Békés Megyei Népújság, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-26 / 227. szám

o 1986. szeptember 26., péntek Keleti szőnyegek Magyarországon Buda visszavívásának 300 éves évfordulója alkalmával emlékülések és kongresszu­sok méltatják az európai összefogással végrehajtott nagy tett jelentőségét. Az Iparművészeti Múzeum ez alkalomból több kiállítással járul hozzá az ünnepségek fényének emeléséhez. A mú­zeum Európa egyik leggaz­dagabb keletiszőnyeg-gyűj- teményét mondhatja magáé­nak, melynek zöme a török- ség legjobb szőnyegszövő hagyományait képviseli, hi­szen a hódoltság korában került a magyar főnemesi udvarok és az egyházak bir­tokába ajándék vagy vált­ságdíj gyanánt. Különösen Erdély, a brassói Fekete templom bővelkedett sző­nyegekben, bizonyos fajtájuk ezért Erdélyi szőnyeg néven került be a szakirodalomba. E szőnyegekből az Iparmű­vészeti Múzeumban rendez­tek nagyszabású kiállítást: 500 év oszmán-török sző­nyegművészete címmel. Ma­gángyűjteményeink szintén bővelkednek kitűnő, ha nem is a múzeuméval vetekedő értékű keleti szőnyegekben, amelyeknek jól válogatott kollekciója a Budapest Ga­lériában tekinthető meg. A nagytétényi kastélymú­zeum a legszebb kaukázusi és közép-ázsiai szőnyegek bemutatásával kapcsolódik a háromévenként megrende­zett keletiszőnyeg-konferen- cia Budapesten sorra kerülő összejövetelének rendezvé­nyeihez. ■ A hódoltság 150 éve nem­csak a folyamatos harcok, hanem a két nép közötti át­meneti békésebb időszakok korszaka is volt. A portyázá­sok azért időről időre foly­tak, sokan fogságba is es­tek A váltságdíj a fennma­radt írások és levelek sze­rint gyakran szőnyeg volt a pompás fegyverek, nyergek, hímzések, selymek, bársony­kaftánok mellett. A magyar lakáskultúra így gazdago­dott e nemes, színpompás keleti szőnyegekkel, 'a törté­neti Magyarország ezért oly egyedülállóan gazdag a nagy pusztítások és háborúk el- . lenére is keleti szőnyegek­ben. A vagyont érő darabok* azonban nemcsak a harci cselekmények folyománya­képp, hanem már Mátyás ki­rály kora óta a felvirágzó keleti kereskedelem révén is országunkba kerültek. A hó­doltság alatt pedig a határ mentén, a végvárrendszer török központjaiban élénk kereskedelem folyt. Evlia Cselebi török világutazó, aki 1660—64-ben járt Magyaror­szágon, Nagyváradról így írt: „Arab, perzsa, bokharai árucikkek legtöbbje ékeske­dik a bazáron... és a két földöv kereskedői találkoz­nak itt össze.” A török sarcokkal súlyo­san megterhelt hódoltságbe­li magyarság adót fizetett a magyar királynak, volt föl­desurának vagy az erdélyi fejedelemnek. A XVII. szá­zadban az adók mellett sző­nyegeket is küldtek aján­dékba, amelyeket elsősorban a budai, szegedi, kecskemé­ti és pesti zsidó és török ke­reskedőktől vásároltak. Az árakra is kiterjednek a fennmaradt lajstromok. Az Iparművészeti Múzeum gazdag anyagának darabjai az ún. memlingszőnyegek (Memling képein ábrázolva). A korábbi darabok általában 1650) terülő, végtelenül ismétlődő medaillonokkal és csillagok­kal ékesítettek, arabeszke- sek, mint a holbeinszőnye- gek, vagy a Lorenzo Lotto képeiről ismertek. Magyarországon a hódolt­ság korában nagyon kedvel­ték a fehér alapú szőnyege­ket, amelyek az usak kü­lönféle változatai voltak. Közülük a buddhista három­golyós emblémákkal és fel­hőszalagokkal díszített csin- tamanis a legrégibb. A nagy­méretű medaillonos és csil­lagos usakszőnyegek válto­zatai a kettős imafülkés er­délyi szőnyegek, melyekből ugyancsak gazdag változatot láthatunk a kiállításon. A legművészibb kialakí­tásúak a ladik imaszőnyegek, hatoszlopos imafülkével; rajzuk az udvari manufak­túra remekbe készült ima­szőnyegeire vezethető visz- sza. Rendkívül változatosak a gördes és a kula imasző­nyegek. Az elnevezések tö­rök városnevekre utalnak, amelyek egy-egy jellegzetes mintájú szőnyegcsoport szö­véshelyei voltak. Nem egy köztük ma már jelentékte­lenné vált kisváros, mint Kula vagy Ladik, Törökor­szág középső részén. A la­dikszőnyegen például a tük­röt leginkább tulipánmotívu­Erdélyi szőnyeg (1575—1625) mok tagolják, a szegély egy széles és több keskeny sáv­ból áll. A sávok száma egyébként a szőnyeg finom minőségére utal. Minél több a sáv, és minél több az egy négyzetdeciméterre eső cso­mózás, annál finomabb a szőnyeg. A kisjördeszszőnye- gek medaillonos, kék alapú szőnyegek, melyeket vőlegé­nyek kaptak ajándékba. A XVI—XVII. századi szőnyegek legtöbb darabja kisebb-nagyobb városi mű­helyekben készült. A nomád pásztorok sző­nyegei, mint a kurd és ör­mény szőnyegek részben tö­rök, részben perzsa hagyo­mányokat őriznek, minthogy ezek a népek történetük so­rán hol perzsa, hol török uralom alatt álltak. A no­mád szőnyegek zöme még a múlt század végétől az I. világháborúig terjedő idő­szakban került Európába. Az új örmény szőnyegek leg­gyakoribb motívumai a ket­tős stilizált állatpárok. A kurd szőnyegek mintái félig barbár jellegű mértani mo­tívumok, legtöbbször csillag­vagy keresztformákkal. A perzsa szőnyegek leg­inkább az udvari manufak­túra bonyolultabb virágos medaillonos mintázatait kö­vetik, gyakran igen szép rajzzal és színkezeléssel, melyben — különösen az újabbakon — a pasztell szín- árnyalatok is előfordulnak. Brestyánszky Ilona Hatoszlopos imaszőnyeg (1625 —1675) Kameraközeiben Szegedi Nemzeti Színház Október 4-én jelentős ese­mény zajlik Szegeden, amelyről a televízió is beszá­mol. Nyolcévi újjáépítési munkák után megnyílik a Szegedi Nemzeti Színház. 1719. május 2I-én III. Ká­roly király szabadságlevél­ben engedélyezte Szegeden színház építését. Az épüle­tet 1735. augusztus 1-én avatták, első magyar nyelvű előadásukat 1757-ben tartot­ták. 1806. október 18-án in­dult az első teljes évad. A Szegedi Nemzeti Szín­ház sok viszontagságot élt meg. 1879-ben a nagy ár­víz pusztította el, az új 1800 férőhelyes épületet 1883. október 14-én avatták fel a király jelenlétében. Műkö­dése ráfizetéses volt. 1885. április 22-én tűz pusztított, szerencsére a biztosító fize­tett, így már a következő évben, 1886. október 2-án is­mét új épületet avattak, ez­úttal 1500 férőhelyes néző­térrel. A Tanácsköztársaság ide­jén háromtagú direktórium irányította a színházat: Ju­hász Gyula, Ocskay Kornél és Baróthy József. Rövid egy hónapig tartó munkássá­guk idején olcsó jegyárak, munkáselőadások jellemez­ték a színház működését. Ez­után nehéz idők következtek, volt, amikor a színház bezá­rásának gondolata is felme­rült. A harmincas évek újabb fellendülést hoztak. A fel- szabadulás pedig a színház újjáéledését jelentette, hisz Butyenko városparancsnok egyik első kérdése volt: van-e színház, és ha igen, miért nem játszik? A szín­házat 1945. augusztus 28-án államosították. Helyszűke miatt lehetet­len felsorolni, milyen elő­adásokat tartottak az évszá­zad alatt, emlékezzünk in­kább néhány nagy névre az igazgatók, művészek közül. Az 1800-as évekből említsük Beregi Oszkárt, Tóvölgyi Margitot, Janovics Jenőt, későbbiekből Fedák Sárit, Ódry Árpádot, Rátkay Már­tont, Hegedűs Gyulát. A ’40-es évek végétől már tájbemutatókról, kamaraszín­házi előadásokról, a ’70-es években stúdióról, kisszín- házról, zenés színházról is szól a krónika. A felszabadulás óta eltelt négy évtized igazgatói, zene- igazgatói között találjuk Giricz Mátyást, Lehotay Ár­pádot, Both Bélát, Lendvay Ferencet, Pál Tamást, Va- szy Viktort, Rubányi Vil­most, Oberfrank Gézát. Rendezett a színházban a többi között Szendrő József, Abonyi Tivadar, Ádám Ot­tó, Bozóky István, Békés András. A hatalmas színész­névsorból hálátlanság bárkit kihagyni, ezért azok közül soroljunk fel néhányat, akik már nem élnek: Ajtay An­dor, Dajka Margit, Dómján Edit, Rajz János, Ráday Im­re. A magánénekesek között is jeles neveket találunk, pél­dául Bende Zsoltot, Karikó Terézt, Komlóssy Erzsébetet, Lehoczky Évát, Moldován Stefániát, Gregor Józsefet, Simándy Józsefet, Réti Csa­bát, Zsadon Andreát, a ma­gántáncosoknál a többi kö­zött Lakatos Gabriellát. A televízió 2-es program­jában október 4-én délután 18 óra 50 perckor vetítik az Egy színház száz éve című filmet. A színházavató ün­nepség kezdete 20 óra. Ün­nepi beszédet mond Pál Lé- nárd, az MSZMP KB titká­ra. A műsorban közremű­ködik Bessenyei Ferenc, Kál­lai Ferenc, Komlóssy Erzsé­bet Mensáros László, Páger Antal, Simándy József, a Szegedi Nemzeti Színház művészei, zenekara, ének­és balettkara, és a Szegedi szimfonikus zenekar. A ren­dező Sándor János. A szünetben A színház címmel rövid filmetűdöt su­gároznak — természetesen a színházról. , __. ( erdős)

Next

/
Oldalképek
Tartalom