődési és tudományos folyóiratunk, a Békési Élet 1988 2. számá­ban, megjegyezve, hogy a közlésre választolt rész a szerző bffejezetlenül maradt visszaemlékezéseinek gyűjte­ményéből való. Pulya Fri­gyes az egykori Csanád me­gyére emlékezik írásában, bevezető soraiban közölve az olvasóval, hogy visszaemlé­kezéseinek e gyűjteményét a Népszava Könyvkiadó vál­lalta megjelentetni. Gráfik Imre Elpusztult középkori faluk, sortanyák és tanyaso­rok nyomába ered, felvázol­va .településszerkezeti hipo­tézisét” a szarvasi példa nyomán. A Művelődés rovat Vi- rágh Ferenc: A „Békéscsa­bai Ifjúság és Élet” három számához fűz — húsz év múltán — néhány közérdek­lődésre számottartó meg­jegyzést, Eperjessy Ernő pe­dig Nemzetiségi lét — gya­korlati egyenjogúság cím­mel adja közre beszélgetése­it egy hazai szerb és horvát alkotóval. A Békési Élet új számá­nak Településfejlesztés című rovatában öt írás látott nap­világot, Enyedi G. Sándor Békés megye településháló­zatának fejlesztéséről ír, Be­csei József pedig A népese­dési folyamatok néhány te­rületi vonatkozásait vizsgál­ja, Békés megyében. Szabó Ferenc Kiskunfélegyházi ki­tekintése érdekes olvas­mány, a Tények, dokumen­tumok, emlékek rovat pedig ezúttal is változatos anyag­gal lép az olvasók elé. ör- dögh Szilveszter Csizmadia Imre önéletírásáról ír Elég­tétel és jóváírás címmel, Tá­bori György egy főúri lako­dalom részleteit eleveníti fel 1920-ból, Kutas Ferenc pe­dig egykori katonalevelek közreadásával idézi fel az 1941—42-es éveket. A Szemle rovat nyolc cik­ket közöl, recenzálva Békés megyében megjelent vagy Békés megyéről szóló köny­veket. A szokásos cikkbibli­ográfián kívül említésre méltó még az új Békési Élet-számban Balogh Ferenc képriportja a békéscsabai Tanítóképző Főiskoláról, va­lamint Vágréti János grafi­kasorozata. (s—n) 0 számítógép alkalmazása a történelemtanításban Kihívások és lehetőségek Történelem és számítógép? Hagyományos humán tudo­mány és a modern technika egymásmelletisége? Néhány esztendővel ezelőtt még eret­nek gondolatnak számított volna, ha e két fogalmat bármiképp is összekapcsol­ják. Ma már természetesnek vesszük, amikor arról hal­lunk, hogy a történelem ok­tatásába bevonul a számító­gép. Dr. Horányi István törté­nelemtanár, az Országos Pe­dagógiai Intézet tudományos munkatársa elméletben és gyakorlatban egyaránt fog­lalkozik azzal, miiképpen se­gítheti a számítógép a tör­ténelemoktatást. Tőle kér­deztük meg: milyen az is­kolák, a történelemtanárok fogadókészsége, mi késztet­heti a hagyományos iskola- rendszert a „formabontás­ra”? — Az elmúlt évtizedekben számtalan oktatási, metodi­kai változásnak lehettünk tanúi. A jobbító szándék el­lenére felmérések bizonyít­ják — manapság egy átla­gos iskolát végzett fiatal korántsem olyan képzett, mint három-négy évtized­del ezelőtt. A hibákért a szülő, az iskola, a társada­lom- egymásra mutogat. Ugyanakkor a közvélemény bizalma is hanyatlik ak ok­tatás hagyományos keretei­vel, tartalmával szemben. Nem hiszem, hogy sokat se­gíthetünk, ha állandóan az iskolákat szidjuk. Vélemé­nyem szerint a megoldás az lenne, ha korszerűsítenénk a tananyagokat, felemelnénk a normákat, s nem utolsó­sorban kialakulnának a ta­nítás új módszerei. — Ezek szerint a számító­gép a helyét követeli, még­hozzá nagyon sürgősen. Le­het, hogy már lépéshátrány­ban is vagyunk? Mi az új­donság az iskolákat ért ki­hívásokban? — Igen, kicsit késésben vagyunk, ám még minden pótolható. Érdekes, hogy nem csupán a technikai hiányosságok hátráltatták a számítógéppel segített okta­tást, a humán tárgyak ok­tatói sem ismerték fel jelen­tőségét. Négy esztendővel ezelőtti felmérés tanúsága szerint a történelemtanárok négy százaléka tartotta ha­zánkban alkalmasnak a számítógépet tárgya oktatá­sában. Zárójelben megjegy­zem : ez az az esztendő, amikor az iparilag fejlett országokban a gép berob­bant az élet minden terüle­tére. A történelemtanítást segítő programok is tükröz­ték az ellenállást. Abban az időben nálunk huszonegy program készült, egyet elfo­gadtak belőle, azt is csak a kísérleti iskolákban használ­ták. V — A kezdeti idegenkedés majdhogynem természetes. Am bizonyára még mindig akad történelemtanár, aki — ha az eszközök rendelke­zésére állnának — sem al­kalmazná. — Most még igen. De az ezredfordulóra általános lesz. A legfontosabb érv a számí­tógép ellen az volt, hogy legalább a humán tudomá­nyok maradjanak meg az ember védelmében, leg­alább ide ne tegye be a lá­bát az érzésektől elidegení­tő gép. Ezen az aggodalmon már túljárt az idő. Ugyanis a számítógép csupán eszköz olyan jelenség bemutatásá­ra, amely másképp sokkal bonyolultabb. Félreértés ne essék: ez nem oktatógép, nem pótolhatja a tanárt. Csupán másfajta szemlélet- módot igényel.. Az igaz, hogy alkalmazása megkívánja a zárt tananyag felodását, más oktatási stratégiát igé­nyel. másfajta tanári maga­tartást kíván. Ma a pedagó­gusok fele már nem ellen­zi, s biztos vagyok benne, hogy a század végére el sem tudják majd képzelni az ok­tatást számítógép nélkül. Mert hiszen akkorra felnő egy új generáció, amelyik már gyerekkorától élvezhet­te a gép segítőkészségét. — A technikák tehát óha­tatlanul bevonulnak az is­kolák falai közé is. Vajon képes-e a nevelés a funk­cióváltásra? — A társadalmi prognózis alapján világosan megfogal­mazódik a jövő tanult em­berével szembeni elvárás: az egyén legyen dinamikus, gyorsan változó, sokféle problémahelyzetben, válasz­tási és döntési szituációk­ban mozgói Az egyén fejlő­désének kritériumait a jövő­ben a társadalmi viszonyok demokratikus fejlődésének követelménye határozza meg. — A konvertibilis tudás megszerzéséhez a számítógép forradalmasíthatja az okta­tási rendszert? — Mindenképpen meg­mozgatja az iskolákat. A számítógéppel kapcsolatos magatartás ugyanis nem csupán technikai kérdés, vagy nem csupán a techni­ka és az elektronika eszkö­zeinek működését értők, s az azt rutinszerűen alkal­mazók szembekerülésének veszélyéről van szó. Más­ként viszonyul a géphez pél­dául az, aki készíti a prog­ramokat, mint aki alkalmaz­za. Szerencsére nálunk már a kezdettől fontosnak tart­ják például a programokat készítők, hogy — jelen pél­dánkban — történelemta­nárokat is bevonjanak e műveletbe. — Eddigi, gyakorlati ta­pasztalatai alapján: miként segítheti a számítógép a tör­ténelemoktatást? Milyen tu­dást közvetíthet, milyen készségeket alakíthat ki? — A legfontosabb, hogy megbontja az eddigi oktatási módszert, amely a törzs­anyag felmondására, elsajá­títására koncentrál. Adatbá­zis segítségével elegendő in­formációhoz juttatja a tanu­lókat. S ezek birtokában ka­ki egyénileg értékelhet akár egy ^történelmi folyamatot, akár egy-egy eseményt. Te­hát gondolkodásra késztet, ugyanakkor feltételezi a sok­irányú látásmódot, kialakít­ja a szelektáló, döntőképes­séget. A szituációs progra­mok például a képernyőre vetíthetik egy csata képét, lépésről lépésre követve az eseményeket. Majd a gye­reknek lehetősége van elját­szani másképpen a történ­teket. Mi lett volna, ha ... kérdéssel játékosan tanul­hatja a történelmet. Biztos vagyok benne, hogy a szá­mítógép sokkal nagyobb je­lentőségű, mint gondolnánk. Ugyanakkor a mai gyerekek szinte vele nőnek fel. A hu­mán tárgyak oktatásánál a funkcionális felhasználás elősegíti az összefüggések láttatását. Mert nem az a fontos, hogy dátumokat ma­goljunk be! • — Milyen az érdeklődés ma a történelmet oktatók között? Milyenek a lehető­ségek? — Most körülbelül har­minckazettás sorozat áll az általános és a középiskolák részére. Ezek közé tartozik az évezredek-sorozat, amely az eseményeket kronologikus sorrendben bemutatja, s egy-egy kort komplexen fel­rajzol. Nagy lépés lenne, ha minél több szimulációs prog­ram készülne. Az érdeklő­désre egy jellemző példa: az országos tanulmányi ver­senyre két tanuló a pálya­munka elkészítésénél számí­tógépet használt. Két várost térképeztek fel összehason­lító statisztikával. Szeptem­bertől az Eötvös Lóránd Tu­dományegyetemen speciális kollégium indul a számító­gép alkalmazása a történe­lemoktatás témakörben. Ép­pen alakulóban egy kutató- csoport, amely működéséhez megpályázta a KISZ KB tá­mogatását. Az ősszel nem­zetközi konferencia lesz Bu­dapesten e tárgykörben. Erdősi Katalin Hétvége Körösladányban Körösladány 5-6 ezer lelket számláló község. S nem lehet azt mondani, hogy ez a szám növekedne. Sipos Imre, a helyi Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója még azt is megkockáztatta, hogy megin­dult a falu elöregedési folyamata. Ennek ellenére azonban a hétvégi hagyományos diszkórendezvényükön több száz fiatal je­lenik hreg majd minden alkalommal. Ezt remélik az e hét végi szombattól is. A művelődési háznak jelentős bevételi for­rása ez, bár nem elegendő. — Tavaly vagy tavalyelőtt sokkal több volt a meghívott előadó, vagy együttes — emlékezett vissza az igazgató —, az idén az új gazdálkodási keret meg az általános forgalmi adó nagyon behatárolják a lehe­tőségeket. Arról nem is beszélek, hogy a múlt évben egy-egy híresebb művész két­ezer forintért jött, az idén már 4-5 ezer­nél kezdődnek a tárgyalások. Igény pedig lenne rá, hiszen egy-egy Eddia-koncert vagy Kovács Kati-fellépés több pénzt ho­zott, mint akármelyik diszkó. Jól járt a lakosság, és mi is. De most?! Szóval je­len körülmények között meg kell eléged­nünk hétvégenként a diszkóval és az ugyancsak itt működő mozival. Így lesz ez most is. Pénteken és vasárnap mozi. szombaton délelőtt eiteraklub, este az em­lített diszkó, amit ilyenkor nyáron a mű­velődési ház melletti sörkertben tartunk. Sipos' Imre ezután a művelődési ház állapotáról beszélt: — Igaz, tavaly megtörtént a teljes vil­lamos felújítás, jövőre talán korszerűsítik a fűtést is, de azért még mindig nem le­het kielégítőnek nevezni a falu művelődé­si centrumát. Sajnos a hetvenes években épített mintegy 800 embert magába fogadó szabadtéri színpad is rekonstrukcióra vár. Jelenleg mindössze arra alkalmas, hogy az általános iskolások különböző ünnepélye­ket tartsanak rajta. El kell mondanom — már csak azért is, hogy érzékeltessem, mi­lyen komoly a falusiak művelődési, szóra­kozási igénye —, hogy ez a színpad tár­sadalmi munkában készült, de körülbelül 200 ezer forint értékű társadalmi munka áll a mozigépház bővítése, vagy a műve­lődési ház irodájának leválasztása mögött is. Egy-egy mozielőadást átlagosan százan néznek meg, és azt hiszem, ez nem rossz arány. A falusiak, szocialista brigádok már sokat áldoztak a művelődés helyének szeb­bítéséért, korszerűsítéséért, és mi — a je­len körülmények között — sajnos mégsem tudunk megfelelő programokról gondos­kodni ... \ —ria—

Next

/
Oldalképek
Tartalom