Békés Megyei Népújság, 1986. augusztus (41. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-01 / 180. szám

a 1986. augusztus 1., péntek Faustina és Marcus Aurelius: Ráczkevei Anna, Győry Emil Fotó: Béla (Hó Gyárfás Miklós: Császári futam Jupiterre mondom, kelle­mes este volt! Jólesően, el­nyújtózva, kicsit megpihent a nyár. Ragyogtak a csilla­gok, néha egy-egy denevér cikázott át a levegőégen. Bé­késen ölelt körül bennünket a vár, mintha sose lett volna itt ostrom és ágyúdörgés, el­hitetve, hogy színháznak épült ez a csodálatos kis erődítmény, minden egyéb vérontás rossz álom csupán. Könnyű lakomára, Gyárfás Miklós Császári futam című ironikus játékának bemuta­tójára szólt a meghívó. ízlés­sel, elegánsan terítettek. Tu­dom, Tiberiusom. te is ra­gyogóan érezted magad, hi­szen ott ülhettél egyik ked­venced, a filozófus-császár. Marcus Aurelius szellemi asztalánál. Ö, Marcus Aurelius! Ural­mad idején még majdnem érintetlen volt a trajanusi nagy birodalom. Pannóniától Hispániáig szavadat rettegte minden imperium. Puritán polgárként, mint Róma szol­gálója kívántál élni, mégis császár voltál. Eggyé olvadva a természettel, békés filozó­fus módjára szemlélted a világot, s közben véres há­borúkat vivtál hatalmad fenntartásáért. Igen, a hata­lom. Örök átok az érte dúló játék, és csak ritkán áldás az embereknek, amikor ép­pen jó kezekbe kerül. Ál­dott volt a te korod, Marcus Aurelius? Gyárfás Miklós színházá­ban egy pillanatra kitágul az idő, s a haldokló császár végórájában ismét felvillan­nak életének egynémely pil­lanatai. Mondják, közönséges polgároknál is szokás, hogy az élet és a halál mezsgyé­jén hamarjában végigperég- nek az elmúlt évtizedek ké­pei. Bár erről még nem író­dott hiteles beszámoló. Gyár­fás Miklós is „csak” látomá­sokat közöl, álomképeket. Jó drámaíró módjára mér­tékkel sorakoztatja a feszült­ségeket hordozó és a derű­sebb színpadi helyzeteket, úgy, hogy közben nekünk, nézőknek, legyen alkalmunk mosolyra is* meg arra, hogy elgondolkozzunk a világ dol­gain. Fehér Miklós díszlete er­re az estére császári hajlék­ká varázsolta a várudvart. Bíborköpenyben — a jelmez- tervező Kemenes Fanny —,, méltósággal pihent a nagyúr (Győry Emil). Reszketeg dok­tora (Tordy Géza) Hippokra- tes sugallatára várt: életet* kell vinni a beteg testbe,, különben a hirtelenkedő, if­jú császárjelölt (Tóth Tamási még keresztre küldi az agg: orvost. Hasson a csodaszer,, csalmatok levétől éledjen a tisztes férfiú, hogy kezdőd­jék a játék. Mintha Hamlet atyjának szelleme derenge­ne a színre, megjelent a ka­tona (Csurka László), jelen­teni, hogy vendég érkezett. Charon (Bozóky István) csó­nakján a túlvilágról jött a vénuszi szépségű Faustina. (Ráczkevei Anna). Micsoda asszonynépség, még holtában is kacérkodik a bölcs ural­kodóval! Mi lesz még itt? Feszültséggel telt a levegő. amikor egy marcomann har­cos (Lukács József) dörgött a színre. Miért ingerli ő is a szelíd filozófust, a légiókat parancsoló hadvezért? Mi­féle érdekek, indulatok fű­tik a keresztényt (Fülöp Zsigmondi), vagy a polgárt (Miklóssy György). Oroszlá­nok is megjelennek, tolmá­csuk (Somhegyi György) elő­vezetésében. Császári álom, filozófusdráma pereg a szí­nen. Ám a második felvonással nagyot csavarodtak az ese­mények! Derék Petronius, magad se hinnéd, hogy az egész első rész játék volt csupán, álom az álomban, színház, komédia. Üj hely­színre csöppentünk hirtelen, a drámaíró műhelyébe, aki 35 évvel a II. világháború befejezése után régi iskola­társait hívta meg egy kis találkozóra. Hallgassák vé­gig azt a császári történetet, amit mi egyszer már oly szépen elhittünk. Micsoda lelemény! Jönnek is sorrq a barátok, akik ej, de nagyon hasonlítanak az ókori biro­dalom embereire! Csak az idő változik, s a szereplők visszatérnek? Mindenki hor­dozza a maga drámáját, nincs már szükség rég volt történetekre. Helyenként stílust is vált az előadás, gyakrabban hallatszik néző­téri nevetés. Bár sem vibráló feszültség, sem hahotára ingerlő komédia nem kere­kedik a színpadon, de azt hi­szem, az alkotónak nem is ez volt a célja. Lucullusi lakoma helyett ízes nyáresti csemegét kínáltak. Tisztessé­ges kiszolgálással! Tordy Géza, az előadás rendezője kulturáltan, har­sány felhangoktól mentesen szolgálta a közös ügyet. Élet­re .dirigálta a drámát, hagy­ta játszani a színészeit, (ön­magának szerény szerepet osztva), jól szórakoztatta a nézőket — rendezőtől kíván­hatunk többet? így telnek mostanság a várszínházi esték a Körösök mentén. Még néhány előadá­son látható a Császári fu­tam, aztán csak a csillagsá­tor fedi a várudvart és vé­get ér a gyulai nyári évad. Soha rosszabbat az ideinél. Jövő nyárig pedig ave (ezer­fejű) cézár, közönség. Béke veletek. Andódy Tibor n pengőtől a forintig Pénz- és éremkiállítás Mezőkovácsházán Csak akik átélték a hábo­rú utáni, az egész világon példátlan hazai pénzromlást, azok tudják igazán, mit je­lentett az 1946. augusztus 1- én forgalomba került forint. Véget ért az az őrült ver­senyfutás, amely a pengő­milliókkal, -milliárdokkal kezdődött, hogy elérje az egymilliárd bilipengőt, ám még ez sem volt elég az órá­ról órára súlyosodó infláció kifejezésére, úgyhogy az adópengő is életbe lépett. De bármelyiknél többet ért, ha tojással vagy kukoricával ál­lított be a vásárló a boltba, sőt, a moziba is tojással jár­tunk. Ilyen helyzet után va­lóságos megváltás volt az új, az értékes forint és egy­ben a fiatal népi demokrati­kus rendszer világszerte el­ismert nagy vívmánya. Ma ünnepeljük ennek 40. évfordulóját, és ez alkalom­ból rendezte meg a megyei pénz- és éremgyűjtők klubja a mezőkovácsházi művelődé­si központban ma megnyíló kiállítását A pengőtől a fo­rintig címen, s a nagyon ér­dekes anyagot 2 hétig látni. A tárlat első része a pen­gő pályafutását mutatja be, az első — 1926-ban kibocsá­tott — daraboktól kezdve, az utolsó — 1945-ös — pa­pír- és fémpénzekig, vala­mint a Vörös Hadsereg által forgalomba hozott szükség­pénzeket — pengőket — is. Ezek kibocsátását valóban a helyzet tette szükségessé, mivel a nyugatra menekülő állami hivatalok és gazdasá­gi szervezetek a birtokukban! levő pénzeket is magukkal vitték. A kiállítás külön ér­dekessége az inflációt töké­letesen érzékeltető teljes pa­pírpénzanyag, melynek „ér­téke” a számokkal már fel sem tüntethető nullákat tar­talmazta, egészen a 36-ig. Ezt követte az adópengő. Utánuk látható az 1946. június 30-i dátummal ellá­tott új pénz, a forint, mely ténylegesen augusztus 1-én került forgalomba: a 10 és 100 forintos címletű papír- és az 1 és 2 forintos fém­pénz, valamint a 2—10 'és 20 filléresek. Ezeket követi az 1947-es, nevezetes 5 forintos, amelynek a köriratán „A jó­lét alapja a munka” felirat olvasható. A zavartalanabb pénzforgalom érdekében „születik” meg 1948-ban az 5 és 50 filléres fémpénz. Ugyancsak ebben az évben, a szabadságharc 100. évfor­dulója tiszteletére verik az első emlékéremsort: az 5—10 és 20 forintos ezüstöket Pe­tőfi, Széchenyi és Táncsics képmásával. Azóta is sok, szép — és egyre emelkedő értékű — emlékérmet ver­tek, legutóbb — 1985-ben — a Budapesti Kulturális Fó­rum tiszteletére bocsátották ki gyönyörű emlékérmet. A kiállítást megtekintő kö­zönség a nagyon gazdag — 9 méter asztalhosszat elfoglaló — anyagból, akár egy törté­nelemkönyvből, hazánk pénzhistóriáját tekintheti át a húszas évek közepétől napjainkig. Vass Márta Fotó: Kovács Erzsébet TIZ FORINT ii IH m fatf. tv».' u* $f! V «Í 5 » * CV ^fe»k MVGVAR '■ ; f S Hi hMjri! BAN K .. 4f S.sCi.U'.-'** »! i-wtlt* M 5 *» MAGYAR NtMiO! BANK SZÁZ FORINT MAGVA« JTfíiÍ! REMII fl IIANK Vj \J li m fÖTAM/C 505 BUDAPEST ia*.e ÉVI MÁJUS MÓ.2A-É»« MAGVAK NEMZETI R\NK Dél-békési éjszaka... Nyár, fiatalok, szórakozás A nyár mint tudjuk — a szabadság évszaka. A fel- szabadultságé, a könnyedsé­gé, a fiataloké. Most más minden — szabadabb: hang­zik el nem is egyszer. A szakszervezetek és az Orszá­gos Szórakoztatózenei Köz­pont Békés megyei tisztség- viselői az elmúlt hét végén — pénteken — körútra in­dultak Dél-Békés nagyobb lélekszámú , településeire azt felmérni, hogy a fiatalok szó­rakoztatása miképpen is ala­kult az elmúlt évek során. rosládákra felhányt hangfa­lak árnyékában ... S ebben nincsen semmi minősítés! Egyszerűen csak arról van szó, hogy kopár, már-már embertelenül sivár az a he­lyiség, amelyben (kénytelen) a fiatalok szórakoztatását szolgálni szeretnék. Néhány vendég véleménye szerint „csak ez van vagy az étte­rem emelete”, mivel a mű­velődési ház eleve alkalmat­lan ilyen és hasonló estek megrendezésére . . . * * * * * * Medgyesegyháza, Malom csárda. Egy-két évvel ezelőtt még igencsak ellentmondásos híreket hallhatott az érdek­lődő. A helyi áfész kezelésé­ben álló kétszintes szerződé­ses üzlet földszinti „ivójá­ban” a szerdai zeneszünnap kivételével a Holecz-trió szórakoztatja az utóbbi hó­napokban igencsak megsza­porodott, elsősorban fiatalok­ból álló vendégsereget. Az emeleti presszóban pénte­kenként este héttől éjfélig Born László békéscsabai disc Jockey cserélgeti a magnókazettákat. S látoga­tásunkkor utoljára még a vi- deotekercseket is. A Minisz­tertanács 23. számú rendele­té értelmében ugyanis augusztus 1-gyel igencsak megszigorítják a videoprog- ramok közönség előtti leját­szásának módozatait. Persze, azoknak a diszkósoknak nincs mitől (kitől?) tartani­uk, akik eleddig is törvénye­sen szerezték be a kazettá­kat és akik a megyei tanács forgalmazási engedélyével rendelkeznek. . . Nos. az emeleti diszkó programjaira péntekenként 3—500 fiatal vált belépőt. A környező te­lepülésekről is — jobb hí­ján — ide járnak a tizén-, huszonévesek. * * * Mezőkovácsháza, Aranyka­csa étterem. Bár nem aka­runk ingyenreklámot szerez­ni ennek a III. osztályú szö­vetkezeti (és szerződéses) ét­teremnek, azt azonban alig­ha lehet elhallgatni, hogy ide „messze földről” is jön­nek — a baromfifélékből ké­szült fenséges étkeket fo­gyasztani. A rossz nyelvek szerint az utóbbi időben né­miképpen-megkopottnak lát­szik az étterem renoméja, ennek azonban ellentmond, hogy ezen az estén a hódme- zővásárhelyről szerződtetett diszkóst népes, elsősorban ti­zenéves lányokból álló „csó­va ’ várta este hét után ... A hét többi napján egy trió biztosítja a vendégek zenés szórakoztatását: a medgyes- egyházihoz hasonlóan ún. szalonzenét játszanak. Itt a megfogyatkozott személyzet szerint igen jól.. . * * * Battonya, Nemzeti étterem. Már a bejáratnál látszik az a bizonyos harmadosztály. Félig tele az étterem. A Má- gori-trió (tagjai a mezőhe- gyesi szakmunkásképző ta­nárai, heti négy alkalommal lépnek föl) illő hangerővel és a legtoposabb zenével vár­ják a szinte kizárólag a fia­talokból álló közönséget. Még a bejáratnál láthattuk, hogy ezen az estén 22 órától a te­tőtérben kialakított „bárhe­lyiségben” (amit a szerződé­ses üzletvezetőnő ugyan nem mutatott meg .. .) diszkó is lesz — majdhogynem hajna­lig... Ez utóbbi okára- hely- lyel-közzel rádöbbenhettünk, amikor átlátogattunk a szomszédos, korábban egy ve­zetés alá tartozó Nemzeti presszóban. A szerződéses üzletvezetőnő ezen a pénte­ken, reggel nyitott ki elő­ször, most vette át az üzle­tet... Hirtelen szerződtette Mezőhegyes, Centrál étte­rem. Mellbevágóan nagy tisz­taság, rend, szokatlanul gaz­dag választékú étlap. Sőt kettő is. Az állandó mellett egy napi, bár ez utóbbiból többet is kérni kell, hogy végre — az indigós másolás miatt — egy olyan akadjon, ami olvasható. A mezőko­vácsházi áfész II. osztályú, nemrégiben felújított étter­me a Centrál. Nem egy nagy- ; város is megirigyelhetné, például a négytagú, ún. Beatles-felállású zenekarát is. Illő hangerővel játszanak, s bizonyságképpen a minő­ségre, még táncolnak is. Mint az előbb említett tele­püléseken is, Mezőhegyesen szintén ez az egyetlen ze­nés hely ... * * * Elmúlt éjfél, amikor Oros­házára érünk. Megyénkben ma — idegenforgalmi szem­pontból kétségtelenül — a legfelkapottabb szálloda az Alföld. Hajnalig nyitva tartó bárja van, amelyben „fővá­rosi minőségben” muzsikál a Family együttes. Ezekben a nyári hónapokban helyette­sítve az állandóra ide szer­ződtetett zenekart. Az öt­tagú Family professzionista módon játssza az igazán to­pos számokat. Nagyon kö- tözködőnek kell lennie an­nak, aki hibát talál az Al­föld bárjában ... * * * Néhány megjegyzés min­denképpen kínálkozik a le­írtak mellé. Talán furcsa módon, de a meglátogatott vendéglátóipari — kivétel nélkül szövetkezeti — egysé­gekben ittas vendéget csu­pán az úgynevezett közép- korosztály tagjai közül ta­láltunk. A vezetők és alkal­mazottak szerint rendőri in­tézkedésre alig-alig kerül sor, sőt: a „házon belül el­intézendő” esetek száma is említésre érdemtelen. Hozzá kell tennünk azt is, hogy ugyan az éttermekhez, a presszókhoz, a bárokhoz ér­telemszerűen tartozik az al­kohol is. Ki mennyit és leg­főképpen : hogyan fogyaszt, az valahol a kulturális érett­ség szintjét, mértékét is mu­tatja. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai szerint (sajnos?) a drágább megoldás a szó- rakoz(tat)ás kultúrájának megteremtése. Másképpen: inni, ha úgy tetszik, mulatni is tudni kell. Valljuk be, nem tudunk. Kulturáltan, az aligha megy! Pedig az ille­tékeseknek is be kell látni­uk, hogy mindez a gazdasági kényszerűségen túl — érte­lemszerűen és leválasztha- tatlanul hozzátartozik hét­köznapi életünkhöz, kultú­ránkhoz. Fájdalmas, de meg­állapítható: a helyi közmű­velődés nem akar, vagy nem tud figyelemmel lenni a ven­déglátóipari szórakoztatás dolgaira. Egyetlen üzletveze­tő sem mondott igent arra, hogy legalább alkalmasint együtt működik-e a helyi közművelődéssel. Ez önma­gában is elgondolkoztató. Bízzunk abban, hogy nem­csak a Dél-Békést átutazók fejében fordult meg a meg­a diszkóst is, aki „méla una- - oldás lehetőségeinek gondo­lommal” trónolt rekvizitu- latsora... mai között a műanyag bo- (Nemesi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom