Békés Megyei Népújság, 1988. május (43. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-25 / 124. szám

1988. május 25., szerda NÉPÚJSÁG Első: az ötödik Szerda Jemenizáció . .. Újabban egyre többször találkozunk ezzel a fogalommal, mely fejlődésünk irányára utal. Eszerint kilátásaink nem túl biztatóak, kifele tar­tunk Európából (mondjuk a történelem, a megválto­zott viszonyok, vagy saját tehetetlenségünk következ­tében), a harmadik világ szintje felé sodródunk. Mindez Jemenhez, a Föld egyik, talán a legelmara­dottabb, ázsiai országához annyiban kapcsolható, hogy a köztünk levő különbség relatíve csökken. Ugyan­akkor a legfejlettebbek, a gazdasági fejlődésben élen járók egyre távolabb kerülnek tőlünk. Azt is gyakran halljuk, hogy az utolsó óra utolsó percében vagyunk, most kelt nekirugaszkodni és megállítani az elszakadást. Még van némi esélyünk. S kétségtelen, teszünk is lé­péseket ennek érdekében. De vajon mire elegendő ez? A lemaradás késleltetésé­re, vagy a folyamat meg­fordítására? Új szemléletre, új mun­kastílusra van szükség, is­métlődik a felszólítás nap mint nap. Persze, ez is kell, azonban ne higgyük, hogy a gazdaság „akarnok- módra" megváltoztatható! Attól, hogy mi változást, prosperáló gazdaságot aka­runk, még nincs fejlődés. Az új szemléletmódban sincs helye a gazdasági törvényszerűségeket fi­gyelmen kívül hagyó vo- luntarizmusnak. Nem sze­retnénk (csak ez sajnos ke­vés), hogy Murphy-nek le­gyen igaza: ha valami rossz bekövetkezhet, az be is következik . . . —SZÍ— Településfejlesztő társa­dalmi munkában elért ered­ményei alapján a megye- székhely kerületei közötti versenyben első helyezést ért el — s ezért elismerő okle­velet, valamint 100 ezer fo­rintot kapott — a közelmúlt­ban Békéscsaba V. kerüle­te. A győztes kerület nép­fronttitkárát, Zádori Lajost arról kérdeztük, hogyan si­került elérni ezt a szép ered­ményt? — A járdák, utak építésé­ben. a parkosításban, a fá­sításban, valamint a játszó­terek gondozásában, egyszó­val környezetünk szebbé té­telében jeleskedtünk. — Az első helyezésért ka­pott összeget mire kíván­ják fordítani? — Elsősorban járdaépítés­re. Mint minden kerületet érintő kérdésben, ebben is az idén létrehozott — első­sorban tanácstagokból álló — kerületi fórum döntött, csakúgy, mint abban, hogy mely utcákban kezdjük el ezt a munkát, — Egyéb terveik? — Természetesen tovább­ra is nagy gondot fordítunk a környezet rendben tartá­sára. s hamarosan elkezd­Négy földrész — Afrika, Ázsia. Dél-Ameriika és Eu­rópa — vízügyi szakemberei ismerkedtek az elmúlt na­pokban Békés megye víz- gazdálkodásával, a Körös­vidéki Vízügyi Igazgatóság vendégeként. A külföldi szakemberek, akik Budapes­ten. a Vízügyi Tudományos Kutatóközpont által szerve­jük a kerület csatornázását, melyben feltétlen számí­tunk a lakosság áldozatvál­lalására. Legkésőbb július­ban elkészül a tanulmány­terv, s kezdődhet a tényle­ges szervezés. — Azt már m,ondta, hogy a lakosságra mindig számít­hat. Kik segítik még mun­káját? — Természetesen a 32 fő­ből álló kerületi HNF-bi- zottság aktívái, s azok a szervek, melyekhez a lakos­ság igényei alapján fordul­nom kell. — Akkor hát minden rendben? — Gondok mindig akad­nak, hisz a terveink mindig nagyobbak, mint a lehetősé­geink. Ráadásul ebben a ke­rületben sok idős, nyugdíjas ember él, s nekik bizony minden forint kiadását meg kell gondolniuk. — Akkor a fizikai erő is hiányzik ... — Szerencsére ez nem je­lent problémát, hiszen olyan utca nincs, ahol emiatt nem készült volna el valami. Itt a lakókörnyezetben élők se­zett nemzetközi hidrológus- továbbképző tanfolyam hall­gatói, elismeréssel szóltak a szakmai programok színvo­naláról, az ezeken látottak­ról. A vízügyi igazgatóságon kívül ellátogattak a gyulai vízművekhez, illetve az ön­tözési kutatóintézethez és a haltenyésztési kutatóintézet­hez is Szarvasra. gítik egymást . . . N. A. Vízügyi szakemberek megyénkben Videotéka Meznkovácsházán Gombamód növekszik a videokészü lékek száma — megyénkben is. Nem vélet­len. hogy a mezőkovácsházi moziüzem egy hónapja meg­kapta a jogot a videotéka­kölcsönző bevezetésére. (A szolgáltatás a városon kívül további 11 községet is érint.) Az azóta eltelt idő bizonyí­totta a döntés helyességét, hiszen nagy a kereslet a vi­deokazetták iránt. A video­filmek szerelmesei klubtag­sági igazolványt válthatnak, így olcsóbban juthatnak hoz­zá a műsoros kazettákhoz, s egyéb kedvezményeket is kapnak. H. M. Talán száz év alatt sem látott olyan vandalizmust Gyulán a Százéves cukrászda, amilyet az elmúlt napokban. A mosta­nában kiültetett muskátlikat, petúniákat kegyetlenül tép­ték ki ládájukból. A káron túl elszomorító látványt nyújtott a környezet N Fotó: Béla Ottó anyakönyvi hírek BÉKÉS I Házasságkötések: Szatmári Eszter Katalin és Szilágyi Imre, Bereczki Ildikó Zsuzsanna és Kun István, Fe­hér Eszter Anna (Békés) és Gu­lyás Tibor László (Bélmegyer). Születések: Bajnok Sándor és Ágoston Eszter Mária fia Sándor István, Makula1 István és Rövid Viola fia István Károly, Szabados Já­nos és Dúl Marianna leánya Marietta, Szőke Gábor és Kiss Márta fia Gábor (Körőstarcsa), Hegedűs István és Nagy. Kata­lin leánya 'Katalin (Mezőbe- rény), Fábián Imre és Horváth Katalin fia Imre ‘(Köröstarcsa), Maléth József és Füzér Anna fia Imre (Mezőberény). Halálesetek: Képiró Istvánné Képiró Má­ria. Pocsaji Mihályné Kenyeres — NEMZETKÖZI társas­tánc-csapatversenyt ren­deznek úttörő és ifjúsági korosztályban május 25-én, ma délután 6 órától Békés­csabán a Megyei Művelődé­si Központ nagytermében. A versenyen a békéscsabai táncosokon kívül csehszlo­vák és NDK csapatok is bizonyítják felkészültségü­ket. Gépkocsi-átvételi sorszámok 1988. MÁJUS 24-ÉN Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 481 Trabant Combi Hyc. (Bp.) 69 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 13 451 Trabant Lim. Spec. (Debr.) U 254 Trabant Combi' (Bp.) 4 118 Trabant Combi (Debr.) 3 325 Wartburg Standard (Bp.) 3 644 Wartburg Standard (Debr.) 2 004 Wartburg Spec. (Bp.) 4 618 Wartburg Spec.' (Debr.) 3 585 Wartburg Spec., tt. (Bp.) 12 443 Wartburg Tourist (Bp.) 3 448 Wartburg Tourist (Debr.) {2 453 Skoda 105 S (Bp.) 32 166 Skoda 105 S (Debr.) 9 058 Skoda 120 L (Bp.) 27 9S1 Skoda 120 L (Debr.) 15 860 Lada 1200 (Bp.) 47 647 Lada 1200 (Debr.) 34 215 Lada 1300 S (Bp.) 24 352 Lada 1300 S (Debr.) 17 619 Lada Szamara (Bp.) I 1692 Lada Szamara (Debr.) 903 Lada 1500 (Bp.) 16 196 Lada 1500 (Debr.) 12 105 Lada Combi (Bp.) 1025 Lada Combi (Dfbr.) 69 Lada Niva 368 Polski Fiat 126 P (Bp.) 2 458 Polski Fiat 126 P (Debr.) 1759 Dacia jLim.1 (Bp.) 16 186 Dacia Lim. (Debr.) 12 140 Dacia Combi <Bp.) 3 243 Dacia Combi (Debr.) 3 257 Dacia TLX (Bp.) n 5 383 Dacia TLX (Debr.) 4 093 Zastava (Bp.) 20 159 A dinnyepalántákat mini „fóliasátor” védi Fotó: B. o. Folyamatosan szépítik, csinosítják Kétegyházán a szakmun­kásképző és munkástovábbképző intézet régi épületeit. Je­lenleg a kollégium tetőszerkezetét cserélik ki. A munkát az iskola dolgozói saját kivitelezésben végzik el Fotó: Béla Ottó Kihirdették az „Örökösök rajzpályázat eredményét Ünnepélyes eredményhir­detéssel zárult tegnap az Örökösök címmel, a nagy októberi szocialista forrada­lom 70. évfordulója tisztele­tére meghirdetett illusztráci­ós rajzpályázat. A Magyar Üttörők Szövetsége és a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társa­ság Ifjúsági Bizottsága az elmúlt évben kezdeményezte az általános iskolások köré­ben, hogy a jubileumhoz kapcsolódó gondolataikat rajzokon örökítsék meg. En­nek nyomán 607 alkotás ér­kezett a meghirdetők címé­re. A KISZ KB székházában, megrendezett eredményhir­detésen Veress Miklós író, a Magyar írók Szövetségének főtitkára értékelte a pályá­zatokat, .majd Köpf László- né, a Pedagógusok Szakszer­vezete Központi Vezetőségé­nek titkára nyújtotta át a díjakat. Eszerint 32 tanuló szovjetunióbeli jutalomuta­záson vehet részt, 7 diák a Zánkai Űttöirőváros képző- művészeti táborában töltheti szünidejének egy részét. Egy héten át Kaszaperen Sláger volt a matematika A kaszaperi általános is­kolában egy héten át a ma­tematika volt a sláger. Az iskola tanulói ugyanis mate­matikai héten mérhették össze tudásukat ebből a so­kak által szeretett — s ter­mészetesen sokak által ke­vésbé kedvelt — tantárgy­ból, Először a 3-8. osztályo­sok írásbeli feladatokat ol­dottak meg, majd másnap a szóbeli versenyre került sor. A felső tagozatosok a foly­tatásban . számítástechnikai feladatokkal birkózhattak . meg. Az elmúlt heti versenyen 52 gyerek indult, közülük 16- an szereztek jogot a végső vetélkedésen a döntőben való részvételre. Számítás- technikából Bozsó Sándor nyolcadikos tanuló, matema­tikából Balázs Ilona hatodi­kos. Zsámboly Péter és Gál Judit hetedikes, illetve Kasza Ferenc nyolcadikos diák bizonyult a legügye­sebbnek. H. M. — A HAZAFIAS NÉP­FRONT Békés Megyei Bi­zottsága az ingyenes jogi ta­nácsadást május 27-én, pén­teken reggel 9 órától déli 12 óráig tartja a HNF békés­csabai székházában, az Ist­ván király tér 10. szám alatt, az első emeleten. Az ingye­nes tanácsadást ezúttal dr. Nagy János, a jogi munka- bizottság elnöke tartja. Aranka, Szabó János. Szegfű László, Kis Mátyásné Kürti Zsó­fia (Tarhos). SARKAD Házasságkötések: Rövid Mária és Lakatos Ti­bor, Schaffer Anikó (Kötegyán) .és Kovács Imre (Sarkad), Kor- nya Ilona (Mezőgyán) és Gyen­ge László (Mezőgyán). Halálesetek: Maczák Imre, Erdős József- né Pribék Julianna (Kötegyán). SZARVAS Házasságkötések: Sárkány Agnes és Kanik Bar­nabás. Kasuba Mária (Szarvas) és Tóth La.1os (Ecsegfalva), Vári Júlia (Szeghalom) és Pé­kár István Tamás (Szarvas), Csicsely Zsuzsanna (Győr) és Lengyel Levente Péter (Győr). ' Születések: Héder Lajos és Fabó Anna fia Attila, Furár György és Király Valéria Rozália leánya Tímea (Csabacsüd), Bliznák Márton Károly és Vidó Rozália leánya Beáta (Kardos), Sinka Béla és Ambrus Éva leánya Mariann (Békésszentandrás). Halálesetek: ' Búzás Jánosné Galó Zsuzsan­na, Gyurik Jánosné Litavszki Zsuzsanna, Tolna Lajos (Békés­szentandrás) , Mayer Istvánné Boros Katalin (Békésszentand­rás), Bagi János (Békésszent­andrás) . MEDGYESEGYHÁZA Anyakönyvi hír nem érkezett. mezökovAcshAza Házasságkötések: Hoffmann Erzsébet (Battonya) és Serák László (Battonya), Di- mitriján Erzsébet (Battonya) és Szabó László (Kunágota), Lu- kóczki Márta (Kaszaper) és Hegyi János (Kaszaper). Halálesetek: Mák Lajosné Zámbori Mária (Battonya), Debreceni Ferenc (Végegyháza), Kutasi Imre (Medgyesbodzás). A Csorvási Lenin Mgtsz FELVÉTELRE KERES felsőfokú végzettségű gépész, vagy épületgépész szakembert. Elsősorban gázszerelési munkákban gyakorlott szakemberek jelentkezzenek a termelőszövetkezet ■elnökénél, vagy személyzeti vezetőjénél, 1988. június 1-ig. Csorvás, Rákóczi u. 34/1. Telefon: Csorvás 17. MA: ORBÁN NAPJA A Nap kél 4.56 — nyugszik 20.26 órakor A Hold kél 14.00 — nyugszik 2.11 órakor ÉVFORDULÓ Száztíz éve született Helf- gott Ármin (1878—1949) kommunista vegyészmérnök, a munkásmozgalom hűséges harcosa. IDŐJÁRÁS Az elmúlt hűvös, csapadékos napok után keddre némi javu­lás következett be ,megyénk időjárásába)!. Megszűnt az eső, felszakadozott a felhőzet, s né­hány órára már a nap is ki­sütött. A hőmérsékleti értékek a hajnalban mért Ü2, 14 és a koradélutáni 18—20 Celsius fok körül alakultak. Egész nap mér­sékelt északnyugati szél fújt a megyeszékhelyen — kaptuk a tájékoztatást Zsíros Györgytől, a Békéscsabai Meteorológiai Ál­lomás ügyeletesétől. Várható időjárás ,az ország­ban ma estig: többször változik a felhőzet, frna a tegnapinál ál­talában több napsütés várható. Szórványosan alakul ki zápor, esetleg zivatar. Az .északi szél mérsékelt marad. A legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet 6 és 11 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma 20 és 25 fok kö­zölt várható.1 Hírügyeletünk 19 óráig hív­ható; a tele­fonszámunk : 27-360 Hfrügyeletes: Lovász Sándor — A GYULAI TÜZOLTÖ- PARANCSNOKSÁG május 29-én, vasárnap délelőtt 9 órától rendezi meg illeté­kességi területén az önkén­tes és vállalati tűzoltóknak az ez évi első fokozatú ver­senyét Sarkadon, a cukor­gyár sporttelepén.' — TELEFONDOKTOR. Má­jus 26-án, csütörtökön 14 órától 15 óráig ismét hív­ható a telefondoktor a 24- 011-es telefonszámon. Az ér­deklődők ezúttal a korszerű növényvédelemről és kocká­zatairól kapnak tájékozta­tást, ha tárcsázzák a meg­adott számot. — A SZAKSZERVEZETEK Békés Megyei Tanácsa mel­lett működő ifjúsági tanács május 26-án délelőtt ülést tart az SZMT békéscsabai székházában, amelyen a munkásfiatalok körében' végzett szakszervezeti mun­ka tapasztalatait elemzi a testület. — RENDŐRSÉGI HlR. Az el­múlt hét végén megyénkben 10 súlyosabb közlekedési baleset volt, közülük kettő halálos ki­menetelű. Május 00-án, pénteken este Gyomaendrödön, a 46-os számú főúton Kerese István budapesti lakos személygépkocsijával el­ütötte p 7. úttest felezővonalán ittasan tartózkodó Varta Lajos gyomaendrődi lakost, aki a helyszínen életét vesztette. Május 23-án, hétfőn 22 óra 15 perckor. Kondoros külterületén a Ilunyára vezető úton Bárodl Mihály 47 éves nagyszénás! la­kos a Szolnoki Kőolajkutató Vállalat • tehergépkocsijával el­ütötte <i vele azonos irányban kerékpárját toló Övári Tímár László 50 éves íhunyai lakost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség mindkét esetben szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom