Békés Megyei Népújság, 1986. október (41. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1986. OKTÓBER 1„ SZERDA Ara: 1,80 forint XIX ÉVFOLYAM, 231. SZÁM Kádár János megbeszélése Alessandro Naftával Kedden a Parlamentben Horn Péter elnökletével ülést tartott az Országgyű­lés kulturális bizottsága. A testület Drecin József műve­lődési minisztériumi állam­titkár előterjesztése alapján a gazdaság és kultúra kap­csolatáról, a kulturális terü­leten érvényben lévő gazda­sági szabályozók hatásának eddigi tapasztalatairól és a továbbfejlesztésükkel kap­csolatos feladatokról tanács- :ozott. A szabályozásban az egyik egfőbb tennivaló — rögzíti a képviselőknek előzetesen megküldött írásos beszámoló — a túlságosan központosí­tott, s a racionális gazdálko­dást akadályozó jogszabályok folyamatos korszerűsítése, a művészeti műhelyek, a kul­turális intézmények és a tes­tületek önállóságára, anyagi érdekeltségére jobban építő struktúra kialakítása. A bizottság a tapasztalato­kat és a javaslatokat összeg­zi, és eljuttatja az Ország- gyűlés és a tárca illetékes vezetőihez. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára kedden délelőtt a Központi Bizottság székhá­zában megbeszélést folytatott Alessandro Nattával, az Olasz Kommunista Párt ha­zánkban tartózkodó főtitká­rával. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón a két párt vezetői véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet legfonto­sabb kérdéseiről, mindenek­előtt az emberiség létét fe­nyegető veszélyek elhárítá­sának feladatairól. Sürgették a fegyverkezési verseny to­vábbi kiszélesítésének meg­akadályozását, és állást fog­laltak amellett, hogy a fegy­verzetkorlátozás és a lesze­relés terén mielőbb konkrét megállapodások szülessenek. Méltatták a Szovjetunió, a szocialista országok ez irá­nyú erőfeszítéseit, és üdvö­zöltek minden erre vonatko­zó, konstruktív kezdeménye­zést, bárkitől is származzék. Különösen nagyra értékel­ték a Szovjetunió egyoldalú döntését a nukleáris robban­tások felfüggesztéséről. Kölcsönös egyetértésben nagyra értékelték a kommu­nisták, más baloldali erők, a különböző demokratikus szervezetek és a széles tár­sadalmi bázisra épülő, há­borúellenes mozgalmak erő­feszítéseit. A megbeszélésen részt vett Antonio Rubbi, az OKP ve­zetőségének tagja, a KB nem­zetközi osztályának vezető­je és Renato Sandri, a KB tagja, valamint Gecse Attila, az MSZMP KB külügyi osz­tályának helyettes vezetője * * * A találkozót követően Ká­dár János ebédet adott Alessandro Natta tiszteleté­re. Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan Reykjavíkban találkozik Megállapodás született arról, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke október 11—12-én Reykjavíkban, Izland fővárosában találkozót tart — jelentette kedden a TASZSZ szovjet hír- ügynökség. A találkozót Mihail Gorbacsov javasolta, s Ronald Rea­gan e javaslatot elfogadta. A reykjavíki találkozó része azoknak az előkészületeknek, amelyek Mihail Gorbacsov Egyesült Államokban teendő lá­togatását szolgálják. Ez utóbbiról a felek 1985 novemberé­ben Genfben állapodtak meg. A Szovjetunió és az Egyesült Államok hálásak az izlandi kormánynak, hogy kész * reykjavíki találkozó megrendezésé­re — tette hozzá a TASZSZ. Ülést tartott az Országgyűlés kulturális bizottsága Kádár János fogadta Alessandro Nattát creiefotó) Magyar—román vízügyi szemle , szemlebizottság megtekintette a gyulavári gátőrházat Fotó: Fazekas László A magyar és román víz­ügyi szervek évente egy al­kalommal az országhatár mindkét oldalán közös szem­lén vizsgálják át az ár- és belvízvédelmi műtárgyakat, a védelmi anyagokat, az ár- és belvízvédelmi központo­kat. Így van ez az idén is. Tegnap délelőtt Viorica Ge­orgescunak, a Román Víz­ügyi Nemzeti Tanács határ menti titkárának vezetésével négytagú hivatalos, román vízügyi delegáció érkezett Gyulára, a Kövizighez. A román szakembereket fogadta Goda Péter, a Kö­rösvidéki Vízügyi Igazgató­ság igazgató főmérnöke és Pálinkás Lajos, a Kövizig helyettes vezetője, aki tájé­koztatást adott az igazgató­ság munkájáról. A határ menti ár- és bel­vízvédelmi gondok a Körö­sök vidékén a két szomszé­dos országban szinte azono­sak. A Fekete-Körösön a hegyvidéki szabályozás nyo­mán állandó árvízszint-emel- kedés van, ugyanis a román területen történt folyósza­bályozások nyomán az ár­hullámok gyorsabban és ma­gasabb szinten érkeznek ma­gyar területre. A folyók fel­ső szakaszán további be­avatkozások várhatók, Ro­mánia területén újabb síkvi­déki tározók építése szerepel a tervekben, az esetleges ár­hullámok levezetésére, me­lyek hatása a magyar terüle­tekre is kihat. A közös szemle során a határtól 25—30 kilométeres mélységben levő vízügyi lé­tesítményeket is megtekin­tik a szakemberek, majd megbeszéléseket folytatnak az árhullámok előrejelzését illetően. Pénteken közös jegyzőkönyv aláírásával ér­tékelik a látottakat. —sz— Űszi mezőgazdasági gépellátás Javában tart az őszi be­takarítás, a vetés, és a gaz­daságok már készülnek az őszi mélyszántásra is. A jö­vő évi termés megalapozásá­hoz újabb gépekre, felszere­lésekre van szükség. Az Ag- rotek Mezőgazdasági Terme­lőeszköz-kereskedelmi Vál­lalatnál az importgépek és alkatrészek kínálatáról ad­tak tájékoztatást. Az őszi mélyszántás kez­detéig a Szovjetunióból 1600 traktor érkezik, az év végé­ig pedig újabb 1700-at szál­lít a Traktoroexport szovjet külkereskedelmi vállalat, amely hamarosan átadja magyar partnerének a 80 ezredik MTZ traktort. Októ­ber közepén érkezik be 100 darab Jumz típusú erőgép. A talajművelő gépek üze­meltetésére különösen alkal­mas, nagy vonóképességű K—701 és T—150K típusból együttvéve 80-ra számíthat­nak nagyüzemeink. A nehéz lánctalpas traktorok szállítá­sa folyamatos, ezekből 100- at küld az Agrotek szovjet partnere. A választékot bő­víti az NDK-ból érkező 77 ZT típusú traktor. Csehszlo­vákiából a középnehéz Ze- tor traktorok két típusából újabb 350-et várnak ezen az őszön. Villanyszerelők versenye az üveggyárban Orosházán az üveggyár­ban tegnap, kedden a vil­lanyszerelők kétnapos ver­senye kezdődött meg. A ren­dezvényt, amelyet a Békés Megyei Tanács építési és vízügyi osztálya, valamint a KISZ megyei bizottsága pat­ronál, a X. üveggyári ifjú­munkásnapok és szakmun­kástanuló-napok keretében tartják. Ez alkalommal két kategóriában: a pályakez­dőknél hatan, míg az ötéves gyakorlattal rendelkező vil­lanyszerelőknél öten mérik össze gyakorlati és elméleti tudásukat. Mint Vízkeleti László, a megyei tanács építési és víz­ügyi osztályának csoportve­zetője, a zsűri tagja elmon­dotta, a fiatalok az első nap délelőttjén gyakorlati felada­tokat oldottak meg. Vala­mennyiüknek sikerült a szintidőn belül teljesíteni a szerelési munkákat. Délután a szakmai és politikai írás­beli feladatok megoldására került sor. A fiatalok a Kner Nyom­dából, a Démásztól, a MÁV- tól, a Békés Megyei Állami Építőipari Vállalattól, vala­mint a házigazda Orosházi Üveggyárból érkeztek a ver­senyre. Ma. szerdán folyta­tódik a szakmai, elméleti kérdések megválaszolásával, valamint politikai feladatok teljesítésével a vetélkedő. A zsűri értékeli majd a fiata­lok munkáját, s ezt követő­en kerül sot a díjak átadá­sára. Az első három helye­zett kategóriánként oklevél­elismerésben, valamint pénz­jutalomban részesül. A ka­tegóriánkénti első helyezet­tek továbbjutnak az orszá­gos villanyszerelő-versenyre, amelyet Budapesten rendez­nek november végén. (v. J.) Fotó: Szőke Margit Kongresszusra készül az Okisz öt esztendő gazdasági eredményeit értékelik, társa­dalmi, mozgalmi tapasztala­tait elemzik az ipari szövet­kezetek a jövő héten, októ­ber 10—11-én a IX. kong­resszuson. Sok szép ered­ményről számolhat be az elnökség. Az ipari szövetke­zetek a szocialista ipar ter­melésének csaknem 7 száza­lékát adják, de egyes ágaza­tokban részarányuk ennél jóval jelentősebb, a könnyű­iparban például 18 százalék, ezenbelül a textilruházati iparban 43 százalék. Az eltelt öt esztendőben jelentős változások tanúi le­hettünk a szövetkezeti szek­torban is. Míg régebben a koncentráció volt a jellemző, a VI. ötéves terv időszaká­ban a decentralizáció vált uralkodóvá. Egyre-másra alakultak a kisszövetkezetek, amint ezt a számok is bi­zonyítják. Öt évvel ezelőtt összesen 900 szövetkezet mű­ködött, most pedig 1656. Eb­ben a szektorban 256 ezren dolgoznak. Létszámuk egyébként va­lamelyest csökkent, eredmé­nyeik viszont szépen növe­kedtek. Átlagosan évenként 13 százalékkal termeltek többet. Külön elismerésre méltó, hogy a teljesítmény­növekedés a szövetkezeti iparban nagyobb volt, mint a bérkiáramlás. A VI. ötéves tervet jól teljesítették, és ez­zel megalapozták a VII. öt­éves tervidőszakot is. En­nek tudható be, hogy míg az iparban általában csök­kent a termelés, a szövetke­zeti iparban fokozódott a növekedés dinamikája. Kü­lönösen eredményesen dolgo­zott az idén a gépipar és a könnyűipar. A szövetkezeti sikerek legfőbb okai, hogy erősödött a tulajdonosi szemlélet, a tagok vagyoni érdekeltsége, és gyorsult al­kalmazkodóképességük. Mindezekre alapozva a jö­vőben is évi 7-8 százalékos növekedési dinamikára szá­mít az Okisz elnöksége. Bár az emberi tényező meghatározó jelentőségű, korszerű gépek nélkül nem lehet élenjáró termékeket előállítani. A szövetkezetek beruházási gondjainak mér­séklésére ipari szövetkezeti bankot hoznak létre. Az ér­tékesítés meggyorsítására 575 millió forintos alaptőkével Tradecoop néven kereskedő­házat hoznak létre a szövet­kezetek. Beszámolt az elnök az Okisz szervezeti átalakítá­sáról is. Az Okisz élén a jövőben az elnök áll majd, akinek tényleges tisztséget kell betöltenie valamelyik ipari szövetkezetben is. Az Okisz apparátusát a kine­vezett főtitkár irányítja majd. A tájékoztató végeztével megkérdeztük Köveskuti La­jost, hogy mit kíván tenni az Okisz a szövetkezeti bér- színvonalak emelésére? Vé­leményünk szerint ugyanis igazságtalan és nem tartható tovább, hogy miközben az ipari szövetkezetek az álla­mi ipart meghaladó mérték­ben fejlődnek, bérszínvona­luk egyre jobban elmarad a kevésbé hatékony nagyválla­latokétól. Köveskuti Lajos válaszá­ban elmondta, hogy a norma­tív bérszabályozás miatt az Okisz egy-két szűkre sza­bott körtől eltekintve, nem sokat tehet a bérek gyor­sabb növekedése érdekében. A kormánynak viszont elha­tározott szándéka, hogy a jövőben sokkal szigorúbban a teljesítményekhez kötik a bérkiáramlást, mint eddig. Ez pedig kedvező lesz a szövetkezeteknek, mert így a * gyorsabb fejlődés a maga­sabb béremelésben is jelent­kezik majd. L. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom