Békés Megyei Népújság, 1988. január (43. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-11 / 8. szám

1988. január 11., hétfő lEMiUMM Megalakul! a tanácstagok klubja Gyulán Hogyan kaphatnának még pontosabb képet a. tanácsta­gok az apparátus munkájá­ról? Melyek a legfontosabb és legidőszerűbb várospoli­tikai kérdések? Egy-egy té­máról hogyan cserélhetné­nek kötetlen módon véle­ményt a tanácstagok .és a tisztségviselők? A gyors és pontos információcsere nap­jaink fontos kérdése. Az átfogó tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz Gyulán a városi tanács új formát 'ta­lált. A napokban megalakí­totta a tanácstagok klubját. A tanács épületének klub- helyiségeiben ezentúl min­den második hétfőn talál­kozhatnak majd a tanács­tagok az apparátus munka­társaival. Az új klub éves munka­tervében szerepel az osztá­lyok bemutatkozása, az adott terület időszerű prob­lémáinak megvitatása. Ál­landó program a jogi segít­ségnyújtás, a jogi ismeretek közlése. A klub keretein be­lül találkozhatnak a tanács­tagok megyei' tisztségvise­lőkkel, tanácstagokkal is. A rendezvényeken kívül folya­matosan rendelkezésre áll, naprakész állapotban az in- formápiós bázis. A klubban elhelyezett dokumentumok segítséget nyújtanak a meg­felelő tájékozottsághoz, a tanácstagi munkához. Töb­bek között megtekinthetők itt a különböző tájékoztatók, közlönyök, feladat- és hatás­köri jegyzékek, név- és címjegyzékek, a fogadóna­pok időpontjai, a városi ta­nács munkájával kapcsola­tos, valamint a lakosság szé­lesebb körét érintő doku­mentumok, végül megte­kinthető a legkiemelke­dőbb rendezvények listája is. A tanácstagi klub célki­tűzése bizonyára szolgálja majd a tanácstagok és tiszt­ségviselők konkrétabb, nap­rakészebb együttműködését — emellett • létrejöttétől' so­kan remélik, hogy a ta­nácsüléseken ezentúl csak a valóban érdemi kérdésekről kell dönteni. Sz. M. Holnap: Ideiglenes helyén nyit a bizományi A Bizományi Áruház Vál­lalat felkészült arra, hogy erősen megnövekszik a hasz­nált csecsemő- és gyermek- ruházat kereslet-kínálata. A .felmérések szerint több mint százezer családban akadnak kinőtt gyermekruhák, tipe­gők, amit eddig inkább el­ajándékoztak, netalán kidob­tak. Most, úgy hiszem, két­szer meggondolja a szülő, hogy mi legyen gyermeke kinőtt holmijaival. Holnap, kedden nyit Bé­késcsabán, a Kazinczy u. 6. szám alatt — a bútorbolttal albérletben — a bizományi ruha-cipő részlege. A bolt vezetőjétől megtud­tuk, hogy Békéscsabán öt becsüs látja majd el felte­hetően megnövekvő felada­tait. Az elmúlt évhez képest magasabb áron vásárolják fel a kinőtt gyermekruhá­kat. Természetesen csak a jó állapotban lévőket. A ki­nyúlt, agyonmosott és kifa­kult ruhákat nem tudják to­vábbi eladásra átvenni. Bár a Tanácsköztársaság útján jobban szem előtt volt az üzlet, azt remélik, hogy a piac közelsége valamelyest javítja a bolt forgalmát. Nyitva tartásuk a bútorbolt­hoz igazodik, azaz: keddtől péntekig 8—17, szombaton 8—fél 1-ig állnak a vevők, illetve a vásárlók rendelke­zésére. B. V. Készülő ív-játékok Üj tv-játékok, kortárs iro­dalmi alkotások adaptációi­nak forgatása kezdődik meg januárban a televízió mű­helyeiben. A közelmúltban elhunyt neves író, Száraz György 1979-es ítéletidő című törté­nelmi drámájából András Ferenc rendező készít tévé­filmet. A darab 1849 tava­szán játszódik az erdélyi Érchegységben, hősei romá­nok és magyarok, fő álakja loan Dragos román politi­kus. A történet az erdélyi román felkelők és a ma­gyar szabadságharcosok egy­más elleni küzdelmének tra­gikus tanulságait — mint Száraz történelmi munkái­ban annyiszor —, a nemzeti múlt nagy kudarcait, elsza­lasztott lehetőségeit boncol­gatja. A főbb szerepeket Tor- dy Géza, Szacsvay László, Pap Vera, Ráckevei Anna és Hegedűs D. Géza alakítja. Az idén is megrendezik Pécsett a diákfotósok hagyo­mányos tavaszi seregszemlé­jét. A rendezők — a Bara­nya Megyei Tanács művelő­dési osztálya és a Tarr Imre Szakmunkásképző és Szak- középiskola — most hirdet­ték meg a középiskolások és szakmunkástanulók XXI. fo­tópályázatát. A kiírás szerint a fiatalok személyenként négy-négy fekete-fehér vagy színes képpel pályázhatnak, témájuk kötődjön az ifjúság­hoz: életéhez és tanulásához, Temesi Ferenc nagy sike­rű Por című szótárregénye lesz a januárban újra induló Új nyitott könyv című so­rozat egyik idei bemutatója. Az ebből készülő tv-játék- ban — Szőnyi G. Sándor rendezésében — a könyv két alakja kel életre, s kettőjük története váltogatja egymást. A szótárregény mozaikren­getegéből nemcsak Szeged világa, hanem emberi élet- történetek is megismerhetők lesznek. A tv-játék nagy ré­szét az eredeti , helyszínen, Szegeden, ottani színészek részvételével forgatják. A fiatal író, Nagy And­rás Béketárgyalás című munkájából Balogh Zsolt rendez tévéjátékot. A törté­net időpontja: 1899 decem­bere, egy — a haditechnika hatalmas fejlődése nyomán — összehívott békekonferen­cia utolsó hete, amelynek célja, hogy egyszer s min­denkorra biztosítsa a világ­békét. környezetének változásaihoz. A pályázatra szánt fotókat február 26-ig lehet elküldeni a pécsi iskolába. A nyilvá­nos képbírálat március 5-én történik. A Magyar Fotómű­vészek Szövetségének tagjai­ból, az Országos Közművelő­dési Központ és a rendező szervek képviselőiből álló bi­zottság értékeli és rangso­rolja majd a képeket. Az országos fotótárlatot hazánk felszabadulásának 43. évfor­dulója tiszteletére április 4- én nyitják meg Pécsett. A tisztelet és megbecsülés virágai a népnek, ennek a nemzet­nek. Berecz János felszólalása után a hivatalos programból még két esemény volt hát­ra. A csapatzászló-adomá­nyozás (amelyet az Üveg­ipari Művek Orosházi gyára dolgozóinak nevében Juhász Elemér igazgató adott át) és az új munkásőrök esküté­tele, az ilyenkor szokásos fegyverátadással. A tizenegy új munkásőr eskütételét vi­gyázzállásban hallgatta vé­gig a munkásőregység. Sőt — valószínű régi hagyo­mányként — az utolsó mon­datot már velük együtt mondták: „A dolgozó nép hatalmát, szocialista hazá­mat, pártomat, ha kell, éle­tem feláldozása árán is meg­védem". A munkásőrség az erő bázisa, sajátos közéleti fórum és társadalmi közösség Fotó: Kovács Erzsébet Az új munkásőrök egyike, Gacsályi Mária, jelképesen itt kapta meg először a fegy­vert — szintén jelképesen — egy leszerelőtői, Sinkó Sándortól. Persze, több volt ez, mint jelkép. Ebben a fegyverátadásban kifejező­dött a testület töretlensége, és folytonossága, valamint az új munkásőrök hűsége az alapítók küldetéséhez. Az orosházi egységgyűlés a Munkásőrség — Vörös Csillag Érdemrenddel kitün­tetett — központi férfikará­nak előadásával ért véget. * * * A hét végén a megye más településein is tartottak ál­lománygyűléseket. Szomba­ton Békéscsabán, Gyulán, Mezőkovácsházán és Szarva­son, vasárnap pedig Béké­sen és Szeghalmon volt ün­nepi gyűlés. A békési mun­kásőregység felvette Apáti Nágy Endre alapító mun­kásőr nevét. Ugyancsak Bé­késen, valamint Mezőko­vácsházán új csapatzászlót kaptak a munkásőrök. Az előbbiek a Hidasháti Állami Gazdaság kollektívájától, az utóbbiak a Mezőkovácsházi Üj Alkotmány Tsz dolgozói­tól, Az egységgyűlésen két termelőszövetkezetet is ki­tüntettek. A munkásőrség országos parancsnokának emlékplakettjét és díszokle­velét vehette át Szarvason a Gyomaendrődi Béke Tsz, Szeghalmon pedig a Körös- ladányi Magyar—Vietnami Barátság Tsz kollektívája, A. Z. (Folytatás az 1. oldalról) van szó. Meggyőződésem, hogy nem teljesíthetné egyetlen munkásőr vagy egység sem kötelezettségeit, ha nem lenne ott a hozzá­tartozók tehervállalása. El­ismerés és köszönet érte. De egy másik oldaláról is tár­sadalmi közösség a munkás­őrség. Munkások, mezőgaz­dasági dolgozók, értelmiségi­ek vesznek benne részt. És egyformákká válnak, sőt ki­egészítik egymást a szolgá­latban, a pihenőben, a be­szélgetések közben. Ez való­ban egy nemzeti egység tük­re, mert nem az különböz­teti meg a szolgálatot telje­sítőket, hogy mi a foglalko­zásuk, milyen képzettségük van, hanem az, hogy állnak helyt, és hogy teljesítik a kötelezettségüket. A Politikai Bizottság tag­ja ezt követően az ország gazdasági, társadalmi hely­zetéről szólt, elemezve az utóbbi években tapasztalha-. tó nehézségek okait is: — Most nehezebb körül­mények között élünk és dolgozunk. 1945-ben, az in­dulásnál természetes volt, hogy mélyponton vagyunk, de természetes volt az is, hogy kiemelkedünk belőle. Volt politikai erőnk, bátor­ságunk és nemzeti akara­tunk, hogy ezt végigvigyük. Most magasabb szinten, ami­kor a fogyasztás is maga­sabb szintű, panaszkodunk és elkeseredünk. Kezdünk panaszos országgá válni. Van-e okunk panaszra? Van. Aggodalomra is. Hiszen a negyven évvel ezelőttinél magasabb szintű népgazda­ságban, a magasabb szintű társadalmi-politikai életben, a tudatosabb, jobban képzett országban olyan nehézségek jelentek meg, amelyekkel nem számoltunk, amelyek megleptek bennünket, és amelyekre tétova választ ad­tunk, tíz éven keresztül. El­sősorban ez a tétova válasz zavart meg bennünket. Ez bontotta meg kicsit a nem­zeti egységet, hozott létre repedéseket az összefogáson, és zavarta meg. a-közvéle­ményt. Van-e okunk viszont arra, hogy elkeseredjünk? Lehet az egyes állampolgár­nak oka rá, lehet egy ki­sebb közösségnek is, de egy nemzet nem engedheti meg magának azt, hogy elkese­redjen, hogy kiábránduljon önmagából, hogy ne bízzon saját erejében. A Központi Bizottság tit­kára a továbbiakban a párt gazdasági-társadalmi kibon­takozási és a kormány sta­bilizációs programjáról, majd pedig az országos párt­értekezlet előkészítésével kapcsolatos feladatokról szólt. Beszéde befejező ré­szében a pártszervek és szervezetek előtt álló fel­adatokkal foglalkozott: .. esküszöm, hogy a munkásőrség fegyelmezett, hű tagja leszek” — Csak akkor tudunk helytállni, ha minden kom­munista közösség a maga területén betölti szerepét, hivatását, és lehetővé teszi, biztosítja, hogy elfogadják a politikát, és teljesítsék a programot. De ehhez az is szükséges, hogy pontosabb és hatásosabb párbeszéd le­gyen a kommunisták, a párt- szervezetek és a párton- kívüliek között. Hogy az emberek érezzék, nemcsak a véleményüket hallgatjuk meg, hanem amit mondanak, áz be is épül a programba. Érezzék, hogy építenek rá­juk, hogy részt vesznek a program megvalósításában. Dolgozó népünk teljes jog­gal akarja, hogy a legszéle­sebb körben érvényesüljön önkormányzata, lehetővé váljék beleszólása a politika alakításába és részt vehes­sen annak megvalósításában, az ellenőrzésben pedig dön­tő légyen a szava. Újra kell tanulnunk a meggyőzést, a párbeszédet, a véleménycserét, a vitát azért, hogy erősítsük a nemzeti egységet, és lehetet­lenné tegyük, hgy akár kí­vülről, akár rossz akaratból, belülről bárki is kárt okoz­zon, kárt okozhasson ennek II névadó Jambrik József 1926-ban született, agrárproletár családban. Édesapja 1919-ben vöröskatonaként harcolt. Szülei a felszaba­dulás után földet kaptak, előbb egyénileg, majd a Gerendás! Petőfi Termelőszövetkezet alapító tagjaként gazdálkodtak. Édesapja 1948-tól párttitkár, majd 1950-től tanácselnök volt Ge­rendáson. Jambrik József 1946-ban az SZDP tagja lett, és aktívan részt vett a MADISZ gerendási helyi szervezetének megalakí­tásában. 1946-ban a Szabadkígyósi Mezőgazdasági Középisko­lában érettségizett, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyete­men folytatta tanulmányait. 1948-ban a határőrséghez vonult be, ahonnan politikai tisz­ti iskolára küldték. Ennek elvégzése után Miskolcra vezényel­ték, a belső karhatalomhoz, ahol politikai tisztté avatták. Előbb Szegeden, majd Debrecenben látott el katonai szolgálatot. 1954- ben a budapesti katonai akadémián tanult. A jól képzett, szé­les körű marxista műveltséggel rendelkező Jambrik József sze­rette hivatását. 1956- ban, az ellenforradalom kitörésekor, családja körében tartózkodott. Amikor riadóparancs érkezett, szinte alig búcsú­zott, azonnal indult. Harmincegyedikén, amikor családját akar­ta meglátogatni, a ház előtt, amelyben laktak, már ellenforra­dalmárok várták. Letartóztatták, és durván ütlegelni kezdték. Egyikük téglával a szemébe vágott, vakon támolygott tovább, majd összeesett. Jelvényt szúrtak az arcába, rugdosták, való­sággal táncoltak a testén, majd ott az utcán agyonlőtték. Ami­kor felesége rátalált holttestére, mindössze karóráját és vér­rel áztatott zsebkendőjét vehette magához, hogy a család szá­mára megőrizze. 1957- ben posztumusz megkapta a Munkás—Paraszt Hatalo­mért Emlékérem kitüntetést. Országos diákfotá-pályázat

Next

/
Oldalképek
Tartalom