Békés Megyei Népújság, 1988. június (43. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-01 / 130. szám

1988. június 1., szerda NÉPÚJSÁG Grósz Károly megbeszélése Nyikolaj Szljunykovval Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára. a Minisztertanács elnöke kedden a KB szék­házában fogadta Nyikolaj Szljunykovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB Po­litikai Bizottságának tagját, a Központi Bizottság titká­rát. aki a KGST-tagorszá- gok testvérpártjai gazdaság- politikai kérdésekkel foglal­kozó KB-titkárainak tanács­kozására érkezett hazánkba. Nyikolaj Szljunykov átad­ta Mihail Gorbacsov szívé­lyes üdvözletét. A megbeszélésen hangsú­lyozták. hogy az MSZMP és az SZKP a magyar—szovjet kapcsolatok eddigi eredmé­nyeire támaszkodva intenzív tapasztalatcserére, a gazda­sági együttműködés korsze­rűsítésére, a magyar és a szovjet nép érintkezésénekr bővítésére törekszik. Köl­csönösen aláhúzták: nagy je­lentőséget tulajdonítanak Grósz Károly szovjetunióbeli látogatásának, amelyre vár­hatóan a közeljövőben kerül sor. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélésen részt vett Németh Miklós, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vete. Gazdaságpolitikai KB-titkárok tanácskozása A KGST-tagországok kom­munista és munkáspártjai központi bizottságának gaz­daságpolitikai kérdésekkel foglalkozó titkárai — koráb­bi megállapodás alapján — jűnoíus 1-jén és 2-án Buda­pesten tartják soron követke­ző tanácskozásukat. Kedden hazánkba érkeztek az érte­kezletein résztvevő. KB-tit­károk vezette küldöttségek. A Bolgár Kommunista Párt delegációját Grisa Filipov, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára. Csehszlovákia Kommunista Pártjáét Jozef Lenárt. a» Központi Bizottság Elnöksé­gének tagja, a Központi Bi­zottság titkára, a Kubai Kommunista Pártét Lionel Soto Prieto, a Központi Bi­zottság titkára, a lengyel Egyesült Munkáspártét Ma­rian Wozniak, a KB Politi­kai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, a Mongol Népi Forradalmi Pártét Demcsigin Mo- lomdzsamc, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára, a Német Szo­cialista Egységpártét Gün­ter Mittag, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára, a Román Kommunista Pártét Ion Rä­cht, a KB Politikai Végrehaj­tó Bizottság póttagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, a Szovjetunió Kommunista Pártját Nyikolaj Szljunykov. a KB Politikai Bizottsága tagja, a Központi Bizottság titkára, a Vietnami Kommu­nista Pártét Vu Oanh, a Központi Bizottság titkára vezeti. A Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttségének Németh Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára a vezetője. A tanácskozás munkájában részt vesznek a tagországok állandó KGST-képviselői. valamint Vjacseszlav Szi- rsov, a KGST ritkára. Lengyel miniszterelnök-helyettes Budapesten Marjai Józsefnek, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­sének meghívására hétfőn hazánkba érkezett Zbigniew Szalajda, a Lengyel Nép- köztársaság miniszterelnök­helyettese. A vendéget elkí- *sérte Jerzy Bilip ipari mi­niszter és szakértők egy cso­portja. Kedden a Parlamentben megkezdődtek a tárgyalások. melyeken Marjai József és Zbigniew Szalajda vezetésé­vel a két ország gazdasági — ezen belül elsősorban ipari — együttműködésének egyes, megoldást igénylő kérdéseivel foglalkoztak. A lengyel vendégek prog­ramjuk szerint a továbbiak­ban egyes intézmények és vállalatok működésével is­merkednek . DER SPIEGEL Harc a falvak ellen (részlet) Őrületes tervvel akarja Ceausescu országát ismét ..felhozni": a román falvak több mint felét meg akarja szüntetni. A Magyar Távirati Iroda, az MTI jelentése majdaem úgy hangzik, mint valami hadüzenet: ..Jelenleg 13 000 falu van Romániában. Ebből a tg.rv szerint mindössze 5000 marad meg mostani formájában. A maradékot felszámolják. . vagy szántó­földdé alakítják át. beleért­ve a templomokat és a te­metőket is." S nem csak a magyar szomszédokat bosszantja az a hosszú ideje tartó erősza­kos intézkedéssorozat, amellyel a Romániában élő magyar kisebbségnek és a román falvaknak hadat üzennek. Az elmúlt év decemberé­ben Bukarestben tartott nemzeti pártkonferencián megint csak sokat ígért: azt. hogy 1990-ig Romániából ..közepesen fejlett szocialista ország" lesz. s hogy 2000-ig elérik ..az átfogóan fejlett szocialista társadalom" szintjét. Márciusban hirdet­ték meg a vidéki területek „rendszerezésének" prog­ramját: a kereken 8000 falu helyébe, amelyeket a földdel akarnak egyenlővé tenni, 2000-ig mintegy 500 „ipari központnak" kell lépni. A parasztlakosság majd — így hangzanak Ceausescu irányelvei — három-, négy- emeletes tömegszálláson fog lakni, amelyet a Bánáttól nyugatra és a Dobrudzsáig keletre ugyanazon terv sze­rint építenek fel. Ilyen ..mintaépítmények" máris állnak — mint az egyhangú keleti-blokk-építészet figyel­meztető emlékművei — sok román falu szélén. „Még eb­ben az évben mérnököknek, orvosoknak, tanítóknak és professzoroknak kell vidék­re költözni" — mondja Ceausescu, s hallgatói han­gosan éljeneznek. A gigantikus rombolás részletterveivel nemrégen egy bizottságot bízott meg Ceausescu, amelynek veze­tője Constantin Dascalescu. Folytatódik a Gorbacsov—Reagan csúcstalálkozó A moszkvai Kremlben, az SZKP KB főtitkárának a szovjet kormány épületében levő dolgozószobájában kez­dődött meg kedden délelőtt, moszkvai idő szerint 10 óra­kor Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan harmadik találkozója. Mihail Gorbacsov és Ro­nald Reagan előző két meg­beszélésén 171 percet tár­gyalt egymással: a vasárnapi négyszemközti találkozó 71 percig tartott, míg a hétfői tárgyalás — amelyen a tár­gyalóküldöttségek tagjai is részt vettek — csaknem 100 percig. Megkülönböztetett figyel­met szentelnek a szovjet tö­megtájékoztatási eszközök a moszkvai csúcstalálkozónak. Ronald Reagan elnök min­den egyes lépéséről, így a szovjet ellenzékieknek az amerikai nagyköveti reziden­cián történt fogadásáról is részletes tájékoztatást ad­nak. A szovjet értelmiség kép­viselőivel találkozott Ronald Reagan kedden Moszkvában. Az elnök a déli órákban érkezett meg a szovjet író- szövetség székházához. A- XVIII. század végén ké­szült épületben Vlagyimir Karpov, a szövetség vezető­ségének első titkára üdvö­zölte az amerikai elnököt. A szovjet írószövetség mintegy 10 ezer irodalmárt tömörít, és 1934-ben Makszim Gorkij javaslatára alapították. Reagant üdvözölve Vlagyi­mir Karpov kijelentette: a szovjet írók. képzőművészek, színházi rendezők, színészek örömmel találkoznak az amerikai elnökkel és szíve­sen elbeszélgetnek vele. A szovjet értelmiség nagy ér­deklődéssel követi a szovjet —amerikai csúcstalálkozó eseményeit, és olyan benyo­más alakult ki benne, hogy a két ország vezetői között nemcsak hivatalos, hanem kiváló embeni kapcsolatok is kialakultak. Szovjet—amerikai doku­mentumokat írt alá kedden délelőtt Eduard Sevardnadze szovjet és George Shultz amerikai külügyminiszter. Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Rea­gan amerikai elnök a keddi, harmadik találkozó után ugyancsak megjelent az ün­nepélyes eseményen a Kreml nagy palotájának vörös sza­lonjában. Jelen voltak más hivatalos személyiségek is. többek között Andrej Gro- miko, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke. Sevardnadze és Shultz el­sőként aláírta azt a jegyző­könyvet, amely rögzíti a megállapodást, hogy közös kísérlettel próbálják ki, va­lóban pontosan ellenőrizhe­tő-e az 1974-es, a föld alatti nukleáris kísérleteket korlá­tozó szerződés tiszteletben tartása. A két külügyminisz­ter kézjegyével látta el azt a szovjet—amerikai megál­lapodást is, amely az inter­kontinentális ballisztikus rakéták és a tengeralattjá­rókról indítható ballisztikus rakéták indítására vonatko­zó előzetes értesítést írja elő. Ezután Vaszilij Zaharov, a Szovjetunió kulturális mi­nisztere és Charles Wick, az amerikai kormány tájékoz­tatási hivatalának igazgatója foglalta él a két külügymi­niszter helyét, s kétoldalú megállapodást írt alá a kul­turális együttműködés és csere 1989—1991-es évekre vonatkozó programjáról. Nancy Reagan, az ameri­kai elnök felesége kedden Leningrád nevezetességeivel ismerkedett. Ligyija Gromiko, Andrej Gromiko szovjet államfő fe­leségének kíséretében a ko­ra délelőtti órákban utazott el a Néva-parti városba, ahol virágcsokrot helyezett el a második világháborúban elesettek hősi emlékművé­nél. Nancy Reagan látogatást tett Petrodvorecben, ahol megtekintette az egykori cá­ri rezidencián létesített gaz­dag képzőművészeti gyűjte­ményt és gyönyörködött a Finn-öböl panorámájában. A leningrádi programból ter­mészetesen nem maradhatott ki a világhírű Ermitázs megtekintése sem. Majd három órán keresz­tül tárgyalt egymással Dmit- rij Jazov hadseregtábornok, szovjet honvédelmi minisz­ter és Frank Carlucci ameri­kai hadügyminiszter. A két miniszter négyszemközti megbeszélése negyven per­cig tartott, majd a szakértők bevonásával folytatódott az eszmecsere. A kedd délelőtti találkozó után Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ro­nald Reagan amerikai elnök sétát tett a Kreml területén és a Vörös téren. A kimerítő tárgyalást követő kikapcso­lódást az amerikai elnök in­dítványozta. a szovjet, főtit­kár pedig készségesen válr- lalta az alkalmi idegenveze­tő szerepét. A séta a Kreml csodálatos templomainál kezdődött, majd a Kreml nagyórája alatti kapun a két államfér­fi kisétált a Vörös térre, amelyet ebből az alkalomból nem zártak le. így az elnök­nek lehetősége nyílt arra, hogy közelebbről is ismeret­séget kössön a moszkvaiak­kal, akik melegen üdvözöl­ték őt. Az amerikai állam­fő és a Vörös téren tartóz­kodó emberek között kötet­len beszélgetés alakult ki, amelynek fő témája a béke megőrzésének fontossága volt. Reagan annyira belefeled­kezett a moszkvaiakkal foly­tatott eszmecserébe, hogy a szovjet—amerikai kétoldalú dokumentumok aláírása emiatt húsz perccel később kezdődött a tervezettnél. Reagan kedd délután el­látogatott a Lomonoszov ne­vét viselő Moszkvai Állami Egyetemre, amelynek az öt­venes években Mihail Gor­bacsov, az SZKP KB főtit­kára is hallgatója volt. Az intézmény központi előadó­termébe belépő elnököt az egyetem tanárainak és diák­jainak tapsvihara köszön­tötte. A nap ezúttal ts díszvacso­rával zárult — Gorbacsové- kat látták vendégül a Szpa- szo-villában, Ronald Reagan moszkvai szálláshelyén. Az elnök által adott vacsorán Dave Brubeck, a világhírű amerikai dzsesszzongorista és együttese szórakoztatta a vendégeket. Kizárások az Azerbajdzsáni KP-bAI Magas beosztású volt párt- vezetőket zártak ki az SZKP-ból az Azerbajdzsáni Kommunista Párt kedden Bakuban befejeződött köz­ponti bizottsági ülésén. A KB-ülésen megállapítot­ták, hogy Borisz Kevorkov, a Karabah-hegyvidéki Auto­nóm Terület volt első titká­ra súlyos politikai hibákat, követett el a területi párt­szervezet irányításában, és ezek a pártszervezet vezető szerepének elvesztéséhez ve­zettek. A februárban és márciusban kiéleződött nem­zetiségi ellentétek nyomán lezajlott véres zavargásokért személyes felelősség terheli Borisz Kevorkovot. a politikai végrehajtó bizott­ság, a Politbüro tagja. Sza­porán munkához kell látnia, ha 2000-ig el kell tűnni a falvaknak a román térkép­ről. Romániai menekültek úgy vélik, hogy ez a területi re­form az országtól még to­vábbi, legalább 350 000 hek­tár termőföldet vesz el, amelyen kereken 2 millió tonna kukoricát lehetne be­takarítani. S a falvak meg a növekvő paraszti hagyomá­nyok kiirtása aligha járul majd hozzá, hogy nőjön a román parasztok munka­kedve. Románia mezőgazdasági termelésének egy részét, ahogyan ez a legtöbb kelet­európai országban jellemző, a kiskertekben, háztáji gaz­daságokban. magánúton megtermelt javak adják, és ezek a kisgazdaságok a fal­vak közvetlen közelében vannak. Más lenne a hely­zet a területi refom után. Ha még egyáltalán lennének magánkézben földek, akkor kilométereket kellene gya­logolni az embereknek, hogy ezeket elérjék. A falvak elleni harc prog­ramja nem új, 1978-ból szár­mazik. De akkor bürokrati­kus huzavonával sikerült a helyi hatóságoknak késlel­tetni a terv gyakorlati meg­valósítását, Főleg a németek és magyarok lakta területe­ken lépett fel a7. ellenzék az elrendelt urbanizálás ellen. A Központi Bizottság ugyancsak kizárta a szovjet párt soraiból D. Muszlint- Zadét, a Baku melletti Szumgajt városi pártbizott­ságának volt első titkárát is. mert mulasztása miatt a vá­rosban tragikus események zajlottak le. Február második felében az Azerbajdzsáni SZSZK- hoz tartozó. háromnegyed­részben örmények lakta Ka­rabah-hegyvidéki Autonóm Területen súlyos zavargások törtek ki annak kapcsán, hegy a terület lakossága kö­vetelte Karabahnak az ör­mény SZSZK-hoz történő csatolását. A zavargásoknak több halálos áldozata volt. Ám az ellenállás ma már sokkal nagyobb rizikó,- mint korábban volt. A szomszé­dos Magyarország viszont sokkal határozottabban til­takozik ma. Magyar értel­miségiek arról nyilatkoznak, hogy az urbanizációval együtt jár a nemzetiségek beolvasztása, s az, hogy megfosztják a kisebbségeket nemzeti identitásuktól. A magyarországi Hazafias Népfront lapja, a Magyar Nemzet szerint a kistelepü­lések átalakítása nagy kö­zösségekké nyílt támadás a magyarok, a szerbék és a németek ellen. A „rendsze­rezés” jelszó alatt ugyanis az említett kisebbségek fal- vait nyugodtan, mint nem kívánatos kistelepüléseket lehet kikiáltani, s mint ilye­nek, el kell őket tüntetni a térképről. A gyanú nem alaptalan. Április elején egy olyan ha­tározat lépett életbe Romá­niában, amely előírja, hogy a nemzetiségi kisebbségek publikációiban a túlnyomó- részt magyar és német lakta helységeknek mostantól ki­zárólag a román nevét sza­bad használni. „Elképzelhe­tetlen és megengedhetetlen" — írja a magyar kormány­lap, a Magyar Hírlap —, „hogy a huszadik század vé­gén ilyen eklatáns módon sértsék meg egy nemzeti ki­sebbség jogait.” Fordította: Niedzielsky Katalin CSÜCSMENÜ A Moszkvában tartózkodó Reagan-házaspár tiszteletére hétfőn este adott banketten a klasszikus orosz és a mo­dern nyugati konyha legele­gánsabb ételeit szolgálták fel. Az ételsort orosz kaviár és rasztyegaj — vagyis hallal töltött, leveles tésztájú pi­rog — nyitotta meg. Azután citromoshal-tál, és pulykafiié következett, majd egy régi orosz étel: szuzdali halleves, valamint spárgakrémleves. Főfogásnak rákokkal sütött süllő került az asztalra, és borjúbélszín zöldségekkel. Desszertre tejszínes és gyümölcsös parfé volt mo­gyoróval, friss gyümölcsök, sütemények, tea és kávé. A vendégek és "házigazdák az étkeket kiváló grúz bo­rokkal öblítették le: 1985-ös évjáratú száraz fehér Ma- navival, és ugyancsak 1985- ös száraz vörös Mukuzani- val. Később szovjet száraz pezsgőt, és a 12 éves örmény konyakot kínáltak. PÁNCÉLING Páncélinget készít törté­nelmi filmek és színművek bemutatásához egy moszkvai kovácsmester. Egy páncél­inghez 22 ezer fémkarikára van szükség, s az ing súlya mintegy 11 kilogramm. GYERMEK­KERESKEDELEM Az emberi méltóság elleni provokációnak minősítette a frankfurti városi tanács a „családalapító és -támogató hivatal" helyi fiókjának mű­ködését. A hivatal gyerme­kek adásvételével foglalko­zik. 12-45 ezer nyugatnémet márkáért kínálja élő „áru­ját" a gyermektelen házas­pároknak. Ha nincs elegen­dő német csöppség, ázsiai és afrikai gyermekeket „dob piacra", ezekért lényegesen kevesebbet kér. A március­ban alakult frankfurti cég tulajdonosa nem hajlandó lemondani á jól jövedelme­ző üzletről, cinikusan fi­gyelmen kívül hagy minden hivatalos figyelmeztetést. BARLANGBAN REKEDTEK Kilenc barlangkutató tu­dóst a spanyol Cantabria tartományban az esőzések elzárták a külvilágtól. Egy megduzzadt föld alatti pa­tak napokig meggátolta fel­színre jövetelüket. BUKNI .MACKÓK. A megilletódött hármas iker barnamac­kók először szemtől szemben a nagyközönséggel. A három és fél hónapos bocsok várhatóan nagy sikert aratnak az ál­latkert látogatói között Teiefotó — MTI Külföldi Képszerkesztöüég

Next

/
Oldalképek
Tartalom