Békés Megyei Népújság, 1986. május (41. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-12 / 110. szám

1986, május 12., hétfő NÉPÚJSÁG EKG — importkorlátozás Mégsem született döntés Csernobil Elmúlt a katasztrófaveszély A csernobili atomerőmű jelenlegi állapota már nem hor­doz nagy veszélyt — jelentette ki szovjet újságíróknak Jev- genyij Velihov, a Szovjet Tudományos Akadémia alelnöke. A vasárnapi nap fordulópontot jelentett — közölte. „Valóban, elméletileg mind a mai napig fennállt a ka­tasztrófa lehetősége” — jelentette ki Velihov akadémikus.— „Nagy mennyiségű nukleáris fűtőanyag és reaktorgrafit volt izzó állapotban. Most már nincs.” Elmondta: új szakasz kezdődött a munkákban. Mérések, kutatások egész sorát kell elvégezni, meg kell találni a leg­inkább szennyezett helyeket. Mindez már folyamatban van. Folyik a sugárveszélyes anyag közömbösítése és tartályokba zárása, ezzel akadályozzák meg bejutását a talajvízbe. Nehéz körülmények és magas sugárzás közepette a 4. blokkban különleges építési munkák folynak. Fagyasztják a talajt, nagymennyiségű betont nyomnak be; a műveletek célja a sérült reaktor „eltemetése”. Czeizel Endre nyilatkozata a sugárártalmakról TELEX • BÉCS A tüntető burgenlandi gazdák a kormánnyal foly­tatandó hétfői tárgyalásoktól teszik függővé, folytatják-e akciójukat, ismét lezárva a határállomásokat. Vasárnap ismét mintegy ezren gyűltek össze Nickelsdorfban, az osztrák—magyar határ köze­lében­A tüntetők túlnyomó részt az ellenzéki osztrák néppárt hívei, gyűlésükön Alois Mock, a néppárt elnöke be­szélt. Együttérzését nyilvání­totta hallgatóinak, de egyút­tal kijelentette, „nem örül” a határlezárásoknak, a prob­lémákat ilyen akciók nélkül kell megoldani. • PEKING Vu Hszüe-csien kínai ál­lamtanácsos. külügyminisz­ter, helyi idő szerint szom­baton este elindult kilenc európai országot, köztük ha­zánkat érintő kőrútjára. A kínai diplomácia vezetője május 12. és június 4. között hivatalos iátogatást tesz Finnországban, Norvégiában, Svédországban, Dániában, Belgiumban, Luxemburgban, Írországban, a Német De­mokratikus Köztársaságban és a Magyar Népköztársa­ságban. • LONDON A The Sunday Times ér­tesülése szerint Lord White- law, brit miniszterelnök-he­lyettes, a parlament felsőhá­zának elnöke május végén Moszkvába utazik, és át­nyújtja Margaret Thatcher kormányfő válaszát Mihail Gorbacsov személyes üzene­tére. • MADRID Madridban tíztagú nem­zetközi terrorista csoportot vett őrizetbe a rendőrség. A spanyol, libanoni, jordániai, szíriai és portugál állampol­gárságú személyek állítólag részesei a közelmúltban Lisszabonban és Párizsban elkövetett fegyveres akciók­nak, s közreműködtek a Bank of America madridi fiókja elleni robbantásos merény­ié tkísérletben- Megfigyelők szerint a letartóztatás nyil­vánosságra hozása és a mad­ridi hírközlő szervek Líbiá­ra tett utalásai tovább nö­velik a feszültséget Spanyol- ország és Líbia között. Az EGK tagállamai a ko­rábbi hivatalos bejelentés el­lenére szombaton este sem tudtak megegyezni a kelet­európai szocialista országok­ból származó élelmiszerek korlátozásának kérdésében. Brüsszeli olasz diplomáciai források közölték: a római kormány válaszát „rosszul értelmezték”, az nem hagyta jóvá a döntést. Olaszország nem a kelet- európai import leállítását el­lenzi, hanem a tagországok egymás közötti forgalmának ellenőrzésére kidolgozott rendelkezésekkel elégedetlen, s azokat kifogásolja. A két kérdést együttes rendelkezés­Belga és luxemburgi üz­letemberekből, gazdasági szakértőkből álló majdnem száztagú küldöttség érkezik ma Magyarországra Albert herceg (Baudouin belga ki­rály testvére), a Belga Kül-. kereskedelmi Hivatal tiszte­letbeli elnöke és Herman de Croo belga külkereskedelmi miniszter vezetésével. A Belga Külkereskedelmi Hivatal 15 év óta először kezdeményez ilyen látoga­tást valamely KGST-ország­sel kívánták szabályozni a brüsszeli szervek. Mivel a rendelkezés csak egyhangú szavazás eredmé­nyeként léphet életbe, to­vábbra sincs döntés. A mi­niszteri tanács soros (hol­land) elnöke közölte a töb­biekkel: „félreértette az olasz álláspontot, ezért szombat esti bejelentése a döntés meghozataláról tévedés”. A vitát ma Brüsszelben a kül­ügyminiszterek folytatják a miniszteri tanács esedékes ülésén. * * * A francia mezőgazdasági minisztérium a csernobili szerencsétlenség miatti su- gárszennyezettségi veszélyre ba. A küldöttséget 80 kü­lönböző ágazathoz tartozó vállalat, bank, szakmai szö­vetség és más gazdasági in­tézmény képviselői alkotják. A kétoldalú kapcsolatokon kívül feladata lesz a dele­gációnak megvizsgálni belga és magyar vállalatok harma­dik országok piacán való együttműködésének lehetősé­geit is. Herman de Croo minisz­ter igen kedvezőnek ítélte hivatkozva bejelentette: azonnali hatállyal átmeneti­leg megtiltja mindenféle friss élelmiszer behozatalát a Szovjetunióból és Kelet- Európa országaiból. A mi­nisztériumi bejelentés egész­ségvédelmi megfontolásokat említett. A francia élelmiszer-beho­zatali tilalom az alábbi áru­féleségekre terjed ki: élő és vágott háziállatok, tőkehús, állati belsőség, szarvasmarha, szárnyasok, vad, tej és friss tejtermékek, édesvízi halak, békák, csigák, zöldségfélék, friss gyümölcs. A tilalom­mal sújtott országok: Szov­jetunió, Csehszlovákia, Len­gyelország, Magyarország, Románia, Bulgária, Jugosz­lávia. Más európai országok is csak sugármentességi ga­ranciával szállíthatnak ilyen élelmiszert a francia piacra, hangzik a bejelentés. meg a magyar ötéves terv­ben a belga gazdaság számá­ra rejlő lehetőségeket. Ma­gyarország ötéves terve in­kább a meglevő vállalatok korszerűsítésére helyezi a fő súlyt, mint nagy lendületű tervekre — mondta a mi­niszter —, s a gazdaság de­centralizálása több száz kü­lönböző méretű vállalat szá­mára ad lehetőséget, hogy külföldi partnerral közvet­len kapcsolatot létesítsen. Bangladesi választások Bangladesben kétnapos szünet után vasárnap folytatták a szer­dai parlamenti választások rész- eredményeinek közzétételét, az ellenzék azonban megkérdőjelez­te a katonai kormány által tá­mogatott Dzsatija párt sikeréről szóló jelentések valódiságát. Hi­vatalos adatok szerint a 300 mandátumból eddig 234-nek dőlt el a sorsa; a Dzsatija 106, a leg­nagyobb ellenzéki erő, az Ava­tni Liga pedig 62 mandátumot szerzett. Az Avami Liga szerint a Dzsa­tija fegyveresei számos helyen megzavarták a szavazást, másutt pedig az eredménylistákat ha­misították meg. Vasárnap 21 körzetben megis­mételték a szavazást, miután a hivatalos választási bizottságok szerint is ezekben súlyos sza­bálytalanságok zavarták a vá­lasztást. Szombaton a választá­sok óta tartó zavargások kö­vetkeztében újabb négy ember halt meg, 41-en megsebesültek. Az elmúlt napokban sokan fordultak a Genetikai Ta­nácsadóhoz azzal a kérdés­sel, hogy a terhességre mennyire ártalmas a radio­aktív sugárzás. Dr. Czeizel Endre, az Országos Köz­egészségügyi Intézet Humán- genetikai Laboratóriumának vezetője ezzel kapcsolatban a Magyar Rádiónak a követ­kezőket nyilatkozta: — Az ionizáló sugárzás forrása lehet bizonyos bio­lógiai ártalmaknak, okoz­hat genetikai ártalmakat az ivarsejtekben, a testi sej­tekben, s ez utóbbi rosszin­dulatú daganat kiindulása le­het. Előidézhet fejlődési rendellenességet a sugárzás a nagyon gyorsan osztódó, s ezért a sugárzásra érzéke­nyebb, méhen belül fejlődő magzatban. Bizonyosan tud­juk viszont azt, hogy a leg­kisebb mennyiség, mely a ter­hesség korai, legérzékenyebb szakaszában rendellenessé­get előidézhet, 25 sugáregy­ség. Ezzel szemben a nukleá­ris reaktorbaleset közvetlen környékén az embereket érő hatás mostanában 0,05 sugár­egység volt. — A légköri atomrobban­tások idején, 1962. előtt, a háttérsugárzás mennyisége 0,120—0,130 egység volt, azaz a mostaninak sokszoro­sa. De az sem tudott a méh­ben fejlődő magzatban rend­ellenességet okozni, a mosta­ni, minimális sugárzásról nem is beszélve. Fordulnak hozzánk anyák azzal, hogy meg akarják szakítani ter­hességüket. Ilyen okok miatt eszébe ne jusson senkinek ilyesmi. — A genetikai ártalom, az ivarszervek génjeit, kromo­szómáit érő sugárzás eseté­ben nincsen küszöbdózis, itt elvileg minden ártalmas le­het. Viszont tudjuk azt, hogy Hirosimában és Naga- szakiban olyan nők, akik sú­lyos sugárbetegségen estek át, mert közvetlen, nagy adag sugárzás érte őket, azóta már 120 ezer gyerme­ket hoztak világra. Közülük 20 ezret alaposan megvizs­gáltak, és a gyerekeken sem­milyen genetikai ártalmat nem tudtak kimutatni. — Sokan kérdezték tőlem, hogy érdemes-e nőnek jódot szednie terhessége alatt. Ki­jelenthetem, hogy nem ér­demes, mert ez a jód a méh­lepényen át bekerül a mag­zatba, és annak pajzsmirí- gyében raktározódik. Emiatt a magzat pajzsmirígye meg­nőhet (ezt golyvának nevez­zük), s az ilyen gyermekek egy része azután veleszüle­tett golyvával jöhet a világ­ra. Ez nem egy nagy baj, mert a gyermek kinövi, de minthogy igazi, reális ve­szély nincs, ezért kár ennek az átmeneti hatásnak is ki­tenni a magzatot — mondot­ta dr. Czeizel Endre gene­tikus. „Don Salvador” születésnapja Szűk baráti körben, teljes nyugalomban, és emlékeit őriz­ve töltötte be vasárnap életének nyolcvankettedik évét Sal­vador Dali, a világhírű festőművész. Ha külsőségekben nem ölt is testet a spanyol kulturális élet iránta való tisztelete, annál nagyobb az a figyelem, amely a külvilágtól elzárkózott művész hétköznapjait kíséri. A barcelonai Torre Galateában élő művész délelőtt tizen­egykor kezdi napját, s életének elválaszthatatlan része a friss újságok híreinek meghallgatása. A hírlapokon kívül, amelye­ket a neki címzett levelekkel együtt titkárnője olvas fel, a rádió műsoraiból tájékozódik a világ dolgairól. A kulturális folyóiratok írásainál még nagyobb figyelmet szentel azoknak a tudományos cikkeknek, amelyek a genetika újabb felfede­zéseiről és a földrészek tektonikus mozgásairól szólnak. Dali környezetéből szerzett értesülések szerint a minap fe­jezte be egyik festő barátja, Antoni Pitxot képeihez írott szövegének diktálását. A művet rövidesen könyv alakban adják ki. Az agg művészt betegsége immár teljességgel kor­látozza a mozgásban. Táplálékot csak vezetékeken keresztül vehet magához. Rövid sétákat is csupán szobájában tehet. Barátai megítélése szerint szellemi képességeinek teljes bir­tokában délutánonként emlékeiről beszélget. Belga gazdasági küldöttség érkezik hazánkba Érlelődő konfliktus A közel-keleti helyzet is­mét feszültté vált. Olyannyi­ra gyorsan követik egymást az események, hogy a kom­mentátor nehéz helyzetbeke­rült: e sorok papírra vetése és a megjelenés között órák telnek el, s ezek alatt az órák alatt is sok minden tör­ténhet. Az események voltaképpen az Egyesült Államok által Líbia ellen végrehajtott légi­támadással kezdődtek. Ro­nald Reagan és más ameri­kai politikusok akkor kije­lentették, hogy készek más országok, így Szíria ellen is hasonló eszközöket alkalmaz­ni, amennyiben bebizonyoso­dik, hogy „támogatják a ter­rorizmust”. Röviddel ezután ellenőrizhetetlen híresztelé­sek kaptak lábra arról, hogy állítólag Szíriának is köze lett volna az izraeli légitár­saság repülőgépe ellen terve­zett merénylethez, illetve a két halálos áldozatot követe­lő nyugat-berlini robbantás­hoz. Bár Damaszkuszban erő­teljesen cáfolják, hogy Szíria ilyen jellegű akciókat szer­vezne, Izrael sietett leszö­gezni: a maga részéről fenn­tartja magának a jogot arra, hogy „amerikai módra” vá­laszoljon az állítólagos ter­rorista cselekményekre. így fajultak odáig a dol­gok; hogy a hét végén szíriai és izraeli repülőgépek élénk járőr- és felderítőtevékeny­séget figyelték meg Dél-Li- banop és a Bekka-völgy fe­lett. A Golan-fennsíkon hú­zódó front mindkét oldalá­ról páncélos és gyalogsági erők összevonását jelentet­ték. Kétségtelen tény, hogy amíg Libanonban nem sike­rül létrehozni egy szilárd kormányt, Izrael bármikor ürügyet találhat egy Szíria elleni „megelőző csapásra”. Kétségtelen, a libanoni hely­zet sokkal bonyolultabb an­nál, semmint hogy néhány nap, netán néhány hét alatt meg lehetne oldani. Szíria legjobb szándéka ellenére sem biztos, hogy valóban ren­det tudna teremteni a szél­sőséges keresztény és moha­medán, jobb- és baloldali, családi és törzsi milíciák szinte áttekinthetetlen dzsun­gelében. Ha pedig ennek ér­dekében az eddigieknél job­ban támaszkodna fegyveres erejére, éppen Izrael tilta­kozna a legerősebben. Az elkövetkező napokban, órákban tehát sok minden történhet. (A kép teljessé té­teléhez hozzá tartozik az is, hogy Izraelt stratégiai szö­vetség köti az Egyesült Álla­mokhoz. Szíria sincs egyedül, barátsági és együttműködési szerződés fűzi a Szovjetunió­hoz. így egy esetleges izrae­li—szíriai összecsapás érzé­kenyen érintené a két nagy­hatalom kapcsolatát.) Csak remélni lehet tehát, hogy a döntéshozatalnál a józan szempontok kerekednek fe­lül, s a jelenlegi feszültség nem csap át katonai konflik­tusba. Horváth Gábor Tanulj idegen nyelveket! szakszerű képet nyújtsak a tizenkét éve harcban álló or­szág politikai, katonai erő­viszonyairól. Próbáltam, be­magoltam, s mégsem sikerült megfejtenem az állandóan változó érdekcsoportok, tor- kolattüzek, katonai állások célját, irányát! Ezt megteszi helyettem — a Magyar Táv­irati Iroda kiküldött tudósí- * tója — Fodor György, aki egyébként gyulai származá­sú. Mire is vállalkozhatok ak­kor? Hogy női szemmel megrajzolom „az arab svájc” 1986. évi, márciusi arcát, ki­csit rapszodikusan, egyolda- lúáh, tiszteletben tartva meg­fejthetetlen titkait. Óvatos duhaj és újságol­vasó állampolgár lévén az utolsó pillanatban, a Nyu­gati pályaudvar IBUSZ-iro- dájában még kötöttem egy „úton, vízben, levegőben” egyaránt hasznosítható pogy- gyász- és életbiztosítást. Az­tán, mert nincs közvetlen MALÉV-járat Bejrútba a repülőtér lezárása miatt, felültem a hetenként egy­szer, oda-vissza járatban közlekedő damaszkuszi repü­lőgépre március 15-én, este 21 óra 25 perckor. Elegáns felszolgálás, ké­nyelem, nyugalom a gépen. Néhány óra felhőtlen, par­don, inkább felhő feletti cse­Márciusi, kéthetes ott-tar- tózkodásom alapján az ol­vasó ne várja, hogy hű és Vidám víz- és szörpárusító-fiú a szűk bejáratánál (A szerző felv.) Libanon arcai I. Damaszkusztól a libanoni határig Be kell vallanom, nem ké­szültem fel az útra. Liba­nonról szóló útikönyvet hiá­ba kerestem, s a Róbert László 1980-as élményeit megfogalmazó, Libanoni Tisztelendők című könyve is csak hazatérésem után ke­rült a kezembe. Mikor elol­vastam, s a borítóra pillan­tottam újra, nem tudtam visszafojtani a mosolyom:ez a rendkívül izgalmas, medi­tativ, személyes hangú él­ménybeszámoló Libanonról a Gyorsutó idő sorozatban jelent meg. Gyorsuló idő... Ez a foga­lom valami egészen más ér­telmet nyer ebben a kicsiny, mindössze 10 ezer 400 négy­zetkilométer alapterületű or­szágban. Ahol mindig „hely­zet van”. Ahol olykor egyet­len óra egy emberöltőnyi időnek tűnik, s mégis van valami mozdulatlan, örökké­valóságot sugárzó állandó­ság. Ahol a XXI. század mo­dernsége megfoghatatlan ter­mészetességgel él együtt a bibliai idők emlékeivel az utcán, a természetben, s az emberek tudatában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom