Békés Megyei Népújság, 1988. május (43. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-02 / 103. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1988. MÁJUS 2., HÉTFŐ Ára: 1,80 forint XXJH. ÉVFOLYAM, 103. SZÁM Felvonulás, nagygyűlés, majális a munka ünnepén A 44. szabad május elsején a főváros mintegy 150 ezer lakosa köszöntötte a nemzetközi munkásszolidaritás ki­emelkedő ünnepét. A feldíszített felvonulási téren a fő­városi dolgozók május elsejei seregszemléje az úttörők köszöntőjével vette kezdetét. A díszemelvényen ott volt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitká­ra, Németh JCároly, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Grósz Károly, a minisztertanács el­nöke, a Politikai Bizottság többi tagja és a Központi Bizottság titkárai. A köszöntőt követően pontban 10 óra­kor fanfárok hangjaival kezdődött az ünnepi műsor és a felvonulás, amely mintegy két órán át tartott. Megyénk települései is ünnepi díszbe öltöztek május 1. tiszteletére. Jó hangulatban, tavaszi verőfényben em­lékezett meg a lakosság a munka ünnepéről. A színpom­pás felvonulások, a nagygyűlések, a vidám majálisok, a hangulatos, látványos kulturális programok ezúttal is sok embert csalogattak az utcákra, terekre, ligetekbe. Lobogtak a zászlók, magasra szökelltek a gázzal töltött léggömbök, s nagy tömegek álltak sort a forgóhinták és egyéb játékok előtt is. Szóval ünnepelt a megye. Hogy hol, hogyan? Erről szólnak tudósításaink Békéscsabáról, Szeghalomból, Mezőhegyesről, Szarvasról, képösszeállí­tásunk (3. oldal) pedig a megye más településein örökí­tette meg az idei május elseje egy-egy mozzanatát. A budapesti dolgozók ezrei vonultak fel május 1-jén, a munkásosztály ünnepén a fővárosban, a Dózsa György úton. Őket köszöntötték az ország vezetői, Grósz Károly miniszterelnök, Kádár János, az MSZMP főtitkára, Németh Károly államfő, Lázár György, a párt főtitkár-helyettese Kádár János nyilatkozata Kádár János, az MSZMP főtitkára a budapesti dolgo­zók május elsejei felvonulásán nyilatkozott a televízió­nak és a rádiónak. — Közel száz esztendeje a Föld csaknem minden or­szágában megünneplik május elsejét, a munkásosztály nemzetközi szolidaritásának nagy napját. Ez alkalommal is köszöntőm a felvonuláson részt ve­vőket, fővárosunk lakosságát, a május elsejét ünneplő dolgozó népünket Ennek az ünnepnek nagyon sok mon­danivalója van a világ számára; ezért is figyelik bará­tok és ellenfelek egyaránt, hogyan ünnepiünk. Ez a mai demonstráció is kifejezi azt az eszmei közösséget, amely ma Magyarországon van. Ennek a tartalma mindenek­előtt a szocializmus és a béke iránti elkötelezettség, a tenniakarás, valamint az, hogy népünk értékeli a nehe­zen megszerzett vívmányokat. S kifejezi — ami talán még ennél is fontosabb —: a bizalmat! Ismeretes, hogy országunk most a szocialista fejlődés számos nehéz kérdésével küzd. Ezek megoldása valóban nem könnyű. De itt is láthatja mindenki, hogy népünk e nehézségek tudatában is bizakodva ünnepel. A párt közelgő országos értekezletének egyik feladata, hogy megmutassa az előre vezető utat a szocializmus építésé­ben. iSokan felvetik — itthon is, külföldön is — azt a kér­dést; mi a garanciája annak, hogy a mostani, egyáltalán nem könnyű feladatokat megoldjuk? Két garanciája min­denképpen van. Az egyik a megtett út, amely arról ta­núskodik, hogy munkásosztályunk, parasztságunk, dol­gozó népünk — pártunk vezetésével — már ennél nehe­zebb feladatokat is megoldott. Ha egységben, közös aka­rattal hozzálátunk, akkor mostani tennivalóinkat is el­végezzük. A másik „garancia” itt vonul előttünk: de­monstrálva az összetartást, az egységet és a szolidaritást. Nekem, s mindannyiunknak, akik részesei vagyunk en­nek az ünnepnek, nagy erőgyűjtést jelent a mai nap a további munkás hétköznapokhoz — mondotta befejezé­sül Kádár János. * * * Kádár János, az MSZMP főtitkára a Felvonulási téren találkozott azokkal a külföldi szakszervezeti vezetőkkel, akik május elseje alkalmából a magyar szakszervezetek meghívására tartózkodnak hazánkban, s részt vettek a budapesti dolgozók ünnepi seregszemléjén. Kádár János az MSZMP Központi Bizottsága nevében köszöntötte a vendégeket. — A budapesti ünnepség egyszersmind üzenet a világ többi népének, mindazoknak, akik a társadalmi haladá-' sért küzdenek — mondotta egyebek között. — Kifejezi szilárd szolidaritásunkat a szocializmust építő népekkel, s azokkal a nemzetekkel, amelyek még a szabadságukért küzdenek, azért a jogukért harcolnak, hogy szabadon dönthessenek fejlődésük útjáról, maguk alakíthassák sor­sukat. — Ezen a napon az a mondanivalónk a világ minden országának, hogy éljünk kiegyensúlyozott, konstruktív viszonyban egymással, hiszen — a társadalmi rendszerek különbözőségétől függetlenül — minden nép közös ér­deke, hogy béke legyen. E cél érdekében mindannyiunk­nak össze kell fogni. Mi minden békét óhajtó, tisztessé­ges emberrel együtt akarunk élni, egy nyugodtabb vi­lágban. Maróthy László ünnepi beszédet mondott Békéscsabán a vasutas fúvószenekar pat­togó ritmusú indulói jelezték reggel 9 órakor a felvonulás kezdetét. A város lakossá­gát Gácsi Péter, a Szakszer­vezetek Békés Megyei Taná­csának titkára köszöntötte ünnepi beszédében, majd megindult a tarka forgatag az általános iskolák s a kö­zépfokú oktatási intézmé­nyek diákjaival az élen. A vonuló üzemek, intézmé­nyek sorát a kötöttárugyár nyitotta, őket az Állami Építőipari Vállalat, a BHG, majd a baromfifeldolgozó vállalat követte... Aki te­hette, termékeiből ds hozott egy kocsira valót, hadd lás­sa a város; van mivel di­csekedniük a békéscsabai üzemeknek. Derűs színfoltja volt a fel­vonulásnak a Rábai úttörő néptáncegyüttes megjelené­se, hiszen a gyimesi népvise­letbe öltözött fiatalok még táncra is perdültek a vá­rosi tanács előtt felállított tribünnél, melyen a helyi állami és társadalmi szer­vek vezetői — köztük Sza­bó Miklós, az MSZMP Bé­kés Megyei Bizottságának első titkára — foglaltak he­lyet. És folytatódott a termelő üzemek sora; Undcon, TCSV, MÁV, hűtőipari vál­lalat, Csaba Húsker, felso­rolni sem tudjuk a felvonu­lók mindegyikét. Mint már hagyomány, ezúttal is a sportolók, az MHSZ felvo­nulói és a Kulieh Gyula If­júsági Ház úttörő fúvószene­karának fiataljai zárták a sort. Délután a ligetben, az István malom előtti téren, s a város más területein vi­dám hangulatban töltötte május elsejét a megyeszék­hely lakossága. Szeghalomra dr. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, környezetvé­delmi és vízgazdálkodási miniszter a májusi ünnepre hazajött. Családjával, fele­ségével és két fiával érke­zett a térség országgyűlési képviselője, és részt vett az immár hagyományos nagy­gyűlésen, amelyen beszédet mondott. A miniszter őszinte öröm­mel üdvözölte szülőföldjé­nek lakóit, ismerőseit, ba­rátait, a Csepel Autógyár, a ruhaipar, a Sárréti Tej, a Szeghalmi Állami Gazda­ság, a Fehér Lajos Tsz, a szolgáltató ágazatok dolgo­zóit, a diákokat és pedagó­gusokat, a jelenlevőket. Meg­emlékezett a korábbi május elsejékről, a tradíciókról, s arról, ami • az évek mú­lásával sem változó, örök és állandó érték; a munka be­csülete. Ennek különös je­lentősége van napiatokban, hiszen a szorgalmas, tehet­ségükkel előrejutó szeghalmi emberek tudják, hogy csak munkával lehet haladni. Ezen a vidéken az adott vi­szonyok és lehetőségek kö­zött ma is többet kell dol­gozni száz forintért, mintáz ország más vidékein. Ami ezt a május elsejét a többitől megkülönbözteti, ugyancsak a munkával kap­csolatos: „Ez az ünnep, 1988. május elseje nem fel­hőtlen, hiszen gondjaink évek óta nem csökkennek. A jövőért mégis eltökélten kell vállalni a töretlen küz­delmet.” Ezután arról szólt, hogy a szeretet, a család, a békébe vetett hit napja is lett május 1., hiszen az édesanyák napja, akik fele­lősséggel nevelik gyerme­keiket. Mind általánosabb a kü­lönböző hatalmak és társa­dalmak felismerése — foly­tatta —, hogy egymásra va­gyunk utalva a béke meg­őrzésében. Csakúgy, mint egészséges környezetünk megóvásában, hiszen az atom pusztító ereje mellett az ember a természet rom­bolásával is megsemmisít­heti önmagát. Különösen je­lentős a szocialista országok környezetvédő összefogása. A mai magyar társadalom elemzésével erős önkritikus fogalmakat, értelmezéseket alkalmazunk, de népünk minden tagja félti a jövőt, az országot. A mindennapi munka bemutatásáról — amely nélkül nincs kibonta­kozás — mintha kevesebb szó esne. Pedig szemet gyö­nyörködtető a szeghalmi ha­tár gabonatermésének fej­lődése, szépül a város és a megye, szorgos kézzel dol­goznak az emberek, e napok öröme a városban a cross­bar telefon megvalósulása is. Ezekről se feledkezzen meg a cselekvés óráit élő. Mezőhegyesen dr. Petrovszki István, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a KB osztály- vezetője a titkárság és a SZOT üdvözletét tolmácsol­ta a település dolgozóinak. Ünnepi beszédében egyebek között hangsúlyozta, hogy napjainkban felértékelődik a tudás, s csak magasabb szintű szellemi termékek­ből lehet szebbet és jobbat alkotni. Vannak, akik azt mondják, hogy a magyar nép elszegényedett, válság és munkanélküliség tapasz­talható jó néhány területen. Ez egyoldalú gondolkodás- módra vall, mert a negatív Szarvason az első sorokban a dísz­tribünre meghívottak vo­nultak, köztük Fekete Já­nos országgyűlési képviselő, az MNB első elnökhelyette­se és a város vezetői. A szarvasi vállalatok, in­tézmények, szervezetek, egyesületek képviselői pon­tosan hatvan egységben vo­nultak a főutcán, majd a nap igazi majálissal folyta­tódott a ligetben. A jó han­politizáló lakosság. Mint ahogyan a határainkon kí­vül élő magyarok sorsáról sem szabad megfeledkez­nünk. Emberségünkből, ma­gyarságunkból következően kötelességünk értük min­dent megtenni — mondotta a miniszter. Olyan fontos láncszeme­ket elemzett az ország éle­tében, amely jövőnket tart­hatja össze: „A gazdaság, a termelés átalakítása és a párt iránti bizalom megerő­sítése nélkülözhetetlen.” A közösség hatalmas erővel rendelkezik, és az MSZMP vállalta a szocializmus meg­újítását, amit meg kell való­sítanunk — fejezte be be­szédét Maróthy László, majd részt vett a szeghalmiak vi­dám majálisán. jelenségek mellett feltétle­nül szólni szükséges a po­zitívumokról is. Köztudomá­sú, hogy 1957-től egy re­formfolyamatban élünk. Ez idő alatt hibák is előfordul­tak, ugyanakkor vannak olyan eredményeink, ame­lyeket határainkon kívül is elismernek. Fontos a múlt értékeinek megőrzése. Töb­bet és jobban kell termein-’ ■ hogy eladhassuk áruinka; külföldön. A KB osztályvezetője be­fejezésül további sikeres munkát kívánt a mezőhe- gyesieknek. A rendezvény, amelyen részt vett dr. Lo­vász Matild, a Békés me­gyei pártbizottság titkára is, az Intemacionáléval fejező­dött be. Majd majális kez­dődött. gúláiról nemcsak a forgók, céllövöldék és egyéb vidám­parki alkalmatosságok gon­doskodtak, hanem a sport- és kulturális rendezvények is. Volt férfi- és női foci, karatebemutató, sárkányre- pülő-gála, fellépett a Tesse- dik táncegyüttes, és akinek energiája, vidámságtűrő ké­pessége még estére is ki­tartott, azok végigmulathat­ták a Vajda Péter Művelő­dési Központ Sógorok nevű lakodalmas rockbanda elő­adását. Szép látványt nyújtott az egészségügyi szakközépiskola diák­jainak vonulása

Next

/
Oldalképek
Tartalom