Békés Megyei Népújság, 1987. május (42. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-18 / 115. szám

V 1987. május 18., hétfő •ben láttuk, kommentáljuk: — Lapszél ---------­S ebesség A Minisztertanács leg­utóbbi ülése után őrületes gyorsasággal záporoztak a kérdések a kormányszóvi­vő asztalára. Dicséretére legyen mondva, nem jött zavarba, válaszai határo­zottak, pontosak voltak, mintha előre tudta volna az államtitkár, hogy mi­vel állnak majd elő az új­ságírók. Némely tollforga­tó nem átallotta megtuda­kolni: mi szükség van ar­ra, hogy ez év június el­sejétől visszaállítsák az 1979. előtti sebességhatáro­kat. Ez azt jelenti ugyan­is: az autópályákon 120, az autóutakon 100 kilométer lesz a megengedett legna­gyobb sebesség. Természe­tesen az indok sem maradt el, a változást a felgyor­sult forgalom, az autóutak jobb kihasználásának az igénye tette szükségessé. Ennek az intézkedésnek azonban együtt kell járnia a közlekedési morál javu­lásával. Ebből a bátrabbak azt a következtetést vonták le, hogy nyolc évvel ezelőtt jobban mentek a dolgaink, mint manapság. Egy má­sik tekintélyes testület ép­pen április végén állapí­totta meg: a gazdasági ha­tékonyság növelésében ösz- szességében nem követke­zett be a várt fordulat. Az exportképesség növekedé­sében, a gazdálkodás javí­tásának közgazdasági és társadalmi feltételeiben nincs megfelelő változás. Tehát: egyes vállalatoknál, intézményekben meglehe­tősen kényelmesen döcög­nek az úton, gázpedál he­lyett a féket használják leginkább. Az ilyen veze­tőknek előbb-utóbb befel­legzik, ki kell szállniuk az autóból. Bár mostanában mintha élénkülne a ver­seny. A minap jelentették be például, hogy a Magyar Államvasutaknál új szelek fújdogálnak. A nemzetkö­zi vonatok menetideje rö- videbb lesz, az eddiginél nagyobb sebességgel köz­lekednek a szerelvények. A Moszkvából érkező Buda­pest expressz 45 perccel korábban érkezik a Keleti pályaudvarra, útközben ke­vesebb lesz a piros jelzés. A Csaba és Körös ex- presszről viszont nem szól a fáma és arról sem, hogy milyen gyorsan jár a sep­rű és a felmosórongy a kocsitakarítók kezében. De ne legyünk telhetetlenek, hiszen ezután sem változ­nak a sebességhatárok a hazai országutakon és a lakott területeken belül. Különben is, minek az örökös rohanás!? Az el­múlt héten a munkavéde­lem tavalyi alakulását elemző sajtótájékoztatón hangzott el: aggasztó, hogy csaknem félmilliónyian dolgoznak veszélyes, ártal­mas körülmények között. A helyzet a kívánatosnál las­sabban változik. A válla­latok többségében csínján bánnak a sebességváltóval, ha a munkakörülmények javításáról van ,szó. A kor­mánynál ülők azt sem ve­szik jónéven, hogy túlsá­gosan sok az olyan ható­ság, államigazgatási szer­vezet, amelyik munkavéde­lemmel foglalkozik. Tevé­kenységük időnként nehéz­kes, formális. A kelleténél több a volánnál ülő mun­kavédelmi vezető, akiknek voltaképpen nincs mit és kit irányítaniuk, fizetési napokon a legaktívabbak. Annál gyorsabban jár az eszük a bútorgyáraknak. Ugyancsak a közelmúltban hozták nyilvánosságra: egyes üzemek felemelték a bútorok fogyasztói árát. Egyre nő a sebesség és a követési távolság... Hol vannak már a stoptáblák?! Seres Sándor Ipari kiútkeresés Az elmúlt hétfőn Buda­pesten több mint 200 ipar- vállalat, valamint az ipari szövetkezetek és az ipari koperációs partnerek gazda­sági és társadalmi vezetői tanácskoztak az ipar idősze­rű feladatairól, a termelési- szerkezet-átalakítás szüksé­gességéről. A tanácskozáson fontos megállapítások születtek, melyeket hasznosítanak ab­ban a munkában, mely so­rán kidolgozzák az iparirá­nyítás három évre szóló kö­zéptávú programját. Az ipari vezetők az év első hó­napjainak eredményeit. il­letve eredménytelenségeit elemezték ezen az egynapos értekezleten. Havasi Ferenc, az MSZMP KB titkára is felszólalt, s megállapította, hogy az át­alakítás immár elodázhatat­lan, a lehető leggyorsabban kell kialakítani a korszerű termelési szerkezetet, fel­használva a műszaki, tech­nikai haladás eredményeit, mert csak így kerülhető el a további lemaradás. A téma fontosságára való tekintettel idézett egy rész­letet a tegnap esti HÉT cí­mű műsorban Sugár András Havaei Ferenc beszédéből, egy riport kapcsán, melyet a műsorvezető Békés Miklós­sal, a budapesti ipari szö­Békéscsabán az egészség- ügyi szakközépiskola és gimnáziumban május 18-tól 22-ig környezetvédelmi he­tet rendeznek a fiataTSk. A földrajzosok és a környezet- védők diákköre délelőtt és délután majd’ mindennap gazdag programról gondos­kodik. A Magyar Honvédelmi Szövetség békéscsabai váro­si szervezete, valamint az öt közvetlen megyei irányítású nagyközség MHSZ-szerveze- tei közösen rendezték meg az elmúlt hét szombatján Újkígyóson, a sporttelepen összetett honvédelmi verse­nyüket. Húsz csapat — 3-3 fővel — mérte, össze erejét ezen a kellemetlen, esős délelőttön. Három szám szerepelt a ver­senyen: párbajlövészet, te­repfutás és az akadálypá­vetkezetek képviselőjével folytatott. Hogy mennyire szükség van a minél gyorsabb át­alakításra a gazdaságpoliti­ka terén is, arra egy jó pél­dát hozott fel Békés Miklós. Az egyik budapesti ipari szövetkezet azért esett el egy 3 millió dolláros export­tól, mert nem tudtak 25 ezer dollár értékű importanyag­hoz jutni, ami elengedhetet­lenül szükséges lett volna kelendő termékük előállítá­sához. Az ok igen „egysze­rű”, az engedélyező, import­keretekkel gazdálkodó szervtől nem kapták meg a 25 ezer dolláros importlehe­tőséget. Mindenképpen van tehát tennivaló, már csak ez az egy példa is bizonyítja. De, sajnos, nemcsak ez az egy létezik, Békés Miklós még „kapásból” száz hason­lót tudott volna felsorolni. De mégcsak Budapestre sem kell menni, megyénkben is előfordult már ilyen eset, s hiúsult meg kis tételnyi de­viza hiányában jóval jelen­tősebb exportüzlet. A téma most még kime- ríthetetlennek tűnik, sokféle érdek ütközik jelenleg egy­mással, de bízzunk benne, szakembereink megtalálják annak a módját, hogyan juthatunk előbbre — és mi­nél hamarabb p. |r. A diákkörök tagjai és va­lamennyi érdeklődő részt vehet a környezetvédelmi vetélkedőben, plakátverse­nyen, megtekinthetik a kör­nyezetvédelmi kiállítást, dia­vetítéses előadást és video- programot. A hét kirándu­lással ér véget, amelyet a dévaványai túzokrezervá­tumba szerveznek a diákok. lyán is végig kellett menni­ük a csapatoknak. A Békéscsabához tartozó MiHSZ-klubok közül a VII. kerületi, míg az öt nagyköz­ség klubjai közül a mezőbe- rényi területi honvédelmi klub tagjai szerepeltek a leg- jiJbban. Egyéniben a megyeszék­helyhez tartozók közül hár­man, s az öt nagyközséget képviselők közül is hárman jutottak a megyei döntőbe, melyet május 23-án rendez­nek meg Kevermesen. Fotó: G. E. Itthon a Kulich-szobor Felállítása idején sokféle indulatot szült a megyeszékhe­lyen Varga Imre alkotása, Kulich Gyula szobra. Legtöbben értetlenül szemlélték a modern művet, mereven elutasítot­ták. Majd szép lassan megszoktuk a szobrot, s egyre keve­sebben kifogásolták, mondhatni: részévé vált a városnak. Tavaly azonban újra beszédtéma lett, ugyanis egyik nap­ról a másikra leemelték a talapzatáról, elszállították. Sut­togtak erről-arról az emberek, annak ellenére, hogy meg­írtuk: az alkotó életművéből rendeznek kiállítást Bécsben lés Párizsban, s oda vitték el. A múlt hét végén azután minden ellenkező híresztelés el­lenére ismét a helyére hegesztették a két nyugati fővárost megjárt szobrot, s már felállítása után is nagyon sokan jár­ták körül, ismerkedtek újra az alkotással. p. f. Környezetvédelmi hét Kner-nap Békéscsabán A Kner Nyomda KISZ- esei — joggal — úgy gon­dolták, a békéscsabai sétá­lóutca lehetőségei még ke­vésbé kihasználtak, s alkal­mi rendezvényekkel moz­galmasabbá, színesebbé le­het tenni az itteni életet. A gondolatot tett követte, s a városi KISZ-bizottság segít­ségével az elmúlt hét szom­batjára egész napos progra­mot • szerveztek, melynek helyszíne elsősorban a Kor­zó étterem és környéke volt. Nem a szervezők tehettek róla, hogy nem minden ter­vezett program valósult meg: az időjárás közbeszólt, inkább esett az eső, mint nem, ezen a napon. Ettől függetlenül nem mondható el, hogy nem sikerült a ren­dezvénysorozat, hiszen a rö­vid esőszünetekben így is sokan körülállták az alkal­mi pódiumot, s tapsoltak a természettel is néha dacoló együtteseknek, fellépőknek S hogy sikert aratott a Ping­vin-pantomim, a Mumzii Dzsuz együttes, a Megyei Művelődési Központ dzsessz- balett és Rábai úttörő nép­tánc együttese, a 635. szá­mú ipari szakmunkástanuló intézet végzős diákjainak fodrászati bemutatója, az nemcsak annak köszönhető, hogy ilyen körülmények kö­zött is vállalták a szerep­lést, hanem produkcióiknak is. De nemcsak a színpadon zajlottak az események, ha­nem a Kjorzó étteremben is, ott sok kérdés hangzott el azon a fórumon, melyen a megyeszékhely jelenéről, jö­vőjéről érdeklődtek a részt­vevők. Ugyanakkor a sétáló­utcában felállított sátrakban különböző népművészeti, s egyéb cikkeket lehetett vá­sárolni, miként ritkaság- számba menő — a Knerben készült — könyveket is. Bár az idő nem vette ke­gyeibe a rendezőket, érdek­lődőket, így is elmondható: sikeres volt ez a kezdemé­nyezés, s mindenképpen kö­vetésre méltó. p. F. Fotó: Gál Edit Épületavaló az ópusztaszeri skanzenben Vasárnap avatták fel az ópusztaszeri nemzeti törté­neti emlékpark skanzenjé­nek legújabb épületegyütte­sét, a Csongrád megyei Tö­mörkény községből áttelepí­tett egykori jegyzőházat. Az 1896-ban készült régi köz­ségházát életveszélyes, ro­mos állapota miatt kellett lebontani. Anyagának fel- használásával, egykori ere­deti állapotának megfelelő­en készítették el a skanzen­ben a századelőt idéző léte­sítményt. Falai között régi bútorokkal rendeztek be egy korabeli adóhivatali és egy falubírói szobát. Iratok, ér­mék, címerek, pecsétek, fényképek idézik a magyar közigazgatás fejlődéstörténe­tét. Az épület egyik szárnyá­ban kapott helyet a posta­történeti kiállítás és egy működő, ugyancsak régi bú­torokkal berendezett posta- hivatal. A skanzen postáját bekapcsolták az országos és a nemzetközi távhívóháló­zatba. Táviratot, kis súlyú csomagokat is feladhatnak a turisták, s a helyszínt ábrá­zoló képeslapokat vásárol­hatnak, továbbíthatnak is­merőseiknek. Hétezer literesek klubja Az Állami Gazdaságok Or­szágos Egyesületének szarvasmarha-tenyésztési szakbizottsága Herczegha- lomban tartotta a közel­múltban első országos köz­gyűlését. A tanácskozáson megállapították, hogy tavaly a korábbi, évek megtorpa­nása után újra fejlődésnek indult az ágazat. Az állami gazdaságokban csaknem hat százalékkal emelkedett az ágazat nyeresége, s mind­ez kiemelkedő eredménynek számít. Az ország gazdaságaiban a csaknem százezer tehén átlagosan egyedenként több mint öt és fél ezer liter te­jet termel egy évben. A jö­vőben is szükség van a ge­netikai előrehaladás érdeké­ben a nemzetközi együttmű­ködésben meglévő lehetősé­gek kihasználására. Ezért kívánják bővíteni kapcsola­taikat az amerikai Holstein- szövetséggel és más fejlett szarvasmarha-tenyésztő or­szágok szervezeteivel. A közgyűlésen megalakí­tották a legtöbb tejet ter­melő gazdaságokból a hét­ezer literesek. klubját. En­nek Békés megyéből két tagja van, a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát és a Hidasháti Állami Gazda­ság. Mellettük a Kiskunsági Állami Gazdaság, az Enyin­gi Állami Gazdaság, a Hód­mezővásárhelyi Állami Gaz­daság és a Komáromi Mező- gazdasági "Kombinát tagja az új szervezetnek. y. l. Anyakönyvi 'hírek GYOMAENDRÖD Házasságkötés: Dávid Gizella (Eesegfalva) és Csécsei Gyula (Eesegfalva). Születések: Földi István és Zrena Erika leánya Erika, Kiszely Sándor László és Hégely Irén fia Ba­lázs, Ungi Ferenc és Ács Éva leánya Éva (Dévaványa), Ko­vács László Zsolt és Somogyi Erzsébet leánya Anna (Dévavá­nya), Győri Pál és Petra Zsu­zsanna leánya Dóra (Mezőbe- rény). Halálesetek: Hunya Jánosné Varjú Kriszti­na, Hunya László, Mészáros Im­re. Somogyi Gábor (Dévaványa). SZEGHALOM Házasságkötés: Kim Mária (Komádi) és Ung­vári József (Zsadány). Születések: Kincses István és Jámbor Eri­ka leánya Karolina, Nagy Gyu­la és Fekete Róza leánya Ivett (Vésztő), Kardos Sándor és Mol­nár Katalin leánya Diána (Kö- rösladány). Halálesetek: Farkas Imréné Tóth Zsuzsan­na, Boconádi Ferencné Bak Margit (Körösladány), Nánási Pálné Szűcs Ilona (Körösladány), Oláh Károly (Okány). MA: ERIK NAPJA A Nap kél 5.05 — nyugszik 20.17 órakor A Hold kél 1.13 — nyugszik 9.26 órakor ÉVFORDULÓ Kilencven éve született Benedikt Ottó (1897—1975) villamosmérnök, Kossuth- díjas egyetemi tanár, a Ma­gyar Tudományos Akadémia tagja, a magyar és a nem­zetközi munkásmozgalom harcosa. idűiArós Hűvös, változékony időnk volt a hét végén. Szombaton reggel még megyeszerte esett az eső, majd felszakadozott a felhőzet, és záporok, zivatarok alakultak ki, helyenként jégeső is esett. A hőmérséklet 11—18 fok között alakult. A csapadék megye­szerte meghaladta a 15 mm-t. Vasárnap nagyobb részt derült, de a sokéves átlaghoz képest 4-5 fokkal hidegebb volt, 8—18 fok közötti hőmérséklettel — kap­tuk a tájékoztatót Mojdisz Ist­vántól, a Békéscsabai Meteoro­lógiai Állomás ügyeletesétől. Várható időjárás ma estig: főként keleten várható több órás napsütés. A szél délire, dél­nyugatira fordul és napközben sokfelé megélénkül. A legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 20, másutt 25 fok körül várható. Hírügyeletünk 19 óráig hír- ható, a tele- 27*360 f önszántunk: Hírügyeletes Pénzes Ferenc — BÉKÉSCSABÁN, a hely­őrségi művelődési otthon­ban május 19-én 14 órai kezdettel A közúti közleke­dési balesetekkel kapcsola­tos bírói és jogi gyakorlat címmel tart előadást dr. Tóth Sándor, a Legfőbb Ügyészség münkatársa. — A GYULAI Vasipari Kis­szövetkezetben tavaly csak­nem 70 százalékkal emelke­dett a nyereség, s meghalad­ta a 22 millió forintot. Az egy dolgozóra jutó átlagjö­vedelem elérte a 108 ezer fo­rintot. — A SARRJADI Cukorgyár művelődési otthonában má­jus 20-án nyílik Kónya Ilo­na textilművész munkáiból kiállítás 14.30-kor. A tárlat május 30-ig tekinthető meg. — KÖZÜTI INFORMÁCIÓ. A 44. számú főúton, Szarvas és Csa- bacsüd között aszfaltozási mun­kálatokat folytatnak május 18. és 20. között. Ez idő alatt sza­kaszos félpályás útlezárás lesz. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 20. játékhéten egy darab 5 találatos szelvény volt. A lottónyeremények a nyere­ményilleték levonása után a következők: 5 találata 1 fo­gadónak volt, nyereménye 6 673 903 forint; 4 találatos szelvénye 76 fogadónak volt, nyereményük egyenként 87 815 forint; 3 találata 5942 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 1123 forint; a 2 találatos szelvények szá­ma 174 890 darab, ezekre egyenként 38 forintot fizet­nek. A Kner Nyomda FELVÉTELRE KERES Gyakorlattal rendelkező marós és esztergályos szakmunkásokat. Jelentkezni lehet: Békéscsaba, Lenin u. 9—21., munkaügyi csoport. MHSZ-verseny Újkígyóson

Next

/
Oldalképek
Tartalom