Békés Megyei Népújság, 1987. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-20 / 247. szám

1981. október 20., kedd Kedd Tudom, hogy lassacskán már mindenkinek a kö­nyökén jön ki ez a téma: sok a kóbor kutya. Csak hát hiába írunk, szólunk, egymás között fel-felhábo­rodva beszélünk róla, at­tól még marad minden a régiben. S mi több: a ku­tyákat sem kérdezi meg senki... Pedig megoldás is van; ilyen kis pénzt csak kellene áldozni arra a társ­ra, amely legelőször sze­gődött az ember szolgála­tába. Csak meg ne bánja... A Hérosz, vagyis a Her­mann Ottóról elnevezett hazai állatvédő országos egyesület harminc forint befizetése ellenében ad tagjainak olyan, fémből készült érmét, amely az állat valamennyi, az azo­nosítást szolgáló adatát (s persze a tulajdonosáét is) tartalmazza, s amelyet a kutya — vagy akár a macs­ka — nyakába lehet il­leszteni. így az elkóborolt, elveszett vagy akár az el­lopott állat visszaszerzése sokkal egyszerűbbé válik. Több külföldi országban a helyi közigazgatási szer­vezetnél (tanácsnál) van ilyen regiszter. A kutya tudja, hogy ott miért tud­ják ezt megoldani. Nincs is semmi gond az elveszett jószágokkal. Lehet, hogy ott az illetékes megkérdez­te a legilletékesebbet?... (ni) Hol és mikor szerezhető be a tüzelőolaj? Október 15-ével beköszön­tött a fűtési idény. Az Ás­ványolaj-forgalmi Vállalat békéscsabai kirendeltségének telepvezető-helyettesét, Far­kas Mihálynét kérdeztük: hol és mikor lehet besze­rezni a háztartási tüzelőola­jat? — A Szarvasi úti és a Bartók Béla úti benzinku­taknál a nyitva tartás ideje alatt bármikor megvásárol­ható a tüzelőolaj. A Szer­dahelyi úti kirendeltségünk kön hétfőtől péntekig hét órától 13.30-ig lehet hozzá­jutni. Ezenkívül három el­adóhelyünk van, ahol he­tente egy napon árusítják az olajat. Ezek a következők: a Lázár utcai, itt csütörtökön 10-től 6 óráig kapható, a Thurzó utcai, ahol szerdán, és a Batsányi utcai, ahol- pénteken ugyanebben az időpontban szerezhető be a háztartási tüzelőolaj. — Ez utóbbi eladóhelyek hetenként miért csak egy napig tartanak nyitva? — Azért, mert forgalmuk lényegesen csökkent. A Sza­muely utcait ugyancsak ezért nem működtetjük eb­ben az idényben. — Sokan kifogásolták, hogy az elárusítóhelyeken nincs kiírva a nyitva tartá­si idő... — Sajnos, igazuk van. ígérhetem, hogy ezt vala­mennyi helyen fel fogjuk tüntetni. A tüzelőolaj beszerzési le­hetőségeiről a Tüzép terü­leti igazgatóságán Uhrin Györgyné áruforgalmi cso­portvezetőnél érdeklődtünk. — Az Oláh István utcai telepünkön fél nyolctól négy óráig, szombaton fél nyolc­tól délig árusítjuk az ola­jat. Páros héten szombaton, páratlan héten hétfőn van zárva a telep. Erzsébeth^- lyen a Tompa és a Kun ut­ca sarkán hét órától ötig, szombaton héttől 12 óráig szerezhető be a tüzelő. A Tüzép által kiadott utalvá­nyokat december 31-ig le­het beváltani tüzelőolajra. — Mennyibe kerül az olaj? — A lakosságnak nyolc forintba — literenként. (szilasi) Medosz kulturális napok megyénkben A Medosz Békés Megyei Bizottsága negyedik alka­lommal rendezi meg kultu­rális napok elnevezésű ese­ménysorozatát. Az idén ok­tóber 21-én, holnap a Szarvasi Állami Tangazda­ság kultúrházában1 lesz az ünnepélyes megnyitó, mely után Tóth Ernő festőmű­vész alkotásaival ismerked­hetnek meg a résztvevői* Ezt követően ugyancsak itt tart ülést a Medosz megyei bizottsága, melyen a kor­mányprogramból adódó szakszervezeti feladatok sze­repelnek a napirenden. A december 5-ig tartó rendezvénysorozatnak sok eseménye lesz megyénkben, több mint tíz településen. Tóth Ernő, valamint Koszta Rozália festőművészek, Ró- zsavölgyiné Miklós Margit és Rózsavölgyi Márton bőr­díszművesek közös és Virág Éva rajztanár-festő kiállítá­sait több településen mu­tatják be. A másfél hónap alatt politikai fórumokat, találkozókat rendeznek, s különböző vetélkedőket is rendeznek. Megemlékeznek a nagy októberi szocialista forrada­lom 70. évfordulójáról is a kulturális napokon. Több központi rendezvényre is sor kerül a másfél hónap alatt. így — egyebek között — megrendezik október vé­gén a mezőgazdasági szak- középiskola és szakmunkás- képző intézetek igazgatói és szb-titkárai fórumát Gyoma- endrődön. Novemberben ve­terántalálkozót szerveznek, ez Orosházán lesz. Kétegy- házán megyei vers- és pró­zamondóversenyen mérhe­tik össze tudásukat a bene­vezettek. A Medosz terüle­tén működő amatőr művé­szeti csoportok VIII. me­gyei találkozójának helyszí­ne a mezőhegyesi József At­tila Általános Művelődési Központ lesz november vé­gén. A kulturális napok hi­vatalosan december 4-én, Békéscsabán zárul az aktí­vák tanácskozásával. A Tszker sarkadkeresztúri csonthéjas-feldolgozó üzeme Bé­késcsabán is elindított egy üzemrészt. A Bartók Béla úti Ge­nerál Szövetkezet épületében működő feldolgozóban elsősor­ban gyesen levő kismamák és nyugdíjasok jelentkezését vár­ták. A munka a ínyár végén kezdődött el. Jelenleg dió- és mogyorótöréssel, illetve -válogatással foglalkoznak a szorgos kezű asszonyok Fotó: Kovács Erzsébet HA A BŰNÖZÉS ELÉRI A 0%-0T Rajz: Boros Béla — EZ ÉV ELSŐ FELÉBEN megyénkben 21 kisszövetke­zet működött. E kisszövet­kezetek állítják elő a szö­vetkezeti ipar termelési ér­tékének 7, nyereségének 10 százalékát. — SZARVASON a Hazafias Népfront városi elnöksége október 22-én, csütörtökön 14 órától ülést tart Szarvason, a Szabadság úti tanácskozótermében. Napi­renden szerepel — többek között — a Siratói körzeti bizottság munkája, tájékoz­tató hangzik el a HNF béke, barátsági és szolidaritási bi­zottságának munkájáról. — A KÉTSOPRONYI Rákó­czi Termelőszövetkezet éven­te 9000 hízott sertést érté­kesít, a tsz tagjai pedig ház­táji gazdaságukból 6000 ser­tést adnak le a húsiparnak. A Dél-alföldi Magazin mai műsora A műsor fő témája a kör­nyezetvédelem, ezzel kap­csolatban stúdióbeszélgetés látható az Országos Kör­nyezetvédelmi Hivatal mun­katársaival. Szó lesz több, körzetünket érintő konkrét esetről és a szőregi veszé­lyeshulladék-gyűjtő létesíté­sének bonyodalmairól. A Dél-Alföld egyéb hírei­ben beszámolnak a Szegedi Bábszínház nyitásáról, a ka­tonai középiskola Damjanich Kollégiumának névadó ün­nepségéről és az elmúlt hét­vége sporteseményeiről. A műsor felelős szerkesztője: Király Zoltán. Vogel Erik a lókai Színházban Idősebb korú, a színház világát már-már profi mó­don ismerő barátom szerint az a néző, aki nem ismeri Vogel Erik munkásságát, igazán Thália otthonában sem járatos. Ezekben a na­pokban a Békés megyei szín­házbarátoknak is megada­tott, hogy az 1907-ben szü­letett, munkáit csak „Eric” aláírással szignózó díszlet- és jelmeztervezőveL megis­merkedhessenek. A Békés Megyei Jókai Színház foly­tatva egy — sajnos az el­múlt években megszakadt — sorozatát, most a bécsi iparművészeti főiskolán ta­nult, majd 1927-től a fővá­rosi színházakban tervező­ként dolgozó művész legjel­legzetesebb terveiből állí­totta össze új- kamarabemu­tatóját a csabai színház elő­csarnokában. A harmincas évek máig elhallatszó sikereinek volt Vogel Erik az egyik közre­működője; díszlet- és jel­meztervek már-már képző­művészi tökéllyel megkom­ponált lapjait éppúgy lát­hatja a közönség, mint né­hány megvalósított, a rak­tárak homályából elővett kosztümöt is. Közöttük nem egy olyan is van, amely számunkra a többinél is kedvesebb. A János vitéz cí­mű daljáték 1955-ös és a Bánk bán című nemzeti drámánk 1956-os békéscsa­bai előadásainak díszletter­vei is helyet kaptak ezen a bemutatón. Vogel Erik neve összefor­rott a magyar könnyűműfaj történetével. így hát termé­szetes, hogy a felsorakoztá- tott munkák zöme az Ope­rettszínház és a Moulin Rouge sikereit idézi... Akik netán nem ezekben a napokban váltanak jegyet a Jókai Színház előadására, azok is láthatják ezt a nagy­szerű kiállítást az esti órák­ban. („i) Fotó: Gál Edit Tótkomlóson a színes televízió Vasárnap, a Delta adásá­ból értesültünk arról, hogy a Dimenzió című ' közleke­désbiztonsági verseny győz­tese Hegedűs Edit tótkom- lósi lakos lett. Telefonon ér­deklődtünk a részletekről; — A vőlegényemmel kö­zösen fejtettük meg a fel­adatot. Ó Varsóban mate­matika-fizika szakos egyete­mi hallgató. Amikor a fel­adatot kaptuk, még itthon tartózkodott. Osztott, szor­zott, kivont. Egyszóval ő végezte a számításokat. Én beküldtem. Aztán értesítet­tek, hogy megnyertük a fő­nyereményt, egy 35 ezer 500 forintos Videoton Infracolor távirányítós színes televízi­ót. — Már meg is kapták? — Igen. Budapestre kel­lett érte felutaznunk. Az Ifjúsági Lap- és Könyvki­adó Vállalat propaganda­osztályán adták át. — Volt otthon már színes televíziójuk? — A szüleimnek igen. Ez már a kettőnké. — Szeretnek feladatokat és rejtvényeket megfejteni? — Igen. Nagy rejtvényfej- tők vagyunk. Néhány napja küldtem be a Rejtvénytúra megfejtett szövegeit, és most fogtam az Agygyakorlat cí­mű rejtvényújság feladatai­nak megoldásához. — Sok sikert kívánunk hozzá! b. v. Kovácsházi siker Mezőkovácsházán telt ház volt az elmúlt hét szombat­ján a művelődési központ­ban, sokan voltak este kí­váncsiak a nemzetközi tár­sastáncversenyre, melyen a helyieken kívül az NDK-ból a lenaui klub, Csehszlová­kiából pedig az érsekújvári táncklub tagjai vettek részt. Az E, D, C osztályban meg­• rendezett versenyen az első helyezést a mezőkovácshá­ziak érdemelték ki a nem­zetközi zsűri döntése alap­ján, másodikok a lenauiak lettek az érsekújváriak előtt. A nemzetközi verseny résztvevői egyébként a hét végén a mezőhegyesi műve­lődési központban és a vég­egyházi művelődési házban is tartottak nagy sikerű be­mutatókat. Anyakönyvi hírek BÉKÉS Házasságkötések: Szabó Judit Zsófia és Bécsi László, Papp Mária és Balog Imre, Guba Ágnes (Petőhenye) és Horváth Pál (Petőhenye). Születések: Horváth János és Nagy Pi­roska Angéla leánya Tímea Pi­roska, Tóth János és Kertész Erzsébet fia László, Nánási Gá­bor és Fodor Éva leánya Anett Éva, Győrfi Sándor és Nemes Éva fia Sándor, Szilágyi Lajos József és Dán Anita Erzsébet leánya Anita, Viczián István és Balázsi Zsuzsanna Márta leá­nya Viktória, Sandrika Sándor és Komiszár Piroska Anna leá­nya Piroska (Mezőberény). Halálesetek: Berecz Ferenc, Kiss Istvánná Ács Eszter, Herbert Józsefné Fazekas Erzsébet. SARKAD Házasságkötés: Forcz Ildikó (Gyula) és Ar- gyelán Mihály (Méhkerék). Haláleset: Mózes Ferencné Gara Erzsé­bet (Sarkadkeresztúr). HÍREK MA: VENDEL NAPJA A Nap kél 6.09 — nyugszik 16.50 órakor A Hold kél 3.25 — nyugszik 15.53 órakor ÉVFORDULÓ Nyolcvan éve született Christopher Caudwell (1907 —1937) angol regény- és esszéíró. idöiArús Hétfőn a változóan felhős idő­ben és gyenge, változó irányú szélben a hajnali 7-8 fokról délutánra 18 fokig melegedett fel a levegő — kaptuk a tájé­koztatást Kudlák Jánostól, a Békéscsabai Meteorológiai Ál­lomás ügyeletesétől. Előrejelzés az ország terüle­tére ma estig: többnyire fel­hős lesz az ég. Számottevő csa­padék nem várható, legfeljebb gyenge eső, záporeső fordul elő néhány helyen. Mérsékelt ma­rad a légmozgás. Hajnalban sok­felé párás lesz a levegő, he­lyenként köd képződik. A leg­alacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Távolabbi kilátások szerdától szombatig: változóan felhős időre és néhány órás napsütés­re számíthatunk. Gyenge zápor szerdán és szombaton kialakul­hat az ország nyugati részében, másutt csapadék nem valószí­nű. Hajnalban pára, köd vár­ható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 5-10 fok, majd 2-7 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérsék­let 12-17 fok között lesz. Jelen­tős mennyiségű csapadék (leg­alább 5 mm naponta) az ország területének 20 százalékán vár­ható. Hirugyeletünk 19 óráig hív ható; a tele­fonszámunk : Hírügyeletes: 27-360 Béla Vali — HÖRCSÖGPRÉM — tő­kés piacra. A mezőberényi áfész ebben az évben mint­egy 40 millió forint értékű hörcsögprémet exportál, ki­zárólag tőkés piacra. — MEGYÉNKBEN ebben az évben a korábbiakhoz ké­pest jelentősen megnövel­ték a rizs vetésterületét. A szövetkezetekben 3030, az állami gazdaságokban 1307, szakcsoportokban és háztáji gazdaságokban pedig 256 hektáron vetették el a rizst. — A GYULAI DOLGOZOK Horgászegyesülete október 14-én a téglagyári tavakba negyven mázsa méretes pontyot telepített, ezért — területükön — a dénesmajo- ri tavakat kivéve — október 24-én 6 óráig horgászati ti­lalmat rendeltek el. — TELEFONDOKTOR. „Egészségkárosító anyagok használata az iskolásoknál” címmel hallhatnak hasznos tanácsokat azok, akik ma, október 20-án 14-től 15 órá­ig felhívják a telefondoktor 24-011-es számát a megye- székhelyen. — A BÉKÉS MEGYEI Tég­la- és Cserépipari Vállalat 4. számú gyárának KISZ-fia- taljai vasárnap, október 18- án ünnepi műszakot teljesí­tettek. Vállalták a tégla­leszedést, az udvartakarítást, és a társadalmi munkáért járó pénzt a KISZ különbö­ző rendezvényeinek költsé­gére ajánlották fel. — A TAKARMÁNYOK ha­tásfokát javítják Füzesgyar­maton, a Vörös Csillag Ter­melőszövetkezetben azzal, hogy Unipro—D eljárással végeznek hőkezelést. — HALÄLOS BALESET. Októ- bér 16-án 19.50 órakor Békésen, a Csokonai utcában kerékpáro­zott Kocsor Ferenc 72 éves nyugdíjas, helyi lakos. A jár­da végén belezuhant egy három méter ,mély vízelvezető árokba. Az esés következtében olyan súlyos koponyasérülést szenve­dett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom