Békés Megyei Népújság, 1986. április (41. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-04 / 79. szám

o 1986. április 4., péntek NÉPÚJSÁG Kongresszusi dokumentumok Péntek I Tavaszi ünnepeink sorát hazánk felszabadulásának évfordulója zárja. Immáron 41 esztendeje április 4-e előtti napokban országszer­te megemlékeznek azokról, akik szabadságunkért ál­dozták életüket, megkoszo­rúzzák az emlékhelyeket. Ilyenkor itt is generációk adnak egymásnak randevút. Az idősebb korosztály ifjú­ságának nehéz időszakát idézi, a fiatalok az elődök történelmi tetteit méltat­ják, fejet hajtanak cseleke­deteik előtt. A legfiatalab­bak pedig, akiknek értel­mük most nyiladozik, csak egyszerűen ünnepelnek. Tudják viszont, hogy sza­badságunk napja április 4-e, de összefüggéseiben még nem ismerik, koruknál fogva nem is ismerhetik. Hogy mindezt miért em­lítem? Bármilyen fiatal is az ember, a hazaszeretetei, az elődök tiszteletét a ma nemzedékébe is át kell plántálni. Teszik ezt peda­gógusaink jóformán az óvo­dás korúaknái. Megható látvány volt tegnap, amikor az óvodások apró zászlók­kal, egy-egy szál virággal a kezükben a felszabadulási emlékműnél topogtak, cset- lettek-botlották. Türelme­sen vártak, kerekre nyílt szemekkel hallgatták az óvó nénit, aki értelmi szint­jüknek megfelelően magya­rázta mai ünnepünk lénye­gét. Mindez a hazafiságra, a hazaszeretetre, a történel­mi elődök tiszteletére való nevelés, amit nem lehet elég korán kezdeni, s amiről bi­zony olykor megfeledke­zünk, nem ritkán a család­ban is. Az SZKP XXVII. kong­resszusának dokumentumait megjelentette könyvalakban a Kossuth Könyvkiadó. A kötet tartalmazza a Közpon­ti Bizottság M. Gorbacsov áltaj előterjesztett beszámo­lóját, Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának felszó­Az orosházi Alföldi Kő­olajipari Gépgyárban nagy hagyománya van a Fiatal Műszakiak és Közgazdászok Tanácsa (FMKT) mozgalom­nak. A fiatal szakemberek véleményezik a vállalati terveket, szervezik és össze­hangolják a szakmai tovább­képzéseket. Kiemelten foglal­koznak a pályakezdő műsza­ki és közgazdász diplomások­kal. Évente kiírják és lebonyo­lítják a szakmunkások verse­nyét. Kiemelkedően jó mun­kakapcsolatot alakítottak ki a városi Gépipari Tudomá­nyos Egyesülettel. Speciális, a műszaki felkészülést szol­gáló rendezvényeik egy ré­Csütörtökön eredményhir­detéssel véget ért Sárospa­takon a pedagógusjelöltek or­szágos honvédelmi versenye. A leendő pedagógusokat sok szempontból próbára tevő pataki találkozón az ország huszonegy tanár- és tanító­képző főiskolájának és óvó­nőképző intézetének 2 női és férfi csapata, összesen lalását, Nyikolaj Rizskov előadó] beszédét a gazdasá­gi és társadalmi fejlesztés fő irányairól, valamint az SZKP új szövegezésű prog­ramját. A kötet közli az újonnan megválasztott veze­tő szervek tagjainak névso­rát. szét közösen tartották a GTE-vel. A vállalatnál dol­gozó fiatal műszaki értelmisé­giek közül többen bekapcso­lódtak a megyei GTE munká­jába is. Minden évben kiír­ják az Alkotó Ifjúság pályá­zatot és kiállítást. Az elmúlt esztendőben két alkalommal került sor a pályázatok kiírá­sára. Az első kiírásra 27 pá­lyamű érkezett, amelyek kö­zül a legjobb hármat értékes díjjal ismerték el. A tavaly ősszel kiírt má­sodik pályázat értékelésére és eredményhirdetésére most tavasszal a KISZ közelgő XI. kongresszusának tisztele­tére kerül sor. több mint 320 fiatal vett részt. Az immár hagyomá­nyos vetélkedőn a fiatalok akadályfutásban, terepfutás­ban, lövészetben mérték ösz- sze tudásukat. A teljesítmények alapján a fődíjat a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola női és férfi csapata nyerte. FMKT-mozgalom Orosházán v. L Pedagógusjelöltek honvédelmi versenye Csütörtökön reggel meglepe­téssel tapasztalhatták Békéscsa­bán a Kulich té® környékén la­kók és az arra Járók, hogy el­tűnt Varga Imre szobrászművész alkotása, a Kulich Gyula em­lékmű. A Békéscsabai Városi Tanács vezetői tájékoztattak bennünket arról, hogy a szob­rot a Művelődési Minisztérium illetékesei kérték el. A művész­nek ugyanis ez év április és június hónapban gyűjteményes kiállítását rendezik Bécsijei és Párizsban. A Kulich Gyula em­lékmű a tárlat fontos darabja lesz. Az emlékművet a kiállítás zárását követően visszaszállítják eredeti helyére, Békéscsabára. Fotó: archív felvétel Kossuth étterem, Békéscsaba ÉtlapOZÓ Mint ismeretes, hétről hétre ellátogatunk egy-egy étterembe, s az ott tapasz­taltakat közreadjuk, hogy átfogó és részletes képet fessünk arról, mit kínál a megyéi vendéglátás. A megyeszékhely belvárosában, a Körös Szálloda mellett díszeleg az Iparosok Háza, melynek földszintjén működik a Kossuth Lajosról elnevezett harmadosztályú étterem, közismertebb nevén az „Ipar”. A helyiségbe a talponálló kocsmán keresztül jutunk be. (Furcsamód, az ivóban tilos a dohányzás, míg az étteremben — ezzel szemben — ebédidőben is bátran füstölhetnek a vendégek ...) A hűvös félhomállyal és füsttel teli helyiség — két végén — nyitott ajtajain át áramló tavaszi levegő végzi a légkondicionálást. A berendezés, a bútorzat színössze­állítása hagy némi kívánnivalót maga után. Az ebédhez terített asztalokon sötétkék, tiszta, bár kissé viseltes térítőkön kés, villa, kanál, vízzel teli kancsó, poharak, ha­mutányér. A piszkos-fehér műanyag kosárban vastagra szelt kenyerek bújnak meg a piros papírszalvéta alatt. A falakat vállmagasságig sárgára lakkozott falambé­ria borítja, s a mennyezet és a faburkolat között népi hímzést utánzó színes-csicsás „sáv” fut körbe. Helyet foglalunk a barna székeken és alig fogjuk kezünkbe a naprakészen gé­pelt étlapot, máris asztalunk mellett terem egy unott arcú pincér. (A teleírt étlapon 28—28 forintért A és B menü, 26 forintért katona- és diákmenü, háromféle leves, egy főzelék, egyfajta befőtt, nyolcféle savanyúság; készételekből hat-, frissensültekből tízféle étel kínálja magát. Ez utóbbi mind burgonyakörettel.) Kérünk két húsgombódevest és az „Ételajánlat” rovatban árválkodó gombás sertésmájat sült burgonyával. A leves pillanatokon belül előttünk gőzölög és alig kez­dünk a kanalazáshoz, máris megérkezik a második fogás az unott képű pincér jóvol­tából. Jó étvágyat kívánunk egymásnak — a fehér köpenyes helyett is — és hozzá­látunk. A levest följavítjuk egy kis sóval, borssal — ehetővé válik. Ám a gombás máj már kissé rágósabb falatnak bizonyul. A burgonyaszeletek egyike-másika még ma­radhatott volna egy ideig a forró zsírban, mint ahogy a két darab máj is. Evés köz­ben kérünk egy adag tartármártást is. (Ennek íze ugyanis — állítólag — jelzi az ét­erinek főztjeinek minőségét.) A mártás igen erős mustárillatot áraszt — a keverési arányokkal lehet baj —, mint azt később az íze is igazolja. A két narancsüdítő elfogyasztása után fizetéshez intjük péncérünket. Sorolnám neki az ételeket, de feltartott mutatóujjával jelzi: „Ne beszéljek, neki minden a fe­jében van, majd ő számol!”. A számla elkészül: 122,60 forint. Zsebre vágja a 130-at, és elvonul. Utólag derül csak ki, hogy a tartármártás ára — 8,80 forint — kimaradt a szá­mításból. — Benne van a borravalóban! — legyint barátom és egészségemre kívánja az ebédet... a pincér helyett is. .. — oké — Hálastaféta Gyulán Tegnap délelőtt Gyulán az Április 4. téren szinte egy­mást váltották az óvodás és iskolás csoportok, hogy virá­gokat helyezzenek el a szov­jet hősök emlékművénél. Itt volt a gyülekezőhelye a kö­zépfokú oktatási intézmények tanulóiból szervezett csapa­toknak is, amelyek verseny- szerű hálastafétán vettek részt. Amint Christián László, a városi tanács sportosztályá­nak vezetője megemlítette, az ilyen jellegű eseményre már a felszabadulás utáni évektől kezdve került sor, kisebb-nagyobb megszakítá­sokkal. Az idei versenyt az Erkel Ferenc Gimnázium rendezte, míg az ezt követő ünnepséget, amelyen a párt-, állami és társadalmi szerve­zetek is képviseltették magu­kat, a 613. számú szakmun­kásképző és szakközépiskola szervezte. E rendezvény szín­helye a felszabadulási em­lékpark volt, s ide futott be a staféta. Az első és második helyezést a gimnázium A, il­letve B; a harmadikat a szakmunkásképző A csapata érte el. A magyar és szovjet himnusz után Kelíó István igazgatóhelyettes, kollégiumi vezető mondott ünnepi be­szédet, majd koszorúzás és a díjak átadása következett. A stafétára várva megkér­deztünk a versenyző fiatalok közül három diáklányt is. Mészáros Katalin az Erkel Ferenc Gimnáziumba, Rúzsa Irén a román gimnáziumba és Kondacs Katalin az egész­ségügyi szakközépiskolába jár. Mint mondották, osztá­lyukban azért esett rájuk a választás, mert szeretik az atlétikát és versenyekre jár­nak. Sőt, közülük az egyik testnevelés szakon szeretne továbbtanulni a szegedi ta­nárképző főiskolán. B. I. — A MAGYAR—SZOVJET Baráti Társaságnak a közel­múltban új tagcsoportja ala­kult a Békéscsabai 10. sz. Általános Iskolában. Ez al­kalomból tegnap Futaki Im- réné, a városi pártbizottság munkatársa átadta az ala­pító oklevelet Kesiár János- nénak, a tagcsoport vezető­jének. — EZER TONNÁVAL nö­veli idei diszperzitfesték- gyártását a Budalakk szege­di gyára. Egy közeli mező- gazdasági üzem melléküizem- ágában a festék csomagolá­sára megkezdték a műanyag vödrök gyártását. — A MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központja to­vábbította a mezőgazdasági nagyüzemekbe az idei első, tavaszi növényvédelmi elő­rejelzéseket. Ezzei megkez­dődött a késő őszig tartó elő­rejelzési szezon, amelynek keretében 12 növényfajról adnak növényvédelmi álla­potjelzést. A központ az el­ső előrejelzésben a vesze­delmes kártevők, a mezei pockok ellen mozgósította a gazdaságokat. — KÉNYES KÉRDÉSEKRE válaszol dr. Veress Pál sze­xológus április 7-én 14 óra­kor a kötöttárugyárban, 20 órától pedig a Lencsési ét­teremben Békéscsabán. )-r----------------­| Zöldség­) burgonya i vöröshagyma ) fokhagyma 1 fejeskáposzta i kelkáposzta ( paraj ) alma és gyümölcsárak Bcs. egység vásár- csarnok Bp. Debr. Makó Bm. Zöldért (napi ár) kg 6,— 9,50 7,— 6,— 7,40 kg 10—12,— 16,70 14,— 7,— 11,— kg 100,— 152,— 120,— 140,— 100,— kg 14,­13,30 10,— 16,­12­kg 20,­19,90 20,­20,­18­kg 100,— 85,— 80,— 80,— 80,— kg 16—20,— 17,40 16,— 11,40 9—18,— ( körte kg 20,­28,­— 28,­■ 26,— ) tojás db 2,40 3,50 2,50 2,60 2,40 A gomba ára a Békés Megyei Zöldértnél: 100 forint/kg. Néhány primőr megyei ára: az uborka kilója 100,— Ft, a hegyes, erős zöldpaprika darabja 5—8, a tölteni való pap­rika 8—10 Ft, a fejes saláta 7—10 Ft és a retek csomón­ként 7—9 Ft. ! Díszmunkaversenyt rendeztek tegnap Békéscsabán a Keres­kedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézetben a ) végzős cukrász- és szakácstanulók számára. A szakemberek- ( bői és diákokból álló zsűri a szakácsok közül Hajdú Imre, a ) cukrászok közül Szita Lajos munkáit ítélte a legjobbnak Fotó: Fazekas László MA: FELSZABADULÁS ÜNNEPE A Nap kél 6.18 — nyugszik 19.17 órakor A Hold kél 4.49 — nyugszik 13.49 órakor HOLNAP: VINCE NAPJA A Nap kél 6.16 — nyugszik 19.18 órakor A Hold kél 5.13 — nyugszik 15.05 órakor ÉVFORDULÓ Kilencven évvel azelőtt születettt Tristan Tzara (1896—1963) román szárma­zású francia költő- Az ő és a szobrász Hans Arp kezdeményezésére in­dult rövid, pár éves pálya­futására (1916—1922) a „da­daizmus”. * * * Százhetvenöt éve született Jules Dupré (1811—1889) francia tájképfestő, az úgy­nevezett barbizoni festőko­lónia egyik jelentős tagja. IDŐJÁRÁS Egy közeledő ciklon hatására déli széllel kísért meleg légtö­meg érkezett megyénkbe. Emi­att az átlagosnál 5—7 fokká' melegebb volt csütörtökön. A reggeli hőmérsékleti minimu­mok 5—7 fok, a napi maximu­mok 23 fok körül alakultak — tájékoztatta lapunkat Mr.jdisx István, a Békéscsabai Meteoro­lógiai Állomás ügyeletese. Várható időjárás ma estig: fő­ként a nyugati megyékben nö­vekszik meg időnként erősen a felhőzet. A várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 17, keleten viszont 22 fok körűi alakul. Távolabbi kilátások szombat­tól—keddig: eleinte időnként erősen megnövekszik a felhőzet, szórványosan záporok, helyen­ként zivatarok várhatók. Később általában kevés felhő lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmér­séklet eleinte 5—10, később 2— 7 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 13—18, ké­sőbb 15—20 fok lesz. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm/ napi) csapadék az ország terü­letének 40 százalékán várható. — KINEVEZÉS. Borbély Sándor vezérőrnagyot, a munkásőrség országos pa­rancsnokát a Népköztársaság Elnöki Tanácsa munkásőr altábornaggyá nevezte ki. A kinevezési okiratot csütörtö­kön Czinege Lajos, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese adta át. Jelen volt Németh Károly, a2 MSZMP főtitkár- helyettese és Petrovszki Ist­ván, az MSZMP KB osztály- vezetője. — LAPUNK legközelebbi száma április 6-án, vasárnap jelenik meg. — KRÉM TEJCUKORÉR­ZÉKENYEKNEK. Az idén számos új terméket hoznak forgalomba a Tejipari Vál­lalatok Trösztjéhez tartozó üzemek. Az új gyártmányok közül a napokban kerül az üzletekbe az elsősorban gyógyélelmezési célokat szol­gáló, laktózszegény sűrített fejkrém két változata. Eze­ket a tejcukorérzékenyek mintegy másfélmilliós tábo­rának ajánlják. — „ALTATJÁK” A SZŐ- LÖOLTVÁNYOKAT. A dél­balatoni borvidék legna­gyobb szőlőgazdaságában, a Balatonboglári Mezőgazdasá­gi Kombinátban a téli hó­napok alatt több mint 3 millió alanyvesszőt oltottak be nemes és borszőlőfajták­kal. A vesszőket hűtőházban „altatják” májusig, amikor az enyhébb időben előhaj­tatják és kiültetik. Jövőre, mint gyökeres oltványt rész­ben maguk használják fel, részben értékesítik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom