Békés Megyei Népújság, 1986. május (41. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG II MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1986. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK Ára: 2,20 forint XLI. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM Ápoljuk május elseje eszméjét Baranyai Tibor ünnepi köszöntője Baranyai Tibor, a SZOT főtitkára május 1-i ünnepi köszöntőt mondott tegnap a rádióban és a televízióban. BÉKÉS MEGYEI Bálint Ildikó rajza Kitüntetett kollektívák A munkásosztály nagy ünnepe, május 1. előtt min­den évben közzéteszik azoknak a kollektíváknak a név­sorát, amelyek a legtöbbet tették a népgazdasági célok megvalósításáért. Az idei kitüntetéseknek különös jelen­tőséget adott, hogy lezárult a hazánk felszabadulásának 40- évfordulója és a XIII. pártkongresszus tiszteletére indított munkaverseny. Az ebben elért eredményeinkért, valamint a múlt évi sikeres gazdálkodásért a: A MUNKA VÖRÖS ZÄSZLÖ ÉRDEMRENDJE kitüntetést kapta: a Gyulai Vízművek November 7. csa­tornamű-üzemeltető szocialista brigádja. MINISZTERTANÁCS ÉS A SZOT VÖRÖS ZÁSZLÓVAL TÜNTETTE KI a Szarvasi Vas- és Fémipari Szövetkezetét, valamint a Tótkomlósi Serkövöt. KIVÁLÓ VÁLLALAT, ILLETVE SZÖVETKEZET CÍMET KAPOTT a Gyulai Húskombinát, a Gyulai Kötőipari Vállalat, a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Vállalat, a Körös- berettyói Vízgazdálkodási Társulat, a Békéscsabai Rutex Ipari Szövetkezet, a Szarvasi Szirén Ruházati Ipari Szö­vetkezet, a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, a Békéscsabai Lakásszövetkezet, a Békésszentandrási Zalka Termelő- szövetkezet és a Gyulai Munkácsy Termelőszövetkezet. Az OKISZ Elnöksége Vándorzászlót adományozott az Orosházi Vas- és Műanyagipari Szövetkezetnek. MINISZTERI OKLEVELET KAPOTT a Mezőberényi Műszaki-, Vasipari Szövetkezet, a Nagy- szénási Október 6. Termelőszövetkezet, a Körösladányi Magyar—Vietnam Barátság Tsz, a Dévaványai Arany­kalász Tsz, a Zsadányi Magyar—Lengyel Barátság Tsz, a Tótkomlósi (Nagykopáncs) Kossuth Tsz és a Tót­komlósi Tojástermelő Szövetkezeti Közös Vállalat, a Békéscsabai Konzervgyár. MINISZTERI DICSÉRETBEN RÉSZESÜLT a Dévaványai Lenin Tsz, a Hunyai Hunyadi Tsz, a Mu- ronyi Lenin Tsz, a Mezőkovácsházi Űj Alkotmány Tsz, a Kunágotal Bercsényi Tsz, a Tótkomlósi Viharsarok Tsz, a Sárréti Tej Szövetkezeti Közös Vállalat és a Kondorosi Takarmánykeverő Szövetkezeti Közös Vál­lalat. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG kiváló brigádja címet kapta a Gyomaendrődi Béke Tsz Petőfi Sándor Komplex Bri­gádja és az Orosházi Baromfifeldolgozó Vállalat Ady Endre Brigádja­II termelésben élenjáró dolgozók és kollektívák kitüntetése A nemzetközi munkás- mozgalom nagy ünnepe, má­jus elseje alkalmából a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, -a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya, vala­mint a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa nevében sze­retettel köszöntőm dolgozó népünket, országunk min­den állampolgárát. Az emberiséget gazdagító munka idei ünnepén a vi­lág dolgozóival együtt tisz­telettel emlékezünk azokra a chicagói munkásokra, akik­nek éppen száz esztendővel ezelőtt oltotta ki életét a tő­kés hatalom sortüze. Embe­rek haltak meg, mert meg­élhetésükért, emberibb mun­kakörülményekért, rövidebb munkanapért tüntettek. Ez a chicagói vérengzés indította útjára és emelte a nemzet­közi munkásosztály harcá­nak, szolidaritásának jelké­pévé május elsejét. A Szakszervezeti Világ- szövetség is felhívással for­dult néhány hete a világ dolgozóihoz, hogy ápolják május elseje eszméjét, fog­janak össze, védjék, gyara­pítsák értékeiket. A magyar dolgozók magukénak vallják május elseje üzenetét. Sorsformáló küzdelmek sorozatán keresztül jutott el a világ munkásosztálya ah­hoz a felismeréshez, hogy nemcsak az országhatáro­kon belül, hanem azokon is átlépő, internacionalista ösz- szefogással veheti fel ered­ményesen a küzdelmet jogai­ért, életének javításáért és egy igazságos, szocialista tár­sadalomért. Á munkásosz­tály nagy ereje harci cél­jának igazságában, összefo­gásában és szolidaritásában gyökerezik. Mindenkor ezek vitték győzelemre a munká­sok ügyét. Ez ma is óriási érték, változatlanul az ered­mények, a sikerek forrása. A mostani május elsején értékeink létrehozóját, a dol­gozó embert és magát a munkát ünnepeljük, ugyan­akkor hitet teszünk eszmé­ink igazsága, jövőnk bizton­sága mellett is. Köszöntjük a gondolkodó és cselekvő emberek millió­it hazánkban. Köszöntjük a munkásokat, parasztokat, ér­telmiségieket és alkalmazot­takat, akik nagy nemzeti cél­jaink megvalósításán fára­doznak, akiknek tettei nyo­mán egy ország gyarapodik, új anyagi és szellemi javak születnek. Holnap 41 esztendő mun­kájának eredményeit is ün­nepeljük. Népünk szorgalma, tehetsége négy évtized alatt egy új országot teremtett. A munkásosztály megalkotta, majd megvédte és megerő­sítette hatalmát, a korábbi május elsejék harci céljait nemzeti összefogással való­sággá változtatta. Szocialista vívmányaink ma megmásíthatatlanul je­len vannak és hatnak éle­tünkben. A fiatalabb nem­zedékek számára ezek már természetesek. A munka ün­nepén a dolgozó nemzedéke­ket értékeink gyarapítására kérjük, és tisztelettel fordu­lunk azokhoz, akik az új társadalom életének indítá­sával, az elmúlt évtizedek munkájával a ma színvona­lára fejlesztették országun­kat. Követendő példaként te­kintünk rájuk. Küzdelmeik biztatói, buzdítói az utánuk jövő nemzedékeknek. Nem kis büszkeség szá­munkra, hogy eredményein­ket elismeri népünk, és azokra határainkon túl is felfigyelnek. Munkánkkal itthon is és a világ előtt is naponta vizsgázunk. Ez egy­szerre ad örömet, biztonsá­got és ébreszti fel felelős­ségérzetünket. Ennek a fe­lelősségnek súlya csak egyet­len irányt szabhat számunk­ra: ma jobban, gondosabban kell dolgoznunk, mint teg­nap, holnap felül kell múlni mai önmagunkat. A többre, a jobbra törek­vésnek reális feltételei van­nak. E feltételek sorában nagyszerű lendítő erőként szerepelnek a szocialista tár­sadalomért és az egymásért érzett felelősségnek, a köl­csönös szolidaritásnak or­szágos és munkahelyi érté­kei. A dolgozó, a szocializ­must építő embert optimiz­mus, derűlátás jellemzi. Munkás évtizedek tapaszta­latára, eredményeinkre épül jövőbe vetett hitünk és szi­lárd elvi alapokon nyugszik: a Magyar Szocialista Mun­káspárt helyes politikáján és reális döntésein. A jelenlegi és az elkövetkező évekre is teljesíthető célokat tűzött elénk a XIII. pártkongresz- szus, melynek határozata ma már valóságos nemzeti prog­rammá vált. A Magyar Szakszerveze­tek XXV. kongresszusa tá­mogatja a pártkongresszu­son elhatározottak megvaló­sítását, és a munka ünnepe alkalmából is ezeknek a cé­loknak teljesítésére hívunk, kérünk minden szervezett dolgozót, mert ebben van sorsunk, holnapunk bizton­sága. Megkezdtük az ország és népünk boldogulását szolgá­ló reális tervek végrehajtá­sát. Tudjuk mindannyian, hogy a múlt évi és az idei első negyedévi terveink több vonatkozásban nem tel­jesültek. Jó, hogy emiatt nem beletörődés, nem keser- gés lett úrrá rajtunk, ha­nem a jobb munka lehető­ségeinek keresése. Éppen a munka ünnepén kell nyíltan szólni arról, hogy az eddi­ginél többet és jobban kell dolgoznunk. Senki nem le­het passzív szemlélője a helyzetnek, viszont mindenki részese kell hogy legyen a gazdaságunkat javító mun­kának. Szocialista társadal­munk mindenkor és ma is milliók cselekedeteire, gon­dolataira épít, várja, sőt elvárja, hogy amit közösen elhatároztunk, azt követke­zetésen, együttes munkával valósítsuk meg. Nem csupán a párt, a kormány és a szakszerveze­tek ügye ez. Aki ma az or­szágot, a munkahelyeket járja, azt tapasztalja, hogy a jobb munka igenlése min­denütt központi gondolata az embereknek. Mindenütt érez­hető a tettrekészség. Zöld utat kell adni a dolgozni, a teljesíteni akaró, a többre törekvő embereknek és kol­lektíváknak. De azt is látni kell, hogy a zöld út önma­gában nem elegendő. A fel­tételek biztosításával, jól szervezett munkával, na­gyobb figyelemmel és ösz­tönző elismeréssel segíteni is kell a dolgozókat. A társadalomért felelőssé­get érzők ma sürgetik és megteszik a munkát javító lépéseket, de jól tudják, hogy semmilyen intézkedés nem pótolhatja a dolgozók önként vállalt szorgalmát, elkötelezettségét. Csak a fe­lelősségtől áthatott munka hozhat tartósan jobb minő­séget, nagyobb takarékossá­got, érdemibb hatékonysá­got. Évtizedeken át ezt bizo­nyították a munkaverseny- mozgalmak, a szocialista bri­gádok élenjárói. Üdvözöljük azokat a vál­lalatokat, munkahelyi kol­lektívákat, dolgozókat, akik az elmúlt napokban kaptak magas kitüntetést jó mun­kájukért. Példájukkal bizo­nyították, hogy változatlanul ebben van a mi igazi — és joggal mondhatjuk, hogy felbecsülhetetlen — tartalé­kunk. Olyan érték ez, amelyre méltán számíthat pártunk és társadalmunk egésze. A nemzetközi munkásszo­lidaritás nagy napján együtt ünnepelünk a világ munká­saival, haladó erőivel, a szocialista országok, a Szov­jetunió dolgozóival. Társa­dalmi előrehaladást, erősödő demokratizmust, elnyomás­tól mentes világot és békét kívánnak a munkások, a dol­gozók a Földön és hazánk­ban is. A Szovjetunió és a szocialista országok e küz­delemben élenjárnak, példá­juk követésre talál a világ népei előtt. Mi békében ünnepelhe­tünk. Számunkra a munka ünnepe a béke ünnepe is. Elhatározott törekvésünk, hogy minden erőnkkel küz­dünk Európa és a világ bé­kéjéért. Támogatjuk a Szov­jetunió békekezdeményezé­seit, mert azok megvalósulá­sával az emberiség megsza­badulhat a háborúk fenye­gető rémétől. Életünkben az alkotó munka és a békéért folytatott harc elválasztha­tatlan egymástól. Holnap, május elsején a munka és a béke ünnepének jegyében várunk mindenkit a felvonulásokra, a nagy­gyűlésekre, a majálisokra. Kérem, hogy ünnepeljünk együtt ezen a tavaszi napon. Kívánom mindannyiunk­nak, hogy a természet meg­újulását hozó tavasz dolgos életünk, egyéni és családi boldogságunk számára is új értékeket, új szépségeket és örömöket hozzon. Ünnepélyes zászlófelvonás Május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom kiemelke­dő ünnepe tiszteletére szer­dán a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren ünnepé­lyes külsőségek között, ka­tonai tiszteletadással felvon­ták az állami zászlót. Ugyancsak ünnepélyes kül­sőségek között, katonai tisz­teletadással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zász­laját a gellérthegyi Felsza­badulási Emlékműnél. Átadták a SZOT-díjakat A SZOT Szállóban tegnap ünnepélyesen kiosztották az 1986. évi SZOT-díjakat. Az ünnepségen részt vett Gás­pár Sándor, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a SZOT elnöke, Berecz Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és a kulturális élet számos más vezető személyisége. Kósáné Kovács Magda, a SZOT titkára üdvözlő be­szédében méltatta a kitünte­tettek munkásságát, elköte­lezett alkotásaikat, amelyek széles tömegeknek segítenek eligazodni a társadalmi kér­désekben, s utat mutatnak az emberi kapcsolatok ki- teljesítéséhez. A dolgozók nagyra értékelik és mindin­kább igénylik mai életünk, a munkáshétköznapok való­sághű ábrázolását, ezért a szakszervezetek is támogat­ják azokat a művészeket, akik alkotásaikban őszintén szembenéznek a mindenna­pok gondjaival, reálisan tük­rözik a ma emberének örö­meit, sikereit és kudarcait. A szakszervezetek kötelessé­güknek tartják annak elő­segítését, hogy a szocialista elkötelezettségű alkotásokat a dolgozók minél szélesebb rétege megismerhesse, ugyanakkor a munkások vé­leménye, az emberek több­ségét foglalkoztató gondola­tok eljussanak a kultúra közvetítőihez. Ezután Gáspár Sándor át­adta a SZOT-díjakat. SZOT-díjat kapott An- csel Éva egyetemi tanár. Bán Róbert filmrendező, Be- reményi Géza író, Boross Lajos népzenész, Dóri Jó­zsef népdalénekes, Ezüst György festőművész, a Falu­rádió című műsor alkotókö­zössége, Felkai Eszter szín­művész (Békés Megyei Jókai Színház), Garas Dezső szín­művész, Jachinek Rudolf színművész, Lakatos Iván rendező-operatőr, Nolipa Ist­ván Pál festőművész, Pálfai Gábor fotóriporter, Radvá- nyi Dezső szerkesztőségveze­tő, Sólyom Nagy Sándor operaénekes. Tamás Meny­hért író, Tillai Aurél kar­nagy, Tökei Ferenc filozó­fus, Vratni József művelő- désiközpont-igazgató, vala­mint a Zsolnay Porcelán- gyár tervező kollektívája. A díjak átadása után a SZOT elnöksége fogadást adott a kitüntetettek tiszte­letére. A Népközársaság Elnöki Tanácsa a termelőmunka területén kifejtett kimagasló tevékenységük elismerése­ként élenjáró dolgozóknak a Szocialista Munka Hőse ki­tüntetést, kollektíváknak pedig a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozott. A kitünteté­seket Losonczi Pál, az Elnö­ki Tanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja tegnap adta át a Parla­ment kupolatermében. Az ünnepségen jelen volt Ha­vasi Ferenc, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bizottság titkára. Losonczi Pál elismeréssel szólt azokról a szocialista brigádokról és a kimagasló egyéni teljesítményt nyújtó dolgozókról, akik példás munkájukkal kiérdemelték a magas elismerést. Mint mondotta, az eredmények közös ösztönzője a szocialis­ta munkaverseny, amelynek fontos jellemzője, célja a többletteljesítmény, a minő­séget óvó jobb munka, az ésszerű anyag- és energia­takarékosság, a költségek csökkentése, a műszaki, technológiai fejlődés gyorsí­tása, a munka- és üzemszer­vezési módszerek fejleszté­se. A szocialista munka ver­senynek, a szocialista bri­gádmozgalomnak nemcsak közvetlen gazdasági haszna jelentős, hanem mozgósító hatású a közéletben, s a sze­mélyiség formálásában is nagy a jelentősége — mon­dotta az Elnöki Tanács el­nöke. Losonczi Pál ezután át­nyújtotta a kitüntetéseket. Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt!

Next

/
Oldalképek
Tartalom