Békés Megyei Népújság, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesiilletek! NÉPÚJSÁG B MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1986. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ Ára: 1,80 forint XU. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Vasárnapra virradóra életének 86. évében elhunyt Efr- ho Kekkonen, egykori finn államfő. Közép-európai idő szerint nulla órakor, otthonában érte a halál. A finn hír- ügynökség rövid jelentése szerint a halál közvetlen oka' agyi vérkeringési zavar voit. Finnországban nemzeti gyászt rendeltek el. Kekkonen 1900. szeptember 3-án született. Huszonöt éven át, 1956 és 1981 között volt Finnország köztársasági elnöke. Urho Kekkonen sokat tett azért, hogy Észak-Európa atomfegyvermentes övezet legyen. Ö volt az 1975. évi helsinki európai biztonsági és együttműködési értekezlet házigazdája. Tevékenyen kivette részét ar finn semleges- ségi politika megteremtésében és abban, hogy jószomszé­di viszony jöjjön létre hazája és a Szovjetunió között. Meghalt Urho Kekkonen Befejeződlek a magyar—kínai tárgyalások Sikeres volt az I. agrárifjúsági fesztivál Az agrárifjúsági fesztivál szombati, zárónapján Békés­csabára látogatott a KISZ Központi Bizottságának első titkára, Hámori Csaba. A KISZ-iskolán fogadta Szabó Miklós, a megyei pártbizottság első titkára és Gyulavári Pál, a megyei tanács elnöke. Hámori Csaba a szervezők­kel elemezte az első két nap tapasztalatait, majd egy kö­tetlen beszélgetés alkalmával a következőkben összegez­te a rendezvény célját: — Szövetségünkben több eszten­deje dolgozunk azon, hogy az egyes ifjúsági rétegeknek minél megfelelőbb programokat biztosíthassunk. Az ag­rárfiatalok országos találkozóját első ízben rendeztük meg, amit politikai jelentőségűnek tartok. Hiszen alkal­mat nyújt arra, hogy szót értsenek egymással az ország különböző természeti adottságú tájairól érkezett fiatalok, s hogy megbeszéljék az eltérő termelési körülmények mi­att különböző tapasztalataikat. Emellett ez a találkozó erősíti bennük az országos méretekben való gondolko­dást, az ágazat egészének érzékelését. (Képünkön — bal­ról — Hámori Csaba elbúcsúzik Szabó Bélától, a megyei KISZ-bizottság első titkárától.) (Mezőgazdászaink magukra vessenek, ha eső utáni fo­hászaiknak szombatra helyt adott a természetfelelős, A békéscsabai parkerdőbe, szombat délelőttre hirdetett társadalmi munkára azért mégiscsak kivonultak, dacol­va a hideg széllel, és a bőr alá is befurakodó esővel, hogy vállalt kötelezettségük­nek, az emlékhely létesítésé­nek eleget tegyenek. Nekik köszönhető, hogy az I. agrár­ifjúsági fesztivál résztvevői mégiscsak maradandó em­lékkel távoztak Békéscsabá­ról. Az eső alaposan megvál­toztatta a terveket, a szer­vezők kénytelenek voltak a B-programot életbe léptetni, de a vasárnapi versenyek házigazdáit már ez sem vi­gasztalhatta, mert az Oros­házára tervezett zárójátékok így is elmaradtak. De ne vágjunk az esemé­nyek elé, hiszen szombat délután, a Gyulai Várfürdő­ben, ha nem is virtusfeltá­masztó játékokra, de vízi­versenyekre azért sor került. Az ötletes szervezők igen furfangos és nehéz feladatok elé állították a csapatokat, ám a rendkívüli állóképes­ségről bizonyságot tevő ag­rárfiataloknak ez meg sern kottyant. Először 900 fago­lyót kellett kihorgászni a tanuszoda medencéjéből a két fős csapatoknak, aztán három feladat is következett a hatalmas, felfújt traktor­belsőkkel. Végül — minden huzakodás nélkül — lezaj­lott a kötélhúzóverseny is. Azt azért a hitelesség ked­véért meg kell említeni, hogy a legnagyobb keletje — az időjárásra, fittyet hányó fiatalok között a csúszdás me­dencének volt, ahonnan alig lehetett kicsalogatni őket. Este fél nyolckor a repü­lőtér hatalmas hangárjában rendezték meg a szolidari­tási estet és a fesztiválzáró ünnepséget. A több mint ki- lencszáz fiatal pillanatok alatt elkapkodta a szolidari­tási tombolajegyeket, hogy aztán a Budapesten tanuló nicaraguai diákok ének- és táncműsorának tapsoljanak. A tombolahúzást követően elcsendesedett a méhkasként zúgó hangár, mert Szórádi Sándor, a KISZ Központi Bizottságának titkára ismer­tette a versenyeredménye­ket, s a fesztiváldíjak bol­dog nyerteseinek nevét. A táncversenyt Budapest nyerte, a borfelismerő ver­senyben Baranya és • Pest megye osztozott a díjon, a sportvetélkedőt Komárom megye nyerte imponáló fö­lénnyel, a Te színpadod mű­sorban a Szabolcs megyeiek produkciója sikerült a leg­jobban, a legegységesebb csapat címet pedig Budapest érdemelte ki. Békés megye a szervezésben nyújtott kie­melkedő munkájáért a KISZ KB különdíját kapta meg. A fesztiváldíjakat ugyan­csak Szórádi Sándor adta át, így az első helyezett bu­dapesti küldöttségnek, a második díjas Komárom me­gyének és a harmadik díjas Szabolcs megyének. Ezt követően Kovács Sán­dor, a KISZ KB Élelmiszer- gazdaságban Dolgozó Fiata­lok Tanácsának elnöke mon­dott rövid értékelést az el­múlt három nap eseményei­ről. (Folytatás a 3. oldalon) Szeptember 1—5. között Bécsben kerül sor a II. hungarológiai világkong­resszusra, amelynek védnö­kei között van Lázár György miniszterelnök és dr. Franz Vranitzky osztrák kancellár. Csehák Judit, a Miniszterta­nács elnökhelyettese vasár­nap Bécsbe utazott, ahol a magyar kormány képvisele­tében részt vesz a világ- kongresszus megnyitóján. Kíséretében van Rátkai Fe­renc művelődési miniszter- helyettes. Az 1986/87-es tanévet gyönyörű környezetben ün­nepelhette a Békési 1-es Számú Általános Iskola ki- lencszáz tanulója s a tanév­nyitóra érkezett szülők és vendégek serege. Szombaton délelőtt adták át ugyanis az építészetileg is elismerésre méltó új nevelési-oktatási intézményt, amellyel a rég­óta nehézségekkel küszkö­dő iskola végre megoldhatta — ha nem is teljesen — ko­rábbi tanteremgondjajt. A nagy esemény alkalmá­ból Békés város párt-, álla­mi és tömegszervezeteinek vezetői is jelen voltak, hogy együtt ünnepeljenek a ta­nulókkal és pedagógusokkal. Nem véletlen, hogy Vámos László, a megyei tanács mű­velődési osztályvezetőjének iskolaavató beszédét olyan nagy figyelem kísérte. Hiszen innen lehetett meg­tudni, hogyan, milyen ösz- szefogás révén született meg a békési nevelési központ első ütemeként a minden igényt kielégítő, új, 16 tan­termes iskola. A lakosság — mint Vámos László mondotta — öt esz­tendőn át évente kétnapi ke­resetével járult hozzá az építkezéshez. így a lakosság és az üzemek támogatása ré­vén majdnem 11 millió fo­rint gyűlt össze. A beruhá­zás 85 millió forintba került, s hogy létrejöhetett, abban nem kis szerepe van a város vezetésének, a lakosságnak, az együtt gondolkodás, az Jegyzőkönyv aláírásával befejeződtek a kínai és a magyar teréező szervek ve­zetői közötti tárgyalások. A jegyzőkönyvet Faluvégi La­jos, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke és Szung Ping, a kínai államtanács tagja, az állami tervbizott­ság elnöke írta alá. Az aláírók egyetértettek abban, hogy jó lehetőségek vannak a gazdasági kap­csolatok további bővítésére. ésszerű gazdálkodás és szer­vezés példás összhangjának. A tervező munka az Észak-magyarországi Tervező Vállalat kollektíváját dicséri, a szervező munka a Békés Megyei Beruházási Vállala­tot, a kivitelezés pedig a Békés Megyei Állami Építő­ipari Vállalat dolgozóit. A kiemelkedő munkát végzők­nek Vámos László nyújtotta át az építésügyi és város- fejlesztési miniszter Kiváló Munkáért kitüntetését. így Vándor Györgynének, Apáti Mátyásnak és Pénzes Ká- rolynak. Az iskolát Dávid Mátyás igazgató vette át, majd tan­évnyitó beszédében ismertet­te a legfontosabb feladato­Ösztönözni fogják a termelő­vállalatok közötti közvetlen együttműködés kiépítését, hogy ily módon bővüljenek a hosszú távú termelési koope­rációk is. A Minisztertanács elnök- helyettese a kínai kormány több tagjával és gazdasági vezetőkkel tárgyalt Peking- ben. Fogadta Csao Ce-jang miniszterelnök és Hu Csi-li, a Politikai Bizottság tagja, a KB titkára. Faluvégi Lajos és munkatársai elutaztak Pe- kingből. kát, az új iskola révén bő­vülő lehetőségeket. így eb­ben a tanévben minden napközi iránti igényt ki tud­nak elégíteni, gyarapodik a fakultatív oktatás köre, s a korszerű szaktantermekben az oktató munka színvonalá­nak emelésére megjavultak a tárgyi feltételek is. Éppen ezért mindenki érdeke, hogy fokozottan óvja, védje az új iskolát. Az ünnepélyes tanévnyitót követően a vendégek, a vá­ros vezetői megtekintették az új iskolát, s elismeréssel ál­lapították meg, hogy az a kor igényeinek megfelelően, s a jövőt szolgálóan épült meg. (Folytatás a 3. oldalon) Építészetileg is figyelemre méltó a békési iskola Fotó: Fazekas Iskolaavatás Békésen és Orosházán Földrengés Romániában Vezetés után — fél tucat kapott gól Rába ETO—Békéscsaba 6—1 (4—1) XB I-es labdarúgó-mérkőzés. Győr, 10 ezer néző. V.: Fe­kete (Hartman, Szabó J.). RÁBA ETO: Ulbert — Turbék (Horváth, 18. p.), Hlagyvik, Rezi — Szabó, Rubold (Somogyi, 75. p.), Kiss Zs., Preszeller — Melis, Szentes, Handel. Edző: Gellei Imre. BÉKÉSCSABA: Leboniczky — Varga, Vígh, Fabulya, Ta­kács J. — Steigerwald (Ottlakán, 46. p.), Adorján, Pásztor, Csa- nálosi — Kurucz (Kelemen, 74. p.), Szekeres. Edző: Csank János. G.: Kurucz (17. p.), Hlagyvik (19. p.), Rubold (24. p.), Me­lis (34. p.), Hlagyvik (40. p.), Hlagyvik 11-esből (79. p.), So­mogyi (84. p.). Sárga lap: Fabulya (18. p.), Kiss Zs. (75. p.). Szögletarány: 5:5 (3:2) a Rába ETO javára. A 12 fokozatú Mercalli- skála szerinti 7—8-as erős­ségű földrengés volt vasár­napra virradóra Romániá­ban A földmozgás epicent­ruma a román fővárostól mintegy 180 kilométerre északra, Vrancea megyében volt. Bukarestben nulla óra perc 55 másodperckor a ercalli-skála szerinti 7-es erősségű földrengést mértek. Az Agerpres román hírügy­nökség jelentése szerint na­gyobb anyagi kárt nem oko­zott a földrengés. A bukarestiek többségét álmában érte a földrengés, amely a legerősebb volt az áldozatokat követelő és nagy anyagi károkat okozó 1977. márciusi katasztrófa óta. A lakásokban hevesen kileng­tek a csillárok, helyenként elmozdultak a bútorok, több helyütt megrepedeztek a fa­lak, lehullott a vakolat. A román főváros lakói fegyel­mezetten viselkedtek, sokan felöltöztek, és néhány órára elhagyták lakásukat. Az ut­cákon reggelre eltakarították a lehullott téglákat, köveket, vakolatot, betört ablaküve­geket. A földrengés nyomán nem történt személyi sérülés a bukaresti magyar kolónia tagjainak körében. A ma­gyar kiküldöttek és család­tagjaik épek, egészségesek. A bukaresti magyar nagykö­vetség és kereskedelmi ki- rendeltség épületeinek fala megrepedt, a mennyezet dí­szítőelemei megsérültek, sok helyütt lehullott a vakolat, a csempe. Több magyar kül- szolgálatos lakásában, köz­tük az MTI bukaresti irodá­jában is anyagi károk kelet­keztek. A földrengésről és követ­kezményeiről hajnal óta nem adtak ki újabb jelen­tést. Az élet néhány óra alatt normalizálódott Buka­restben. A villany-, víz- és gázszolgáltatást nem szüne­telt, a tömegközlekedési járművek ugyanúgy járnak, mint máskor. Megnyili a Lipcsei Vásár Vasárnap megnyitotta ka­puit a kelet—nyugati keres­kedelem egyik fontos szín­helye, a lipcsei vásár. Az idei őszi vásáron a világ minden részéből érkezett több mint hatezer kiállító mutatja be termékeit. A magyar árukat 39 kül­kereskedelmi vállalat, az ed­diginél nagyobb területen, több mint háromezer négy­zetméteren mutatja be. A szakmai és érdeklődő kö­zönség megismerkedhet töb­bek között a magyar jármű­ipar újdonságaival, köztük az Ikarus 365-ös városi autó- buszsal, gyógyászati beren­dezésekkel, vegyipari gyárt­mányainkkal és élelmiszer- ipari termékeink széles skálájával. A 2800 NDK-beli kiállító mellett a legnagyobb szám­ban a nyugatnémetek — több mint hatvan cég — mutatkoznak be Lipcsében. A mérkőzés előtt Csank János a következőket mond­ta: — Az esélytelenebb nyu­galmával készülünk a talál­kozóra. Tudjuk, a Rába elle­nünk akarja kiköszörülni a ZTE elleni csorbát. Szenti sérülése tovább nehezítette helyzetünket, Megyesi után újabb védőjátékos esett ki. Az első gólt a békéscsa­baiak szerezték meg. A 17. percben Rezi elesett, így a jobb oldalon Szekeres aka­dálytalanul törhetett előre, nyolc méterről lövést küldött a kapura, de Ulbert kiütöt­te. Jól érkezett Kurucz, és három méterről a kapuba pofozta a labdát, 0—I. Fabulya szabálytalanul akasztotta Szabót — sárga lap. Az ezért járó szabadrú­gást a jobb oldalról Szabó ívelte át, ahol Hlagyvik rob­bant be, nyolc méterről fe­jelt a kapuba, 1—1. A 24. percben Rubold ug­rott ki, faképnél hagyta a védőket, majd 14 méterről a kifutó Leboniczky fölött ta­lált a kapuba, 2—1. A 34. percben a lestakti­kát alkalmazó csabaiak kö­zött Rubold vitte el a lab­dát, majd jobbról középre adott, és Melis mintegy 10 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 3—1. Megint Szabóval szemben szabálytalankodtak, a sértett ugyanonnan ívelhette át a labdát a bal oldalra, Hlagy­vik ismét érkezett, és ismét (Folytatás a 8. oldalon) Hungarológiai világkongresszus

Next

/
Oldalképek
Tartalom