Békés Megyei Népújság, 1986. június (41. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-05 / 131. szám

1986. június 5., csütörtök Ötperces interjúk Költözik az MMK? Felhívás A Békéscsabai Városi Tanács műszaki osztálya és a Ha­zafias Népfront városi bizottsága azzal a kéréssel fordul a megyeszékhely lakosságához, hogy az elmúlt évi kiemelkedő társadalmi munkáért kapott kétmillió forintot használják fel járdaépítésre. Eszerint jelentkezzenek a HXF kerületi bizott­ságainál azoknak az utcáknak a képviselői, ahol a járdaépí­tést társadalmi munkában vállalják, amennyiben az anyagot megkapják. Előnyt élveznek majd azok az utcák, amelyekben jelenleg nincs gyalogjáró, és a lakók készek az anyagi hozzájárulás­ra is. A rendelkezésre állő összeget a HNF kerületi bizottsá­gai közösen osztják fel. A munkálatokat előreláthatóan au­gusztusban meg lehet kezdeni. A pályázatok beadási határ­ideje: 1986. június 20-a. Csütörtök Győzött a. csapat. Nyü­zsög az edző, a szakosztály- vezető, vagy éppen az in­téző: „Fiúk, nézzétek! S tegyétek be az újságba! Mi­nél nagyobb betűkkel...” Aztán a következő héten jön egy vereség. Nálunk nem jelentkezik senki. Se az edző, se a szakosztály- vezető, de még csak az in­téző sem. Se személyesen, se telefonon. Sőt, mi kezd-' jük „üldözni” őket. De otthon nincsenek. Munka­helyükön? „Házon kívül vannak” — kapjuk a vá­laszt. Pedig szeretnénk is­mertetni az eredményt az olvasóval, a szurkolókkal. Erről jut eszembe! Annó, egykor a VVK-ban (a lab­darúgó UEFA Kupa előd­je), a Ferencváros a hazai visszavágó mérkőzésen el­porolta az angol Manches­ter United együttesét, de a két találkozó mérlege így „egál” lett. Akkor még nem volt hosszabbítás, még csak 11-esrúgások sem. Egy har­madik mérkőzést kellett vívni a csapatoknak, kisor­solt pályán. Nos, az akkori vereség után azt mondta Denis Daw, az angolok ki­tűnősége: „Csak azért kap­tunk ki, mert megígértem a szálloda szakácsának, hogy egy hét múlva visszajövök pacalt enni...” — ugyanis a sors szeszélye úgy hozta, újra Budapesten játszották a döntőt. Ugye így is le­het? J. P. — Elterjedt a híre, hogy vég­re kiköltözik a Békés Megyei Művelődési Központ a békéscsa­bai, Irányi utcai úgynevezett szükséglakásokból... — Ebből mindössze annyi igaz, hogy a hét elején egy — számunkra — új épületet vehettünk birtokunkba — válaszolt tegnap délután kér­déseinkre Pál Miklósné, az MMK igazgatóhelyettese. — A jaminai, volt téglagyári Kulich Gyula Művelődési Házról van szó, amelybe ezekben a napokban költö­zünk ... — ... de csak részlegesen? — Három funkciót vállal át az új intézmény. Ez, lesz a természettudományos-tech­nikai bázisunk. Részben a megyeszékhelyen számítás- technikai és videoszolgálta- tásokat végez, részben mint megyei módszertani központ, a bázis szerepét vállalja föl. Ide költözik a Petőfi utcai romépületből a filmtár és a stúdió is. Másodsorban to­vább folytatjuk azt a tevé­(Tudósitónktól) A Hazafias Népfront keverme- si községi bizottsága békenagy­gyűlést rendezett június 3-án, kedden este a helyi művelődési házban. Forgács Károlyné, a HNF községi elnöke mondott köszöntőt, majd az általános is­kola énekkara adott műsort, s egy-egy békegalambot jelképező apró ajándékot a megjelentek­nek. Ünnepi beszédet dr. Cs. kenységet, amelyet ez a ház mint vállalati művelődési ház a területi munkában folytatott. így az összes kis­csoport tovább tevékenyke­dik, és vasárnaptól már itt találkoznak a numizmatiku- sok is. Nem lesz törés a me- gyeszerte ismert és népsze­rű rock-koncertek sorában sem: ősztől lesz a folytatás. Az MMK köztudottan akut helyhiánnyal küszködik; úgy érzem, ez az intézmény va­lamit segíteni tud a város lakóinak szórakoztató jelle­gű programokkal történő el­látásában. A harmadik: a kerület közművelődési igé­nyeit is szeretnénk lehetősé­geinkhez mérten kielégíteni. — Az irodák ezek szerint egye­lőre maradnak az Irányi utcai IKV-épülctben? — Addig igen, amíg a Lu­ther utcai „Balassit” át nem-adják az építők. A „tégla­gyárba” csak az illetékes szakelőadók költöznek ki. Nemesi Tóth Zoltán tartott, aki méltat­ta a békehónap jelentőségét, szólt arról, mennyire fontos megőrizni a békét. A rendez­vény vendége volt Szikszai Fe­renc, a Hazafias Népfront Békés megyei titkára, aki a kis népek békevágyáról beszélt. Az ünnep­ségen befejezésül elénekelték a Szózatot, és aláírták a résztve­vők az Országos Béketanácshoz intézett üzenetet. Hammer Ernöné A Szarvasi Óvónőképző In­tézet gyakorlóóvodájában az elmúlt héten tartották a tan­évzáró ünnepséget, s egyben a jól sikerült gyereknapot is. A kiscsoportosok, nagy örö­mükre, hajókiránduláson vet­tek részt, amelyet a szülők szerveztek. A középső és nagycsoportosok az óvoda udvarán játszottak, verse­nyeztek, volt torna, rajz, ügyességi és szabályismereti játék — ezeket a csoportve­zető óvónők, valamint az óvónői KISZ-alapszervezet tagjai vezették, bonyolították le. Fotó: Tisza vári Sándor Békegyiilés Kevermesen A Békéscsabai 11-es Számú Általános Iskolában a jubileumi úttörőhéten bensőséges házi ünnepségen adták át az új út­törőszobát. Megvalósításához az iskola tanulóinak hulladék­gyűjtéséből kapott nyolcvanezer forintot is felhasználták, valamint a Mezőgép Vállalat brigádjai és a szülők is jelen­tős társadalmi munkával járultak hozzá a kivitelezéshez. Az iskolaotthonos tanintézet egyik földszinti volt tanterméből átalakított úttörőszobát technikai eszközökkel, játékokkal is gazdagon felszerelték. Fotó: Fazekas László Új embléma A múlt év végén emblé­mapályázatot hirdetett a Körös Volán. Egy esztétikus, könnyen megjegyezhető, a mozgó járműn is jól felis­merhető formát vártak a je­lentkezőktől, amely hosszú időre megoldja a vállalat emblémagondját. A pályázatra minden vá­rakozáson felüli mennyiség­ben érkeztek a rajzok. Száz- harminchatan több mint fél­ezer elképzelést küldtek be. Különösen sokan próbálkoz­tak a vállalat dolgozói közül, ami mindenképp szépen vall e pályázók munkahelyhez kötődéséről. Természetesen ezek a rajzok kevésbé voltak szakszerűek, néha a bekül­dők is csak mosolygós „hecc­nek” szánták őket, vagy a dolgozók gyerekeinek kedves ákombákomjai kerültek pa­pírra. Az előzsűri, majd a zsűri fokozatosan szűkítette a kí­nálatot, végül két békéscsa­bai grafikusművész munkái maradtak fenn a rostán. A két legjobb, Zahorán Mária és Lonovics László, a vál­lalat és a zsűri kérésére to- vább_tökéletesítette az első körben benyújtott rajzokat. A két alkotó valóban remek kollekcióval lepte meg a megrendelőt. Alighanem sok (nagy)vállalat még a kevés­bé sikeredett emblémák kö­zül is boldogan választana, mert jó néhány érdekes, iz­galmas, modern formát ta­láltak ki a művészek. Végül is Zahorán Mária rajzát hajszállal jobbnak ítélte a zsűri, az igazgató- sági tanács és a szakszerve­zeti bizottság. A fent látható embléma kerül a Körös Vo­lán járműveire, levélpapír­jára, borítékjára és menet­rendjére, ezt a formát lát­hatjuk viszont a vállalat ajándéktárgyain, jelvényein. Attól függően, hogy milyen színű alapra festik, más-más árnyalatú lesz a rajz. Az emblémát megfejteni nem túl nehéz: hullámos vonalai finoman a Körösök­re utalnak. Vitatkozni per­sze a győztes pályamunkán is lehet, ám elégedetlenségre ezúttal aligha lehet oka bár­kinek is. Nyereményjegyzék az 1986. június 3-án megtartott május havi lottó jutalomsorso­lásról, melyen a 22. heti szelvé­nyek vettek részt. A nyeremény­jegyzékben az alábbi rövidítése­ket használtuk: A vásárlási utal­vány (3000 Ft). B Zastava 55 GTL tip. személygépkocsira szóló utalvány. C Dacia 1310 tip. sze­mélygépkocsira szóló utalvány. D Trabant Lim. Special tip. sze­mélygépkocsira szóló utalvány. E Fisher FVH—P 722 tip. video­magnó (75 000 Ft). F Akai Hi-Fi- torony (65 000 Ft). G Siemens WV 9400 tip. automata mosógép (60 000 Ft). H JVC 7755 EE tip. színes tv (48 000 Ft). I JVC mini Hi-Fi-torony (41 000 Ft). J Sony CFS 3000 S tip. rádiómagnó (16 000 Ft). K Bosch GTN—270 tip, hűtőláda (22 000 Ft). L Szí­nes tv videomagnóval (108 000 Ft). M Bosch KG—E 300 tip. hű­tőszekrény (36 900 Ft). N Hang­fény utalvány (50 000 Ft). O Sze­rencseutalvány (40 000 Ft). P Ott­hon lakberendezési utalvány (30 000 Ft). Q Siemens színes tv kompjuterrel (51 800 Ft). R Ze­nesarok-utalvány (20 000 Ft). S Vásárlási utalvány (20 000 Ft). T Siemens RM—818 tip. rádiómag­nó. U Vásárlási utalvány (10 000 Ft). V Vásárlási utalvány (9000 Ft). W Vásárlási utalvány (7000 Ft). X Vásárlási utalvány (5000 Ft). Y Vásárlási utalvány (4000 Ft). A nyertes szelvényeket 1986. jUnius 25-ig kell a totó-lottó ki- rendeltségek, az OTP-fiókok vagy posta Utján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Bp. V., Münnich F. utca 15.) el­juttatni. HÁROMMILLIÓ 158 449 P 165 962 W 173 475 R 180 988 N 188 501 R 196 014 O 203 527 S 226 066 W 233 579 V 248 605 O 256 118 W 271 144 P 278 657 W 286 170 Y 293 683 Y 301 196 V 308 709 Y 316 222 X 323 735 P 331 248 W 338 761 X 346 274 Y 361 300 U 368 813 S 383 839 V 391 352 Y 406 378 O 413 891 Y 421 404 Y 428 917 Y 436 430 S 466 482 P 473 995 V 469 021 S 496 534 Y 504 047 Y 519 073 Y 534 099 Q 541 612 U 549 125 K 556 638 S 579 177 U 586 690 Q 601 716 O 609 229 R 624 255 R 631 768 Q 639 281 R 669 333 U 684 359 V 721 924 V 729 437 Y 751 976 Y 759 489 U 767 002 P 812 080 O 819 593 Y 834 619 U 842 132 R 849 645 W 924 775 T 939 801 W 947 314 W 954 827 P 962 340 S 969 853 U 977 366 V 984 879 Y NEGYVENNÉGY­MILLIÓ 682 800 T 690 313 P 885 651 V 893 164 O 900 677 X ÖTVENÖT­MILLIÓ 674 319 O 696 858 O 892 196 O 899 709 O 907 222 U 914 735 Y HETVENHÉT­MILLIÓ 011 239 W 018 752 Y 026 265 R 033 778 U 048 804 S 056 317 U 078 856 S 086 369 W 101 395 Y 108 908 Q 116 421 U 123 934 V 131 447 W 138 960 V 146 473 X 153 986 S 161 499 W 169 012 H 176 525 X 184 038 X 206 577 Y 214 090 Y 221 603 R 229 116 U 236 629 Y 244 142 X 251 655 V 259 168 Y 274 194 Y 281 707 V 289 220 S 304 246 O 311 759 P 319 272 S 334 298 X 341 811 P 364 350 S 371 863 Y 386 889 X 431 967 S 462 019 W 469 532 U 477 045 V 484 558 Q 507 097 X 514 610 B 522 123 P 529 636 Q 537 149 U 552 175 Y 559 688 O 567 201 O 574 714 T 582 227 U 589 740 X 597 253 X HETVENNYOLC­MILLIÖ 002 955 X 010 468 Y 017 981 V 025 494 X 055 546 Y 100 624 T 108 137 U 115 650 V 123 163 Y 130 676 X 183 267 Y 213 319 Y 228 345 K 265 910 S 273 423 U 303 475 X 326 014 X 371 092 O 378 605 U 393 631 X 416 170 V 438 709 X 446 222 S 453 735 X 461 248 Y 476 274 Y 483 787 V 491 300 Y Honvédelmi verseny A Magyar Honvédelmi Szövetség gyulai városi ve­zetősége június 7-én, szom­baton Eleken rendezi meg a tartalékosok honvédelmi versenyének körzeti döntő­jét. Ezen 36 csapat indul Békéscsabáról, Békésről, Gyuláról, Elekről, Kétegyhá- záról, Mezőkovácsházáról, Sarkadról, s a közvetlen me­gyei irányítású nagyközsé­gekből. A verseny reggel 8 órakor kezdődik az eleki lő­téren. A tartalékos hadköte­lesek elméleti és gyakorlati felkészültségükről adnak számot. A különböző terüle­tek győztesei • június végén Orosházán vesznek részt a megyei döntőn. — FOLKLÓRMŰSOR. A bé­késcsabai Széchenyi-ligeti szabadtéri színpadon június 8-án, vasárnap délután 5 órakor nagyszabású folklór- műsor lesz, amelynek kere­tében fellép az egy héttel ezelőtt országos nagydíjat nyert Rábai úttörő-néptánc- együttes, továbbá a megyei művelődési központ nép­tánciskolájának 1—5. osztá­lyosai és a Balassi tánc- együttes. Tegnap délben Budapesten a Hotel Duna Intercontinental Budavár termében a hazai öltözködési iparágak vállalatai­nak 1986—87 őszi-téli divatbemutatóját láthatták az érdeklő­dők, a divatszakma képviselői. (Lapunk szombati számában bővebben tájékoztatjuk erről olvasóinkat, és bemutatjuk a legszebb modelleket is.) Hirügyeletünk is óráig hív­ható, a tele­fonszámunk : Hfrügyeletes: Pénzes Ferenc 27-360 MA: FATIME NAPJA A Nap kél 4.49 — nyugszik 20.36 órakor A Hold kél 3.22 — nyugszik 18.53 órakor ÉVFORDULÓ Százhetven éve halt meg Giovanni Paisiello (1740— 1816) olasz zeneszerző, a XVIII. század egyik legna­gyobb vígoperaszerzője. IDŐJÁRÁS Folytatódott az évszakhoz ké­pest hüvös-borongós idő. Szer­dán hajnalban szórványosan rö­vid ideig tartó zápor hullott, dé a csapadék mennyisége kevés helyen érte el az egy millimé­tert. A hőmérséklet a reggeli 11-12 fokról kora délutánra 21- 22 fokig emelkedett — adta a tájékoztatást Mojdisz István, a Békéscsabai Meteorológiai Állo­más munkatársa. Előrejelzés az ország területé­re ma estig: a déli, délnyugati szél tovább élénkül, északnyu­gatira fordul és megerősödik. Viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 9 és 14 fok között lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet északnyugaton 15 fok, máshol 19 fok körül alakul. — AZ ELNÖKI TANÁCS C. Tóth Bélának, a Népszabad­ság nyugalmazott munkatár­sának négy évtizedes ki­emelkedő újságírói és köz­életi tevékenysége elismeré­séül, 60. születésnapja alkal­mából a Szocialista Magyar- országért Érdemrendet ado­mányozta. — ÉVADZÁRÓ fellépést tart Gyomaendrődön az Én­ei ebédlőjében ma, csü­törtökön 18 órakor a Kö­rösmenti szövetkezeti nép­táncegyüttes. Közreműködik az együttes valamennyi óvo­dás-, kisiskolás- és úttörő- utánpótláscsapata. — JAPÁN MŰSZAKI szak­emberek érkeznek Magyar- országra június 7-én. Az egyetemi tanárokból és mér­nökökből álló csoportot az Ibusz fogadja. Programjuk során ellátogatnak az Ikarus székesfehérvári gyárába, ahol magyar szakemberek­kel cserélnek tapasztalato­kat. — A BÉKÉSCSABAI 5. szá­mú bölcsőde Áchim L. And­rás szocialista brigádja a közelmúltban a Békési úti nemzetiségi klubházban ren­dezett brigádtalálkozót, me­lyet gyermeknapi program­mal kötöttek össze. — A KITE (Kukorica- és Iparinövény-termesztési Együttműködés) szervezésé­ben Csorváson a Lenin Tsz-ben ma, csütörtökön 10 órakor búzatermesztési tanácskozást és fajtabemu­tatót tartanak a szakembe­reknek. — ŰJ MŰSORÁVAL ven­dégszerepei megyénkben jú­nius 10. és 13-a között a Belügyminisztérium Vörös Csillag Érdemrenddel kitün­tetett Duna Művészegyütte­se. Június 10-én Békéscsa­bán, június 11-én Békés- szentandráson, június 12-én Sarkadon és június 13-án Szarvason lépnek fel. — LANGLET WALDEMÁR tiszteletére emléktáblát avattak szerdán a róla el­nevezett újpesti utcában. A svéd diplomata 12 évig élt Magyarországon. Nevéhez fűződik a svéd Vöröskereszt magyarországi tevékenysé­gének megszervezése; a má­sodik világháború alatt men­levelekkel segítette az üldö­zötteket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom