Békés Megyei Népújság, 1986. december (41. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-01 / 282. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS 11 MEGYEI TANÁCS LIIPJI1 1986. DECEMBER 1., HÉTFŐ Ara: 1,80 forint XU ÉVFOLYAM, 282. SZÄM Befejeződött a DÍVSZ XII. közgyűlése A Békéscsabai Hajtómű- és Festőberendezések Gyára nemrég új típusú hajtóműcsalád gyártását kezdte meg. Képünkön Ki- szely Ferenc szerelő-lakatos ED 160-as típusú hajtóművet ál­lít össze Fotó: Szóké Margit A Magyar írók Szövetségének közgyűlése Záró plenáris üléssel fejez­te be munkáját a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetség XII. közgyűlése szombaton este az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában. Az ülé­sen Cservény Vilmos, a DÍVSZ főtitkára elnökölt. A XII. közgyűlés részeként megtartott regionális és te­matikus tanácskozásokon megvitatták és kimunkálták a DÍVSZ legfelső fórumának határozatait, s a következő esztendőkre körvonalazott munkaprogramját rögzítő do­kumentumokat, amelyeket a záró plenáris ülésen terjesz­tettek a küldöttek elé. Az eszmecserék tapasztala­tait összegző előterjesztések­ben megfogalmazódott: ma az emberiség előtt álló leg­fontosabb feladat a nukleá­ris háború veszélyének elhá­rítása. Ezzel összefüggésben a résztvevők egyhangúlag tá­mogatták a DÍVSZ kezde­ményezését az ifjúsági szer­vezetek széles körét tömörí­Mezőhegyesen, a József Attila Általános Művelődési Központban szombaton dél­előtt kezdődött meg a Me- dosz amatőr művészeti cso­portok VII. megyei találko­zója. Megnyitóbeszédében Gácsi Péter, a Medosz me­gyei titkára emlékeztetett ar­ra, hogy az elmúlt években az amatőr művészeti csopor­tok tevékenysége hozzájárult a munkahelyi művelődés fej­lesztéséhez, a szocialista kul­túra kibontakoztatásához. Ezt követően sorra mutat­ták be rövid műsoraikat az egyes csoportok. Fellépett többek között a telekgeren- dási Medosz művelődési ház Megyénk legnagyobb ipari üzemében a folyamatos ter­melés megköveteli a három műszakos munkarendet. No­vember 30-án, tegnap dél­előtt kerestük föl a nagyüze­met. Lődi István üzemren- dész kíséretében az egyes hu­tában találkoztunk Magony lstvánnévál. A kék köpenyes asszony már 11 éve jár Gá­dorosról az üveggyárba. — Üvegosztályozó vagyok, válogatom a jó és selejt üve­geket a gépsoron. Ma reggel 6 órakor kezdődött a hatna­pos ciklus, majd ezt követő­en pihenőnapok jönnek. Édesanyámmal lakom együtt, reggel négykor keltem, és ebben a nagy ködben való­színű, hogy csak délután négy órára érek haza a busszal. Tovább haladunk a kettes huta irányába, ahol éppen egy alacsony fiatal nő a ha­talmas bálát igazgatja a görgősoron. — Halász Kár oly né va­gyok — mutatkozik be. — Nagyszénásról a férjemmel együtt járunk be a gyárba, immáron harmadik eszten­deje. A műszak után otthon tő antinukleáris koalíció lét­rehozására, s szorgalmazták atomfegyvermentes békeöve­zetek létesítését a világ nagy térségeiben. Az antiimperialista szoli­daritás a DÍVSZ munkájá­nak változatlanul az egyik legfontosabb területe. Az el­következendő esztendőkben is akciók sorával támogatják a haladó, nemzeti felszaba- dítási mozgalmakat. Ezek ré­szeként fiatalok önkéntes munkabrigádjai segítik Ni­caraguában a kávészüretet; folytatódik a Nelson Mande­la kiszabadításáért indított kampány, s a DÍVSZ is meg- ünnepli a fajüldöző dél-af­rikai rezsim ellen küzdő Af­rikai Nemzeti Kongresszus megalapításának 75. évfor­dulóját. A küldöttek támo­gatták a koreai if júsági szer­vezet javaslatát: a XIII. Vi­lágifjúsági és Diáktalálkozót 1989-ben a KNDK fővárosá­ban, Phenjanban rendezzék meg. szlovák népdalköre, a szarvasi főiskolai karJTesse- dik táncegyüttese, akik szlo­vák és szatmári táncokat mutattak be. Nagy sikere volt a Mező- hegyesi Mezőgazdasági Kom­binát irodalmi színpadának, akik egy József Attila-ösz- szeállítással léptek a közön­ség efé. Az orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szak- középiskola fúvósegyüttese kellemes perceket szerzett műsorával az érdeklődőknek. A programban a Hidasháti Állami Gazdaság Medosz Művelődési Házának gyer­mek színjátszó klubja, a gyo- maendrődi mezőgazdasági és vár a főzés és este, ha jut idő, leülünk a tévé elé. Varga Andrásné Mezőko- vácsházáról jár be már a 13. esztendeje az üveggyár­ba. Osztályozóként keresi a kenyerét. — Hajnalban' fél négykor szól a vekker, majd indu­lok a buszhoz. A műszak után vár a jószág és a két gyerek. Mindketten általános iskolások, ellenőrizni kell a leckéjüket. Aztán még a va­csorakészítés ad munkát, és korán ágyba kerülünk, mi­vel hajnalban ismét szól az ébresztőóra. A nagy munkacsarnokban egy kék munkaruhás, magas fiatalemberrel találkozunk. Az üzemrendész gratulál a névnapját ünneplő Czakó Andrásnak. — Mezőkovácsházi vagyok én is, 10 éve dolgozom az üveggyárban, mint targonca-, vezető. Nem kellemes az embernek a név- és születés­napján dolgozni, de hát mit lehet tenni — tárja szét a karját mosolyogva a fiatal­ember. — Délután, ha haza­érek, lesz egy kis háziün­nepség, aztán holnap reggel folytatódik a munka. Az előterjesztett dokumen­tumokat — így a határozat- tervezetet és az akcióprog­ramot — a plenáris ülés résztvevői egyhangúlag elfo­gadták. A küldöttek közös üzenetben fejezték ki köszö- netüket a házigazda Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­ségnek a szívélyes vendég­látásért, a tanácskozás za­vartalan lebonyolításáért. Ezután megválasztották a DÍVSZ vezető testületéit. Az elnök tisztét — Valid Masz- ri személyében — továbbra is a Libanoni Demokratikus Ifjúsági Szövetség tölti be, a főtitkárét pedig — Cservény Vilmos személyében — a Magyar Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség. A közgyűlés Valid Maszri zárszavával ért véget. A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség XII. közgyű­lésén részt vett küldöttségek vasárnap elutaztak hazánk­ból. élelmiszeripari szakmunkás- képző intézet színjátszócso- oortja, valamint a Gyulai Kertészeti Szakközépiskola irodalmi színjátszó köre ara­tott még sikert. Az idén immár 7. alka­lommal megrendezett Medosz í amatőr művészeti csoportok megyei bemutatója jól szol­gálta a kultúra, a művelődés elterjesztését. A fellépő mű­vészeti csoportok és egyéni indulók a jövőben tovább fejlesztve tudásukat, még sok örömet szerezhetnek szű- kebb és tágabb környezetük­nek. v. 1. A négyes huta kis szűk irodájában, piros köpenyes fiatalasszony, Horváth Ist­vánná meós éppen a 0,75 li­teres zöld színű körtepálin­kás palackokat ellenőrzi. — Eddig még jó közepes­nek mondható a műszak tel­jesítménye, ami a minősé­get illeti. Gádorosról járok Orosházára, már 11. eszten­deje. A több keresetért vál­lalja az ember a három mű­szakot, bár az igazság az, hogy lehetne több is a borí­tékban. Három óra után érek haza, s akkor vár a háztáji, kocákat tártunk otthon. Jól jön a malacokért járó kere­setkiegészítés. Este, remélem, jut idő a tévé nézésére, ha időm engedi, mindig megné­zem a Hetet. Amíg mások pihennek vagy éppen mellékkereset után futnak vasárnap, addig a folyamatos munkarendben üzemelő Orosházi Üveggyár­ban a dolgozók teszik a kö­telességüket. Mint a fentiek­ből kiderül, zömükben már megszokták a három műsza­kot, a vasárnapi munkát, a családtagok is alkalmazkod­nak mindehhez. (Veras ztó) Tanácskozott a NOTESZ A Magyar Orvostudomá­nyi Társaságok és Egyesüle­tek Szövetsége szombaton, a Hilton Szállóban tartotta XX., jubileumi közgyűlését. A 62 orvostudományi társa­ság és egyesület mintegy 30 ezer tagját több mint 400 küldött képviselte a tanács­kozáson. Dr. Farsang Csaba egyetemi docens, főtitkár a vezetőség beszámolójában el­mondta : tagegyesületeik ta­valy 338 tudományos, illetve szakmai továbbképző ren­dezvényt tartottak, csaknem mégegyszer annyit, mint amennyit az előző évben. Az ez évi rendezvényeik száma is meghaladja a háromszá­zat. Bár ezek a tanácskozá­sok hasznosak, hiszen a résztvevők megvitatják szak­mai tapasztalataikat, tudo­mányos kutatásaik legújabb eredményeit, számuk továb­bi növelése azonban nem in­dokolt. A főtitkár beszélt az egyesületek nehézségeiről is. Helyenként például a nem megfelelő műszer- és vegy- i szerellátás hátráltatja a tu­dományos kutatást. E hiá­nyosságok egy részét köny- nyen megszüntethető szerve­zési hibák, szervezetlenségek okozzák — hangoztatta a főtitkár. A 8. percben Takács Z. vállalkozott először kapura- lövéssel (felvételünkön), de a labda messze elszállt a kapu mellett. Negyedórás tilitoli után szabadrúgáshoz jutottak a lila-fehérek; Fabulya ívelt be a 16-oson álló Kovalik- nak, a védők lesre akarták állítani, de elkéstek a kilé­péssel, így a csatár senkitől sem zavartatva lőhetett, mégis fölé bombázott. Egy perc múlva újra Kovalik ke­rült helyzetbe, de az elfek­vő kapusba lőtt, aki társai segítségével csak másodszor­ra tudta megkaparintani a labdát. Az egyik oldalon Fa­bulya, a túloldalon Czigány lőtt mellé. A 34. percben Páli viharzott végig a bé­késcsabai térfélen, kicselezte Megyesit, majd Takács J.-t, az utóbbi utána-„nyúlt”, csúnyán felvágta — sárga lap és szabadrúgás. Péter hatalmas ballábas lövése a bal kapufát találta telibe. A szünet után Steigerwald mellé, Fabulya pedig egy szabadrúgás után a sorfalba lőtt. A 62. percben Rózsa ugyancsak mellé, 10 perccel később pedig Vígh fölé bom­bázott. Galántai 30 méteres lövése már pontosabb volt, de ez Leboniczky zsákmánya lett. Zárásként egy újabb nagy helyzet: a ködből elő­villanó labdára Péter raj­Szombaton és vasárnap — a művészeti szövetségek ta­nácskozásainak sorát lezárva — megtartotta közgyűlését a Magyar írók Szövetsége. A pesti Vigadó dísztermében összeült közgyűlés elnökségé­ben foglaltak helyet az MSZMP Központi Bizottsá­gának képviselői és Köpeczi Béla művelődési miniszter, őkét, az írótársadalom más vendégeit, s a szövetség 612 tagja közül megjelent 444 al­kotót Jovánovics Miklós, az írószövetség főtitkára üdvö­zölte, majd Hubay Miklós elnök adott áttekintést az el­tolt, Leboniczky 20 méterre kifutott elé, a válogatott já­tékos átfejelt fölötte, de a visszaérkező Megyesi a gól­vonal előtt két lépéssel „le­stoppolta” a labdát. Nem kegyelmezett áz idő­járás az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésén: egész nap sűrű köd borította a pályát, sokan kétségessé is tették, lejátsszák-e a találkozót? A sípszó előtt „lazult” a pára­tömeg, így Hazafi kivezé­nyelte a 22 játékost a zöld gyepre. Az első félidőben múlt fél évtized tapasztala­tairól, az irodalom, az írók helyzetéről napjaink társa­dalmában. A vitában — többek kö­zött — felszólalt Köpeczi Bé­la. — A művelődéspolitikai irányelvek szellemében arra törekedtünk — mondotta —, hogy emeljük a lakosság ál­talános, műveltségi és szak­mai színvonalát, a kultúra nagy értékeit mindenki szá­mára hozzáférhetővé tegyük. A közgyűlés végezetül el­fogadta az alapszabályt, dön­tött az új választmány ösz- szetételéről. ebben nem sok köszönet volt, noha az ötezres szunko- lótömeg még láthatta a játé­kosokat, játékot azonban an­nál kevésbé. A védők és kö­zéppályások még úgy-ahogy találkoztak a labdával, a csatárok azonban — Péter kivételével — el-eltünedez- tek. Ezt a második félidőben még inkább megtehették, mivel a köd újra sűrűsö­dött. Igaz, ekkor egy foko­zattal nagyobb sebességre kapcsolt az Előre Spartacus, de ez is kevés volt ahhoz, hogy a didergő Balázs ka­pust igazán megdolgoztassák. A túloldalt hasonlóképp Le- boniczkynek is akkor akadt dolga, ha a labdaszedő gye­rekek egy-egy mellépuská­zott pettyest adtak át néki a kirúgáshoz. így erre a mérkőzésre mindenképpen (Folytatás a 8. oldalon) Fotó: Kovács Erzsébet Medosz amatör művészeti csoportok találkozója Hz Orosházi Üveggyárban vasárnap is dolgoztak Köd előttem, köd utánam Békéscsabai Előre Spartacus-Zalaegerszegi TE 0—0 NB 1-es labdarúgó-mérkőzés, 5000 néző: V: Hazafi (Makó, Kunnal). BÉKÉSCSABA: Leboniczky — Szenti, Megyesl, Vígh, Fabulya — Steigerwald, Adorján, Takács 'S. (Ottlakán, 69. p.), Csanálosi — Ko­vaük (Kanál, 46. p.), Takács Z. Edző: Csank János. t ZALAEGERSZEG: Balázs — Varga, Csepregi, Pecsics, Balog . — Nagy T., Czigány, Rózsa (Szabó, 89. p.), Galántai — Péter, Páll. Edző: Szabó Rezső. Sárga lap: Takács J., 34. p. Szögletarány: 3:1 (1:0), a Békéscsaba javára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom