Békés Megyei Népújság, 1987. december (42. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-30 / 307. szám

1987, december 30., szerda Szerda A Lada beletolatott a Trabant oldalába. Az ügyetlenkedő gépkocsive­zető — bár érezhetően hal­lotta a reccsenést — egye­nesbe kapcsolt, és gyors körbetekintéssel kiiramo- dott a zsúfolt parkolóból. A trabantos kára úgy ötszáz forint lehet. Ha a bajokozó otthagyta volna betétlapját, a biztosító fi­zetett volna. A ladásnak félelemre semmi oka nem volt: a kocsi az övé, jogo­sítványa kifogástalan, az aprócska hibáért senki nem vonta volna felelős­ségre. Egy ember, akit mindenütt megbecsülnek, sunnyogásra adta a fejét, én pedig nem kevés nyug­talansággal gondolok arra, hogy vajon hány potenciá­lis cserbenhagyó lapul kö­zöttünk ... u{ — BÉKÉSCSABÁN, a me­gyei könyvtár játszótermé­ben ma délután 4 órától gyermekszilvesztert rendez­nek. Megkérdeztük: az üzletek leltározási remijét Szerkesztőségünkbe egy­re több kérdés, panasz ér­kezik a boltok leltározásá­val kapcsolatban. A me­gyei helyzet rövid áttekin­tésére ezért kértük fel Fröh- ner Bélát, a megyei tanács kereskedelmi osztályának vezetőhelyettesét. — Minden cég november 15-ig beküldte osztályunkra a leltározási ütemtervét. Ezt mi településenként egyeztettük, majd a dönté­sünkről november 20-ig mindenkit kiértesítettünk. Az iparcikküzletek már de­cember 27-én megkezdték a leltározást, hogy túlnyomó többségük január 4-én ki­nyithasson. Ezen a napon a megye minden településén megfelelő számú iparcikk­bolt várja vásárlóit. — Az élelmiszerüzletek viszont mindennapos igényt elégítenek ki... — Az élelmiszerboltok december 31-én kezdik a lel­tározást, és ezen a napon este 6-ig nyitva is tartanak. A munka az ott dolgozók számára folytatódik az ün­nepek alatt is, hogy a két műszakos üzletek január 3- án, vasárnap reggel hétkor — szombati munkarend szerint — fogadhassák a vá­sárlókat. A vendéglátóhe­lyek folyamatosan üzemel­nek, természetesen január 1-én már az új árak alap­ján számlázva. — A kettős feladat óriási terhet ró a kereskedelem dolgozóira. Hogyan győzik majd? — Ügy, hogy a vagyon- megállapító és elszámoltató leltárban részt vesznek a nyugdíjasok és a vállalatok, szövetkezetek központjaiban dolgozók is. Mindenki, aki él és mozog. A mi szak­mánkban amúgy is ritkán lehet felhőtlenül szilveszte­rezni, de most biztos, hogy kemény munkával köszönt­jük az új évet. (bse) Szilveszter előtti esti hangulat Békéscsaba sétálóutcáján Fotó: Veress Erzsi Orvosi ügyeletek 1988. januárban Békéscsabán központi orvosi ügyeletet a Gyulai úti új kórhá­zi épületben du. 4 órától más­nap reggel 7.30 óráig tartanak. Tel.: 23-544. Ugyanitt van gyer­mekkörzeti orvosi ügyelet is hétköznap 16 órától másnap reggel fél nyolc óráig. Szom­baton és munkaszüneti na­pokon folyamatos az ügyelet. Fogorvosi ügyelet szombaton, vasárnap 7 órától 14 óráig a Munkácsy u. 1. szám alatt. Békésen, a Széchenyi tér 4/2. szám alatt központi orvosi ügye­let du. 16.30-tól másnap 7 óráig. Szombaton és vasárnap reggel 7- től hétfő reggel 7-ig, s itt lát­ják el hét végén Murony, Tar- hos, Bélmegyer és Kamut be­tegeit is. Ugyanitt gyermekor­vosi ügyelet szombaton 8-tól 12- ig. Vasárnap 8-tól 10-ig. Tel.: 41-312. Bucsa: szombat reggeltől hétfő reggel 8 óráig központi ügyelet Karcagon. Tel.: 222. Helye: Kar­cag, Vörös Hadsereg u. 27. Gyulán felnőttkörzeti ügyelet a Dob u. 2. szám alatt du. 17 órától másnap reggel 7.30-ig, hét végén pénteken du. 17 órá­tól hétfő reggel 7.30-ig. Tel.: 61- 012. Gyermekügyelet folyamato­san a Kárpát u. 11. szám alatt. A gyulai Pándy Kálmán me­gyei kórház rendelőintézetében (Dob u.) minden hét végén, szombaton reggel 8 órától 16-> óráig szájsebészszakorvos, szom­baton 16 órától vasárnap 16 óráig fogszakorvos tart ügyele­tet a IV. emeleti rendelőben. Gyomaendrödön a mindenna­pos ügyelet Dévaványára, a hét végi ügyelet Hunyára is kiter­jed 17 órától másnap reggel 8 óráig. Címe: Gyomaendrőd, Le­nin út 3. Tel.: 31-520. Szarvason a mindennapos ügye­let kiterjed Békésszentandrás- ra, Csabacsűdre, Kardosra és örménykútra is, 17 órától reggel 8- ig. Címe: Szarvas, Béke út 18. Tel.: (67) 12-277. Szeghalmon a mindennapos ügyelet hét végén kiterjed Fü­zesgyarmatra, Kertészszigetre, Körösladányra is, szombat reg­gel 7-től hétfő reggel 7-ig. Cí­me: Szeghalom, Ady u. 1/6. Tel.: 21. Füzesgyarmaton: hét közben változó telephelyű, ösz- szevont ügyelet Körösladány- ban, 17 órától reggel 7-ig ké­szenlét van. Sarkad: mindennapos közpon­ti orvosi ügyelethez tartozik Sarkadkeresztúr, Méhkerék és Kötegyán is. Helye: Sarkad, Bé­ke sétány 3. Hétköznap 17 órá­tól másnap reggel 8-ig. Hét vé­gén péntek 17 órától hétfő reg­gel 8-ig. Tel.: 29. Mezőberény: mindennapos központi orvosi ügyeletén a Puskin u. 1. alatt ellátják Csár­daszállás, Köröstarcsa betegeit is. Hétköznap du. 16-tól másnap reggel 8-ig. Hét végén pénteken du. 16-tól hétfő reggel 8-ig. Tel.: 51-120. Orosháza: mindennapos köz­ponti ügyelet a Könd u. 76. szám alatt, hétköznap du. 17- től másnap reggel 8-ig. Hét vé­gén szombat reggel 8-tól hétfő reggel 8-ig. Mezőkovácsháza: hét közben Végegyházával közös központi ügyelet du. 16 órától másnap reggel 7-ig. Hét végén központi orvosi ügyelet Mezőkovácsháza, Battonya, Mezőhegyes, Kasza­per, Nagybánhegyes, Magyar- bánhegyes, Végegyháza betegei­nek. Az ügyelet helye: Mezőko­vácsháza, Alkotmány u. 38. szám. Tel.: 11-220. Medgyesegyházán: péntek 17 órától hétfő reggel 7 óráig Med- gyesegyháza, Medgyesbodzás, Gábortelep, Pusztaottlaka, Nagy­kamarás, Almáskamarás, Kever- mes. Dombegyház, Kunágota, Dombiratos, Kisdombegyház, Magyardombegyház betegei a központi ügyelethez fordulhat­nak. Az ügyelet helye: Med- gyesegyháza, Kossuth tér 1. szám. Tel.: 72. Eleken a hét végi központi orvosi ügyelet helye: Elek, Hő­sök útja 1—3. Tel.: 205. A köz­ponti orvosi ügyelet kiterjed Elek, Kétegyháza és Lökösháza községekre. Az ügyelet hét Vé­gén szombat reggel 7 órától hétfőn reggel 7 óráig, valamint minden ünnepnap reggel 7 órá­tól másnap reggel 7 éráig tart. A fel nem sorolt községek­ben hét közben, hét végén ké­szenlét, illetve összevont orvosi ügyelet van! Kérjük megyénk lakóit, hogy az orvosi ügyeleteket valóban csak indokolt esetben vegyék igénybe, mert másként a sürgős esetekben nyújtott segítséget ve­szélyeztetik. HÉTVÉGI FOGORVOSI UGYELETEK: Orosháza: a szakrendelőben szombatonként 7 órától 14 óráig fogadnak. A megyei Pándy Kálmán Kór­ház szájsebészeti osztályán Gyu­lán három műszakos nővéri ügyeletet tartanak, készenléti or­vosi ügyelettel. Robbanás a színpadon Hétfőn este a városligeti Pető­fi Csarnokban a Pokolgép együt­tes koncertjének kezdetén a szín­padon robbanás történt. Mint azt később megállapították, a bal­esetet a szabálytalanul alkalma­zott pirotechnikai anyag robba­nása okozta. A színpad előtt álló fiatalok közül ketten életveszé­lyesen, ketten súlyosan, négyen pedig könnyebben megsérültek. Természetesen ezután a koncert is elmaradt. * * * Olvasva a hírt, a tűzoltóságtól megérdeklődtük, hogy a színpa­di produkciók tűzveszélyes tevé­kenységét mi módon engedélye­zik és ellenőrzik, vagyis arra voltunk kíváncsiak, mennyire van biztonságban a közönség, hogy a hasonló esetek ne ismét­lődjenek meg. Megtudtuk, hogy egy előadás, vagy koncert min­den tűzveszélyes mozzanatát — a dohányzástól a görögtűzig, a gyertyagyújtástól a pisztolylövé­sig — engedélyeztetni kell a te­rületileg illetékes rendőrkapi­tányságon. Ha egy zenekar tur­néra indul, s koncertjén ilyen effektusokkal él, akkor a tűzve­szélyes tevékenység engedélyét még „otthon” meg kell kérnie, s ezt az engedélyt minden koncert előtt az ügyeletes tűzoltónak kell bemutatnia. A tűzoltó azt is el­lenőrzi, hogy a pirotechnikai anyagot megfelelő helyről sze- rezték-e be, és helyesen alkal­mazzák-e? Az ügyeletes tűzoltó­nak meg kell vizsgálnia, hogy a koncerten előforduló tűzveszé­lyes tevékenység adott teremben, adott körülmények között mi­képp alkalmazható (nincs-e va­lamilyen éghető anyag a szoká­sosnál közelebb, milyen távol­ságra van a közönség stb....). Amennyiben egy zenekar piro­technikai effektust használ, ak­kor kell, hogy az együttesből vagy a műszakiak közül valaki­nek pirotechnikai szakvizsgája legyen. A koncert alatt az ügye­letes tűzoltók természetesen azt is ellenőrzik, hogy a használt effektus egyezik-e az engedélye­zettel. Biztonságunkról tehát előrelá­tóan gondoskodnak. Arról, hogy a fővárosi balesetet mi okozta, egyelőre még nem tudunk töb­bet. A részletek kivizsgálására és a felelősség megállapítására a Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgála­tot indított. <u) A békési kikötőben bevetésre várnak a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság jégtörő hajói. A három kilencven lóerős, hét tonna vízkiszorítású hajó eddig minden évben elegendőnek bizonyult. A hajók a jég beállta után összesen hat főnyi személyzettel járják a Körösöket és a mellékfolyókat. Két hajó töri, bontja, szaggatja a jeget, egy pedig a leszakított, úszó jégtáblákat aprítja. Mindhárom vízi jármű jó állapot­ban van, közülük kettőt nemrég újítottak fel Fotó: Fazekas Ferenc Végjáték a Dana mentén — újabb epizódok a tv-ben Újabb epizódokkal jelent­kezik a képernyőn a Vég­játék a Duna mentén című, nagy sikerű sorozat: január 6-tól nyolc héten át, szerda esténként mutatja be a tele­vízió a Századunk műhely legfrissebb filmjeit. A tör­ténelmünk nehéz, 1944. márciustól — a német meg­szállástól — szeptemberig tartó időszakának esemé­nyeit feldolgozó tizenkét epizódot két éve láthatták a nézők. A mostani filmekben ötven — Ausztriában, Bra­zíliában, az Egyesült Álla­mokban, az NSZK-ban, Svájcban, a Szovjetunióban, a Vatikánban és Magyaror­szágon forgatott — filmin­terjú hosszabb-rövidebb ré­szei „vallanak” 1944-ről. A koronatanúk között öt egy­kori tábornok és hét vezér­kari tiszt mellett őrmeste­rek, közlegények, tartalékos hadnagyok szerepelnek, de van közöttük szovjet tol­mács-tiszt és vatikáni dip­lomata, német miniszter és titkosszolgálati ügynök, bu­dai gázlámpa-gyújtogató és nyilas újságíró is. Kisebb könyvtárat tölte­nek meg azok a tudományos művek, tanulmányok, ame­lyek a Századunk műhelyé­nek az 1944. október 15-e történetét feldolgozó filmje­it megalapozták. E tudomá­nyos bázis tette lehetővé a népszerű, a speciális kép­zettséggel nem rendelkező néző számára is nyomon követhető ábrázolást. Ezút­tal is számos történelmi ese­mény elevenedik meg a műteremben — színészek közreműködésével. A Századunk műhely „szó­vivője” — mint már hu­szonöt éve — ezúttal is Benkő Gyula. Az epizódok­ban megelevenedő történel­mi alakokat Tyll Attila, Gyöngyössy Katalin, Avar István, Balázsovits Lajos, Bozóky István, Cserhalmi György, Juhász Jácint, Kon- rád Antal, Madaras József, Makay Sándor, Mádi Szabó Gábor, Mécs Károly, Nagy Attila, Paláncz Ferenc, Pa- thó István, Szilágyi Tibor, Sztankay István, Tolnai Miklós, Trokán Péter, Űj- réti László és Végvári Ta­más személyesíti meg. Átalakítás Nemrég átalakították Békéscsabán a Tanácsköztársaság útján az Ételbárral szemközti ABC-t. Csaknem tíz éve já­rok ide vásárolni, így korábbi átszervezésekre is emlék­szem. Az évek során a legjelentősebb változások az üveg­visszaváltás „frontján” történtek. Hajdan ugyanis a bolt belső terén kívül lehetett — s azonnal — forintra váltani mindennemű üveget, majd később — még mindig kívül — az üres üvegekért már csak blokkot adtak. Ezzel aztá^i be kellett menni a pénztárhoz, hogy megkaphassuk az ellenér­téket. Végül beköltözött az üvegvisszaváltás „intézménye”, de a blokkrendszer továbbra is megmaradt. Ezzel együtt a vásárlás nehézkessége is állandósult, főleg most, a legutób­bi átrendezés óta zsúfoltabb lett az üzlet. Sokat beszélünk mostanában az ésszerű átalakítások szük­ségességéről. De ebben az esetben aligha szólhatunk erről. Hiszen a vevők körülményesebben juthatnak hozzá a kívánt áruhoz, s gondolom, ez nemcsak az ők, hanem az ott dolgo­zók idegeit is terhelik. p. f. MA: DÁVID NAPJA A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.01 órakor A Hold kél 12.25 r— nyugszik 3.04 órakor ÉVFORDULÓ Harmincöt éve halt meg Ivan Olbracht (1882—1952) cseh regényíró és publicista. IDŐJÁRÁS Kedden többnyire erősen fel­hős volt az ég, de a felhők mö­gül gyakran előbukkant a nap, s a kora reggeli 7-9 fokról dél­utánra 13 fokig emelkedett a le­vegő hőmérséklete, kaptuk a tá­jékoztatást Kudlák Jánostól, a Békéscsabai Meteorológiai Állo­más ügyeletesétől. Kudlák Já­nostól azt is megkérdeztük, hogy mennyire rendhagyóak megyénk­ben a mostanihoz hasonló év vé­gi enyhe napok, ö átnézte az el­múlt tíz év adatait, s ebből meg­tudtuk, hogy a december végi tavaszias időjárás elég gyakori. Az elmúlt tíz évben egy kivéte­lével mindig tartósan nulla fok fölött maradt a hőmérő higany­szála. Volt, amikor csak január közepén jött meg a hideg. Leg­gyakrabban január első napjai­ban és az első hét végén válto­zott fagyosra az idő. Ennek elle­nére a tegnapi 13 fok is rekord­közeiben van, mert az elmúlt harminc évben december 29-én csak egyszer mértek melegeb­bet, akkor 13,7 fokot mutatott a hőmérő. Várható időjárás az ország te­rületére ma estig: a gyakran vál­tozó felhőzetből elsősorban észa­kon és keleten várható elszórtan kisebb eső. Az élénk, többfelé erős nyugati, északnyugati szél éjszakára átmenetileg mérséklő­dik. Délnyugaton és északkeleten éjszaka ismét köd képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet általában 2 és 6 fok, dél­nyugaton és északkeleten —2 és 0 fok, a legmagasabb nappali hő­mérséklet 9 és 14 fok között, a tartósan ködös helyeken 5 fok közelében alakul. Hírügyeletünk 19 óráig hív- Jiató; a tele- QCIÍ fonszámunk: AfBvDU Hírügyeletes Ungár Tamás — ELEKEN, a nagyközségi művelődési házban tartja a Kétegyházi Takarékszövet­kezet a hozzá tartozó tele­pülések — Kétegyháza, Elek, Lökösháza — takarék- betétkönyveinek sorsolását, 1988. január 4-én, hétfőn es­te 6 órakor. A betétkönyv­vel rendelkezők — többek között — színes televíziót, automata mosógépet, hűtő- szekrényt, gépkocsinyere- mény-betétkönyvet, magnós rádiót, táskarádiót stb. nyer­hetnek, összesen 200 000,— Ft értékben. Az est prog­ramját színesíti magyarnóta- és népdal-összeállítás, ill. előadás. — TÁVHÍVÁS. Telefonköz­pontokat adtak át Csengő­dön és Fülöpszállásön. Ezzel újabb településeket kapcsol­tak be a távhívásba Bács- Kiskun megyében. Anyakönyvi hírek — ELISMERÉS A MÁV- NÁL. Már hagyománynak számít, hogy a MÁV Szegedi Igazgatóság területén a legudvariasabb jegyvizsgáló­kat, személypénztárosokat és vizsgáló főkalauzokat év végén jutalomban részesítik. Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 1119 Trabant Combi Hyc. (Bp.) 321 Trabant Lim. Sp. (Bp.) 10 786 Trabant Lim. Sp. (Debr.) 9 548 Trabant Combi (Bp.) 3 213 Trabant Combi (Debr.) 2 800 Wartburg St. (Bp.) 2 923 Wartburg St. (Debr.) 1 576 Wartburg Sp. (Bp.) 3 880 Wartburg Sp. (Debr.) 3 190 Wartburg Sp. tolót. (Bp.) ll 050 Wartburg Tourist (Bp.) 2 345 Wartburg Tourist (Debr.) 1 871 Skoda 105 S (Bp.) 11 875 Skoda 105 S (Debr.) 8 956 Skoda 120 L (Bp.) 27 751 Skoda 120 L (Debr.) 15 539 Lada 1200 (Bp.) 47 647 Lada 1200 (Debr.) 34 141 Lada 1300 S (Bp. 22 222 Az elmúlt napokban Szege­den, az igazgatóság központ­jában több vasutasnak elis­merő oklevelet és pénzjutal­mat adtak át kimagasló munkájukért és magatartá­sukért. % Lada 1300 S (Debr.) 16 901 Lada Szamara (Bp.) 668 Lada Szamara (Debr.) 296 Lada 1500 (Bp.) 15 676 Lada 1500 (Debr.) 11 948 Lada Combi (Bp.) 622 Lada Combi (Debr.) 6 214 Moszkvics (Bp.) 384 Moszkvics (Debr.) 293 Polski Fiat 126 P (Bp.) 2168 Polski Fiat 126 P (Debr.) 1 713 FSO (Polski Fiat) 1500 7 153 Dacia Lim. (Bp.) 9 138 Dacia Lim. (Debr.) 8 570 Dacia Combi (Bp.) 2 605 Dacia Combi (Debr.) 2 845 Dacia TLX (Bp.) 2 228 Dacia TLX (Debr.) 2 642 Zastava (Bp.) 18 533 Volga Lim. 1 297 Volga Combi 1113 SZARVAS Halálesetek: Durda János. Badacsonyi Pál. Varga Béla (Békésszentandrás). MEDGYESEGYHÁZA Születés • Szabó Tibor és Tóth Erzsébet fia Norbert (Almáskamarás). Halálesetek: Kövér László, Diósi János, MEZÖKOVACSHAZA Haláleset: Jantos Györgyné Kovács Ro­zália (Végegyháza). A Békéscsabai Városgazdálkodási Vállalat FELVÉTELRE KERES mérlegképes végzettséggel rendelkező számviteli csoportvezetőt. Jelentkezni: a vállalat főkönyvelőjénél lehet. Cím: Békéscsaba, Széchenyi-liget. Telefon: 21-011. Gépkocsi-átvételi sorszámok

Next

/
Oldalképek
Tartalom